INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XX (2013): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. XX, 1

 • Marek KRUKOWSKI, Marek MALICKI & Ewa SZCZĘŚNIAK:
  Nowe izolowane europejskie stanowisko Lloydia serotina (Liliaceae) w Karkonoszach (Sudety Zachodnie, Polska) [New isolated European location of Lloydia serotina (Liliaceae) in Karkonosze Mts (Western Sudety Mts, Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 3-9. <abstract> <pdf>

 • Krystyna TOWPASZ, Alina STACHURSKA-SWAKOŃ & Wacław BARTOSZEK:
  Występowanie Carex strigosa (Cyperaceae) w łęgach na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie) [Occurrence of Carex strigosa (Cyperaceae) in alder ash communities in the Strzyżowskie Foothills (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 11-17. <abstract> <pdf>

 • Ewa SZCZĘŚNIAK:
  Vulpia myuros (Poaceae) na siedliskach antropogenicznych we Wrocławiu – trwałość wystąpień, sposób rozprzestrzeniania i zmienność morfologiczna [Vulpia myuros (Poaceae) in anthropogenic habitats in Wrocław – stability of localities, way of dispersion and morphological variability].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 19-29. <abstract> <pdf>

 • Mateusz WOLANIN & Magdalena NYKIEL:
  Materiały florystyczne z Horyńca-Zdroju i Radruża (Płaskowyż Tarnogrodzki, SE Polska) [Floristic notes from Horyniec-Zdrój and Radruż (Tarnogrodzki Plateau, SE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 31-39. <abstract> <pdf>

 • Krystyna TOWPASZ:
  Uzupełnienia do flory roślin naczyniowych Pogórza Strzyżowskiego (Karpaty Zachodnie). Część II [Supplement to the vascular flora of the Strzyżów Foothills (Western Carpathians). Part II].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 41-50. <abstract> <pdf>

 • Paweł KWIATKOWSKI:
  Zróżnicowanie flory traw (Poaceae) Gór Kaczawskich [Diversity of grasses (Poaceae) in the Góry Kaczawskie Mountains].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 51-66. <abstract> <pdf>

 • Anna KOCZUR:
  Roślinność torfowiska przejściowego na Łopieniu w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zachodnie) [Vegetation of the transitional bog on Łopień Mt. in Beskid Wyspowy range (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 67-75. <abstract> <pdf>

 • Monika PODGÓRSKA:
  Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część II. Antropofity [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part II. Anthropophytes].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 77-92. <abstract> <pdf>

 • Henryk KLAMA:
  Materiały do flory wątrobowców masywu Babiej Góry (Karpaty Zachodnie) [A contribution to the liverwort flora of the Babia Góra Massif (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 93-108. <abstract> <pdf>

 • Magdalena SZCZEPANIAK:
  Struktura filogeograficzna gatunków kompleksu Melica ciliata – M. transsilvanica (Poaceae) w Europie [Phylogeographical structure of the species of Melica ciliata – M. transsilvanica complex (Poaceae) in Europe].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 109-130. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Mateusz WOLANIN & Magdalena NYKIEL:
  Materiały florystyczne z doliny Lubaczówki (Płaskowyż Tarnogrodzki, SE Polska) [Floristic notes from Lubaczówka Valley (Tarnogrodzki Plateau, SE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 131-133. <abstract> <pdf>

 • Iwona DEMBICZ, Łukasz KOZUB & Piotr ZANIEWSKI:
  Nowe stanowisko Thesium ebracteatum (Santalaceae) w województwie mazowieckim [New locality of Thesium ebracteatum (Santalaceae) in Mazowsze Province].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 133-136. <abstract> <pdf>

 • Dominik WRÓBEL:
  Nowe stanowisko Rhododendron luteum (Ericaceae) w Kotlinie Sandomierskiej (południowo-wschodnia Polska) [New locality of Rhododendron luteum (Ericaceae) in Sandomierz Basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 136-139. <abstract> <pdf>

 • Piotr PANEK:
  Nowe stanowisko Najas marina (Hydrocharitaceae) w dolinie Zwolenki (Polska środkowa) [New locality of Najas marina (Hydrocharitaceae) in Zwolenka Valley (Central Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 139-140. <abstract> <pdf>

