INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XIII (2006): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. XIII, 1

 • Krzysztof JĘDRZEJKO & Edward WALUSIAK:
  Nowe stanowiska Kickxia spuria i K. elatine (Scrophulariaceae) na Pogórzu Śląskim (Pogórzu Cieszyńskim) w województwie Śląskim. [New localities of Kickxia spuria and K. elatine (Scrophulariaceae) in the Silesian Foothills (Cieszyn Foothills), Silesia voivodship].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 3-9. <abstract> <pdf>

 • Janina SKRZYCZYŃSKA & Maria ŁUGOWSKA:
  Rzadkie gatunki segetalne wschodniej części Doliny Środkowej Wisły. [Rare segetal species in the eastern part of the middle Vistula river valley].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 11-15. <abstract> <pdf>

 • Arkadiusz NOWAK & Anna ANTONIN:
  Interesujące stanowiska Gladiolus imbricatus (Iridaceae) w Bramie Morawskiej. [Interesting locations of Gladiolus imbricatus (Iridaceae) in Morawska Gate].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 17-22. <abstract> <pdf>

 • Anna CWENER:
  Flora roślin naczyniowych siedlisk kserotermicznych na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska, południowa Polska). [The vascular flora of xerothermic sites on the Proszowice Plateau (Małopolska Upland, South Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 23-54. <abstract> <pdf>

 • Edward BRÓŻ, Monika PODGÓRSKA & Alojzy PRZEMYSKI:
  Nowe stanowiska rzadkich, chronionych oraz zagrożonych gatunków roślin naczyniowych na Płaskowyżu Suchedniowskim (Wyżyna Małopolska). [New stations of rare, protected and threatened vacular plants species in the Suchedniowski Płaskowyż Plateau (Wyżyna Małopolska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 55-65. <abstract> <pdf>

 • Renata PIWOWARCZYK & Marcin NOBIS:
  Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Cz. III. [New localities of rare and protected vascular plants on the Iłża Foreland (Małopolska Upland). Part III].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 67-75. <abstract> <pdf>

 • Anna KOCZUR:
  Rozprzestrzenianie się rodzimych gatunków roślin niżowych i kenofitów w wyniku zabudowy hydrotechnicznej rzeki Czarny Dunajec. [Spread of native lowland species and kenophytes as a result of hydroengineering works along the Czarny Dunajec river].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 77-87. <abstract> <pdf>

 • Andrzej HUTOROWICZ, Jan DZIEDZIC & Andrzej KAPUSTA:
  Nowe stanowiska Vallisneria spiralis (Hydrocharitaceae) w jeziorach konińskich (Pojezierze Kujawskie). [Vallisneria spiralis (Hydrocharitaceae) localities in Konin Lakes (Kujawy Lakeland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 89-94. <abstract> <pdf>

 • Michał FALKOWSKI & Krystyna NOWICKA-FALKOWSKA:
  Szata roślinna stawów rybnych Niziny Południowopodlaskiej. Cz. II. Związek Potamion. [Vegetation of fishponds of the Południowopodlaska Lowland. Part II. The Potamion alliance].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 95-112. <abstract> <pdf>

 • Maciej FILIPIAK:
  Funkcjonowanie Abies alba (Pinaceae) w warunkach silnej antropopresji w Sudetach. [Life of Abies alba (Pinaceae) under the conditions of intense anthropopressure in the Sudety Mountains].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 113-138. <abstract> <pdf>

 • Romuald KOSINA:
  Zmienność strukturalna i funkcjonalna łuszczek traw. [Structural and functional variability of lodicules in grasses].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 139-153. <abstract> <pdf>

 • Jan BODZIARCZYK & Ryszard MALIK:
  Rozmieszczenie, warunki występowania i ocena liczebności populacji Phyllitis scolopendrium (Aspleniaceae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. [Distribution, habitat conditions and estimation of population size of the Hart’s tongue fern Phyllitis scolopendrium (Aspleniaceae) in the Kraków-Częstochowa Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 155-170. <abstract> <pdf>

 • Anna SALACHNA:
  Brioflora użytku ekologicznego "Bagno w Jeziorze" (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska). [Bryophytes of the "Bagno w Jeziorze" protected area (Woźniki-Wieluń Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 171-181. <abstract> <pdf>

 • Marian CIACIURA, Izabela PRZYBYŁ & Beata BOSIACKA:
  Porosty projektowanego rezerwatu krajobrazowego "Diabelskie Pustacie" na Pojezierzu Szczecineckim. Lichens of "Diabelskie Pustacie" projected landscape reserve in the Szczecinek Lakeland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 183-190. <abstract> <pdf>

 • Katarzyna SZCZEPAŃSKA & Andrzej SZCZEPAŃSKI:
  Porosty z rodzaju Bryoria w Karkonoszach. [Lichens of the Bryoria genus in Karkonosze Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 191-195. <abstract> <pdf>

