Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences

Checklist of lichenes of the Western Carpathians

series: BIODIVERSITY OF THE CARPATHIANS, Vol. 1

Editor of Series - Zbigniew MIREK

Authors of the Volume: Urszula BIELCZYK, Anna LACKOVIČOVÁ, Edit E. FARKAS, László LŐKÖS, Jiří LIŠKA, Othmar BREUSS, Sergey Ya. KONDRATYUK

Copyright © W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 2003

ISBN 83-89648-12-1; 181 p., B5

zakup: przejdź do Księgarni IB PAN

CONTENTS

Checklist of lichens of the western Carpathians summarizes current knowledge of lichen species diversity in the Western Carpathians cited in 1261 published sources. The list comprises 288 genera and 1817 species of lichens and allied fungi reported from Slovakia, Poland, Hungary, the Czech Republic and Austria. The autors hope that this treatment will encourage lichenological research in the Carpathians, both basic and applied studies. It should also serve as a point of reference for urgently needed biodiversity studies of the entire Carpathians, and for preparing conservation programs there.

Checklist of lichens of the Western Carpathians jest podsumowaniem dotychczasowej wiedzy o różnorodności gatunkowej porostów Karpat Zachodnich zawartej w 1261 źródłach monograficznych. Lista obejmuje 288 rodzajów i 1817 gatunków porostów i niektórych grzybów z nimi związanych podanych z terytorium Słowacji, Polski, Węgier, Czeskiej Republiki i Austrii. Mamy nadzieję, iż opracowanie to przyczyni się do intensyfikacji badań lichenologicznych w Karpatach zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i aplikacyjnych. Może również stanowić punkt wyjścia do tak bardzo obecnie potrzebnej analizy bioróżnorodności całych Karpat i opracowania programu jej ochrony.


zamknij okienko / close this window !