INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XIX (2012): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. XIX, 1

 • Artur PLISZKO:
  Materiały do flory roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego [Materials to the flora of vascular plants of the Zachodniosuwalskie Lakeland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 3-11. <abstract> <PDF>

 • Krzysztof OKLEJEWICZ, Jolanta MARCINIUK, Paweł MARCINIUK, Karolina CISKOWSKA-MAJKA, Paulina COP, Iwona JONIEC, Urszula SMERECKA, Barbara ŻYCHOWSKA, Justyna BYTNAR & Katarzyna WŁODYKA:
  Notatki florystyczne z granicy Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich [Floristic notes from the boundary between the Beskid Niski Mts and the Jasło-Sanik Basin]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 13-18. <abstract> <PDF>

 • Małgorzata WRZESIEŃ:
  Rzadkie rośliny naczyniowe we florze spontanicznej terenów kolejowych Polesia Zachodniego [Rare vascular plants in the railway areas of Polesie Zachodnie region (E Poland)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 19-27. <abstract> <PDF>
 • Marcin W. WOCH:
  Nowe i rzadkie gatunki synantropijne flory Polski na nieczynnych hydroosadnikach Elektrowni Siersza w Trzebini [New and rare synanthropic plant species of the Polish flora on dormant sedimentation ponds of the Siersza Power Plant].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 29-38. <abstract> <PDF>

 • Paweł MARCINIUK & Jolanta MARCINIUK:
  Taraxacum gentile (Asteraceae) – charakterystyka gatunku i rozmieszczenie w Polsce [Taraxacum gentile (Asteraceae) – characteristic of the species and its distribution in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 39-44. <abstract> <PDF>

 • Rafał KRAWCZYK:
  Erysimum diffusum (Brassicaceae) w Polsce [Erysimum diffusum (Brassicaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 45-59. <abstract> <PDF>

 • Bartosz PIWOWARSKI & Marcin BIELECKI:
  Nowe stanowisko Ostericum palustre (Apiaceae) na Wyżynie Małopolskiej [New locality of Ostericum palustre (Apiaceae) in the Wyżyna Małopolska upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 61-65. <abstract> <PDF>

 • Jagoda BOSEK, Agnieszka BŁOŃSKA & Beata BABCZYŃSKA-SENDEK:
  Stanowisko Allium victorialis (Liliaceae) na Wyżynie Śląskiej [Locality of Allium victorialis (Liliaceae) in the Silesian Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 67-71. <abstract> <PDF>

 • Rafał ZARZECKI & Dan WOŁKOWYCKI:
  Nowe stanowisko Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) w północno-wschodniej Polsce [New localities of Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) in north-eastern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 73-78. <abstract> <PDF>

 • Aleksandra KAZUŃ:
  Zróżnicowanie zespołu Calamagrostietum strictae w środkowym i dolnym basenie doliny Biebrzy [The differentiation of Calamagrostietum strictae association in the middle and lower basin of Biebrza River Valley].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 79-98. <abstract> <PDF>

 • Jerzy WOŁEK & Anna KOŚCIÓŁEK:
  Występowanie, struktura i ekologia zbiorowisk pleustonowych (klasa Lemnetea minoris) w województwie małopolskim (Polska) [Occurrence, structure and ecology of pleustonic plant assemblages (class Lemnetea minoris) in voivodship of Małopolska (Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 99-115. <abstract> <PDF>

 • Maria JANICKA:
  Brioflora ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska) [Bryoflora of limestone outliers in the buffer zone of the Ojców National Park (Kraków Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 117-123. <abstract> <PDF>

 • Anna ŁUBEK:
  Nowe dane o interesujących gatunkach porostów z Gór Świętokrzyskich i terenów przyległych [New records of interesting lichen species in the Świętokrzyskie Mountains and its surroundings].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 125-135. <abstract> <PDF>

 • Monika STANIASZEK-KIK & Katarzyna SZCZEPAŃSKA:
  Biota porostów epiksylicznych w polskiej części Karkonoszy (Sudety Zachodnie) [Epixylic lichen biota in the Polish part of the Karkonosze Mts (West Sudety Mts)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 137-151. <abstract> <PDF>

 • Agnieszka BĄBELEWSKA:
  Porosty rezerwatu Kaliszak (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) [Lichens of the Kaliszak Nature Reserve (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 153-159. <abstract> <PDF>

