INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XIV (2007): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. XIV, 1

 • Zbigniew MIREK & Halina PIĘKOŚ-MIRKOWA:
  Silphium perfoliatum (Asteraceae) w Polsce [Silphium perfoliatum (Asteraceae) in Poland]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 3-7. <abstract> <pdf>

 • Zygmunt DAJDOK, Krystyna PENDER & Zygmunt KĄCKI:
  Cyperus esculentus (Cyperaceae) – nowy agriofit we florze Polski [Cyperus esculentus (Cyperaceae) – a new agriophyte in the flora of Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 9-17. <abstract> <pdf>

 • Jolanta MARCINIUK, Paweł MARCINIUK & Bohumil TRÁVNIČEK:
  Materiały do flory mniszków (Taraxacum – Asteraceae) Polski [Materials to the flora of dandelions Taraxacum – Asteraceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 19-26. <abstract> <pdf>

 • Krzysztof OKLEJEWICZ, Barbara GUTKOWSKA, Rafał KRAWCZYK, Agnieszka NOBIS, Czesława TRĄBA & Paweł WOLAŃSKI:
  Materiały florystyczne z Doliny Sanu [Floristic notes from the San River Valley].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 27-37. <abstract> <pdf>

 • Marcin NOWAK & Anna CWENER:
  Stanowiska rzadszych i chronionych roślin naczyniowych na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic (Wyżyna Lubelska) [Localities of rare and protected species of vascular plants on the area of Skierbieszów Landscape Park and its surrounding (Lublin Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 39-47. <abstract> <pdf>

 • Marcin NOBIS, Agnieszka NOBIS, Maciej KOZAK & Alojzy PRZEMYSKI:
  Występowanie Conringia orientalis (Brassicaceae) i Scandix pecten-veneris (Apiaceae) na obszarze Niecki Nidziańskiej [Occurrence of Conringia orientalis (Brassicaceae) and Scandix pecten-veneris (Apiaceae) in the area of Nida Trough].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 49-59. <abstract> <pdf>

 • Monika PODGÓRSKA:
  Chronione, zagrożone oraz rzadkie gatunki flory naczyniowej Garbu Gielniowskiego (Wyżyna Małopolska) [The protected, threatened and rare vascular plant species in the Garb Gielniowski Hump (Wyżyna Małopolska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 61-74. <abstract> <pdf>

 • Joanna BLOCH-ORŁOWSKA:
  Carex chordorrhiza (Cyperaceae) w Polsce Północnej – rozmieszczenie i aspekty ochrony [Carex chordorrhiza (Cyperaceae) in northern Poland – distribution and protection aspects].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 75-90. <abstract> <pdf>

 • Anna KOCZUR:
  Rośliny torfowisk wysokich w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie) II. Gatunki charakterystyczne dla związku Sphagnion magellanici [Raised bogs plants in the Orawa-Nowy Targ Basin (the Western Carpathians) II. Character species of the Sphagnion magellanici alliance].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 91-101. <abstract> <pdf>

 • Michał FALKOWSKI & Krystyna NOWICKA-FALKOWSKA: 
  Szata roślinna stawów rybnych Niziny Południowopodlaskiej. Cz. IV. Związek Phragmition [Vegetation of fishponds of the Południowopodlaska Lowland. Part IV. Phragmition alliance].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 103-122. <abstract> <pdf>

 • Aleksander KOŁOS & Ewa CHMIELEWSKA-NOWIK:
  Struktura populacji Salix lapponum (Salicaceae) na izolowanych stanowiskach w Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej [Population structure of Salix lapponum (Salicaceae) in isolated sites in the Knyszyńska Forest and Białowieska Forest].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 123-137. <abstract> <pdf>

 • Adam KULA, Elwira ŚLIWIŃSKA & Joanna LEDOWSKA:
  Struktura kariotypu Phleum montanum (Poaceae) [Karyotype structure of Phleum montanum (Poaceae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 139-147. <abstract> <pdf>

 • Adam KULA, Elwira ŚLIWIŃSKA & Dominika WRÓBLEWSKA:
  Kariologia i morfologia Phleum paniculatum (Poaceae) [Karyology and morphology of Phleum paniculatum (Poaceae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 149-157. <abstract> <pdf>

 • Błażej GIERCZYK, Anna KUJAWA & Michał WÓJTOWSKI:
  Nowe stanowisko Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) w środkowej Wielkopolsce [New locality of Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) in central Wielkopolska region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 159-166. <abstract>  <pdf>

