INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XVII (2010): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. XVII, 1

  Artykuły [Articles]

  • Andrzej ŁACHACZ & Włodzimierz PISAREK:
   Rzadsze gatunki roślin naczyniowych w dolinie rzeki Czarnej na Równinie Mazurskiej [Rare species of vascular plants in the valley of the Czarna river on the Mazurska Plain].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 3-8. <abstract>  <pdf>

  • Rafał KRAWCZYK:
   Notatki florystyczne z północnej części Kotliny Sandomierskiej (SE Polska) [Floristic notes from the northern part of the Sandomierz Basin (SE Poland)].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 9-18. <abstract> <pdf>

  • Artur PLISZKO:
   Notatki florystyczne z Filipowa i okolic (Pojezierze Zachodniosuwalskie)
   [Floristic notes from the Filipow village and its surroundings (Zachodniosuwalskie Lakeland)].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 19-24. <abstract> <pdf>

  • Paweł PAWLIKOWSKI & Dan WOŁKOWYCKI:
   Nowe stanowiska Swertia perennis subsp. perennis (Gentianaceae) na torfowiskach północno-wschodniej Polski [New localities of Swertia perennis subsp. perennis (Gentianaceae) in the peatlands of north-eastern Poland]
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 25-36. <abstract> <pdf>

  • Paweł MARCINIUK & Jolanta MARCINIUK:
   Materiały do flory mniszków (Taraxacum – Astera
   ceae) Wysoczyzny Ciechanowskiej [Materials to the flora of dandelions (Taraxacum – Asteraceae) in Wysoczyzna Ciechanowska region].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 37-41. <abstract> <pdf>

  • Krzysztof ROSTAŃSKI & Karol LATOWSKI:
   Rodzaj Oenothera (Onagraceae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej [The genus Oenothera (Onagraceae) in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 43-57. <abstract> <pdf>

  • Krzysztof ZIARNEK, Magdalena ZIARNEK, Marek DYLAWERSKI & Katarzyna DYLAWERSKA:
   Występowanie Apium repens (Apiaceae) na Pomorzu Zachodnim [Occurrence of Apium repens (Apiaceae) in the Western Pomerania].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 59-66. <abstract> <pdf>

  • Leszek BERNACKI & Paweł PAWLIKOWSKI:
   Dactylorhiza ruthei (Orchidaceae) w polskiej części Pojezierza Litewskiego [Dactylorhiza ruthei (Orchidaceae) in the Polish part of the Lithuanian Lake District].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 67-74. <abstract> <pdf>

  • Ewa SZCZĘŚNIAK:
   Orobanche lucorum (Orobanchaceae) w Polsce [Orobanche lucorum (Orobanchaceae) in Poland].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 75-82. <abstract> <pdf>

  • Renata PIWOWARCZYK & Alojzy PRZEMYSKI:
   Stanowisko Iris aphylla (Iridaceae) w Podgrodziu
   koło Ćmielowa (Wyżyna Małopolska) na tle rozmieszczenia w Polsce [The station of Iris aphylla (Iridaceae) in Podgrodzie near Ćmielow (Małopolska Upland) against a backgroundof distribution in Poland].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 83-94. <abstract> <pdf>

  • Eugeniusz DUBIEL & Jerzy PIORECKI:
   Zbiorowiska z udziałem Rhododendron luteum (Ericaceae)
   na Polesiu Wołyńskim [Forest communities with Rhododendron luteum (Ericaceae) in Volhynian Polesie].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 95-108. <abstract> <pdf>

  • Arkadiusz NOWAK & Sylwia NOWAK:
   Zbiorowiska związku Ranunculion fluitantis na Śląsku
   Opolskim [Ranunculion fluitantis communities in the Opole Silesia].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 109-119. <abstract> <pdf>

  • Michał FALKOWSKI & Krystyna NOWICKA-FALKOWSKA:
   Szata roślinna stawów rybnych Niziny
   Południowopodlaskiej. Cz. VI. Związek Eleocharido-Sagittarion [Vegetation of fishponds of the Południowopodlaska Lowland. Part VI. Eleocharido-Sagittarion alliance].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 121-130. <abstract> <pdf>