 • Martin KUKWA & Edyta ADAMSKA:
  Stanowiska dwóch interesujących gatunków grzybów naporostowych znalezionych na Peltigera ssp. w Polsce. [The localities of two interesting lichenicolous fungi found on Peltigera ssp. in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 197-201. <abstract> <pdf>

 • Halina KOMOROWSKA:
  Rodzaj Strobilurus (Fungi, Basidiomycota) w zbiorach Insytutu Botaniki im. W. Szafera PAN. [The genus Strobilurus (Fungi, Basidiomycota) from Herbarium of W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 203-214. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]

 • Krystyna TOWPASZ:
  Nowe stanowisko Schoenus ferrugineus (Cyperaceae) w Polsce. [A new locality of Schoenus ferrugineus (Cyperaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 215-217.  <pdf>

 • Dominik WRÓBEL:
  Nowe stanowisko Aristolochia clematitis (Aristolochiaceae). [A new locality for Aristolochia clematitis (Aristolochiaceae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 217-218.  <pdf>

 • Beata WOZIWODA:
  Nowe stanowiska Dryopteris affinis (Aspidiaceae) w Polsce Środkowej. [New localities of Dryopteris affinis (Aspidiaceae) in Central Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 218-221.  <pdf>

 • Jacek DROBNIK & Marek FIEDOR:
  Nowe stanowisko Ophioglossum vulgatum (Ophioglossaceae) w Kotlinie Żywieckiej. [New locality of Ophioglossum vulgatum (Ophioglossaceae) in the Kotlina Żywiecka Basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 222-224. <pdf>

 • Ewa STEFAŃSKA, Monika STANIASZEK & Sylwia WIERZCHOLSKA:
  Nowe stanowiska Campylopus introflexus (Musci, Dicranaceae) w południowo-zachodniej Polsce. [New localities of Campylopus introflexus (Musci, Dicranaceae) in southwestern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 224-227. <abstract<pdf>

 • Adam STEBEL:
  Aloina brevirostris (Bryopsida, Pottiaceae) – nowy gatunek mchu we florze Wyżyny Śląskiej. [Aloina brevirostris (Bryopsida, Pottiaceae) – new species for the moss flora of the Wyżyna Śląska Upland (S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(1): 227-228. <pdf>

Recenzje. [Reviews]. 10, 16, 66, 76, 88, 154, 182, 196, 229-231

Indeks do tomu 13(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. [Index to volume 13(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 233-240 <pdf>

Przewodnik dla autorów.
[Guide to Contributors]. 241 <pdf>


Vol. XIII, 2

 • Anna DELIMAT & Wiesław GAWRYŚ:
  Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) – nowy gatunek dla Tatr Polskich. [Cephalanthera longifolia (Orchidaceae) – a new species to the Polish Tatra Mountains].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 247-251. <abstract> <pdf>

 • Tomasz BECZAŁA & Marek FIEDOR:
  Nowe stanowiska rzadkich przedstawicieli storczykowatych (Orchidaceae) na Pogórzu Cieszyńskim. [New localities of rare orchid species (Orchidaceae) in the Cieszyn Foothills].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 253-259. <abstract> <pdf>

 • Marta MIZIANTY:
  Stanowiska Hordeum murinum (Poaceae) w Polsce północno-wschodniej. [The localities of Hordeum murinum (Poaceae) in the northeastern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 261-266. <abstract> <pdf>

 • Zygmunt DAJDOK & Arkadiusz NOWAK:
  Nasturtium officinale (Brassicaceae) i zbiorowiska z jej udziałem w południowozachodniej Polsce. [Nasturtium officinale (Brassicaceae) and communities with its occurrence in south-west Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 267-280. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka NOBIS:
  Notatki florystyczne ze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. [Floristic notes from the eastern part of the Sandomierz Basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 281-291. <abstract> <pdf>

 • Teresa SKRAJNA & Janina SKRZYCZYŃSKA:
  Stanowiska wybranych wilgociolubnych chwastów polnych na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej. [Stations of the selected hygrophilous field weeds in the Kałuszyńska Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 293-299. <abstract> <pdf>

 • Marcin NOBIS & Agnieszka NOBIS:
  Interesujące, rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych notowane na terenach kolejowych w południowo-wschodniej Polsce. [Some interesting, rare and spreading species of vascular plants noted on railway-tracks in the south-eastern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 301-308. <abstract> <pdf>

 • Beata BOSIACKA:
  Chronione i regionalnie rzadkie gatunki roślin naczyniowych w śródpolnych oczkach wodnych na terenie północno-zachodniej Polski. [Protected and regionally rare vascular plant species within midfield water bodies in the North-West area of Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 309-316. <abstract> <pdf>

