INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XI (2004): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. XI, 1

 • Ludwik FREY:
  Od Redakcji. [Editorial]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 3 <pdf>

 • Jacek DROBNIK & Maciej BUCHALIK:
  Lindernia dubia (Scrophulariaceae) – nowy gatunek we florze Polski. [Lindernia dubia (Scrophulariaceae) – a new species to the Polish flora].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 5-14. <abstract> <pdf>

 • Jacek DROBNIK:
  Aconitum moldavicum, Inula ensifolia i inne rośliny naczyniowe nowe dla gminy Wolbrom (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska). [Aconitum moldavicum, Inula ensifolia and other vascular plants new for the Wolbrom commune (Kraków–Wieluń Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 15-18. <abstract> <pdf>

 • Marcin NOBIS & Renata PIWOWARCZYK:
  Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Cz. II [New localities of rare and protected vascular plants on the Iłża Foreland (Małopolska Upland)] Part II.
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 19-26. <abstract> <pdf>

 • Anna CWENER:
  Rośliny naczyniowe kurhanów w dorzeczu dolnej Szreniawy i Nidzicy (Wyżyna Małopolska, południowa Polska). [The vascular plants of the mounds in the lower Szreniawa and Nidzica river-basin (Małopolska Upland, South Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 27-40. <abstract> <pdf>

 • Wacław BARTOSZEK:
  Notatki florystyczne z Pogórza Wielickiego (Karpaty Zachodnie). [Floristic notes from the Pogórze Wielickie Foothills (Polish Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 41-46. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka MICHALEWSKA & Krystyna TOWPASZ:
  Flora roślin naczyniowych Doliny Mnikowskiej (Wyżyna Krakowska). [The flora of vascular plants of the Mnikowska Valley (Kraków Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 47-79. <abstract> <pdf>

 • Krystyna TOWPASZ, Małgorzata KOTAŃSKA & Helena TRZCIŃSKA-TACIK:
  Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Cz. 5. [Floristic notes from the Płaskowyż Proszowicki (Małopolska Upland)] Part 5.
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 81-88. <abstract> <pdf>

 • Krzysztof OKLEJEWICZ & Jolanta KUCA:
  Uzupełnienia do flory Płaskowyżu Kolbuszowskiego (SE Polska). [Supplement to the flora of the Kolbuszowa Plateau (SE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 89-92. <abstract> <pdf>

 • Łukasz WILK:
  Notatki florystyczne z Podgórza Rzeszowskiego (Kotlina Sandomierska). [Floristic notes from the Podgórze Rzeszowskie in the Sandomierz Basin (Kotlina Sandomierska)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 93-103. <abstract> <pdf>

 • Leszek BEDNORZ:
  Rozmieszczenie i zasoby Sorbus torminalis (Rosaceae: Maloideae) w Polsce. [Distribution and resources of Sorbus torminalis (Rosaceae: Maloideae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 105-121. <abstract> <pdf>

 • Marek Tadeusz CIOSEK:
  Zbiorowiska roślinne z Beckmannia eruciformis w Polsce środkowowschodniej. [Plant communities with Beckmannia eruciformis in central eastern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 123-130. <abstract> <pdf>

 • Jolanta MARCINIUK, Paweł MARCINIUK & Marek WIERZBA:
  Flora i roślinność projektowanego rezerwatu “Mokrańszczyzna” (Podlaski Przełom Bugu, wschodnia Polska). [Flora and vegetation of the planned nature reserve “Mokrańszczyzna” (Podlaski Przełom Bugu Landscape Park, eastern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 131-139. <abstract> <pdf>

 • Jeremi KOŁODZIEJEK & Dorota MICHALSKA-HEJDUK:
  Charakterystyka geobotaniczna łąk trzęślicowych Molinietum caeruleae na polanach śródleśnych północnej części województwa śląskiego. [Geobotanic characteristic of the purple moor-grass meadow community of Molinietum caeruleae on the clearings in the northern part of the Silesia voivodeship].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 141-155. <abstract> <pdf>

