INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XVIII (2011): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. XVIII, 1

 • Ewa SZCZĘŚNIAK, Marek KRUKOWSKI & Marek MALICKI:
  Pojawy i stopień zagrożenia Veronica bellidioides (Scrophulariaceae) w Polsce [Periodic presence and category of threat of Veronica bellidioides (Scrophulariaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 3-9. <abstract> <pdf>

 • Anna KOŚCIOŁEK & Jerzy WOŁEK:
  Nowe stanowisko Wolffia arrhiza (Lemnaceae) w Polsce południowej [New locality of Wolffia arrhiza (Lemnaceae) in southern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 11-16. <abstract> <pdf>

 • Paweł MARCINIUK:
  Rodzaj Rosa (Rosaceae) na Wysoczyźnie Ciechanowskiej [Rosa genus (Rosaceae) in Wysoczyzna Ciechanowska region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 17-20. <abstract> <pdf>

 • Jolanta MARCINIUK & Paweł MARCINIUK:
  Materiały do flory mniszków (Taraxacum sect. Ruderalia – Asteraceae) północno-wschodniej Polski [Materials to the flora of dandelions (Taraxacum sect. Ruderalia – Asteraceae) in north-eastern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 21-27. <abstract> <pdf>

 • Janina JAKUBOWSKA-GABARA, Leszek KUCHARSKI, Marcin KIEDRZYŃSKI, Piotr WITOSŁAWSKI, Katarzyna ZIELIŃSKA, Jeremi KOŁODZIEJEK, Andrzej GRZYL & Piotr POPKIEWICZ:
  Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 29-38. <abstract> <pdf>

 • Maria JANICKA:
  Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska) [Rare and interesting
  species of vascular plants from limestone outliers in the buffer zone of the Ojcow National Park (Krakow Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 39-45. <abstract> <pdf>

 • Eugeniusz DUBIEL, Agnieszka NOBIS & Marcin NOBIS:
  Flora roślin naczyniowych i zbiorowiska roślinne Zakrzówka (Kraków) [Vascular plants and plant communities of the Zakrzówek district Kraków)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 47-81. <abstract> <pdf>

 • Tomasz WOJCIK:
  Notatki florystyczne ze Strzyżowa i okolic (Pogórze Strzyżowskie) [Floristics notes from Strzyżow and surroundings (Strzyżów Foothills)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 83-90. <abstract> <pdf>

 • Zofia RZYMOWSKA & Teresa SKRAJNA:
  Rzadkie gatunki flory segetalnej Równiny Łukowskiej [Rare species of segetal fl ora in the Równina Łukowska Plain].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 91-99. <abstract> <pdf>

 • Magdalena LAZARUS & Renata AFRANOWICZ:
  Roślinność obrzeży przyujściowego odcinka Wisły (Polska północna). Część II. Zbiorowiska łąkowe, ziołoroślowe, okrajkowe i zaroślowe [The variety of plant communities in the proximity of the mouth region of the Vistula River (N Poland). Part II. Meadow, herbaceous, saum and shrub plant communities].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 101-118. <abstract> <pdf>

 • Barbara FOJCIK:
  Oreoapofity na tle flory gatunków górskich Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – ze szczególnym uwzględnieniem mchów [Oreoapophytes in the montane flora of the Cracow-Częstochowa Upland – with regard to mosses].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 119-129. <abstract> <pdf>

 • Konrad WOŁOWSKI:
  Badania wstępne nad eugleninami i innymi glonami torfowiska Wołosate w Bieszczadzkim Parku Narodowym [Preliminary studies on euglenoids and other algal flora of the peat bog Wołosate in Bieszczady National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 131-146. <abstract> <pdf>

 • Błażej GIERCZYK, Marek HALAMA, Anna KUJAWA i Maciej ZALAS:
  Pholiota limonella – gatunek pomijany? [Pholiota limonella – the overlooked species].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 147-158. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Mateusz WOLANIN & Magdalena NYKIEL:
  Materiały florystyczne z Rudy Rożanieckiej i okolic (Płaskowyż Tarnogrodzki, SE Polska) [Floristic materials from Ruda Rożaniecka and its vicinity (Płaskowyż Tarnogrodzki, SE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 159-161. <abstract> <pdf>

