INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XVI (2009): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. XVI, 1

Artykuły [Articles]

 • Józef MITKA i Mieczysław KOZIOŁ:
  Aconitum moldavicum (Ranunculaceae) na Wyżynie Małopolskiej. [Aconitum moldavicum (Ranunculaceae) on the Małopolska Upland].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 7-25. <abstract> <pdf>

 • Izabella FRANIEL:
  Problemy taksonomiczne Betula obscura (Betulaceae) – przegląd literatury. [Taxonomic problems of Betula obscura (Betulaceae). A review].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 27-32. <abstract>
  <pdf>

 • Paweł PAWLIKOWSKI i Filip JARZOMBKOWSKI:
  Hammarbya paludosa – kolejny gatunek z rodziny Orchidaceae znaleziony na torfowiskach w dolinie Rospudy. [Hammarbya paludosa – another species of the Orchidaceae family discovered in the mires of the Rospuda river valley].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 33-38. <abstract>
  <pdf>

 • Anna DELIMAT i Tomasz BORUCKI:
  Draba siliquosa (Brassicaceae) w Tatrach Wysokich – nowy gatunek we florze Polski. [Draba siliquosa (Brassicaceae) in the High Tatras – a new species in the flora of Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 39-44. <abstract>
  <pdf>

 • Monika WOŹNIAK:
  Rozmieszczenie gatunków Oenothera (Onagraceae) w południowo-zachodniej części Wrocławia. [Distribution of Oenothera species (Onagraceae) in south-west part of Wrocław].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 45-58. <abstract>
  <pdf>

 • Edyta WASILEWSKA i Dan WOŁKOWYCKI:
  Nowe stanowiska Carlina acaulis (Asteraceae) w północno-wschodniej Polsce. [New localities of Carlina acaulis (Asteraceae) in north-eastern Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 59-64. <abstract>
  <pdf>

 • Adam KULA i Aleksandra GRABOWSKA-JOACHIMIAK:
  Analiza prawdopodobnych, naturalnych mieszańców pomiędzy Phleum commutatum i P. pratense (Poaceae). [Analysis of probable natural hybrids between Phleum commutatum and P. pratense (Poaceae)].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 65-77. <abstract>
  <pdf>

 • Arkadiusz NOWAK i Sylwia NOWAK:
  Wilgotna buczyna niżowa Fagus sylvatica-Mercurialis perennis na Śląsku Opolskim. [The wet beech forest Fagus sylvatica-Mercurialis perennis in Opole Silesia].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 79-86. <abstract>
  <pdf>

 • Piotr STOLARCZYK:
  Materiały do bioty porostów Dołów Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie). [Materials to the lichen biota in the Jasło-Sanok Basin (Western Carpathians, Poland)].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 87-126. <abstract>
  <pdf>

 • Anna ŁUBEK:
  Wybrane interesujące gatunki porostów zebrane w Kielcach. [Selected noteworthy lichen species collected in the Kielce town].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 127-134. <abstract>
  <pdf>

 • Maria KOSSOWSKA:
  Rewizja zbiorów lichenologicznych z żyły bazaltowej w Małym Śnieżnym Kotle (Karkonosze) zachowanych w zielniku KRAP. [Revision of a lichenological collection from the basalt vein in the Mały Śnieżny Kocioł cirque (Karkonosze Mts) hold in the KRAP herbarium].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 135-143. <abstract>
  <pdf>

 • Konrad WOŁOWSKI i Joanna KOWALSKA:
  Eugleniny i inne glony we florze jesiennej stawu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Autumnal flora of euglenophytes and other algae in the pond of the Botanical Garden in Kraków].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 145-154. <abstract>
  <pdf>

 • Joanna ŻELAZNA-WIECZOREK i Agnieszka BIK:
  Dynamika zbiorowisk okrzemek w źródłach o różnym typie hydrobiologicznym. [Dynamics of diatom communities in springs of different hydrobiological types].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 155-167. <abstract>
  <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]