 • Małgorzata PONIEWOZIK:
  Eugleniny bezbarwne – nowe i rzadkie gatunki dla flory Polski [Colourless euglenophytes – new and rare species for the Polish flora].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 161-176. <abstract> <PDF>

Notatki botaniczne [Botanical notes] <PDF>
 • Tomasz KOWALCZYK:
  Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych okolic Libiąża (Wyżyna Śląska) [Rare and interesting vascular plant species in the vicinity of Libiąż (Śląska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 177-179. <abstract

 • Bogusław BINKIEWICZ:
  Notatki florystyczne z Beskidu Śląskiego [Floristic notes from the Beskid Śląski Mts (S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 180-181. <abstract

 • Rafał CHMARA:
  Nowe stanowisko Hippuris vulgaris (Hippuridaceae) w Borach Tucholskich [New stand of Hippuris vulgaris (Hippuridaceae) in the Tuchola Pine Forest].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 182-184. <abstract>

 • Emilia REKOWSKA:
  Nowe stanowisko Isoëtes echinospora (Isoëtaceae) w Polsce [New site of Isoëtes echinospora (Isoëtaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 185-188. <abstract

 • Emilia REKOWSKA:
  Nowe stanowiska Nuphar pumila (Nymphaeaceae) na Pomorzu [New sites of Nuphar pumila (Nymphaeaceae) in Pomerania].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 188-191. <abstract

 • Anna CWENER, Jan KUCHARZYK, Marek FIEDOR & Piotr CHMIELEWSKI:
  Nowe stanowisko Carlina onopordifolia (Asteraceae) koło Tomaszowa Lubelskiego [New locality of Carlina onopordifolia (Asteraceae) in Tomaszów Lubelski vicinity].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 191-193. <abstract

 • Katarzyna KOZŁOWSKA, Anna TYC & Krzysztof STAWOWCZYK:
  Nowe stanowiska Corallorhiza trifida (Orchidaceae) w Beskidzie Sądeckim i w Bieszczadach Zachodnich [New localities of Corallorhiza trifida (Orchidaceae) in the Beskid Sądecki Mts and in the Bieszczady Zachodnie Mts ].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 193-197. <abstract

 • Krzysztof OKLEJEWICZ, Lucyna PUSZKAR & Mateusz WOLANIN:
  Stanowisko Symphyotrichum ciliatum (Asteraceae) w Rzeszowie [Locality of Symphyotrichum ciliatum (Asteraceae) in Rzeszów].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 197-199. <abstract

 • Emilia ŚWIĘCZKOWSKA:
  Nietypowy pojaw Epipogium aphyllum (Orchidaceae) poza sezonem wegetacyjnym na Pobrzeżu Kaszubskim [Unusual appearance of the Epipogium aphyllum (Orchidaceae) outside the growing season at the Pobrzeże Kaszubskie region]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 199-200. <abstract

Pamięci Profesora Bogumiła Pawłowskiego
 • Ludwik FREY:
  Słowo wstępne [Foreword].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 203-204. <abstract> <PDF>

 • Alicja ZEMANEK:
  Bogumił Pawłowski (1898–1971) – życie i dzieło [Bogumił Pawłowski (1898–1971) – life and work].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 205-244. <abstract> <PDF>

 • Adam ZAJĄC & Maria ZAJĄC:
  Profesor Bogumił Pawłowski (1898–1971) jako taksonom [ Taxonomist – Bogumił Pawłowski (1898–1971)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 245-254. <abstract> <PDF>
 • Zbigniew DZWONKO:
  Wkład Bogumiła Pawłowskiego (1898–1971) w rozwój fitosocjologii [Contribution of Bogumił Pawłowski (1898–1971) to phytosociology development].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 255-266. <abstract> <PDF>

 • Bogdan ZEMANEK:
  Bogumił Pawłowski (1898–1971) jako fitogeograf [Bogumił Pawłowski (1898–1971) as phytogeographer].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 267-270. <abstract> <PDF>

 • Krzysztof STAWOWCZYK & Anna TYC:
  Porównanie flory Beskidu Sądeckiego sprzed 90 lat z jej obrazem współczesnym [Comparison of the Beskid Sądecki Mts flora between the twenties of the 20th century and the present].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 271-283. <abstract> <PDF>