 • Artur PLISZKO:
  Występowanie Potamogeton acutifolius (Potamogetonaceae) na Pojezierzu Zachodniosuwalskim (NE Polska) [Occurrence of Potamogeton acutifolius (Potamogetonaceae) in the Zachodniosuwalskie Lakeland (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 161-162. <abstract> <pdf>

 • Renata PIWOWARCZYK & Izabella KIRPLUK:
  Orobanche flava (Orobanchaceae) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego [Orobanche flava (Orobanchaceae) in the Botanical Garden of Warsaw University].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 163-165. <abstract> <pdf>

 • Bogusław BINKIEWICZ & Kamila BINKIEWICZ:
  Nowe stanowisko Carlina onopordifolia (Asteraceae) na Wyżynie Miechowskiej [New locality of Carlina onopordifolia (Asteraceae) in Wyżyna Miechowska Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 165-167. <abstract> <pdf>

 • Krystyna TOWPASZ:
  Nowe stanowisko Staphylea pinnata (Staphyleaceae) w okolicy Woli Lubeckiej na Pogórzu Ciężkowickim (Karpaty Zachodnie) [New locality of Staphylea pinnata (Staphyleaceae) in Ciężkowice Foothills (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 167-169. <abstract> <pdf>

 • Krystyna TOWPASZ, Alina STACHURSKA-SWAKOŃ & Kinga KOSTRAKIEWICZ:
  Ostericum palustre (Apiaceae) – nowy gatunek we florze Płaskowyżu Proszowickiego (S Polska) [Ostericum palustre (Apiaceae) – a new species in the Proszowice Plateau (S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 169-171. <abstract> <pdf>

 • Kaja SKUBAŁA:
  Nowe stanowisko Allium ursinum (Liliaceae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej [New locality of Allium ursinum (Liliaceae) in the Krakow-Częstochowa
  Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 171-173. <abstract> <pdf>

 • Bartosz PIWOWARSKI:
  Nowe stanowiska Avenula planiculmis (Poaceae) na Wyżynie Małopolskiej [New stations of Avenula planiculmis (Poaceae) in the Małopolska Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 173-176. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka BŁOŃSKA, Beata BABCZYŃSKA-SENDEK & Anna KOŁTUNIAK:
  Nowe stanowisko Orchis militaris (Orchidaceae) na Garbie Tarnogórskim (Wyżyna Śląska) [New locality of Orchis militaris (Orchidaceae) in the Tarnowskie Gory Ridge (Silesian Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 177-180. <abstract> <pdf>

 • Zbigniew SOBISZ & Mariola TRUCHAN:
  Dentaria glandulosa (Brassicaceae) we wschodniej części Pomorza Zachodniego [Dentaria glandulosa (Brassicaceae) in eastern part of Western Pomerania].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 180-183. <abstract> <pdf>

 • Beata BABCZYŃSKA-SENDEK & Agnieszka HENEL:
  Kresowe stanowisko Polemonium coeruleum (Polemoniaceae) w okolicy Czarnego Lasu koło Szczekocin [The borderland locality of Polemonium coeruleum (Polemoniaceae) in the vicinity of the Czarny Las forest near Szczekociny].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 184-188. <abstract> <pdf>

 • Przemysław KUREK:
  Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) na skałach wapiennych w Jurze Krakowsko-Wieluńskiej – stan po 50 latach [Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) on calcareous rocks in the Cracow-Wieluń Upland after 50 years].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 189-192. <abstract> <pdf>

 • Łukasz ŁUCZAJ:
  Miscanthus sacchariflorus (Poaceae) – nowy potencjalnie inwazyjny gatunek na Pogórzu Karpackim [Miscanthus sacchariflorus (Poaceae) – a new potentially invasive plant in the Carpathian Foothills].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 192-194. <abstract> <pdf>