 • Elżbieta CIEŚLAK & Michał RONIKIER:
  Zastosowanie analiz DNA w ustaleniu endemicznego statusu Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae). [Application of DNA studies for elucidation of the endemic status of Cochlearia polonica and C. tatrae (Brassicaceae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 317-325. <abstract> <pdf>

 • Tomasz DURAK:
  Zróżnicowanie lasów jodłowych z klasy Querco-Fagetea z dorzecza Białej Dunajcowej (Beskid Niski) na tle ich zmienności w Polskich Karpatach. [Differentiation of the fir forest from the Querco-Fagetea class from the Biała Dunajcowa upper river-basin (Beskid Niski Mts) against their variability in the Polish Carpathians].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 327-349. <abstract> <pdf>

 • Michał FALKOWSKI & Krystyna NOWICKA-FALKOWSKA:
  Szata roślinna stawów rybnych Niziny Południowopodlaskiej. Cz. III. Związek Nymphaeion. [Vegetation of fishponds of the Południowopodlaska Lowland. Part III. Nymphaeion alliance].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 351-360. <abstract> <pdf>

 • Krzysztof SPAŁEK & Arkadiusz NOWAK:
  Zbiorowiska namułkowe z klasy Isoëto-Nanojuncetea w zbiornikach zaporowych na Śląsku Opolskim. [Communities of the Isoëto-Nanojuncetea class in dammed reservoirs on the Opole Silesia].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 361-368. <abstract> <pdf>

 • Piotr STOLARCZYK:
  Porosty chronione i zagrożone na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie). [Protected and threatened lichens in the Jasło-Sanok Basin (Western Carpathians, Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 369-386. <abstract> <pdf>

 • Maciej GĄBKA & Lubomira BURCHARDT:
  Ramienice zbiorników wodnych Powidzkiego Parku Krajobrazowego (Wielkopolska). [Charophytes of water reservoirs in the Powidzki Landscape Park (Wielkopolska region)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 387-398. <abstract> <pdf>

 • Andrzej HUTOROWICZ, Elżbieta SZELĄG-WASIELEWSKA, Magdalena GRABOWSKA, Paweł M. OWSIANNY, Wojciech PĘCZUŁA & Marta LUŚCIŃSKA:
  Występowanie Gonyostomum semen (Raphidophyceae) w Polsce. [Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 399-407. <abstract>  <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]

 • Anna NOWAK-DAŃDA & Piotr DAŃDA:
  Nowe stanowisko Orobanche bartlingii (Orobanchaceae) w Polsce. [A new station of Orobanche bartlingii (Orobanchaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 409-411. <pdf>

 • Alojzy PRZEMYSKI:
  Nowe stanowisko Ligularia sibirica (Asteraceae) w Polsce. [New locality of Ligularia sibirica (Asteraceae) in Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 411-414. <pdf>

 • Łukasz ŁUCZAJ:
  Pulmonaria rubra (Boraginaceae) – nowy gatunek we florze Polski. [Pulmonaria rubra (Boraginaceae) – a new species in the flora of Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 414-416. <pdf>

 • Monika PODGÓRSKA:
  Wodna forma Elatine triandra (Elatinaceae) na Garbie Gielniowskim. (Wyżyna Małopolska). [An aquatic form of Elatine triandra (Elatinaceae) on the Gielniowski Garb Hummock (Wyżyna Małopolska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 417-420. <pdf>

 • Krzysztof STAWOWCZYK:
  Notatki florystyczne z południowo-zachodniej części Pogórza Wielickiego. [Floristic notes from the south-western part of the Pogórze Wielickie Foothills].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 420-422. <pdf>

 • Ludwik FREY & Wiesława FREY:
  Stanowisko Orchis ustulata (Orchidaceae) w Małych Pieninach. [Locality of Orchis ustulata (Orchidaceae) in the Małe Pieniny Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 423-425. <pdf>

 • Janusz MIŁEK:
  Rzadkie i interesujące gatunki roślin z pasma Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim. [Rare and interesting vascular plants from the Wielka Racza range in the Beskid Żywiecki Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 425-427. <pdf>

 • Przemysław NAKS:
  Notatki florystyczne z Pogórza Cieszyńskiego. [Floristic notes from the Cieszyn Foothills (S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 427-429. <pdf>

 • Martin KUKWA & Rafał SZYMCZYK:
  Stanowiska porostu Mycobilimbia epixanthoides (Ascomycota lichenisati) na północy Polski. [The localities of Mycobilimbia epixanthoides (Ascomycota lichenisati) in northern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2006 13(2): 429-432. <pdf>

Recenzje. [Reviews]. 252, 260, 292, 300, 326, 350, 408, 433-439

Indeks do tomu 13(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. [Index to volume 13(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 441-448 <pdf>

Przewodnik dla autorów. [Guide to Contributors]. 449 <pdf>