INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XXI (2014): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. XXI, 1

 • Zbigniew GAJEWSKI & Damian MARCISZ:
  Ocena aktualnej kondycji populacji Cypripedium calceolus (Orchidaceae) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego [Evaluation of the present condition of the Cypripedium calceolus (Orchidaceae) population in the Ojców National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 3-14. <abstract> <pdf>

 • Maciej KOZAK & Anna BUCAŁA:
  Zmiany powierzchni zbiorowisk roślinnych na wybranych terenach porolnych w dolinach potoków Jaszcze i Jamne
  w Gorcach (Karpaty Zachodnie) w ciągu ostatnich 50 lat
  [Area changes of the plant communities in chosen post-agricultural regions within Jaszcze and Jamne valleys in Gorce Mts (Western Carpathians) during the last 50 years].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 15-26. <abstract>  <pdf>

 • Paweł KWIATKOWSKI & Robert ZAJĄC:
  Nowe stanowisko Senecio inaequidens (Asteraceae) w południowej Polsce [New locality of Senecio inaequidens (Asteraceae) in southern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 27-40. <abstract> <pdf>

 • Katarzyna KOZŁOWSKA-KOZAK, Maciej KOZAK & Kinga KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT:
  Orchis ustulata (Orchidaceae) ponownie odnaleziony w Gorcach (Karpaty zachodnie) [Orchis ustulata (Orchidaceae) rediscovered in the Gorce Mts (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 41-47. <abstract> <pdf>

 • Elżbieta CIEŚLAK, Magdalena SZCZEPANIAK, Ryszard KAMIŃSKI & Waldemar HEISE:
  Stan zachowania krytycznie zagrożonego gatunku Gladiolus paluster (Iridaceae) w Polsce – analiza zmienności genetycznej osobników w uprawie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście prowadzonych działań ochronnych [The condition of Gladiolus paluster (Iridaceae), critically endangered species in Poland – analysis of genetic variation of individuals in ex situ culture in the Botanical Garden of Wrocław University in the context of ongoing conservation efforts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 49-66. <abstract> <pdf>

 • Beata BABCZYŃSKA-SENDEK, Agnieszka BŁOŃSKA & Izabela SKOWRONEK:
  Nowe stanowiska Gentiana cruciata (Gentianaceae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej [New localities of Gentiana cruciata (Gentianaceae) in the Kraków-Częstochowa Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 67-76. <abstract> <pdf>

 • Ewa JABŁOŃSKA:
  Aktualny wykaz stanowisk Betula humilis (Betulaceae) w Polsce [Current list of localities of Betula humilis (Betulaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 77-90. <abstract> <pdf>

 • Anna KOCZUR:
  Charakterystyka roślinności młak miasta Krakowa (Polska Południowa) [Spring fen vegetation in Kraków city (Southern Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 91-103. <abstract> <pdf>

 • Stanisław WIKA, Zbigniew WILCZEK & Wojciech ZARZYCKI:
  Aktualny stan populacji Tozzia alpina subsp. carpatica (Scrophulariaceae) w Beskidzie Śląskim (Karpaty Zachodnie) [Current state of population of Tozzia alpina subsp. carpatica (Scrophulariaceae) in the Beskid Śląski Mts (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 105-111. <abstract> <pdf>

 • Mateusz WOLANIN, Magdalena NYKIEL, Krzysztof OKLEJEWICZ, Angelika ŻYŁA, Paweł MARCINIUK, Jolanta MARCINIUK, & Bohumil TRÁVNÍČEK:
  Uzupełnienia do flory Płaskowyżu Kolbuszowskiego (SE Polska). Część III [Supplement to the flora of the Kolbuszowa Plateau (SE Poland). Part III].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 113-121. <abstract> <pdf>