  • Dariusz KUBIAK, Rafał SZYMCZYK, Anna ZALEWSKA & Martin KUKWA:
   Nowe stanowiska rzadkich
   i interesujących porostów w Połnocnej Polsce. Część I. Skorupiaste i łuseczkowate porosty sorediowane [New localities of rare and interesting lichens in northern Poland. I.Crustose and squamulose sorediate lichens].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 131-140. <abstract> <pdf>

  • Katarzyna PIETRZYKOWSKA & Maria KOSSOWSKA:
   Porosty antropogenicznych podłoży wapiennych
   wokoł schronisk w polskiej części Karkonoszy [Lichens of anthropogenic calcareous substrates in surroundings of mountain shelter-houses in the Polish part of the Karkonosze Mts].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 141-147. <abstract> <pdf>

  • Anna ŁUBEK:
   Ocena stanu środowiska przyrodniczego Kielc na podstawie bioty porostów epifitycznych [The estimation of natural environment of Kielce town on the basis of the epiphitic lichen biota].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 149-163. <abstract> <pdf>

  • Jacek URBANIAK, Rafał KRAWCZYK & Kazimierz KARCZMARZ:
   Ramienice (Charophyta) wybranych regionów Polski – Kotlina Sandomierska, Karpaty [Stoneworts (Charophyta) of the selected regions of Poland – Kotlina Sandomierska Valley, Carpathians].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 165-169. <abstract> <pdf>

  • Teresa MROZIŃSKA, Joanna CZERWIK-MARCINKOWSKA & Michał GRADZIŃSKI:
   Gatunki z rodzaju Didymosphenia (Bacillariophyceae), ich migracja i potencjalny wpływ na zbiorowiska glonów Pienin [Species of the genus Didymosphenia (Bacillariophyceae), their migration and potential influence on community of algae of the Pieniny Mountains].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 171-177. <abstract> <pdf>

  Notatki botaniczne [Botanical notes]: 179-203
  • Agnieszka NOBIS:
   Alopecurus myosuroides (Poaceae) – nowy gatunek dla flory Kotliny Sandomierskiej [Alopecurus myosuroides (Poaceae) – the species new to the flora of the Kotlina Sandomierska Basin].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 179-181. <abstract> <pdf>

  • Dariusz KAMIŃSKI:
   Elodea nuttallii (Hydrocharitaceae) nowy gatunek w wodach Wisły [Elodea nuttallii (Hydrocharitaceae) a new species in Vistula River].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 182-184. <abstract> <pdf>

  • Donata SUDER:
   Nowe stanowisko Helleborus purpurascens (Ranunculaceae) w Bieszczadach Zachodnich [A new locatity of Helleborus purpurascens (Ranunculaceae) in the Western Bieszczady Mts].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 185-187. <abstract> <pdf>

  • Janusz KRECHOWSKI, Katarzyna PIOREK, Marek WIERZBA & Małgorzata STRZAŁEK:
   Pierwsze stanowiska Salvinia natans (Salviniaceae) w dolinie Bugu (środkowo-wschodnia Polska) [The first localities of Salvinia natans (Salviniaceae) in the Bug river valley (central-eastern Poland)].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 187-189. <abstract> <pdf>

  • Artur PLISZKO:
   Nowe stanowisko Cuscuta campestris (Cuscutaceae) i Picris echioides (Asteraceae) na Pojezierzu Zachodniosuwalskim (NE Polska) [The new locality of Cuscuta campestris (Cuscutaceae) and Picris echioides (Asteraceae) in the Zachodniosuwalskie Lakeland (NE Poland)].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 190-191. <abstract> <pdf>

  • Anna TROJECKA-BRZEZIŃSKA:
   Nowe stanowisko Chenopodium aristatum (Chenopodiaceae) na terenie kolejowym we wschodniej części Wzgórz Opoczyńskich [New locality of Chenopodium aristatum (Chenopodiaceae) on the area of railway track on the eastern part of the Opoczyńskie Hills]
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 191-193. <abstract> <pdf>

  • Adam STEBEL:
   Przyczynek do flory mszaków okolic Morąga (Pojezierze Mazurskie) [A contribution to bryoflora of the vicinity of Morąg (Masurian Lakeland)].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 193-196. <abstract> <pdf>

  • Martin KUKWA:
   Uzupełnienia do listy porostów i grzybów naporostowych Pomorza Gdańskiego [Additions to the list of lichens and lichenicolous fungi of Gdańskie Pomerania].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 196-199. <abstract> <pdf>