 • Rafał SZYMCZYK:
  Rzadkie i interesujące gatunki porostów i grzybów naporostowych na Wysoczyźnie Elbląskiej (północna Polska) [Rare and interesting lichen and lichenicolous fungi collected in Wysoczyzna Elbląska Hills (North Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 167-173. <abstract> <pdf>

 • Paweł CZARNOTA:
  Lecidea variegatula (Lecanorales, zlichenizowane Ascomycota) nie jest gatunkiem wymarłym w Polsce [Lecidea variegatula (Lecanorales, lichenized Ascomycota) is not a species extinct in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 175-181. <abstract> <pdf>

 • Maria Alicja CHMIEL & Anna RONIKIER:
  Materiały do znajomości Ascomycetes Tatr [Contribution to the diversity of Ascomycetes of the Tatra Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 183-194. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]

 • Adam STEBEL:
  Ptilidium ciliare (Marchantiopsida, Ptilidiaceae) w zachodniej części Beskidów (Karpaty) [Ptilidium ciliare (Marchantiopsida, Ptilidiaceae) in the western part of the Beskidy Mountains (Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 195-197. <pdf>

 • Anna NOWAK-DAŃDA & Piotr DAŃDA:
  Leonurus sibiricus (Lamiaceae) – nowa roślina synantropijna we florze Krakowa [Leonurus sibiricus (Lamiaceae) – a new synanthropic plant in flora of Kraków].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 197-199. <pdf>

 • Dominik WRÓBEL:
  Nowe stanowisko Arum alpinum (Araceae) [A new locality for Arum alpinum (Araceae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 200-201. <pdf>

 • Dominik WRÓBEL:
  Nowe antropogeniczne stanowisko Dorycnium herbaceum (Fabaceae) w Krośnie [New anthropogenic locality of Dorycnium herbaceum (Fabaceae) in Krosno].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 201-202. <pdf>

 • Anna SOŁTYS & Ryszard POPEK:
  Rosa woodsii (Rosaceae) – nowy gatunek we florze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [Rosa woodsii (Rosaceae) – a new species in the flora of the Kraków-Częstochowa Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 202-206. <pdf>

 • Krzysztof OKLEJEWICZ, Anna JANUSZ & Tomasz DURAK:
  Uzupełnienia do flory Gór Słonnych [Supplement to the flora of Góry Słone Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 206-208. <pdf>

 • Ryszard OCHYRA & Richard H. ZANDER:
  Czy Tortula lithophila jest konspecyficzna z Sarconeurum glaciale (Bryopsida: Pottiaceae)? [Is Tortula lithophila conspecific with Sarconeurum glaciale 9Bryopsida: Pottiaceae)?].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 209-212. <pdf>

 • Halina BEDNAREK-OCHYRA & Ryszard OCHYRA:
  Nowa kombinacja nomenklatoryczna w rodzaju Bucklandiella (Bryopsida: Grimmiaceae) [A new nomenclatural combination in the genus Bucklandiella (Bryopsida: Grimmiaceae].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(1): 212-213. <pdf>

Recenzje [Reviews]. 18, 38, 48, 60, 102, 138, 148, 158, 174, 182, 215-226

Indeks do tomu 14(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 14(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 227-235 <pdf>.