 • Maria ZIAJA & Tomasz WÓJCIK:
  Występowanie Leersia oryzoides (Poaceae) w zbiorowiskach szuwarowych Zalewu Rzeszowskiego [Occurrence of Leersia oryzoides (Poaceae) on rushes plant communities on Rzeszów reservoir].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 123-132. <abstract> <pdf>
 • Monika PODGÓRSKA:
  Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część IV. Klasyfikacja roślin oparta na ekologicznych liczbach wskaźnikowych [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part IV. Plant classification based on ecological indicator values].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 133-146. <abstract> <pdf>

 • Natalia KAPEK:
  Opuszczone wsie w Bieszczadach jako ostoje zagrożonych i chronionych gatunków porostów w Polsce [Vanished villages in the Bieszczady Mts as refuges of threatened and protected lichens in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 147-164. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Maria ZIAJA & Tomasz WÓJCIK:
  Nowe stanowisko Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) na Pogórzu Dynowskim (SE Polska) [New locality of Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) in Dynów Upland (SE Poland).].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 165-168. <abstract> <pdf>

 • Renata MUSIELIŃSKA & Agnieszka BĄBELEWSKA:
  Nowe stanowisko Usnea hirta (Usneaceae) w środkowej Polsce [New locality of Usnea hirta (Usneaceae) in Central Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 169-171. <abstract> <pdf>

 • Henryk KLAMA:
  Przyczynek do flory wątrobowców rezerwatu przyrody „Diabli Skok” (Równina Wałecka, północna Polska) [A contribution to the liverwort flora of the “Diabli Skok” nature reserve (Wałecka Plain, N Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(1): 171-173. <abstract> <pdf>

Recenzje [Reviews]. 48 <pdf>, 104 <pdf>, 112 <pdf>, 122 <pdf>, 175-200 <pdf>

Indeks do tomu 21(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 21(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 201-209.

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 211-214.


Vol. XXI, 2
 • Barbara GUTKOWSKA i Joanna NIEDŹWIEDZKA:
  Rodzaj Rosa (Rosaceae) na Pogórzu Dynowskim (SE Polska) [The genus Rosa (Rosaceae) on the Dynów Foothils
  (SE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 217-227. <abstract> <pdf>

 • Grzegorz ŁAZARSKI:
  Lathyrus pisiformis (Fabaceae) na Wyżynie Małopolskiej (S Polska): występowanie i zagrożenia [Lathyrus pisiformis in the Małopolska Upland (S Poland): occurrence and threats].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 229-239. <abstract> <pdf>

 • Monika PODGÓRSKA:
  Chronione, zagrożone oraz rzadkie gatunki roślin naczyniowych zrobów pokopalnianych – pozostałości po dawnej eksploatacji rud żelaza na północnym przedpolu Gór Świętokrzyskich (Wyżyna Małopolska). Część I [The protected, threatened and rare vascular plants species of the gob piles – remnants of old iron-ore extraction sites in the northern outskirts of the Świętokrzyskie Mountains (the Małopolska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 241-251. <abstract <pdf>

 • Paweł KALINOWSKI:
  Rzadkie rośliny naczyniowe Podlasia Nadbużańskiego – cz. 3. Gatunki siedlisk antropogenicznych [Rare vascular plants of the Podlasie Nadbużańskie region (eastern Poland) – part 3. Synanthropic plants].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 253-273. <abstract> <pdf>

 • Małgorzata JAŹWA i Agata STADNICKA-FUTOMA:
  Rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Przedgórza Rzeszowskiego [Rare, protected and threatened vascular plants of the Rzeszów Foothills]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 275-285. <abstract> <pdf>
 • Iwona DEMBICZ, Łukasz KOZUB, Kamila BRZEZIŃSKA, Piotr ZANIEWSKI, Filip JARZOMBKOWSKI i Hubert PIÓRKOWSKI
  Stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych terenów otwartych północnej i środkowej części Niziny Mazowieckiej [Localities of rare and endangered vascular plant species of open habitats in northern and central Mazovian Lowland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 287-303. <abstract> <pdf>