 • Mateusz WOLANIN:
  Stanowisko Rubus chaerophylloides (Rosaceae) w południowo-wschodniej Polsce [Locality of Rubus chaerophylloides (Rosaceae) in south-eastern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 140-142. <abstract> <pdf>

 • Janusz GUZIK:
  O występowaniu Carex vulpinoidea (Cyperaceae) w Polsce [On occurrence of Carex vulpinoidea (Cyperaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 142-144. <abstract> <pdf>

 • Janusz GUZIK:
  Czy Hordeum secalinum (Poaceae) jest (lub był) w Polsce rośliną rodzimą? [Hordeum secalinum (Poaceae): is it (or was it) a native plant for Poland?].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 144-149. <abstract> <pdf>

 • Magdalena LAZARUS, Martin KUKWA & Michał WIŚNIEWSKI:
  Nowe stanowisko Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) w północnej Polsce [New locality of Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) in northern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 149-152. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka BŁOŃSKA:
  Stanowisko Liparis loeselii (Orchidaceae) w Porębie koło Zawiercia (N kraniec Wyżyny Śląskiej) [New locality of Liparis loeselii (Orchidaceae) in Poręba near Zawiercie (N part of Silesian Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 152-154. <abstract> <pdf>

 • Anna MATWIEJUK & Adam ZBYRYT:
  Nowe stanowisko Lobaria pulmonaria (Stictaceae) z apotecjami w Polsce [New locality of Lobaria pulmonaria (Stictaceae) with apothecia in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(1): 154-158. <abstract> <pdf>

Recenzje [Reviews]. 159-162 <pdf>.

Indeks do tomu 20(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 20(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 163-170.

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 171-174.


Vol. XX, 2
 • Agnieszka DĄBROWSKA:
  Gatunki z grupy Festuca rubra agg. (Poaceae) w południowo-wschodniej części Polski [Species from the group of Festuca rubra agg. (Poaceae) in the south-eastern part of Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 177-184. <abstract<pdf>

 • Anna BOMANOWSKA, Agnieszka RZETELSKA & Agnieszka REWICZ:
  Zmienność morfologiczna Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus (Poaceae) na siedliskach rolniczych [Morphological variation of Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus (Poaceae) in varied agricultural habitats].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 185-198. <abstract> <pdf>

 • Magdalena SZENEJKO:
  Analiza wybranych cech na poziomie fenotypowym i molekularnym u ekotypów Poa pratensis (Poaceae) w aspekcie ich przydatności hodowlanej [The analysis of selected traits in Poa pratensis (Poaceae) ecotypes at the phenotypic and molecular levels in the aspect of their breeding suitability].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 199-216. <abstract> <pdf>

 • Paweł KALINOWSKI:
  Rzadkie rośliny naczyniowe Podlasia Nadbużańskiego – cz. 2. Gatunki siedlisk leśnych i wodnych [Rare vascular plants of the Podlasie Nadbużańskie region (eastern Poland) – part 2. Forest and water plants].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 217-235. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka STRYCHALSKA, Łukasz MAĆKOWIAK, Anna KRYSZAK, Jan KRYSZAK & Agnieszka KLARZYŃSKA:
  Trawy (Poaceae) w zbiorowiskach miedz śródpolnych Wielkopolski [Grasses (Poaceae) in balks association of Wielkopolska].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 237-244 <abstract> <pdf>

 • Maria JANICKA:
  Trawy (Poaceae) w zbiorowiskach roślinnych ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska) [Grasses (Poaceae) in plant communities of limestone outliers in the buffer zone of the Ojców National Park (Kraków Upland)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 245-252. <abstract> <pdf>

 • Ewelina KLICHOWSKA:
  Rzadkie, chronione i interesujące gatunki roślin naczyniowych ujściowego odcinka doliny Dunajca [Rare, protected and interesting species of vascular plants in the lower Dunajec River Valley].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 253-258. <abstract> <pdf>