  • Andrzej RYBAK & Beata MESSYASZ:
   Nowe stanowisko zielenicy Ulva prolifera (Ulvaceae) w Wielkopolsce [New locality of greenalga Ulva prolifera (Ulvaceae) in the Wielkopolska Region].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(1): 199-203. <abstract> <pdf>

  Recenzje [Reviews]. 42 <pdf>, 58 <pdf>

  Indeks do tomu 17(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 17(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 205-213  <pdf>

  Vol. XVII, 2

  Artykuły [Articles]

  • Zygmunt GŁOWACKI, Marcin NOBIS & Kazimierz A. NOWAK:
   Gatunki rodzaju Taraxacum (Asteraceae) w Polsce. Cz. 4 [Species of the genus Taraxacum (Asteraceae) in Poland. Part 4].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 221-233. <abstract> <pdf>

  • Krzysztof ROSTAŃSKI & Paweł MARCINIUK:
   Rodzaj Oenothera (Onagraceae) na Wysoczyźnie Ciechanowskiej [Oenothera genus (Onagraceae) in Wysoczyzna Ciechanowska region].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 235-239. <abstract> <pdf>

  • Stanisław KUCHARZYK:
   Stanowisko Orchis militaris (Orchidaceae) na Pogórzu Przemyskim (SE Polska) [The locality of Orchis militaris (Orchidaceae) on the Przemyskie Foothills (SE Poland)].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 241-244. <abstract> <pdf>

  • Marcin BIELECKI:
   Nowe stanowisko Polemonium coeruleum (Polemoniaceae) w dolinie rzeki Łośnej koło Małogoszczy (Wyżyna Małopolska) [A new locality of Polemonium coeruleum (Polemoniaceae) in the Łośna river valley near Małogoszcz (Wyżyna Małopolska Upland)].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 245-252. <abstract> <pdf>

  • Anna JAKUBSKA-BUSSE & Michał ŚLIWIŃSKI:
   Aktualny stan rozmieszczenia i zachowania populacji Epipactis atrorubens (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku [The current distribution and present condition of population of Epipactis atrorubens (Orchidaceae) in Lower Silesia].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 253-259. <abstract> <pdf>

  • Jeremi KOŁODZIEJEK:
   Występowanie Potentilla inclinata (Rosaceae) w środkowej Polsce [ Occurrence of Potentilla inclinata (Rosaceae) in Central Poland].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 261-264. <abstract> <pdf>

  • Monika PODGÓRSKA:
   Nowe stanowiska subalpejskiego gatunku Doronicum austriacum (Asteraceae) w górnym odcinku doliny rzeki Kamiennej (Wyżyna Małopolska) [New localities of subalpine species Doronicum austriacum (Asteraceae) in the upper section of Kamienna river valley (Wyżyna Małopolska Upland, Poland)].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 265-273. <abstract> <pdf>

  • Marcin NOBIS & Agnieszka NOBIS:
   Rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych na terenach kolejowych wschodniej części polskich Karpat i ich przedpola [Rare and spreading vascular plant species on railway-tracks in the eastern part of Polish Carpathians and their foreground].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 275-284. <abstract> <pdf>

  • Krzysztof OKLEJEWICZ, Magdalena NYKIEL, Anna KUCHARZAK, Anna GUDYKA & Agata PAŁĘCKA:
   Uzupełnienia do flory Płaskowyżu Kolbuszowskiego (SE Polska). Część II [Supplement to the flora of the Kolbuszowa Plateau (SE Poland). Part II].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 285-303. <abstract> <pdf>

  • Ewa SZCZĘŚNIAK:
   Ekspansja Eragrostis minor (Poaceae) we Wrocławiu [Expansion of Eragrostis minor (Poaceae) in Wrocław].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 305-314. <abstract> <pdf>

  • Krystyna TOWPASZ & Alina STACHURSKA-SWAKOŃ:
   Zrożnicowanie zbiorowisk leśnych ze związków: Carpinion betuli i Fagion sylvaticae na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie) [Diversity of the forest communities from the Carpinion betuli and Fagion sylvaticae alliances in the Strzyżowskie Foothills, Western Carpathians].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 315-359. <abstract> <pdf>

