INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XXII (2015): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. XXII, 1

 • Elżbieta CIEŚLAK:
  Historia migracji roślinności kserotermicznej na teren Polski południowej w świetle badań molekularnych [Migration history of xerothermic plants on the area of the southern Poland, in terms of molecular data].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 3-13. <abstract> <pdf>

 • Krystyna TOWPASZ & Alina STACHURSKA-SWAKOŃ:
  Uzupełnienia do flory roślin naczyniowych Pogórza Ciężkowickiego (Karpaty Zachodnie) [Supplement to the vascular flora of the Ciężkowice Foothills (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 15-21. <abstract>  <pdf>

 • Paweł KWIATKOWSKI:
  Notatki florystyczne z Rudaw Janowickich (Polska południowo-zachodnia). Cz. I [Floristic notes from the Rudawy Janowickie Mts (SW Poland). Part I].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 23-33. <abstract> <pdf>

 • Paweł KWIATKOWSKI:
  Zbiorowiska terofitów z klasy Isoëto-Nanojuncetea i Bidentetea tripartiti zbiornika zaporowego Słup na Dolnym Śląsku [Communities of
  Isoëto-Nanojuncetea and Bidentetea classes of the Słup Dam Reservoir in the Lower Silesia].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 35-45. <abstract> <pdf>

 • Dominik WRÓBEL:
  Zróżnicowanie fitocenotyczne wybranych gatunków inwazyjnych w dolinach rzecznych Karpat i Kotliny Sandomierskiej [Phytocoenotic differentation of some invasive species in the river valleys of the Carpathians and the Sandomierz Basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 47-63. <abstract> <pdf>

 • Izabela ZAJĄC, Katarzyna JAŚKIEWICZ & Ewa JĘDRZEJEWSKA:
  Rozmieszczenie stanowisk inwazyjnych gatunków roślin naczyniowych w Suwalskim Parku Krajobrazowym [Distribution of invasive alien species of vascular plants in Suwalski Ladscape Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 65-78. <abstract> <pdf>

 • Filip JARZOMBKOWSKI, Ewa GUTOWSKA, Katarzyna KOTOWSKA & Dan WOŁKOWYCKI:
  Nowe stanowisko Lycopodiella inundata (Lycopodiaceae) na tle jego rozmieszczenia w woj. podlaskim [A new locality of Lycopodiella inundata (Lycopodiaceae) against a background of it occurence in the Podlasie province (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 79-88. <abstract> <pdf>

 • Łukasz M. KOŁODZIEJCZYK & Konrad WOŁOWSKI:
  Kolekcja glonów morskich w zielniku Tytusa Chałubińskiego [The marine algae collection in the herbarium of Tytus Chałubiński].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 89-95. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Rafał CHMARA, Joanna DOMINIK, Małgorzata BRAUN & Grzegorz PIĄTEK:
  Nowe stanowisko Lobelia dortmanna (Campanulaceae) w Polsce [New sites of Lobelia dortmanna (Campanulaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 97-100. <pdf>

 • Małgorzata JAŹWA & Krzysztof PIĄTEK:
  Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na Pogórzu Ciężkowickim, Pogórzu Strzyżowskim i w Dołach Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie) [New localities of rare vascular plants in Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowskie and Doły Jasielsko-Sanockie (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 100-103.  <pdf>

 • Grzegorz ŁAZARSKI:
  Stanowisko Dianthus campestris (Caryophyllaceae) na Wyżynie Małopolskiej (Polska południowa) [Locality of Dianthus campestris (Caryophyllaceae) in Małopolska Upland (S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 104-106. <pdf>

 • Monika PODGÓRSKA:
  Nowe stanowisko Cephalanthera damasonium (Orchidaceae) na  pozostałościach po dawnym górnictwie rud żelaza [New locality of Cephalanthera damasonium (Orchidaceae) on the former iron-ore mining remnants].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 106-109. <pdf>
 • Karolina RURAŻ:
  Rzadkie gatunki roślin naczyniowych muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej [Rare vascular plant species of xerothermic grasslands from the Sandomierz Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 109-112. <pdf>

 • Wojciech ZARZYCKI, Stanisław WIKA & Zbigniew WILCZEK:
  Mimulus moschatus (Scrophulariaceae) jak gatunek inwazyjny w Beskidzie Śląskim [Mimulus moschatus (Scrophulariaceae) as an invasive species in the Beskid Śląski Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 112-113. <pdf>

 • Krzysztof OKLEJEWICZ, Joanna LIDWIN, Jolanta MARCINIUK, Paweł MARCINIUK, Matylda WRÓBEL, Anastazja ROGUS & Agata STADNICKA-FUTOMA:
  Uzupełnienia do flory Dołów Jasielsko Sanockich. Część II [Supplemet to the flora of the Jasło-Sanok Basin. Part II].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 113-116.  <pdf>

 • Marta KOSTKA & Łukasz ŁUCZAJ:
  Pierwsze stanowisko Helleborus purpurascens (Ranunculaceae) w Beskidzie Niskim [The first locality of Helleborus purpurascens (Ranunculaceae) in the Beskid Niski Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 116-118. <pdf>