 • Beata WĘGRZYNEK & Teresa NOWAK:
  Bromus secalinus (Poaceae) na Wyżynie Śląskiej – tendencje dynamiczne w świetle 17 lat obserwacji [Bromus secalinus (Poaceae) in the Silesian Upland – dynamic tendencies in the light of 17 years of observations].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 259-266. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka KOMPAŁA-BĄBA & Wojciech BĄBA:
  Udział traw (Poaceae) w zbiorowiskach roślinnych wykształcających się na nieużytkach hutnictwa żelaza występujących na obszarze Wyżyny Śląskiej [Participation of grasses (Poaceae) in the communities, which developed on iron smelter affected lands in the Silesian Uplands].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 267-284. <abstract> <pdf>

 • Edyta SIERKA & Beata BABCZYŃSKA-SENDEK:
  Udział traw (Poaceae) w pokrywie roślinnej kształtującej się spontanicznie na obrzeżach wyrobisk żwiru [Participation of grasses (Poaceae) in spontaneous development of plant cover on the edges of gravel excavation].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 285-301. <abstract> <pdf>

 • Małgorzata KOTAŃSKA, Tomasz WÓJCIK & Katarzyna ZACHARA:
  Murawy napiaskowe Mielca i okolic – stan zachowania po 15 latach [Psammophilous grasslands of Mielec and its environs – state of preservation after fifteen years].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 303-331. <abstract> <pdf>

 • Wojciech ADAMOWSKI & Anna BOMANOWSKA:
  Wpływ eksperymentalnego koszenia i ocienienia na udział traw (Poaceae) w toku sukcesji wtórnej [The influence of experimental mowing and shading on the share of grasses (Poaceae) in the course of secondary succession]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 333-346. <abstract> <pdf>

 • Monika PODGÓRSKA
  Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część III. Grupy siedliskowe i syntaksonomiczne [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part III. Habitat and syntaxonomical groups].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 347-370. <abstract> <pdf>

 • Natalia GŁOWSKA, Anna FRYMARK-SZYMKOWIAK & Barbara WILBRANDT
  Grzyby wielko­owocnikowe Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: wstępne wyniki badań [Macrofungi of the Botanical Garden of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz: preliminary studies].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 371-381. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Janusz GUZIK:
  Status Seseli hippomarathrum (Apiaceae) w Polsce [Seseli hippomarathrum (Apiaceae) status in Poland]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 383 <abstract> <pdf>

 • Agata STADNICKA-FUTOMA & Krzysztof OKLEJEWICZ:
  Nowe stanowisko Symphyotrichum ciliatum (Asteraceae) na Przedgórzu Rzeszowskim [New locality of Symphyotrichum ciliatum (Asteraceae) on Przedgórze Rzeszowskie]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 386 <abstract> <pdf>

 • Mateusz WOLANIN:
  Materiały florystyczne z Dębowca (Polesie Zachodnie) [Floristic notes from Dębowiec (Western Polesie)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 388 <abstract> <pdf>

 • Paweł PAWLIKOWSKI & Maciej ROMAŃSKI:
  Galium rotundifolium (Rubiaceae) – nowy gatunek we florze północno-wschodniej Polski [Galium rotundifolium (Rubiaceae) – a new species in north-eastern Poland]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2013 20(2): 390 <abstract> <pdf>

Pożegnania [Obituaries]
 • Barbara Godzik & Ludwik Frey:
  Profesor dr hab. Jerzy Wołek 1942–2013
  . 396 <pdf>
 • Anna Pacyna:
  Profesor dr hab. Halina Piękoś-Mirkowa 1939–2013
  . 400 <pdf>
 • Anna Pacyna:
  Magister Janusz Guzik 1937–2013
  . 407 <pdf>
Recenzje [Reviews] 236 <pdf>, 302 <pdf>, 332 <pdf>, 382 <pdf>, 394 <pdf>, 413-436 <pdf>
 • Indeks do tomu 20(2) Fragmenta Floristica et ­Geobotanica Polonica [Index to volume 20(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica ­Polonica]. 437
 • Lista recenzentów za rok 2013 [List o reviewers 2013]. 447
 • Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 449