 • Anna TYC:
  Nowe stanowisko Spiranthes spiralis (Orchidaceae) w Beskidzie Sądeckim. [A new locality of Spiranthes spiralis (Orchidaceae) in the Beskid Sądecki Mts.].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 169-170. <abstract>
  <pdf>

 • Katarzyna PIÓREK, Janusz KRECHOWSKI:
  Nowe stanowisko Betula humilis (Betulaceae) w okolicach Leśnej Podlaskiej (środkowo-wschodnia Polska). [A new locality of Betula humilis (Betulaceae) in the vicinity of Leśna Podlaska (central-eastern Poland). ].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 170-173. <abstract>
  <pdf>

 • Krzysztof STAWOWCZYK:
  Nowe stanowisko Scopolia carniolica (Solanaceae) w Beskidach Zachodnich. [New station of Scopolia carniolica (Solanaceae) in the Western Beskidy Mts.].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 173-176. <abstract>
  <pdf>

 • Marcin NOBIS, Renata PIWOWARCZYK:
  Rozmieszczenie Stipa pulcherrima (Poaceae) na Wyżynie Małopolskiej. [The distribution of Stipa pulcherrima (Poaceae) in the Wyżyna Małopolska Upland.].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 176-180. <abstract>
  <pdf>

 • Ewa SITEK, Zbigniew GAJEWSKI , Barbara NOWAK:
  Stanowisko Hacquetia epipactis (Apiaceae) w Woli Radziszowskiej na Pogorzu Wielickim. [The locality of Hacquetia epipactis (Apiaceae) in Wola Radziszowska in the Pogorze
  Wielickie foothill].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 180-183. <abstract>
  <pdf>

 • Krystyna TOWPASZ, Alina STACHURSKA-SWAKOŃ:
  Nowe stanowisko Cladium mariscus (Cyperaceae) w Polsce. [A new locality of Cladium mariscus (Cyperaceae) in Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 183-185. <abstract>
  <pdf>

 • Gabriela PIĘTA, Maksym PIĘTA:
  Marsilea quadrifolia (Marsileaceae) – znow na stanowisku naturalnym. [Marsilea quadrifolia (Marsileaceae) again in natural locality].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 185-187. <abstract>
  <pdf>

 • Piotr OSYCZKA, Adam FLAKUS:
  Gatunek porostu Cladonia subfurcata (Cladoniaceae, zlichenizowane Ascomycota) błędnie podany z Polski. [Lichen species Cladonia subfurcata (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) erroneously reported from Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 188-190. <abstract>
  <pdf>

 • Katarzyna KOLANKO, Anna MATWIEJUK:
  Usnea florida (Usneaceae, zlichenizowane Ascomycota) – nowe stanowisko w Puszczy Białowieskiej. [Usnea florida (Usneaceae, lichenized Ascomycota) – new locality in Białowieża Primeval Forest].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 190-192. <abstract>
  <pdf>

 • Łukasz, Marcin KOŁODZIEJCZYK:
  Furcellaria fastigiata, interesujący gatunek bałtyckiego krasnorostu. [Furcellaria fastigiata, an interesting species of red algae from Baltic Sea].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 192-196. <abstract>
  <pdf>

 • Jerzy KRUSZELNICKI:
  Nowe stanowiska Matteucia struthiopteris (Athyriaceae) nad rzeką Banówką na obszarze Wzniesień Górowskich. [The new stations of Matteucia struthiopteris (Athyriaceae) by the Banówka river in the area of the Górowskie Hills].

