INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 24 (1984): pars: 1-2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 24, 1-2

 • Łańcucka-Środoniowa M.:
  The results obtained hitherto in studies on the Miocene macroflora from the salt-mine at Wieliczka (S. Poland)
  [Wyniki dotychczasowych badań nad florą mioceńską zachowaną w złożu solnym w Wieliczce].
  Acta Palaeobotanica 1984 24 (1-2): 3-26. <abstract> <PDF>

 • Dyjor S. & Sadowska A.:
  Problem granicy między utworami badenu i sarmatu w rejonie Starej Kuźni koło Kędzierzyna w świetle badań palinologicznych
  [Problem of the Badenian-Sarmatian boundary at Stara Kuźnia region near Kędzierzyn (Silesia) in the light of palinological investigations].
  Acta Palaeobotanica 1984 24 (1-2): 27-51. <abstract> <PDF>

 • Środoń A.:
  Uwagi o florze interglacjalnej z Hamerni nad Lubaczówką [Some remarks on the interglacial flora from Hamernia (SE Poland)] (in Polish, English summary):
  Acta Palaeobotanica 1984 24 (1-2): 53-66. <abstract> <PDF>

 • Madeyska E.:
  Owoce i nasiona późnorzymskiego stanowiska archeologicznego w Otalążce nad rzeką Mogielanką, woj. radomskie
  [Fruits and seeds from the Late Roman archeological site at Otalążka in the Mogielanka River, Radom district] (in Polish, English summary):
  Acta Palaeobotanica 1984 24 (1-2): 67-80. <abstract> <PDF>

 • Kohlman-Adamska A.:
  Badania palinologiczne i karpologiczne osadów holoceńskich w rejonie stanowiska archeologicznego w Otalążce koło Grójca [Palynological and carpological studies of the Holocene depo-sits at the archeological site Otalążka koło Grójca] (in Polish, English summary):
  Acta Palaeobotanica 1984 24 (1-2): 81-90. <abstract> <PDF>