INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 27 (1987): pars: 1, 2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 27, 1

ENVIRONMENTAL CHANGES RECORDED IN LAKES AND MIRES OF POLAND
DURING THE LAST 13000 YEARS

(M. Ralska Jasiewiczowa ed.).

 • Ralska-Jasiewiczowa M.:
  Introductory remaks.
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 3-8. <abstract> <PDF>

 • Szczepanek K.:
  Late-Glacial and Holocene pollen diagrams from Jasiel in the Low Beskid Mts. (The Carpathians)
  [Późnoglacjalny i holoceński profil pyłkowy z Jasiela w Beskidzie Niskim (Karpaty)].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 9-26. <abstract> <PDF>

 • Wójcik A.:
  Lake-Glacial lacustrine sediments from Roztoki and Tarnowiec near Jasło (Jasło-Sanok Depression)
  [Późnoglacjalne osady jeziorne z Roztok i Tarnowca koło Jasła (Doły Jasielsko-Sanockie)].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 27-41. <abstract> <PDF>

 • Harmata K.:
  Late-Glacial and Holocene history of vegetation at Roztoki and Tarnowiec near Jasło (Jasło-Sa­nok Depression) [Późnoglacjalne i holoceńskie przemiany szaty roślinnej w Roztokach i Tarnowcu koło Jasła (Doły Jasielsko-Sanockie)].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 43-65. <abstract> <PDF>

 • Alexandrowicz S. W.:
  Malacofauna of the Late Vistulian and Early Holocene lacustrine chalk from Roztoki near Jasło (Jasło-Sanok Depression)
  [Malakofauna kredy jeziornej późnego vistulianu i wczesnego holocenu z Roztok koło Jasła (Doły Jasielsko-Sanockie)].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 67-74. <abstract> <PDF>

 • Latałowa M. & Nalepka D.:
  A study of the Late-Glacial and Holocene vegetational history of the Wolbrom area (Silesian-Cracovian Upland)
  [Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności okolic Wolbromia na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 75-115. <abstract> <PDF>

 • Pawłowski J. & Kuśka A.:
  A beetle fauna (Coleoptera) from the "Wolbrom 2" profile. Preliminary results.
  [Fauna chrząszczy (Coleoptera) z profilu "Wolbrom 2". Wstępne doniesienie].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 117-120. <abstract> <PDF>

 • Balwierz Z. & Żurek S.:
  The Late-Glacial and Holocene vegetational history and paleohydrological changes at the Wizna site (Podlasie Lowland)
  [Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności i zmiany paleo-hydrologiczne na stanowisku Wizna (Nizina Podlaska)].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 121-136. <abstract> <PDF>

 • Okuniewska-Nowaczyk I.:
  Late Holocene history of the vegetation growing in the vicinity of Lake Skrzynka, The Greater Poland National Park, obtained from pollen analytical data [Młodoholoceńska historia roślin­ności w otoczeniu Jeziora Skrzynka (Wielkopolski Park Narodowy) w świetle analizy pyłkowej].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 137-151. <abstract> <PDF>

 • Ralska-Jasiewiczowa M. & Rzętkowska A.:
  Pollen and macrofossil stratigraphy of fossil lake sediments at Niechorze I, W. Baltic Coast
  [Wyniki analizy pyłkowej i makroskopowej kopalnych osadów jeziornych z Niechorza I na Wybrzeżu Bałtyckim].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 153-178. <abstract> <PDF>

 • Tobolski K.:
  Holocene vegetational development based on the Kluki reference site in the Gardno-Łeba Plain
  [Holoceński rozwój roślinności Niziny Gardnieńsko-Łebskiej na podstawie stanowiska wzorcowego Klu­ki].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 179-222. <abstract> <PDF>

 • Pawłowski J., Kuśka A. & Warchałowski A.:
  Ecological interpretation of the beetle assemblages (Coleop­tera faunal units) from the "Kluki 74" Holocene profile. Preliminary results
  [Interpretacja ekologiczna zgrupowań chrząszczy (Coleoptera) z holoceńskiego profilu "Kluki 74". Wstępne doniesienie].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 223-226. <abstract> <PDF>

 • Zachowicz J. & Kępińska U.:
  The paleoecological development of Lake Druzno (Vistula Deltoic Area) [Roz­wój paleoekologiczny jeziora Druzno (Żuławy Wiślane)].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 227-249. <abstract> <PDF>

 • Niewiarowski W.:
  Development of Lake Strażym (Brodnica Lake District) during the Late-Glacial and Holo­cene
  [Rozwój jeziora Strażym (Pojezierze Brodnickie) w późnym glaciale i w holocenie].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 251-268. <abstract> <PDF>

 • Lankauf K. R.:
  Results of physical and chemical studies on Lake Strażym deposits (Brodnica Lake District)
  [Wyniki badań fizykochemicznych osadów jeziora Strażym (Pojezierze Brodnickie)].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 269-276. <abstract> <PDF>

 • Różański K.:
  The 18O and 13C isotope investigations of carbonate sediments from the Lake Strażym (Brodnica Lake District) [Badania nad izotopami 18O i 13C osadów węglanowych z jeziora Strażym (Pojezierze Brod­nickie)].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 277-282. <abstract> <PDF>

 • Noryśkiewicz B.:
  History of vegetation during the Late-Glacial and Holocene in the Brodnica Lake District in the light of pollen analysis of Lake Strażym deposits
  [Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności Pojezierza Brodnickiego w świetle analizy pyłkowej osadów jeziora Strażym].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 283-304. <abstract> <PDF>

 • Boińska U.:
  Analysis of macrofosils in bottom deposits of Lake Strażym (Brodnica Lake District)
  [Analiza makroszczątków w osadach dennych jeziora Strażym (Pojezierze Brodnickie)].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 305-310. <abstract> <PDF>

 • Błędzki L. A.:
  Cladoceran remains analysis in sediments of Lake Strażym (Brodnica Lake District)
  [Analiza szczątków Cladocera w osadach jeziora Strażym (Pojezierze Brodnickie)].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 311-317. <abstract> <PDF>

 • Marciniak B.:
  Diatoms from the Holocene sediments of Lake Steklin (Dobrzyń Lake District)
  [Okrzemki z holoceńskich osadów Jeziora Steklińskiego (Pojezierze Dobrzyńskie)].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (1). 319-334. <abstract> <PDF>

Vol. 27, 2
 • Hluštík A.:
  Frenelopsidaceae
  fam. nov., a group of highly specialized Classopollis-producing conifers
  [Frenelopsidaceae fam. nov. - wysoko wyspecjalizowana grupa szpilkowych z pyłkiem Classopollis].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (2). 3-20. <abstract> <PDF>

 • Stuchlik L. & Shatilova I. I.:
  Palynological study of Neogene deposits of Southern Poland and Western Georgia
  [Studia palinologiczne osadów neogeńskich południowej Polski i zachodniej Gruzji].
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (2). 21-52. <abstract> <PDF>

 • Środoń A.:
  Flora peryglacjalna z Sowlin koło Limanowej (Vistulian, Karpaty Zachodnie)
  [Peryglacial flora of the Vistulian age from Sowliny near Limanowa (W. Carpathians)] (in Polish, English summary).
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (2). 53-70. <abstract> <PDF>

 • Środoń A.:
  Informacja o stanowisku flory peryglacjalnej w Sadowiu na Wyżynie Miechowskiej (Vistulian) [Information dealing with the locality of peryglacial flora at Sadovia, Miechów Upland (Vistulian, S. Poland)] (in Polish, English summary).
  Acta Palaeobotanica 1987 27 (2). 71-75. <abstract> <PDF>