 • Wspomnienia [Remembrances]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 285-308. <abstract>
  <PDF>
 • Kazimierz ZARZYCKI: Wspomnienie. 285.
 • Krystyna GRODZIŃSKA: Mój Mistrz. 286.
 • Elżbieta PANCER-KOTEJA: "Boguś". 287.
 • Anna PACYNA: Ostatnie pozdrowienia. 290.
 • Krystyna TOWPASZ: Po 40 latach – moje wspomnienia o Profesorze. 292.
 • Marta MIZIANTY: Moje pierwsze spotkanie z Profesorem Bogumiłem Pawłowskim. 295.
 • Róża KAŹMIERCZAKOWA: Profesor Pawłowski i morele. 296.
 • Stefania LOSTER: O egzaminie z botaniki i liście do studentów. 298.
 • Helena TRZCIŃSKA-TACIK: Dedykacje od Profesora Pawłowskiego. 300.
 • Danuta TUMIDAJOWICZ: Niezapomniane wycieczki z Profesorem. 302.
 • Justyna MICHAŁOWSKA z domu Trzcińska: Profesor Bogumił Pawłowski – przodownik Górskiej Odznaki Turystycznej. 305.
 • Anna MEDWECKA-KORNAŚ: Wspomnienia Anny Medweckiej-Kornaś. 306.
Polemiki [Polemics]
 • Anna MEDWECKA-KORNAŚ:
  Nieuzasadnione informacje o występowaniu murawy naskalnej Festucetum pallentis w Niecce Nidziańskiej.

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 309-313. <abstract> <PDF>

 • Bożena ŁUSZCZYŃSKA:
  Odpowiedź na artykuł polemiczny autorstwa Anny Medweckiej-Kornaś, pt. "Nieuzasadnione informacje o występowaniu murawy naskalnej Festucetum pallentis w Niecce Nidziańskiej".
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(1): 313-316. <abstract> <PDF>

Recenzje [Reviews]: 12, 28, 60, 66, 72, 116, 124, 136, 152, 160, 317. <PDF>

Indeks do tomu 19(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 19(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 329. <PDF>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 339 <PDF>


Vol. XIX, 2
 • Janina Jakubowska-Gabara, Maria Kurzac, Marcin Kiedrzyński, Dominik Kopeć, Leszek Kucharski, Jeremi Kołodziejek, Piotr Niedźwiedzki, Piotr Popkiewicz, Piotr Witosławski & Katarzyna Zielińska:
  Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce Środkowej. Cz. II [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland. Part II].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 349-359. <abstract<PDF>

 • Paweł Kalinowski:
  Rzadkie rośliny naczyniowe Podlasia Nadbużańskiego – cz. 1. Gatunki siedlisk murawowych, łąkowych i szuwarowych [Rare vascular plants of the Podlasie Nadbużańskie region (eastern Poland) – part 1. Grassland, meadow and wetland plants].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 361-377. <abstract<PDF>

 • Dan Wołkowycki:
  Materiały do flory Wzgórz Sokólskich [Data on the flora of vascular plants of the Sokólskie Hills (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 379-388. <abstract> <PDF>

 • Małgorzata Jaźwa:
  Kenofity zachodniej części Podgórza Rzeszowskiego [The kenophytes of the western part of Podgórze Rzeszowskie].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 389-395. <abstract<PDF>

 • Mateusz Wolanin, Krzysztof Oklejewicz, Jolanta Marciniuk & Paweł Marciniuk:
  Materiały do flory mniszków (Taraxacum, Asteraceae) Pogórza Przemyskiego i zachodniego skrawka Płaskowyżu Chyrowskiego [Materials to the flora of dandelions (Taraxacum, Asteraceae) in Przemyśl Foothills and west patch of Chyrowski Plateau].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 397-405. <abstract<PDF>

 • Krzysztof Ziarnek & Magdalena Ziarnek:
  Występowanie Gagea spathacea (Liliaceae) na Pomorzu Zachodnim [Occurrence of Gagea spathacea (Liliaceae) in the Western Pomerania (NW Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 407-414. <abstract> <PDF>