 • Stanisław CIEŚLIŃSKI:
  Nowe i rzadkie gatunki porostów Puszczy Kozienickiej (Centralna Polska) [New and rare species of lichens in Kozienicka Forest (Central Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 194-197. <abstract> <pdf>

 • Anna MATWIEJUK:
  Rhizocarpon reductum (Rhizocarpaceae) – nowy gatunek w biocie porostów Beskidu Żywieckiego (Polskie Karpaty Zachodnie) [Rhizocarpon reductum (Rhizocarpaceae) – new species to the lichen biota of the Beskid Żywiecki Mts (the Polish Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(1): 197-199. <abstract> <pdf>

Indeks do tomu 18(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 18(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 201 <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 213

Vol. XVIII, 2

 • Ludwik FREY:
  Od Redakcji [Editorial]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 219.

 • Helena TRZCIŃSKA-TACIK & Alina STACHURSKA-SWAKOŃ:
  Alopecurus myosuroides (Poaceae) jako trwały chwast pól uprawnych okolic Skały na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej [Alopecurus myosuroides (Poaceae) as the permanent segetal weed of the Skała vicinity in the Krakow-Częstochowa Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 221-229. <abstract> <pdf>

 • Janusz GUZIK: 
  Dynamika rozprzestrzeniania się w Krakowie i warunki występowania gatunków z rodzaju Eragrostis (Poaceae) [Dynamics of spread and habitats occupied by species of genus Eragrostis (Poaceae) in Cracow].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 231-247. <abstract> <pdf>

 • Anna TROJECKA-BRZEZIŃSKA:
  Trawy (Poaceae) we wschodniej części Wzgórz Opoczyńskich (Wyżyna Małopolska) [Grass species (Poaceae) in the eastern part of the Opoczyńskie Hills (Małopolska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 249-256. <abstract> <pdf>

 • Grzegorz ŁAZARSKI:
  Rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych w dolinie Białej Nidy w pobliżu Małogoszcza (centralna część Wyżyny Małopolskiej) [Rare and endangered species of vascular plants in the valley of the Biała Nida river near Małogoszcz (the central part of the Małopolska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 257-264. <abstract> <pdf>

 • Krystian BUDZIK & Anna STACHURSKA-SWAKOŃ:
  Bogactwo florystyczne zlewni potoku Pleśnianka (Pogórze Rożnowskie, Zachodnie Karpaty) [Flora of Pleśnianka drainage basin (Rożnow Foothills, Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 265-280. <abstract> <pdf>

 • Maria DRAPIKOWSKA, Zbigniew CELKA, Piotr SZKUDLARZ & Bogdan JACKOWIAK:
  Zmienność morfologiczna populacji Anthoxanthum odoratum (Poaceae) na siedliskach o zróżnicowanym stopniu antropogenicznego przekształcenia [Morphological variability of Anthoxanthum odoratum (Poaceae) population in the habitats of the varied degree of anthropogenic transformation].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 281-293. <abstract> <pdf>

 • Ewa SZCZĘŚNIAK:
  Pennisetum flaccidum (Cenchrus flaccidus) (Poaceae) – nowy antropofit we florze Polski [Pennisetum flaccidum (Cenchrus flaccidus) Poaceae – new anthropophyte in flora of Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 295-300. <abstract> <pdf>

 • Elżbieta CIEŚLAK & Wojciech PAUL:
  Carlina onopordifolia (Asteraceae) – zarys historii taksonomicznej [Carlina onopordifolia (Asteraceae) – an outline of taxonomical history].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 301-320. <abstract> <pdf>

 • Krystyna TOWPASZ & Alina STACHURSKA-SWAKOŃ:
  Występowanie Sesleria uliginosa (Poaceae) w murawach kserotermicznych (Festuco-Brometea) na terenie Niecki Nidziańskiej (Wyżyna Małopolska) [Occurrence of Sesleria uliginosa (Poaceae) in the xerothermic grasslands (Festuco-Brometea) in the Nida Basin territory (Małopolska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 321-330. <abstract> <pdf>

