INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica - Series Polonica
Volume I (1994)
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. I

 • Ryszard OCHYRA & Ludwik FREY:
  Od Redakcji
  [Editorial].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 3.

 • Ludwik FREY:
  Rozmieszczenie Aira caryophyllea i A. praecox (Poaceae) w Polsce
  [Distribution of Aira caryophyllea and A. praecox (Poaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 5-17. <abstract>

 • Maria LISOWSKA, Barbara SUDNIK-WÓJCIKOWSKA & Halina GALERA:
  Flora cmentarzy lewobrzeżnej Warszawy - wybrane aspekty analizy siedliskowej [Flora of the cemeteries of the left-bank part of Warsaw - selected aspects of ecological analysis].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 3-x. <abstract>19-31. <abstract>

 • Barbara GUMIŃSKA:
  Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VI [Mycoflora of the Pieniny National Park. Part VI].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 33-. <abstract>
  33. <abstract>

 • Mirosława CEYNOWA-GIEŁDON & Natalia GLAZIK:
  Rzadkie porosty kserokontynentalne na obszarze Dolnej Wisły [Rare xerocontinental lichens in the Lower Vistula region].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 41-. <abstract>
  41. <abstract>

 • Stanisław CIEŚLIŃSKI & Janina ZIELIŃSKA (RED.):
  Materiały do flory porostów Puszczy Knyszyńskiej
  [A contribution to the lichen flora of Puszcza Knyszyńska].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 49-. <abstract>
  49. <abstract>

 • Ludwik LIPNICKI:
  Porosty głazów narzutowych rezerwatu "Długogóry" i jego okolic na Pojezierzu Myśliborskim
  [Lichens on erratic blocks in the "Długogóry" Nature Reserve and its surroundings on Pojezierze Myśliborskie].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 63-. <abstract>

 • Anna PACYNA:
  Notatki florystyczne z Pogórza Wielickiego. III [Floristic notes from Pogórze Wielickie. III].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 71-. <abstract>

 • Bożena MACIEJCZAK & Krzysztof ROSTAŃSKI:
  Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Oenothera (Onagraceae) na Kielecczyźnie [Distribution of Oenothera species (Onagraceae) in the Kielce region].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 77-. <abstract>

 • Agata WOJTAL:
  Gatunki okrzemek z rodziny Achnanthaceae znane z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
  [Diatom species of the family Achnanthaceae known from the Cracow-Częstochowa Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 87-. <abstract>

 • Paweł CZARNOTA:
  Porosty zabytkowego parku dworskiego w Porębie Wielkiej w Gorcach
  [Lichens of the historical mansion park in Poręba Wielka in Gorce].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 91-. <abstract>

 • Józef KISZKA & Ludwik LIPNICKI:
  Porosty na głazach na prehistorycznym cmentarzysku "Kręgi Kamienne" w Borach Tucholskich
  [Lichens on stones in the prehistoric burial-ground "Kręgi Kamienne" in Bory Tucholskie].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 97-. <abstract>

 • Maria A. CHMIEL & Barbara SADOWSKA:
  Grzyby koprofilne w zbiorowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego
  [Coprophilous fungi in the forest communities of the Białowieża National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 107-. <abstract>

 • Karol WĘGLARSKI:
  Strefowy układ roślinności na tle warunków siedliskowych w regionie Burg El-Arab w północnym Egipcie
  [Vegetational zonation in relation to habitat conditions in the Burg El-Arab region in northern Egypt].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 133-. <abstract>

 • Krystyna SZMEJA:
  Roślinność pól uprawnych Zaborskiego Parku Krajobrazowego
  [Farmland vegetation in the Zaborski Landscape Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 157-. <abstract>

 • Dorota MICHALSKA:
  Zmiany flory i roślinności w rezerwacie "Góra Zborów" w okresie ostatnich dwudziestu lat [Changes in the flora and vegetation in the "Góra Zborów" Nature Reserve during past twenty years].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 181-. <abstract>

 • Janusz GUZIK & Barbara SUDNIK-WÓJCIKOWSKA:
  Nowe lub rzadkie w Polsce rośliny synantropijne. 1. Eragrostis multicaulis (Poaceae) [New or rare synanthropic plants in Poland. 1. Eragrostis multicaulis (Poaceae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 209-. <abstract>

 • Jerzy STASZKIEWICZ:
  Zróżnicowanie populacji Pinus x rhaetica (Pinaceae) w rezerwacie "Medzi bormi" w Słowacji [Differentiation of populations of Pinus x rhaetica (Pinaceae) in the "Merzi bormi" Nature Reserve of Slovakia].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 223-. <abstract>

 • Marta MIERZEŃSKA:
  Wątrobowce Gorców [The liverworts of Gorce].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 235-. <abstract>

 • NOTATKI BOTANICZNE [Botanical notes]:

 • Barbara FOJCIK:
  Bryum weigelii
  (Musci, Bryaceae) na Wyżynie Wieluńskiej
  [Bryum weigelii (Musci, Bryaceae) in Wyżyna Wieluńska].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1:347-. <abstract>

 • Magdalena LESZCZYŃSKA:
  Nowe stanowisko Isoëtes echinospora (Isoëtaceae) w Polsce
  [New locality of Isoëtes echinospora (Isoëtaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 348-. <abstract>

 • Agnieszka POPIELA & Małgorzata STASIŃSKA:
  Nowe stanowisko Lindernia procumbens (Scrophulariaceae) w dorzeczu Baryczy [New locality of Lindernia procumbens (Scrophulariaceae) in the basin of the Barycz River].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 350-. <abstract>

 • Leon MEJNARTOWICZ:
  Nowe stanowiska Cephalanthera rubra (Orchidaceae) na Ziemi Lubuskiej
  [New localities of Cephalanthera rubra (Orchidaceae) in Ziemia Lubuska].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 352-. <abstract>

 • Lidia NOWAK:
  Primula halleri
  (Primulaceae) w Polsce
  [Primula halleri (Primulaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 355-. <abstract>

 • Wspomnienie pośmiertne [Obituary]

 • Alicja ZEMANEK & Adam ZAJĄC:
  Prof. dr Jan Kornaś (26.IV.1923 - 8.VIII.1994).

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1: 359-. <abstract>

 • Recenzje [Reviews]. 18, 32, 40, 48, 62, 70, 76, 86, 96, 106, 132, 156, 208, 222, 234, 365.

 • Halina BEDNAREK-OCHYRA, Katarzyna NOGA, Lidia NOWAK & Ryszard OCHYRA:
  Indeks do tomu 1 Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica [Index to volume 1 of Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1994 1 381-.

 • Przewodnik dla autorów [Guide to contributors]. 397.