 • Paweł Marciniuk & Krzysztof Oklejewicz:
  Rodzaje Rubus i Crataegus (Rosaceae) na Wysoczyźnie Ciechanowskiej [Genera Rubus and Crataegus (Rosaceae) in Wysoczyzna Ciechanowska region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 415-419. <abstract> <PDF>

 • Marek Podsiedlik & Leszek Bednorz:
  Aktualny stan populacji Avenula planiculmis var. his­pidula (Poaceae) w mezoregionie Gór Świętokrzyskich [The current state of populations of Avenula planiculmis var. hispidula (Poaceae) in mesoregion of the Świętokrzyskie Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 421-426. <abstract<PDF>

 • Marek Fiedor, Leszek Bernacki & Jan Kucharzyk:
  Spiranthes spiralis (Orchidaceae) w rejonie Nowego Sącza (polskie Karpaty Zachodnie) [Spiranthes spiralis (Orchidaceae) in the Nowy Sącz vicinity (Polish Western Carpathians].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 427-440. <abstract> <PDF>

 • Anna Kościółek:
  Nymphoides peltata (Menyanthaceae) w Jeziorze Chwałowickim (Chwałowice, Polska południowa) [Nymphoides peltata (Menyanthaceae) in the Jezioro Chwałowickie lake (Chwałowice, southern Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 441-446. <abstract> <PDF>

 • Aleksander Kołos & Dan Wołkowycki:
  Silene lithuanica (Caryophyllaceae) w północno-wschodniej Polsce [Silene lithuanica (Caryophyllaceae) in North-Eastern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 447-452. <abstract> <PDF>

 • Marcin Nobis, Katarzyna Kozłowska, Agnieszka Nobis, Anna Trojecka-Brzezińska, Agnieszka Pierścińska, Arkadiusz Nowak, Małgorzata Jaźwa,Wacław Bartoszek & Mateusz Wolanin:
  Rozprzestrzenianie się Typha laxmannii (Typhaceae) w południowej Polsce [A spread of Typha laxmannii (Typhaceae) in southern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 453-457. <abstract> <PDF>

 • Elżbieta Cieślak & Magdalena Szczepaniak:
  Porównanie struktury genetycznej naturalnych i introdukowanych populacji Carlina onopordifolia (Asteraceae) w Polsce [Comparison of the genetic structure of natural and introduced populations of Carlina onopordifolia (Asteraceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 459-474. <abstract> <PDF>

 • Anna Namura-Ochalska & Anna Barszcz:
  Ocena zmian flory i roślinności w kolejnych strefach zarastania jeziora "Karzełek" [Assessment of changes in flora and vegetation in each overgrowing zone of lake "Karzełek"].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 475-483. <abstract> <PDF>

 • Monika Podgórska:
  Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część I. Elementy kierunkowe i gatunki górskie [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part I. Directional elements of the flora and mountain species].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 485-497. <abstract> <PDF>

 • Katarzyna Szczepańska:
  Nowe stanowisko porostu Leprocaulon microscopicum w Polsce [New locality of lichen Leprocaulon microscopicum in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 499-502. <abstract> <PDF>

 • Joanna Lenarczyk:
  Różnorodność taksonomiczna zielenic (Chlorophyta) w sześciu wysokogórskich jeziorach polskiej części Tatr [Taxonomic diversity of green algae (Chlorophyta) in six high altitude lakes of the Polish Tatra Mountains].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 503-523. <abstract> <PDF>

 • Jadwiga Stanek-Tarkowska & Teresa Noga:
  Zbiorowiska okrzemek rozwijające się na glebach pyłowych pod uprawą kukurydzy w rejonie Podkarpacia [The diatoms communities developing on dust soils under sweet corn cultivation in Podkarpacie region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 525-536. <abstract> <PDF>

Notatki botaniczne [Botanical notes] - 537-573.
 • Beata Babczyńska-Sendek & Ewa Szala:
  Nowe stanowisko Nuphar pumila (Nymphaeaceae) na Płaskowyżu Rybnickim (Wyżyna Śląska) [New locality of Nuphar pumila (Nymphaeaceae) in the Rybnik Plateau (the Silesian Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 537-540. <abstract> <PDF>

 • Urszula Biereżnoj & Agnieszka Henel:
  Nowe stanowiska Swertia perennis subsp. perennis (Gentianaceae) w Biebrzańskim Parku Narodowym [New localities of Swertia perennis subsp. perennis (Gentianaceae) in the Biebrza National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 540-543. <abstract> <PDF>