 • Justyna KWIATKOWSKA:
  Nowe stanowiska Amanita strobiliformis (Fungi, Agaricales) na Pomorzu [New localities of Amanita strobiliformis (Fungi, Agaricales) in the Pomerania Region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 118-121.  <pdf>

 • Stanisław WIKA, Zbigniew WILCZEK, & Wojciech ZARZYCKI:
  Błędne rozpoznanie Tozzia alpina subsp. carpatica (Scrophulariaceae) na stanowisku w Beskidzie Śląskim [Mistaken recognition of Tozzia alpina subsp. carpatica (Scrophulariaceae) in locality in the Beskid Śląski Mts.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(1): 121-122.  <pdf>

Recenzje [Reviews] 123-124 <pdf>

Indeks do tomu 22(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 22(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 125-131 <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 133-136 <pdf>


Vol. XXII, 2

 • Ludwik FREY & Magdalena SZCZEPANIAK:
  Od Redakcji
  Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(2): 139-140.  <pdf>
 • Jerzy STASZKIEWICZ:
  Zmienność i systematyka taksonów z rodzaju Euphrasia (Scrophulariaceae; Orobanchaceae) w Polsce. 2. Analiza biometryczna taksonów i populacji z podsekcji Ciliatae [Variability and taxonomy of Euphrasia taxa (Scrophulariaceae; Orobanchaceae) in Poland. 2. Biometrical analysis of the taxa and population from subsection Ciliatae].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(2): 141-302. <abstract> <pdf>

 • Paweł KWIATKOWSKI:
  Rozmieszczenie gatunków kompleksu Carex atrata (Cyperaceae) w polskich Karkonoszach [Distribution of the Carex atrata (Cyperaceae) complex in the Karkonosze Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(2): 303-319.  <abstract> <pdf>
 • Magdalena ZARZYKA-RYSZKA:
  Notatki florystyczne z północnej części Puszczy Niepołomickiej i terenów przyległych (Kotlina Sandomierska) [Floristic notes from the northern part of the Puszcza Niepołomicka forest and the adjacent areas (Kotlina Sandomierska basin, S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(2): 321-333.  <abstract> <pdf>
 • Magdalena ZARZYKA-RYSZKA:
  Rośliny naczyniowe doliny Wisły w Kotlinie Sandomierskiej (na odcinku od ujścia Raby do ujścia Wisłoki) – antropofity [Vascular plant species in the Vistula River valley in the Kotlina Sandomierska basin (between Raba and Wisłoka Rivers mouths) – anthropophytes].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(2): 335-355.  <abstract> <pdf>
 • Magdalena SZCZEPANIAK:
  Uwagi dotyczące nomenklatury Gladiolus palustris (Iridaceae) [Remarks on the nomenclature of Gladiolus palustris (Iridaceae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(2): 357-366.  <abstract> <pdf>
 • Janusz ŁUSZCZYŃSKI & Katarzyna WOJTACHA:
  Nowa forma Geastrum melanocephalum (Geastraceae, Agaricomycetes, Basidiomycota) w Polsce [New form of the Geastrum melanocephalum (Geastraceae, Agaricomycetes, Basidiomycota) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(2): 367-374.  <abstract> <pdf>
Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Artur PLISZKO:
  Nowe stanowisko Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) w dolinie Czarnej Hańczy (Pojezierze Wschodniosuwalskie). [A new locality of Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) in the Czarna Hańcza River Valley (Eastern Suwałki Lakeland)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(2): 375-377.  <pdf>
 • Maria ZIAJA & Witold ZIAJA:
  Nowe stanowisko Viola stagnina (Violaceae) w południowo-wschodniej Polsce. [A new locality of Viola stagnina (Violaceae) in south-eastern Poland]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(2): 377-381.  <pdf>
 • Iwona DEMBICZ & Łukasz KOZUB:
  Potwierdzenie występowania Ranunculus illyricus (Ranunculaceae) w Skorocicach (Wyżyna Małopolska). [Confirmation of Ranunculus illyricus (Ranunculaceae) locality in Skorocice (Małopolska Upland)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(2): 381-384.  <pdf>
 • Grzegorz ŁAZARSKI:
  Veronica praecox (Plantaginaceae; Scrophulariaceae) – nowy gatunek dla flory Gór Świętokrzyskich. [Veronica praecox (Plantaginaceae; Scrophulariaceae) – a species new to Góry Świętokrzyskie Mts]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(2): 385-387.  <pdf>
 • Jakub DĘBOWSKI:
  Nowe w Polsce stanowiska Bidens radiata (Asteraceae). [New localities of Bidens radiata (Asteraceae) in Poland]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(2): 388-390.  <pdf>
 • Aleksander KOŁOS:
  Nowe stanowisko Gladiolus imbricatus (Iridaceae) na Nizinie Północnopodlaskiej. [A new locality of Gladiolus imbricatus (Iridaceae) in the North Podlasie Lowland]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(2): 390-395.  <pdf>
 • Dariusz HALABOWSKI & Agnieszka BŁOŃSKA: 
  Nowe stanowisko Liparis loeselii (Orchidaceae) na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej [A new locality of Liparis loeselii (Orchidaceae) in Woźnicko-Wieluńska Upland.]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2015 22(2): 395-400.  <pdf>

Indeks do tomu 22(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 22(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 401-407 <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 411-414. <pdf>