INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XV (2008): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. XV, 1

 • Marcin NOBIS, Agnieszka NOBIS & Maciej KOZAK:
  Występowanie Ostericum palustre (Apiaceae) w południowej Polsce [Occurrence of Ostericum palustre (Apiaceae) in southern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 3-9. <abstract> <pdf>

 • Wojciech Maksymilian SZYMAŃSKI & Ewa PIROŻNIKOW:
  Cenolophium denudatum (Apiaceae) – nowy synantropijny gatunek flory Polski [Cenolophium denudatum (Apiaceae) – a new synanthropic species to the Polish flora].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 11-14. <abstract> <pdf>

 • Zbigniew MIREK & Halina PIĘKOŚ-MIRKOWA:
  Veronica filiformis (Scrophulariaceae) – gatunek ekspansywny w Karpatach polskich [Veronica filiformis (Scrophulariaceae) expansive species in the Polish Carpathians].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 15-20. <abstract> <pdf>

 • Edward BRÓŻ & Monika PODGÓRSKA:
  Ekspansja Chamaenerion palustre (Onagraceae) na Wyżynie Małopolskiej [Expansion of Chamaenerion palustre (Onagraceae) in the Wyżyna Małopolska upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 21-42. <abstract> <pdf>

 • Paweł PAWLIKOWSKI:
  Nowe stanowiska zagrożonych gatunków torfowiskowych roślin naczyniowych i mchów w Suwalskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie [New localities of threatened mire vascular plant and bryophyte species in the Suwałki Scenic Park and its buffer zone].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 43-50. <abstract> <pdf>

 • Grzegorz SZAFRAN:
  Nowe stanowiska Gagea spathacea (Liliaceae) i Carex strigosa (Cyperaceae) na terenie Nadleśnictwa Lubaczów [New localities of Gagea spathacea (Liliaceae) and Carex strigosa (Cyperaceae) in Lubaczów Forest District].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 51-60. <abstract> <pdf>

 • Jerzy KRUSZELNICKI:
  Stanowiska rzadszych roślin naczyniowych na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic (Pojezierze Mazurskie) [Localities of rare species of vascular plants on the area of Masurian Landscape Park and its surrounding (Masurian Lakeland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 61-67. <abstract> <pdf>

 • Ludwik FREY:
  Rozmieszczenie Bothriochloa ischaemum (Poaceae) w Polsce [Distribution of Bothriochloa ischaemum (Poaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1):69-75. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka NOBIS:
  Notatki florystyczne ze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Cz. II [Floristic notes from the eastern part of the Sandomierz Basin. Part II].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 77-84. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka PIERŚCIŃSKA:
  Notatki florystyczne ze wschodniej części Niecki Połanieckiej i przyległej Niziny Nadwiślańskiej [Floristic notes from the eastern part of the Połaniec Basin and the adjacent Vistula Lowland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 85-89. <abstract> <pdf>

 • Arkadiusz NOWAK & Sylwia NOWAK:
  Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae na Śląsku Opolskim [Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae in the Opole Silesia].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 91-97. <abstract> <pdf>

 • Dan WOŁKOWYCKI & Paweł PAWLIKOWSKI:
  Nowe stanowiska Botrychium multifidum (Ophioglossaceae) w dolinie Narwi i rozmieszczenie gatunku w województwie podlaskim [New localities of Botrychium multifidum (Ophioglossaceae) in the Narew valley and distribution of the species in the Podlasie region (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 99-106. <abstract> <pdf>

 • Dariusz KUBIAK & Martin KUKWA:
  Uzupełnienia do bioty porostowej miasta Olsztyna (NE Polska) [Additions to the lichen biota of the Olsztyn city (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 107-115. <abstract> <pdf>

 • Konrad WOŁOWSKI, Karin LINDBERG & Ojvind MOESTRUP:
  Przyczynek do poznania glonów Ojcowskiego Parku Narodowego [Supplement to algal flora of the Ojców National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 117-121. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]

 • Marcin W. WOCH:
  Papaver albiflorum subsp. austromoravicum (Papaveraceae) – nowy takson we florze polskiej [Papaver albiflorum subsp. austromoravicum (Papaveraceae) a new taxon in Polish flora].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 123-127. <pdf>

 • Piotr TUKAŁŁO & Julita MINASIEWICZ:
  Nowe stanowisko Liparis loeselii (Orchidaceae) na Pomorzu Gdańskim [A locality of Liparis loeselii (Orchidaceae) in the Gdańsk Pomerania].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 127-129. <pdf>

 • Sylwia NOWAK & Arkadiusz NOWAK:
  Nowe stanowisko Radiola linoides (Linaceae) na Śląsku Opolskim [A new locality of Radiola linoides (Linaceae) in the Opole Silesia].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 129-131. <pdf>

 • Mateusz WOLANIN, Katarzyna FĄFARA & Andrzej WOJTON:
  Nowe stanowisko Pedicularis sylvatica (Scrophulariaceae) na Płaskowyżu Kolbuszowskim (SE Polska) [New locality of Pedicularis sylvatica (Scrophulariaceae) in the Kolbuszowa Plateau (SE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 131-133. <pdf>

