Deklaracja dostępności Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: Projektu Edukacyjnego Botanicy dla Krakowian.

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-05

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
 • Niektóre elementy graficzne, w tym funkcjonujące jako linki lub mające charakter promocyjny i dekoracyjny, nie posiadają alternatywnych opisów w postaci etykiet tekstowych.
 • Strony mogą zawierać kontekstowe odnośniki tekstowe bez jednoznacznej informacji o celu łącza bezpośrednio w nazwie.
 • Na stronie znajdują się linki otwierające nowe okno przeglądarki bez ostrzeżenia użytkownika.
 • Strona internetowa nie posiada mapy strony.
 • Tytuły podstron nie posiadają struktury w formacie „Informacja o zawartości – Właściciel strony”.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-04-28

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-05-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Sulima-Samujłło: p.sulima@botany.pl, tel. (12) 424 17 28

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kraków, ul. Lubicz 46 (siedziba IB PAN im. W. Szafera w Krakowie)
 1. Siedziba Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk mieści się w dwóch budynkach – A i B. Wejście główne – do budynku A – znajduje się od strony ul. Lubicz 46 i jest ono dostępne dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, przy czym konieczne jest użycie schodołazu i pomoc pracownika portierni (konieczność pokonania 9 stopni). W budynku A nie ma windy, a więc osoby niepełnosprawne nie mają możliwości poruszania się po wyższych jego piętrach. Dla osób niepełnosprawnych wejście na teren parkingu IB PAN możliwe jest bramą wjazdową od strony ul. Lubicz. Wejście do budynku B znajduje się od strony parkingu IB PAN i jest ono dostępne dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, pod warunkiem użycia schodołazu i pomocy pracownika portierni (konieczność pokonania 2 stopni na zewnątrz oraz 8 stopni wewnątrz budynku). W budynku B jest winda, co umożliwia osobie niepełnosprawnej poruszanie się po wyższych piętrach budynku, przy czym konieczna jest pomoc pracownika portierni (ostre zakręty i wąskie korytarze). W budynkach A i B brakuje naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Powyższe niedogodności mogą zostać zniwelowane poprzez pomoc, której każdorazowo udzieli osobie niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej lub niedowidzącej pracownik portierni.
 2. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby pracownicy portierni udzielą informacji i pokierują na miejsca dostępne dla niepełnosprawnych.
 3. W budynkach nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do toalety w budynku B wymaga pokonania 10 stopni z pomocą pracownika portierni oraz przy użyciu schodołazu.
 4. Na terenie budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W razie konieczności skorzystania z pomocy tłumacza migowego taką potrzebę należy zgłosić w Biurze Planowania Badań i Organizacji co najmniej 4 dni przed planowaną wizytą (biuro@botany.pl lub telefon: +48 12‑4241‑737). Więcej informacji znajduje się w Raporcie o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Kontakt

Więcej informacji o wydarzeniach oraz najnowsze aktualności znajdziesz na naszym Facebooku

Projekt tworzony przez pracowników

Narodowej Kolekcji Bioróżnorodności
Instytut Botaniki im. W. Szafera
Polskiej Akademii Nauk
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

Napisz do nas

nkb@botany.pl