 • Krzysztof SPAŁEK:
  Peucedano-Pinetum na Śląsku. [Peucedano-Pinetum in the Silesia (SW Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 157-163. <abstract> <pdf>

 • Henryk KLAMA:
  Materiały do flory wątrobowców Puszczy Białowieskiej. [A contribution to the liverwort flora of the Białowieża Primeval Forest (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 165-169. <abstract> <pdf>

 • Lucyna ŚLIWA & Beata KRZEWICKA:
  Porosty rezerwatu Bukowiec (Pogórze Wiśnickie). [Lichens of the Bukowiec Nature Reserve (Pogórze Wiśnickie Foothills)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 171-175. <abstract> <pdf>

 • Władysław WOJEWODA, Zofia HEINRICH & Halina KOMOROWSKA:
  Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu “Bór na Czerwonem” w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. (Karpaty Zachodnie) [Macrofungi of the reserve “Bór na Czerwonem” in the Orawa-Nowy Targ Basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 177-189. <abstract> <pdf>

 • Andrzej PUKACZ & Mariusz PEŁECHATY:
  Nowe stanowisko Chara braunii (Charophyceae) w Polsce. [New locality of Chara braunii (Charophyceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 191-196. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]

 • Paweł MARCINIUK & Marek WIERZBA:
  Nowe stanowisko Scorzonera purpurea (Asteraceae) na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej. [A new station of Scorzonera purpurea (Asteraceae) in the Drohiczyńska Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 197-199. <pdf>

 • Krzysztof OKLEJEWICZ, Aneta JÓŹWIAK, Beata SKRZYPEK & Nina WOLAK:
  Uzupełnienia do flory Pogórza Strzyżowskiego (SE Polska). [Supplement to the flora of the Strzyżów Foothills (SE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 199-202. <pdf>

 • Anna NAMURA-OCHALSKA:
  Nowe, godne ochrony stanowisko Cladium mariscus (Cyperaceae) w północno-wschodniej Polsce. [A new station of Cladium mariscus (Cyperaceae) worthy of protection in north-west Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 202-206. <pdf>

 • Elżbieta CIEŚLAK, Wojciech PAUL & Jakub CIEŚLAK:
  Bogate stanowisko Viola uliginosa (Violaceae) w Kotlinie Sandomierskiej. [Specimen-rich station of Viola uliginosa (Violaceae) in the Kotlina Sandomierska basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 206-209. <pdf>

 • Adam STEBEL & Barbara BACLER:
  Rhynchospora fusca (Cyperaceae) na Równinie Opolskiej. [Rhynchospora fusca (Cyperaceae) in the Równina Opolska Plain].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 209-211. <pdf>

 • Paweł PAWLIKOWSKI:
  Corydalis intermedia (Fumariaceae) ponownie odnaleziona w Warszawie. [Corydalis intermedia (Fumariaceae) re-discovered in Warsaw].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 211-213. <pdf>

 • Henryk KLAMA:
  Scapania parvifolia (Marchantiopsida, Scapaniaceae) – nowy gatunek wątrobowca dla flory Karkonoszy. [Scapania parvifolia (Marchantiopsida, Scapaniaceae) – a new liverwort of the flora of Karkonosze Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11: 213-215. <pdf>

Indeks do tomu 11 Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. [Index to volume 11 Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 217-228.

Przewodnik dla autorów. [Guide to Contributors]. 229-232

Vol. XI, 2

 • Krystyna BORATYŃSKA:
  Relacje taksonomiczne między sosnami z kompleksu Pinus mugo (Pinaceae) na
  podstawie cech igieł. [Pinus mugo complex (Pinaceae) – taxonomic relations based on needle characters].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 235-255. <abstract> <pdf>

 • Marek KRUKOWSKI, Michał SMOCZYK & Dominik WRÓBEL:
  Notatki florystyczne z doliny Odry. [Floristic
  notes from Odra Valley].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 257-261. <abstract> <pdf>

