Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami. Tekst ujednolicony z bazy ISAP Sejmu RP

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z późn. zmianami.Tekst ujednolicony z bazy ISAP Sejmu RP

Ustawa z dnia 5 września 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2014 r. poz. 1198.

 

Informacja dotycząca zasad korzystania z zamieszczonych aktów prawnych, pobranych z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) Sejmu RP. Zgodnie z zasadami ISAP:

"Nie zezwala się na komercyjne używanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie danych znajdujących się w bazie danych ISAP"