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(1): 196-197. <abstract>
  <pdf>

  Recenzje [Reviews].
  199-200  <pdf>

  Indeks do tomu 16(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 16(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]
  . 201-208  <pdf>

Vol. XVI, 2

Artykuły [Articles]

 • Tadeusz KORNIAK & Paweł LORO:
  Wybrane cechy biometryczne
  Avena fatua i A. × vilis (Poaceae) [ Selected biometric characters of Avena fatua and A. × vilis (Poaceae)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 215-218. <abstract>
  <pdf>
 • Lucjan RUTKOWSKI:
  Występowanie i skala fitocenotyczna Hierochloë odorata s. lato (Poaceae) nad Dolną Wisłą [Occurrence and phytocoenotic scale of Hierochloë odorata s. lato (Poaceae) in Lower Vistula].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 219-226. <abstract> <pdf>

 • Zygmunt DAJDOK:
  Coleanthus subtilis
  (Poaceae) na terenie Stawow Milickich – nowe stanowisko w Polsce [Coleanthus subtilis (Poaceae) in the Milicz Fish-ponds – a new locality in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 227-236. <abstract> <pdf>

 • Zygmunt DAJDOK & Ewa SZCZĘŚNIAK:
  Występowanie Alopecurus myosuroides (Poaceae) na obszarach rolnych okolic Gilowa na Przedgorzu Sudeckim [Occurrence of Alopecurus myosuroides (Poaceae) on farmlands of the Gilow vicinity in Sudetes Foreland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 237-248. <abstract> <pdf>

 • Paweł KWIATKOWSKI:
  Festuca tenuifolia (Poaceae) w Borach Dolnośląskich – udział w zbiorowiskach roślinnych [Occurrence of Festuca tenuifolia (Poaceae) in plant communities in the Bory Dolnośląskie Forests].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 249-261. <abstract> <pdf>

 • Beata WĘGRZYNEK:
  Rodzaj Avena (Poaceae) we fl orze i zbiorowiskach segetalnych Wyżyny Śląskiej [Genus Avena (Poaceae) in the segetal fl ora and plant communities of the Silesian Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 263-271. <abstract> <pdf>

 • Anna KRYSZAK, Jan KRYSZAK & Agnieszka KLARZYŃSKA:
  Poa trivialis
  (Poaceae) w zbiorowiskach łąkowych Wielkopolski [Poa trivialis (Poaceae) in meadow communities of the Wielkopolska region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 273-280. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka SUTKOWSKA & Andrzej PASIERBIŃSKI:
  Pochodzenie spontanicznie rozprzestrzeniającego się gatunku Bromus carinatus (Poaceae) na siedliskach ruderalnych i segetalnych w Polsce [The origin of spontaneously spreading species Bromus carinatus (Poaceae) on ruderal and segetal sites in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 281-295. <abstract> <pdf>

 • Katarzyna KOZŁOWSKA:
  Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych w SE części Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Bieszczady Zachodnie) [Rare and interesting vascular plants in the SE part of the Ciśniańsko-Wetliński Landscape Park (the Western Bieszczady Mts)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 297-303. <abstract> <pdf>

 • Krystyna TOWPASZ & Alina STACHURSKA-SWAKOŃ:
  Występowanie
  Sesleria uliginosa (Poaceae) w zbiorowiskach z rzędu Caricetalia davallianae na obszarze Niecki Nidziańskiej (Wyżyna Małopolska) [Occurrence of Sesleria uliginosa (Poaceae) in the communities of the Caricetalia davallianae order in the Nida Basin territory (Małopolska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 305-316. <abstract> <pdf>

 • Małgorzata WRZESIEŃ:
  Rodzaj Bromus (Poaceae) na terenach kolejowych Lubelszczyzny [The genus Bromus (Poaceae) in the railway areas of the Lublin region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 317-324. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka BŁOŃSKA & Agnieszka KOMPAŁA-BĄBA:
  Spektrum fitocenotyczno-siedliskowe Hordeum murinum (Poaceae) na obszarze Wyżyny Śląskiej w porownaniu z wybranymi regionami Polski [Phytosociological and ecological spectrum of occurrence of Hordeum murinum (Poaceae) in the Silesian Upland in comparison to chosen regions of Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 325-338. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka KOMPAŁA-BĄBA, Stanisław WIKA & Beata SOSIN:
  Trawy w zbiorowiskach okrajków nitrofilnych Mysłowic [Grasses in the nitrophilous plant communities of Mysłowice town].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 339-349. <abstract> <pdf>

