INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume X (2003)
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. X

 • Ewa MRÓZ & Barbara MAJCHRZAK:
  Materiały do flory roślin naczyniowych Skał Kroczyckich (Wyżyna Częstochowska)
  [Materials to the flora of vascular plants of the Kroczyce Rocks].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 3-11. <abstract> <pdf>

 • Edward BRÓŻ, Marcin NOBIS & Renata PIWOWARCZYK:
  Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska)
  [New localities of rare and protected vascular plants on Iłża Foreland (Małopolska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 13-18. <abstract>  <pdf>

 • Beata BABCZYŃSKA-SENDEK, Agnieszka ROK & Magdalena SOCHACKA:
  Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych okolic Poręby koło Zawiercia (Wyżyna Śląska)
  [Rare and interesting vascular plant species in the vicinity of Poręba near Zawiercie].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 19-25. <abstract> <pdf>

 • Dominik WRÓBEL:
  Występowanie Equisetum telmateia (Equisetaceae) w antropogenicznych zbiorowiskach roślinnych na terenie Karpat i Dolnego Śląska [Occurrence of Equisetum telmateia (Equisetaceae) in anthropogenic plant communities in the Carpathians and the Lower Silesia].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 27-55. <abstract> <pdf>

 • Janusz GUZIK & Anna PACYNA:
  Nowe lub rzadkie w Polsce rośliny synantropijne. 2. Agastache urticifolia (Lamiaceae)
  [New or rare synanthropic plants in Poland. 2. Agastache urticifolia (Lamiaceae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 57-65. <abstract> <pdf>

 • Jerzy STASZKIEWICZ & Zbigniew SZELĄG:
  Flora i roślinność rezerwatu “Bór na Czerwonem” w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie)
  [Flora and vegetation of nature reserve “Bór na Czerwonem” in the Kotlina Orawsko-Nowotarska Basin (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 67-91. <abstract> <pdf>

 • Tomasz DURAK:
  Leśne zbiorowiska roślinne rezerwatu “Bór” koło Głogowa Małopolskiego na Płaskowyżu Kolbuszowskim [Forest communities of the “Bór” reserve near Głogów Małopolski on the Kolbuszowa Plateau].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 93-117. <abstract> <pdf>

 • Krzysztof ŚWIERKOSZ:
  Zmiany we florze zbiorowisk leśnych rezerwatu “Uroczysko Obiszów” (Wzgórza Dalkowskie) w latach 1973-1998
  [Changes in the flora of the forest communities of the “Uroczysko Obiszów” reserve (Wzgórza Dalkowskie, Lower Silesia) in 1973-1998].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 119-130. <abstract> <pdf>

 • Anna ORCZEWSKA:
  Zbiorowiska roślinne lasów Płaskowyżu Głubczyckiego
  [Vegetation communities of woodlands on the Głubczyce Plateau (Southern Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 131-173. <abstract> <pdf>

 • Paweł KWIATKOWSKI:
  Podgórska ciepłolubna dąbrowa brekiniowa Sorbo torminalis-Quercetum na Pogórzu Złotoryjskim
  [Submontane thermophilous oak forest with service-tree Sorbo torminalis-Quercetum in the Złotoryjskie Foothills].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 175-193. <abstract> <pdf>

 • Ada WRÓBLEWSKA:
  Właściwości marginalnej populacji Iris aphylla (Iridaceae) w Biebrzańskim Parku Narodowym (NE Polska)
  [Properties of marginal population of Iris aphylla (Iridaceae) in the Biebrza National Park (north-east Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 195-207. <abstract> <pdf>

 • Krzysztof SPAŁEK:
  Materiały do rozmieszczenia rzadkich i interesujących gatunków ­paprotników (Pteridophyta) na Równinie Opolskiej
  [Materials to the distribution of rare and interesting species of Pteridophyta in the Opole Plain (SW Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 209-220. <abstract> <pdf>

 • Ewa FUDALI:
  Mszaki miejskich parków i cmentarzy Warszawy
  [Bryophytes of parks and cemeteries of Warszawa town].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 221-240. <abstract> <pdf>

 • Piotr STOLARCZYK:
  Porosty Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego na Pogórzu Wiśnickim
  [The lichen flora of the Wiśnicko-Lipnicki Landscape Park at the Wiśnickie Foothills].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 241-252. <abstract> <pdf>

 • Mariusz PEŁECHATY & Maciej GĄBKA:
  Stanowisko Ricciocarpos natans (Ricciaceae, Hepaticopsida) na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
  [Ricciocarpos natans (Ricciaceae, Hepaticopsida) locality on the area of the Wielkopolski National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 253-257. <abstract> <pdf>