 • Jerzy KRUSZELNICKI:
  Nowe stanowiska Ulmus minor var. suberosa, Cerasus avium, Acer campestre, Quercus petraea i Taxus baccata w dorzeczu Krutyni (Pojezierze Mazurskie) [The new stations of Ulmus minor var. suberosa, Cerasus avium, Acer campestre, Quercus petraea and Taxus baccata in the Krutynia Basin (Masurian Lakeland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 133-136. <pdf>

 • Anna NOWAK-DAŃDA & Piotr DAŃDA:
  Nowe stanowisko Orobanche elatior (Orobanchaceae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej [New locality of Orobanche elatior (Orobanchaceae) on the Kraków-Częstochowa Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 137-139.<pdf>

 • Beata MESSYASZ & Andrzej RYBAK:
  Występowanie Enteromorpha compressa (Chlorophyta) w Wielkopolsce [Occurrence of Enteromorpha compressa (Chlorophyta) in the Wielkopolska Region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 139-141. <pdf>

 • Jacek URBANIAK & Rafał KRAWCZYK:
  Nowe stanowisko Nitella gracilis (Characeae) w Kotlinie Sandomierskiej [New locality of Nitella gracilis (Characeae) in the Sandomierska Basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 142-145. <pdf>

 • Małgorzata STASIŃSKA:
  Nowe stanowisko Phallus hadriani (Phallaceae) na Pomorzu Zachodnim [A new locality of Phallus hadriani (Phallaceae) in the Western Pomerania].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(1): 145-147. <pdf>

Indeks do tomu 15(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 15(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 149-156.  <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 157-. <pdf>

Vol. XV, 2

 • Marta MIZIANTY:
  Dactylis glomerata subsp. lobata (Poaceae) w Polsce (uwagi nomenklatoryczne) [Dactylis glomerata subsp. lobata (Poaceae) in Poland (nomenclature notes)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 163-170. <abstract> <pdf>

 • Marek WIERZBA, Tomasz LASKOWSKI, Paweł MARCINIUK & Piotr SIKORSKI:
  Nowe stanowiska roślin naczyniowych na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu i terenach przyległych – cz. 1. Gatunki chronione i zagrożone w Polsce [New localities of vascular plants in the Podlasie Bug Gap region and adjacent areas – part 1. Protected and endangered species in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 171-175. <abstract> <pdf>

 • Marek WIERZBA, Tomasz LASKOWSKI, Paweł MARCINIUK & Piotr SIKORSKI:
  Nowe stanowiska roślin naczyniowych na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu i terenach przyległych – cz. 2. Gatunki zagrożone w regionie [New localities of vascular plants in the Podlasie Bug Gap region and adjacent areas – part 2. Endangered vascular plants in the region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 177-182. <abstract> <pdf>

 • Maciej KOZAK:
  Nowe stanowiska Brassica elongata subsp. integrifolia (Brassicaceae) w Polsce [New localities of Brassica elongata subsp. integrifolia (Brassicaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 183-188. <abstract> <pdf>

 • Rafał KRAWCZYK & Andrzej MAJKUT:
  Salvinia natans (Salviniaceae) w Kotlinie Sandomierskiej (południowo-wschodnia Polska): rozmieszczenie i ochrona [Salvinia natans (Salviniaceae) in the Sandomierz Basin (SE Poland): distribution and conservation].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 189-203. <abstract> <pdf>

 • Paweł PAWLIKOWSKI:
  Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe torfowisk w dolinie Kunisianki na Pojezierzu Sejneńskim [Rare and threatened vascular mire plants of the Kunisianka river valley in the Sejny Lakeland (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 205-212. <abstract> <pdf>

 • Arkadiusz NOWAK & Sylwia NOWAK:
  Antropogeniczne refugia Gagea arvensis (Liliaceae) na Śląsku Opolskim [Anthropogenic refugees of Gagea arvensis (Liliaceae) in Opole Silesia].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 213-222. <abstract> <pdf>

 • Marcin W. WOCH, Aldona MUELLER-BIENIEK & Alina URBISZ:
  Glaucium corniculatum (Papaveraceae) – średniowieczny efemerofit we florze polskiej [Glaucium corniculatum (Papaveraceae) – a medieval ephemerophyte in the Polisch flora].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 223-230. <abstract> <pdf>

 • Marek KRUKOWSKI, Marek MALICKI & Ewa SZCZĘŚNIAK:
  Aktualny stan populacji Cardamine resedifolia (Brassicaceae) w Karkonoszach (Sudety Zachodnie, SW Polska) [Actual condition of Cardamine resedifolia (Brassicaceae) populations in Karkonosze Mts (Western Sudety Mts, Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 231-238. <abstract> <pdf>

 • Krzysztof JĘDRZEJKO & Edward WALUSIAK:
  Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna unikatowego stanowiska rzadkich i chronionych roślin naczyniowych w Lanckoronie (Pogórze Wielickie) [Floristical and phytosociological characteristics of unique locality of rare and protected vascular plants in Lanckorona (Pogórze Wielickie)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 239-251. <abstract> <pdf>