 • Renata PIWOWARCZYK, Marcin NOBIS & Małgorzata JANKOWSKA-BŁASZCZUK:
  C
  harakterystyka ekologiczna populacji Stipa pulcherrima (Poaceae) w Dwikozach i Podgrodziu (Wyżyna Małopolska) [Ecological description of Stipa pulcherrima (Poaceae) population in Dwikozy and Podgrodzie (Małopolska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 351-362. <abstract> <pdf>

 • Beata BABCZYŃSKA-SENDEK & Alicja BARĆ:
  Zbiorowiska łąkowe z Sesleria uliginosa (Poaceae) w okolicach Włodowic koło Zawiercia (Wyżyna Śląsko-Krakowska) [Meadow communities with Sesleria uliginosa (Poaceae) in the vicinity of Włodowice village near Zawiercie (the Silesian-Cracow Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 363-375. <abstract> <pdf>

 • Wojciech ADAMOWSKI & Anna BOMANOWSKA:
  Zmiany udziału traw na nienawożonej łące kośnej w Puszczy Białowieskiej w ciągu 24 lat [Changes in share of grasses in unfertilized mown meadow in Białowieża Forest during 24 years].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 377-386. <abstract> <pdf>

 • Ludwik FREY:
  Klasyfikacja traw Roberta Browna [Grass classification by Robert Brown].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 387-395. <abstract> <pdf>

 • Paweł Mikołaj LORO:
  Tropami odkrycia Deschampsia antarctica (Poaceae) [History of discovery of Deschampsia antarctica (Poaceae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 397-404. <abstract> <pdf>

 • Dorota MYSZKOWSKA & Bartosz JENNER:
  Charakterystyka dobowego rozkładu stężenia pyłku traw w sezonie pyłkowym [The characteristics of the grass pollen diurnal periodicity in the pollen season].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 405-414. <abstract> <pdf>

 • Małgorzata PONIEWOZIK:
  Rożnorodność taksonomiczna w obrębie rodzaju Trachelomonas (Euglenaceae) w dawnej, małej gliniance [Taxonomical diversity within Trachelomonas genus (Euglenaceae) in a former, small clay-pit].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 415-424. <abstract> <pdf>

 • Andrzej PUKACZ, Mariusz PEŁECHATY & Uwe RAABE:
  Pierwsze stanowisko Chara baueri (Characeae) w Polsce [The first locality of Chara baueri (Characeae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 425-429. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]

 • Dariusz KAMIŃSKI & Lucjan RUTKOWSKI:
  Poa bulbosa
  fo. vivipara (Poaceae) w okolicy Włocławka [Poa bulbosa fo. vivipara (Poaceae) in the vicinity of Włocławek].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 431-433. <abstract> <pdf>

 • Elżbieta CIEŚLAK, Jakub CIEŚLAK & Wojciech PAUL:
  Nowe stanowisko
  Carlina onopordifolia (Asteraceae) na Wyżynie Lubelskiej [A new locality of Carlina onopordifolia (Asteraceae) in the Lublin Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 433-438. <abstract> <pdf>

 • Małgorzata KARCZEWSKA:
  Nowe stanowisko
  Pulsatilla patens (Ranunculaceae) w Białowieskim Parku Narodowym: [A new locality of Pulsatilla patens (Ranunculaceae) in the Białowieża National Park (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 438-440. <abstract> <pdf>

 • Krystyna TOWPASZ & Ludwik FREY:
  Występowanie Allium rotundum (Liliaceae) w Kątach na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska) [Occurrence of Allium rotundum in Kąty on the Proszowice Plateau (Małopolska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2009 16(2): 440-442. <abstract> <pdf>

Recenzje [Reviews]. 443-445 <pdf>

Indeks do tomu 16(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 16(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 447-456. <pdf>

Przewodnik dla autorow [Guide to Contributors]. 457-460. <pdf>