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 237-240 <pdf>

Vol. XIV, 2

 • Anna TYC:
  Notatki florystyczne z okolic Muszyny i Żegiestowa (Beskid Sądecki). [Floristic notes from Muszyna and Żegiestów environs (Beskid Sądecki Mts)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 243-247. <abstract> <pdf>
 • Maciej KOZAK:
  Materiały do rozmieszczenia rzadkich, interesujących i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Gorcach. [Materials to the distribution of rare, interesting and threatened species of vascular plants in the Gorce mountain range (Polish Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 249-259. <abstract> <pdf>
 • Małgorzata WRZESIEŃ:
  Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych na terenach kolejowych Polesia Wołyńskiego. [New localities of rare vascular plants on railway areas of Polesie Wołyńskie].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 261-269. <abstract> <pdf>
 • Marcin NOBIS & Maciej KOZAK:
  Veronica praecox (Scrophulariaceae) w południowej Polsce: rozmieszczenie, liczebność i wymagania siedliskowe. [Veronica praecox (Scrophulariaceae) in southern Poland: distribution, abundance of population and habitat preferences].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 271-279. <abstract> <pdf>
 • Marcin W. WOCH:
  Szata roślinna wyrobiska Kopalni Piasku Szczakowa S.A. [Flora and vegetation of the drift in the Szczakowa Sand Pit S.A.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 281-309. <abstract> <pdf>
 • Rafał CHMARA & Katarzyna BOCIĄG:
  Rozmieszczenie rdestnic (Potamogeton; Potamogetonaceae) na Równinie Charzykowskiej (NW Polska). [Distribution of pondweeds in the Charzykowska Plain (NW Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 311-318. <abstract> <pdf>
 • Renata AFRANOWICZ:
  Ginące i zagrożone rośliny wodne na Żuławach Wiślanych w świetle dotychczasowych badań. [Endangered and threatened aquatic plants in Vistula River Delta (northern Poland).].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 319-335. <abstract> <pdf>
 • Beata BOSIACKA & Mieczysław STACHOWIAK:
  Źródliskowe solniska z Salicornia europaea (Chenopodiaceae) w okolicach Kołobrzegu. [Spring-dotted salt marshes with Salicornia europaea (Chenopodiaceae) in the vicinity of Kołobrzeg.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 337-345. <abstract> <pdf>
 • Anna KOCZUR:
  Rośliny torfowisk wysokich w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie). III. Gatunki charakterystyczne dla związku Oxycocco-Empetrion. [Raised bogs plants in the Orawa-Nowy Targ Basin (the Western Carpathians). III. Characteristic species of the Oxycocco-Empetrion alliance.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 347-352. <abstract> <pdf>
 • Dorota MICHALSKA-HEJDUK & Anna BOMANOWSKA:
  Brioflora roślinności nieleśnej zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. [Non-forest vegetation bryoflora of western part of Kampinos National Park.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 353-369. <abstract> <pdf>
 • Patrycja BOSZKE & Mariusz PEŁECHATY:
  Cechy morfologiczne oospor w populacji Tolypella glomerata (Characeae) z jeziora Lednica. [Morphological features of oospores in the population of Tolypella glomerata (Characeae) collected from Lednica Lake].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 371-380. <abstract> <pdf>
Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Anna TROJECKA:
  Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych we wschodniej części Wzgórz Opoczyńskich. [Rare and interesting vascular plants of the eastern part of the Opoczyńskie Hills].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 381-383.  <pdf>
 • Paweł PAWLIKOWSKI:
  Notatki florystyczne z północno-wschodniego przedpola Narwiańskiego Parku Narodowego. [Floristic notes from the area immediately to the north-east of the Narwiański National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 384-385.  <pdf>
 • Krzysztof OKLEJEWICZ & Mateusz WOLANIN:
  Materiały florystyczne z Błażowej i okolic (Pogórze Dynowskie, SE Polska). [Floristic materials from Błażowa and its vicinity (Pogórze Dynowskie, SE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 386-389.  <pdf>
 • Agnieszka HENEL, Paweł HERMAŃSKI & Hubert WENDA:
  Nowe stanowiska Lathyrus laevigatus (Fabaceae) na Wyżynie Częstochowskiej. [New localities of Lathyrus laevigatus (Fabaceae) in the Częstochowska Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 389-393.  <pdf>
 • Anna TROJECKA:
  Nowe stanowisko Carex pulicaris (Cyperaceae) we wschodniej części Wzgórz Opoczyńskich (Wyżyna Małopolska). [New locality of Carex pulicaris (Cyperaceae) on the eastern part of the Opoczyńskie Hills (Małopolska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 393-395.  <pdf>
 • Marcin NOBIS:
  Stanowisko Bromus ramosus (Poaceae) w Beskidzie Niskim). [The locality of Bromus ramosus (Poaceae) in Beskid Niski Mts.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 396-399.  <pdf>
 • Alicja BARĆ, Barbara FOJCIK & Małgorzata BRZUSTEWICZ:
  Nowe stanowisko Hookeria lucens (Musci, Hookeriaceae) w Beskidzie Małym (Karpaty Zachodnie). [A new locality of Hookeria lucens (Musci, Hookeriaceae) in the Beskid Mały Mts (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 399-401.  <pdf>
 • Dominik WRÓBEL:
  Nowe stanowisko Equisetum ramosissimum (Equisetaceae) w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej. [A new locality of Equisetum ramosissimum (Equisetaceae) in Jasło-Krosno Basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2007 14(2): 401-402.  <pdf>

Recenzje [Reviews]. 248,

Indeks do tomu 14(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 14(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 403-410 <pdf>.

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 411-414 <pdf>