 • Lubomira BURCHARDT & Mikołaj KOKOCIŃSKI:
  Reakcje dominantów fitoplanktonu na różne zakresy amplitud temperatury w mezotroficznym jeziorze Kaliszany Duże [Reactions of dominant of phytoplankton towards different ranges of temperature amplitude in mesotrophic Kaliszany Duże Lake].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 259-265. <abstract> <pdf>

 • Lubomira BURCHARDT & Harold G. MARSHALL:
  Zbiorowisko epifitów w fitoplanktonie jeziora mezotroficznego [The community of epiphytes in mesotrophic lake phytoplankton].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 267-272. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]

 • Paweł NEJFELD & Michał DYBCZAK:
  Nowe stanowiska Veronica peregrina (Scrophulariaceae) w Kotlinie Żywieckiej
  [New localities of Veronica peregrina (Scrophulariaceae) in the ­Kotlina Żywiecka (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 273-275. <pdf>

 • Andrzej OLEKSA & Wojciech JANKOWSKI:
  Nowe stanowisko Rubus chamaemorus (Rosaceae) na Pojezierzu Olsztyńskim
  [A new locality of Rubus chamaemorus (Rosaceae) in the ­Olsztyn Lakeland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 275-277. <pdf>

 • Renata PIWOWARCZYK & Marcin NOBIS:
  Nowe stanowisko Vicia lathyroides (Papilionaceae) na Wyżynie Małopolskiej [New locality of Vicia lathyroides (Papilionaceae) on the Małopolska Upland (Wyżyna Małopolska)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 278-279. <pdf>

 • Dominik WRÓBEL:
  Nowe stanowisko Orchis mascula (Orchidaceae) [A new locality for ­Orchis mascula (Orchidaceae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 280-281. <pdf>

 • Krzysztof MRÓZ & Dominik WRÓBEL:
  Nowe stanowisko Equisetum telmateia (Equisetaceae) na starorzeczu Wisłoki w Jaśle
  [A new locality of Equisetum telmateia (Equisetaceae) on the old Wisłoka river-bed in Jasło].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 282-283. <pdf>

 • Róża KAŹMIERCZAKOWA:
  Stanowisko Knautia kitaibelii (Dipsacaceae) na Wyżynie Miechow­skiej
  [Locality of Knautia kitaibelii (Dipsacaceae) on the Miechów Upland (Wyżyna Miechowska, S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 284-286 <pdf>

 • Marcin NOBIS & Renata PIWOWARCZYK:
  Stanowisko Potamogeton praelongus i P. gramineus (Potamogetonaceae) na Wyżynie Małopolskiej
  [Potamogeton praelongus and P. gramineus (Potamogetonaceae) on the Małopolska Upland (Wyżyna Małopolska)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 286-289 <pdf>

 • Edward BRÓŻ, Renata PIWOWARCZYK & Marcin NOBIS:
  Linosyris vulgaris
  (Asteraceae) na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska)
  [Linosyris vulgaris (Asteraceae) in the Iłża Foreland (Małopolska Upland - Wyżyna Małopolska)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 289-292. <pdf>

 • Ewa PROSZKIEWICZ:
  Interesujące i ginące gatunki flory naczyniowej gminy Lędziny ­(Wyżyna Śląska)
  [Interesting and vanishing vascular plant species of commune Lędziny (Śląska Upland - Wyżyna Śląska)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 292-294. <pdf>

 • Krzysztof MRÓZ & Dominik WRÓBEL:
  Nowe stanowisko Leersietum oryzoidis w starorzeczu Jasiołki w Jaśle [A new locality for Leersietum oryzoidis in old Jasiołka river-bed in Jasło].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 295-297. <pdf>

 • Józef KISZKA:
  Nowe dla Pienin gatunki porostów. Cz. III
  [New lichen species in the Pieniny Mts. Part III].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 297-299. <pdf>

 • Małgorzata STASIŃSKA & Bożena PRAJS:
  Nowe stanowisko Geastrum melanocephalum (Fungi, Lycoperdales, Geastraceae) na Pomorzu [A new locality of Geastrum melanocephalum (Fungi, Lycoperdales, Geastraceae) in the Pomerania Region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2003 10: 299-301. <pdf>

 • Recenzje [Reviews]. 12 <pdf>, 26 <pdf>, 56 <pdf>, 66 <pdf>, 92 <pdf>, 118 <pdf>, 174 <pdf>, 194 <pdf>, 208 <pdf>, 258 <pdf>, 303 <pdf>.