 • Donata SUDER:
  Trawy (Poaceae) we florze wybranych grodzisk i zamczysk w Karpatach Zachodnich [Grasses (Poaceae) in the flora of the chosen earthworks and castle ruins in the Western Carpathians].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 331-340. <abstract> <pdf>

 • Tadeusz KORNIAK & Piotr DYNOWSKI:
  Bromus secalinus (Poaceae) – zanikający czy rozprzestrzeniający się chwast upraw zbożowych w północno-wschodniej Polsce? [Bromus secalinus (Poaceae) – a vanishing or a widespread weed species of cereal crops in north-eastern Poland?].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 341-348. <abstract> <pdf>

 • Małgorzata WRZESIEŃ:
  Trawy (Poaceae) we florze spontanicznej terenów kolejowych środkowowschodniej Polski [Grasses (Poaceae) in the spontaneous flora of the railway areas in central eastern part of Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 349-357. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka KOMPAŁA-BĄBA & Wojciech BĄBA:
  Udział traw w zbiorowiskach roślinnych wykształcających się na obszarze wybranych kamieniołomów Wyżyny Śląskiej [Share of grasses in plant communities, which developed in chosen quarries of Silesian Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 359-374. <abstract> <pdf>

 • Wojciech ADAMOWSKI & Anna BOMANOWSKA:
  Udział traw w sukcesji wtórnej na niekoszonej łące grądowej w Puszczy Białowieskiej [Share of grasses in secondary succession on unmown meadow in Białowieża Forest].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 375-385. <abstract> <pdf>

 • Kazimiera CHŁOPEK & Katarzyna DĄBROWSKA-ZAPART:
  Charakterystyka sezonów pyłkowych traw w Sosnowcu w latach 1997–2009 [Characteristics of grass pollen seasons in Sosnowiec, 1997–2009].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 387-396. <abstract> <pdf>

 • Dorota MYSZKOWSKA:
  Prognozowanie parametrów sezonu pyłkowego traw w Krakowie [Forecasting of the grass pollen season parameters in Kraków].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 397-407. <abstract> <pdf>

 • Magdalena TOPOROWSKA & Barbara PAWLIK-SKOWROŃSKA:
  Struktura fitoplanktonu hipertroficznego Jeziora Syczyńskiego obciążonego zakwitami sinic (wschodnia Polska) [Taxonomic structure of phytoplankton in the hypertrophic Lake Styczyńskie suffered from cyanobacterial blooms (Eastern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 409-426. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka SIKORA & Janusz ŁUSZCZYŃSKI:
  Trzy rzadkie gatunki z rodzaju Russula (Russulaceae) zebrane w Górach Świętokrzyskich [Three rare species from the Russula genus (Russulaceae) collected in the Góry Świętokrzyskie Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 427-433. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Małgorzata KUSZAJ, Anna GAZDA & Piotr HAŁUCHA:
  Nowe stanowisko Epipogium aphyllum (Orchidaceae) na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego [A new locality of Epipogium aphyllum (Orchidaceae) in Ojcow National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 435-437. <abstract> <pdf>

 • Wiaczesław MICHALCZUK & Anna CWENER:
  Odnalezienie Isolepis supina (Cyperaceae) na Lubelszczyźnie [New localities of Isolepis supina (Cyperaceae) in the Lublin region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 437-439. <abstract> <pdf>

 • Anna CWENER:
  Elymus hispidus (Poaceae) na działach Grabowieckich (Wyżyna Lubelska, SE Polska) [Elymus hispidus (Poaceae) on the Działy Grabowieckie (Lublin Upland SE Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2011 18(2): 439-442. <abstract> <pdf>

Polemiki [Polemics]. 443-449, 450-455. <pdf>

Recenzje [Reviews]. 230 <pdf>, 248 <pdf>, 294 <pdf>, 358 <pdf>, 386 <pdf>, 408 <pdf>, 434 <pdf>, 457-476 <pdf>

Indeks do tomu 18(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 18(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 477 <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 489 <pdf>