 • Joanna Bloch-Orłowska:
  Carex chordorrhiza (Cyperaceae) w rezerwacie "Bagno Chłopiny" (północna Polska) – ponowne stwierdzenie gatunku na stanowisku uznawanym za historyczne [Carex chordorrhiza (Cyperaceae) in the "Bagno Chłopiny" nature reserve (N Poland) – confirmation of species existence at the historical locality].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 543-547. <abstract> <PDF>

 • Piotr Hałucha:
  Nowe stanowisko Orchis morio (Orchidaceae) na Pogórzu Przemyskim [New locality of Orchis morio (Orchidaceae) in the Przemyśl Foothills].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 547-549. <abstract> <PDF>

 • Iwona Dembicz & Łukasz Kozub, Piotr Zaniewski:
  Bothriochloa ischaemum (Poaceae) na skarpie nadwiślańskiej w okolicy Wyszogrodu (województwo mazowieckie) [Bothriochloa ischaemum (Poaceae) on the escarpment of Vistula river in the vicinity of Wyszogród (Mazowsze Province)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 549-552. <abstract> <PDF>

 • Grzegorz Łazarski:
  Nowe stanowisko Utricularia intermedia (Lentibulariaceae) w dolinie Białej Nidy (Wyżyna Małopolska, południowa Polska) [New locality of Utricularia intermedia (Lentibulariaceae) in the valley of the Biała Nida river (Małopolska Upland, S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 552-555. <abstract> <PDF>

 • Paweł Marciniuk: 
  Rosa jundzillii (Rosaceae) na Wysoczyźnie Siedleckiej [Rosa jundzillii (Rosaceae) in Wysoczyzna Siedlecka region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 555-557. <abstract> <PDF>

 • Krystian Budzik & Alina Stachurska-Swakoń:
  Stanowisko Ornithogalum umbellatum (Liliaceae) w Karpatach [Locality of Ornithogalum umbellatum (Liliaceae) in the Carpathians].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 558-559. <abstract> <PDF>

 • Mateusz Wolanin:
  Stanowisko Aconitum lasiocarpum subsp. kotulae (Ranunculaceae) na Pogórzu Przemyskim (SE Polska) [Locality of Aconitum lasiocarpum subsp. kotulae (Ranunculaceae) in the Przemyśl Foothills (SE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 559-561. <abstract> <PDF>

 • Rafał Zarzecki:
  Nowe stanowiska Buxbaumia viridis (Buxbaumiaceae, Bryophyta) w połu­dniowo-wschodniej Polsce [New localities of  Buxbaumia viridis (Buxbaumiaceae, Bryophyta) in SE Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 561-564. <abstract> <PDF>

 • Zbigniew Mirek:
  Cirsium eriophorum (Asteraceae) na trzech nowych stanowiskach w polskiej części Tatr [Cirsium eriophorum (Asteraceae) – three new localities in the Polish Tatra Mts.
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 564-566. <abstract> <PDF>

 • Zbigniew Mirek:
  Betonica officinalis (Lamiaceae) – gatunek nowy dla flory Tatr Polskich [Betonica officinalis (Lamiaceae) – the species new to the flora of the Polish Tatra Mts.
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 566-567. <abstract> <PDF>

 • Zbigniew Mirek & Halina Piękoś-Mirkowa:
  Nowe i rzadkie gatunki inwazyjne roślin naczyniowych w Tatrzańskim Parku Narodowym i jego otoczeniu [New and rare invasive vascular plant species in the Tatra National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 567-570. <abstract> <PDF>

 • Zbigniew Mirek, Magdalena Bregin, Agnieszka Nikel, Halina Piękoś-Mirkowa & Łukasz Wilk:
  Uzupełnienia do flory Tatrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny [Contribution to the flora of the Tatra National Park and adjacent areas].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 570-573. <abstract> <PDF>

Polemiki [Polemics]
 • Marta Mizianty:
  Sprostowanie informacji o Hordeum murinum jako podanym po raz pierwszy z regionu Polesia Zachodniego.
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2012 19(2): 575-576. <abstract> <PDF>

Recenzje [Reviews]: 360. <PDF>

Indeks do tomu 19(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 19(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 577-587. <PDF>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 589-592.