 • Michał FALKOWSKI & Krystyna NOWICKA-FALKOWSKA:
  Szata roślinna stawów rybnych Niziny Południowopodlaskiej. Cz. V. Związek Magnocaricion [Vegetation of fishponds of the Południowopodlaska Lowland. Part V. Magnocaricion alliance].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 253-275. <abstract> <pdf>

 • Stanisław CIEŚLIŃSKI:
  Materiały do bioty porostów Puszczy Kozienickiej (Polska Środkowa) [The materials for the lichen biota of Kozienicka Forest (Central Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 277-288. <abstract> <pdf>

 • Rafał SZYMCZYK & Martin KUKWA:
  Nowe dane do rozmieszczenia porostów Wysoczyzny Elbląskiej z historycznych zbiorów prof. T. Sulmy [New distributional data on lichens from Wysoczyzna Elbląska upland collected by Professor T. Sulma].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 289-297. <abstract> <pdf>

 • Katarzyna BOCIĄG & Rafał CHMARA:
  Rozmieszczenie ramienic (Characeae) na obszarach sandrowych Równiny Charzykowskiej (NW Polska) [Distribution of stoneworts (Characeae) in the sand area of the Równina Charzykowska (NW Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 299-306. <abstract> <pdf>

 • Maciej SINKOWSKI & Mariusz PEŁECHATY:
  Flora ramienicowa jeziora Okunie na tle stanu badań ramienic w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym [Charophyte flora of Okunie Lake against the background of the research state of stoneworts in Barlinecko-Gorzowski Landscape Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 307-312. <abstract> <pdf>

 • Patrycja BOSZKE & Mariusz PEŁECHATY:
  Cechy morfologiczne oospor Nitella flexilis (Characeae) [Morphological features of oospores of Nitella flexilis (Characeae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 313-319. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]

 • Marcin BIELECKI:
  Notatki florystyczne z wybranych jezior Pojezierza Świętokrzyskiego [Notes on the flora of the Świętokrzyski Lake District].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 321-323. <pdf>

 • Ireneusz IZYDOREK, Małgorzata SZADKOWSKA-IZYDOREK & Julita MINASIEWICZ:
  Nowe stanowisko Cypripedium calceolus (Cypripediaceae) na Pomorzu Gdańskim [A new locality of Cypripedium calceolus (Cypripediaceae) in the Gdańsk Pomerania].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 323-325. <pdf>

 • Krzysztof STAWOWCZYK:
  Cirsium helenioides (Asteraceae) w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim [Cirsium helenioides (Asteraceae) in the Radziejowa range in the Beskid Sądecki Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 325-328. <pdf>

 • Marek T. CIOSEK & Janusz KRECHOWSKI:
  Populacja Iris sibirica koło wsi Jerzyska w Puszczy Łochowskiej (środkowo-wschodnia Polska) [Population of Iris sibirica near Jerzyska village in Puszcza Łochowska Forest (central-eastern Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 328-331. <pdf>

 • Zygmunt GŁOWACKI & Paweł MARCINIUK:
  Nowe stanowisko Oreopteris limbosperma (Thelypteridaceae) we wschodniej Polsce [A new site of Oreopteris limbosperma (Thelypteridaceae) in eastern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 332-333. <pdf>

 • Alina STACHURSKA-SWAKOŃ:
  Nowe stanowisko Carex parviflora (Cyperaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym (Karpaty Zachodnie) [A new locality of Carex parviflora (Cyperaceae) in the Tatra National Park (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 333-335. <pdf>

 • Alina STACHURSKA-SWAKOŃ:
  Nowe stanowisko Malaxis monophyllos (Orchidaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym (Karpaty Zachodnie) [A new locality of Malaxis monophyllos (Orchidaceae) in the Tatra National Park (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 336-338. <pdf>

 • Artur ADAMCZAK & Dorota SZUKALSKA:
  Nowe stanowiska synantropijne Rhynchostegium megapolitanum (Brachytheciaceae) w Poznaniu i okolicach [New synanthropic localities of Rhynchostegium megapolitanum (Brachytheciaceae) in Poznań and its vicinity].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 338-342. <pdf>

 • Martin KUKWA & Paweł CZARNOTA:
  Nowe stanowiska Botryolepraria lesdainii (zlichenizowane Ascomycota) w Polsce [New localities of Botryolepraria lesdainii (lichenized Ascomycota) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 342-345. <pdf>

 • Anna MATWIEJUK:
  Nowe stanowisko Rhizocarpon geographicum (Rhizocarpaceae) w Polsce północnowschodniej [A new locality of Rhizocarpon geographicum (Rhizocarpaceae) in NE Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 345-347. <pdf>

 • Katarzyna BOCIĄG & Emilia GBUR:
  Nowe stanowisko Nitella tenuissima (Characeae) na Pomorzu [A new locality of Nitella tenuissima (Characeae) in Pomerania].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2008 15(2): 348-350. <pdf>

Indeks do tomu 15(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 15(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica].  351-360. <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors] 361-364. <pdf>