 • Monika PODGÓRSKA:
  Zagadnienia geobotaniczne Garbu Gielniowskiego. Część V. Wartości florystyczne. Lokalna czerwona lista roślin naczyniowych [Geobotanical problems of the Garb Gielniowski Hummock. Part V. Floristic values. The local red list of vascular plants)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 305-322. <abstract> <pdf>

 • Małgorzata BĄK, Tomasz KAPUSTYŃSKI, Krzysztof ANDRZEJEWSKI, Marcin WILHELM, Ewa GONDZIUK i Wiktor MAZUREK
  Orchis mascula subsp. mascula (Orchidaceae) odnaleziony po 85 latach na historycznych stanowiskach na Pomorzu Zachodnim [Rediscovery of Orchis mascula subsp. mascula (Orchidaceae) after 85 years in historical localities of Western Pomerania].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 323-333. <abstract> <pdf>

 • Paweł ADAMCZYK:
  Blechnum spicant (Blechnaceae) – nowe stanowiska na Wyżynie Kieleckiej [Blechnum spicant (Blechnaceae) – new localities in the Kielce Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 335-343. <abstract> <pdf>
 • Magdalena ZARZYKA-RYSZKA:
  Rzadkie rośliny naczyniowe doliny Wisły w Kotlinie Sandomierskiej (na odcinku od ujścia Raby do ujścia Wisłoki) [Rare vascular plants in the Vistula River valley in the Kotlina Sandomierska basin (between Raba and Wisłoka Rivers mouths)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 345-376. <abstract> <pdf>

 • Magdalena ZARZYKA-RYSZKA i Przemysław RYSZKA:
  Nowe stanowiska roślin łąkowych w widłach Wisły i Raby (północna część Puszczy Niepołomickiej i tereny przyległe) [New localities of meadow plant species between the Vistula and Raba Rivers (northern part of the Puszcza Niepołomicka forest and the adjacent areas)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 377-388. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Zbigniew MIREK, Agnieszka NIKEL, Łukasz WILK:
  Warunki występowania Coronilla vaginalis (Fabaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym [Habitats of Coronilla vaginalis (Fabaceae) on territory of the Tatra National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 389-392. <abstract> <pdf>

 • Zbigniew MIREK, Agnieszka NIKEL, Łukasz WILK:
  Najbogatsze w Tatrzańskim Parku Narodowym stanowisko Gladiolus imbricatus (Iridaceae) [The most abundant population of Gladiolus imbricatus (Iridaceae) in the Tatra National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 392-395. <abstract> <pdf>

 • Kazimierz Andrzej NOWAK:
  Nowe stanowisko Erechtites hieracifolia (Asteraceae) na Grojcu koło Żywca (SW Polska) [New locality of Erechtites hieracifolia (Asteraceae) on Grojec mountain near Żywiec (SW Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 395-396. <abstract> <pdf>

 • Krystian BUDZIK i Alina STACHURSKA-SWAKOŃ:
  Nowe stanowisko Solidago graminifolia (Asteraceae) w Karpatach [New locality of Solidago graminifolia (Asteraceae) in the Carpathians].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 396-399. <abstract> <pdf>
 • Ludwik FREY, Wiesława FREY:
  Nowe stanowisko Virga pilosa (Dipsacaceae) w Beskidzie Sądeckim (S Polska) [New locality of Virga pilosa (Dipsacaceae) in Beskid Sądecki Mts (Western Carpathians, S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 399-401. <abstract> <pdf>
 • Kazimierz Andrzej NOWAK:
  Centaurea montana (Asteraceae) – nowy gatunek dla flory Polski [Centaurea montana (Asteraceae) – new species for Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 401-403. <abstract> <pdf>

Recenzje [Reviews]. 405-419.<pdf>

Indeks do tomu 21(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 21(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 421-430. <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 433-436. <pdf>