 • Jeremi KOŁODZIEJEK:
  Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Potentilla w północnej części Parku
  Krajobrazowego "Orlich Gniazd" (Wyżyna Śląsko-Krakowska). [Distribution of the Potentilla species in the northern part of the Landscape Park "Orle Gniazda" (Silesia-Cracow Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 263-270. <abstract> <pdf>

 • Anna KOCZUR:
  Rośliny torfowisk wysokich w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie). I. Gatunki
  charakterystyczne dla związku Rhynchosporion albae. [Raised bogs plants in the Orawa-Nowy Targ Basin (the Western Carpathians). I. Characteristic species of the Rhynchosporion albae alliance].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 271-279. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka NIKEL:
  Gatunki ginące i zagrożone na terenie części projektowanego Spiskiego Parku
  Krajobrazowego (Pogórze Spiskie, Polskie Karpaty Zachodnie). [Endangered and threatened plants in the part of the territory of the projected Spiski Landscape Park (Pogórze Spiskie foothills, Polish Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 281-286. <abstract> <pdf>

 • Zygmunt GŁOWACKI, Teresa GRUŻEWSKA, Mirosław GRUŻEWSKI & Jolanta RACZUK:
  Nowe stanowisko
  Orchis coriophora (Orchidaceae) w dolinie Narwi pod Wizną (południowo-wschodnia Polska). [New station of Orchis coriophora (Orchidaceae) in the Narew river valley near Wizna (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 287-292. <abstract> <pdf>

 • Halina GALERA & Barbara SUDNIK-WÓJCIKOWSKA:
  Historyczne notowania chwastów związanych z
  działalnością ogrodów botanicznych Europy Centralnej. [Historical records of weeds associated with botanical gardens in Central Europe].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 293-317. <abstract> <pdf>

 • Krzysztof SPAŁEK:
  Zbiorowiska z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae na Równinie Opolskiej. [Communities of
  the Scheuchzerio-Caricetea nigrae class in the Opole Plain].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 319-335. <abstract> <pdf>

 • Ewa FUDALI:
  Mszaki miejskich parków i cmentarzy Krakowa. [Bryophytes of parks and cemeteries of Kraków
  town].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 337-353. <abstract> <pdf>

 • Michał WĘGRZYN:
  Porosty epifityczne, epiksyliczne i epigeiczne piętra kosodrzewiny na Babiej Górze. [The
  epiphytic, epixylic and terricolous lichens in the dwarf pine belt in the Babia Góra massif].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 355-363. <abstract> <pdf>

 • Beata KRZEWICKA:
  Porosty Hali Gąsienicowej w Tatrach Wysokich. Część I. [Lichens of the Hala Gąsienicowa
  alpine meadow in the High Tatra Mountains. Part I].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 365-370. <abstract> <pdf>

 • Barbara GUMIŃSKA & Władysław WOJEWODA:
  Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VIII
  . [Mycoflora of the Pieniny National Park. Part VIII].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 371-382. <abstract> <pdf>

 • Janusz ŁUSZCZYŃSKI:
  Bankera fuligineoalba w Polsce. [Bankera fuligineoalba in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 383-387. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]

 • Zofia SOTEK & Bożena PRAJS:
  Notatki florystyczne z południowo-wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego
  (NW Polska). [Floristic notes from south-eastern part of the Myślibórz Lake District (NW Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 389-393. <pdf>

 • Tomasz ZWIJACZ-KOZICA & Magdalena ŻYWIEC:
  Stanowisko Batrachium trichophyllum (Ranunculaceae) w
  Tatrach. [The locality of Batrachium trichophyllum (Ranunculaceae) in the Tatra Mountains].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 393-396. <pdf>

 • Krzysztof OKLEJEWICZ:
  Valeriana tripteris (Valerianaceae) w Beskidzie Niskim. [Valeriana tripteris
  (Valerianaceae) in the Beskid Niski Mts (SE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 396-400. <pdf>

 • Marcin ZYCH & Hanna WERBLAN-JAKUBIEC:
  Nowe, liczne stanowisko Polemonium caeruleum Polemoniaceae)
  na Mazowszu. [A new, abundant locality of Polemonium caeruleum (Polemoniaceae) in the Mazovia region (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 400-402. <pdf>