  • Magdalena LAZARUS & Renata AFRANOWICZ:
   Roślinność obrzeży przyujściowego odcinka Wisły w obrębie Żuław Wiślanych (Polska północna). Część I. Zbiorowiska wodne i szuwarowe [The variety of plant communities in the proximity of the mouth region of the Vistula River (N Poland). Part I. Water and rush plant communities].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 361-376. <abstract> <pdf>

  • Maciej GĄBKA & Katarzyna BOCIĄG:
   Ramienice (Characeae, Charophyta) jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny (NW Polska) [Charophytes (Characeae, Charophyta) of lakes in the Wdzydze Landscape Park (Pomerania, NW Poland)].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 377-388. <abstract> <pdf>

  • Jacek URBANIAK:
   Ramienice (Charophyta) Polski północno-wschodniej. Cz. I [Stonewords (Charophyta) of the NE Poland. Part I].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 389-395. <abstract> <pdf>

  Notatki botaniczne [Botanical notes]: 397-424
  • Bogusław BINKIEWICZ:
   Notatki florystyczne z Cybowej Góry koło Słaboszowa (Wyżyna Miechowska, S Polska) [Floristic notes from the Cybowa Góra near Słaboszów (Miechowska Upland, S Poland].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 397-399. <abstract> <pdf>

  • Marcin NOBIS:
   Nowe dane do rozmieszczenia Stipa pulcherrima (Poaceae) w południowej Polsce [New data to distribution of Stipa pulcherrima (Poaceae) in the southern Poland].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 399-403. <abstract> <pdf>

  • Tomasz S. OLSZEWSKI:
   Nowe stanowisko Corallorhiza trifida (Orchidaceae) w Polsce północnej [New locality of orchid Corallorhiza trifida (Orchidaceae) in northern Poland)].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 403-404. <abstract> <pdf>

  • Bogusław BINKIEWICZ:
   Nowe stanowisko Orchis pallens (Orchidaceae) na Wyżynie Miechowskiej [The new locality of Orchis pallens (Orchidaceae) in Wyżyna Miechowska Upland].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 404-406. <abstract> <pdf>

  • Zbigniew GAJEWSKI:
   Nowe stanowisko Malaxis monophyllos (Orchidaceae) w Ojcowskim Parku Narodowym [A new locality of Malaxis monophyllos (Orchidaceae) in the Ojcow
   National Park].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 406-409. <abstract> <pdf>

  • Ludwik FREY:
   Nieznane (?) stanowisko Dactylorhiza maculata (Orchidaceae) w paśmie Radziejowej (Beskid Sądecki, S Polska) [Unknown (?) locality of Dactylorhiza maculata
   (Orchidaceae) in the Radziejowa range (Beskid Sądecki Mts, S Poland].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 409-411. <abstract> <pdf>

  • Beata MATOWICKA & Aleksander KOŁOS:
   Nowe stanowisko Gladiolus imbricatus (Iridaceae) w Dolinie Gornej Narwi (Narwiański Park Narodowy) [A new locality of Gladiolus imbricatus (Iridaceae) in the Upper Narew Valley (Narew National Park)].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 411-414. <abstract> <pdf>

  • Wojciech Maksymilian SZYMAŃSKI:
   Nowe stanowiska Symphyotrichum ciliatum (Asteraceae) w Polsce [New localities of Symphyotrichum ciliatum (Asteraceae) in Poland].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 415-416. <abstract> <pdf>

  • Artur PLISZKO:
   Nowe stanowisko Carex pauciflora (Cyperaceae) w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (NE Polska) [New locality of Carex pauciflora (Cyperaceae) in buffer zone of the Puszcza Romincka Scenic Park (NE Poland)].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 416-418. <abstract> <pdf>

  • Mateusz WOLANIN:
   Stanowisko Carex strigosa (Cyperaceae) na Pogórzu Przemyskim (SE Polska) [A locality of Carex strigosa (Cyperaceae) in the Przemyśl Foothills (SE Poland)].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 418-420. <abstract> <pdf>

  • Beata JASTRZĘBSKA:
   Porosty projektowanego rezerwatu przyrody "Wrzosowiska mącznicowe na wydmach Lucynowsko-Mostowieckich koło Wyszkowa" [The lichens of the planned nature reserve "Bearberry Heats at Lucynowsko-Mostowieckie dunes near Wyszkow"].
   Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2010 17(2): 420-424. <abstract> <pdf>

  Indeks do tomu 17(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 17(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 425 <pdf>

  Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 435 <pdf>