 • Zbigniew WILCZEK:
  Nowe stanowisko Laserpitium archangelica (Apiaceae) w Polsce. [New locality of Laserpitium
  archangelica (Apiaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 402-404. <pdf>

 • Krzysztof PIĄTEK:
  Nowe stanowisko Rubus chamaemorus (Rosaceae) w Polsce. [A new locality of Rubus
  chamaemorus (Rosaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 405-406. <pdf>

 • Marek WIERZBA, Paweł MARCINIUK & Jolanta MARCINIUK:
  Hordelymus europaeus (Poaceae) na Nizinie
  Południowopodlaskiej. [Hordelymus europaeus (Poaceae) in the Południowopodlaska Lowland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 406-409. <pdf>

 • Jolanta CABAŁA, Wojciech PAUL & Marcin PIĄTEK:
  Zagrożone stanowisko Cyperus flavescens (Cyperaceae)
  pod Krakowem. [Endangered station of Cyperus flavescens (Cyperaceae) near Cracow].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 410-412. <pdf>

 • Marcin NOBIS & Agnieszka MICHALEWSKA:
  Nowe stanowiska Cyperus flavescens (Cyperaceae) na terenie
  zachodniej części Przedgórza Iłżeckiego. [New locality of Cyperus flavescens (Cyperaceae) in the area of the western part of the Iłża Foreland (Przegórze Iłżeckie)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 412-415. <pdf>

 • Marcin NOBIS & Renata PIWOWARCZYK:
  Carex pulicaris (Cyperaceae) na obszarze północnego przedpola Gór
  Świętokrzyskich. [Carex pulicaris (Cyperaceae) in the area of north foreground of Świętokrzyskie Mts.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 415-417. <pdf>

 • Jacek DROBNIK:
  Nowe stanowisko Carex pulicaris (Cyperaceae) na Wyżynie Częstochowskiej. [New station of
  Carex pulicaris (Cyperaceae) in the WyŜyna Częstochowska Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 417-419. <pdf>

 • Rafał KRAWCZYK:
  Nowe stanowisko Scirpoides holoschoenus (Cyperaceae) w Kotlinie Sandomierskiej. [A new
  locatlity of Scirpoides holoschoenus (Cyperaceae) in the Sandomierz Basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 420-421. <pdf>

 • Izabella KIRPLUK & Teresa BIELSKA:
  Nowe stanowisko Corallorhiza trifida (Orchidaceae) w okolicy Puszczy
  Rominckiej. [A new locality of Corallorhiza trifida (Orchidaceae) near Romincka Forest].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 421-422. <pdf>

 • Lucyna MRÓZ:
  Nowe stanowisko Coeloglossum viride (Orchidaceae) w Górach Bystrzyckich (Sudety Środkowe).
  [A new locality of Coeloglossum viride (Orchidaceae) in Bystrzyckie Mts (Central Sudety Mts)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 423-424. <pdf>

 • Agnieszka MICHALEWSKA:
  Nowe stanowisko Orobanche flava (Orobanchaceae) w dolinie Sanu (Kotlina
  Sandomierska). [New locality of Orobanche flava (Orobanchaceae) in the San River Valley (Sandomierz Basin)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 424-426. <pdf>

 • Robert ZUBEL:
  Hookeria lucens (Musci, Hookeriaceae) w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zachodnie). [Hookeria
  lucens (Musci, Hookeriaceae) in the Beskid Wyspowy Mts (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 426-429. <pdf>

 • Małgorzata STASIŃSKA:
  Notatki mikologiczne z południowo-wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego (NW
  Polska). [Mycological notes from south-eastern part of the Myślibórz Lake District (NW Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2004 11(2): 429-431. <pdf>

Recenzje [Reviews]. 256, 262, 280, 318, 336, 354, 364, 388, 433-442.

Indeks do tomu 11(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. [Index to volume 11(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 443-452.

Przewodnik dla autorów. [Guide to Contributors]. 453-456.