INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XXIII (2016): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. XXIII, 1

 • Grzegorz ŁAZARSKI:
  Rosa gallica (Rosaceae) w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich i na terenach przyległych (Wyżyna Małopolska) – występowanie i zagrożenia [Rosa gallica (Rosaceae) in the Świętokrzyskie Mountains and adjacent areas
  (Małopolska Upland) – occurrence and threats].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 3-11. <abstract> <pdf>

 • Dan WOŁKOWYCKI & Paweł PAWLIKOWSKI:
  Zagrożone i chronione gatunki roślin naczyniowych w Puszczy Rominckiej (Polska północno-wschodnia) [Threatened and legally protected species of vascular plants of the Romincka Forest (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 13-28. <abstract>  <pdf>

 • Andrzej URBISZ:
  Wymarłe i najbardziej zagrożone wyginięciem rośliny naczyniowe lasów Wyżyny Śląskiej [Extinct and most threatened with extinction vascular plants of the Silesian Upland forests].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 29-37. <abstract> <pdf>

 • Paweł PALA, Sylwia SKRECZKO, Artur SZYMCZYK & Małgorzata NITA:
  Warunki siedliskowe i roślinność torfowiska „Rotuz” (Dolina Górnej Wisły) [Habitat conditions and plants of the peatland “Rotuz” (Upper Vistula Basin)
  ].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 39-55. <abstract> <pdf>

 • Andrzej DUNAJSKI, Tomasz H. SZYMURA & Magdalena SZYMURA:
  Pierwsze wyniki badań subalpejskiej roślinności Karkonoszy z wykorzystaniem sieci stałych powierzchni badawczych (SSPB) [Recent high mountain vegetation structure in the Karkonosze Mts – results from the system of permanent plots].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 57-72. <abstract> <pdf>

 • Paweł MARCINIUK, Jolanta MARCINIUK, Ewa SYCHUT-CZAPLA, Krzysztof OKLEJEWICZ & Mateusz WOLANIN:
  Łąki z rzędu Molinietalia jako ostoja rzadkich gatunków roślin na obszarze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego
  (Polska wschodnia)
  [Meadows of the order Molinietalia as a refugium of rare plant species in the Nadbużański Landscape
  Park (E Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 73-81. <abstract> <pdf>

 • Małgorzata KOTAŃSKA, Anna KOWALSKA, Anna SZLACHTA & Tomasz WÓJCIK:
  Przemiany roślinności łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea po zaniechaniu użytkowania w rejonach Boguchwały i Tarnobrzega (Polska południowo-wschodnia) [Vegetation changes of the meadows of the Molinio-Arrhenatheretea class after abandonment in the Boguchwała and Tarnobrzeg areas (SE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 83-99. <abstract> <pdf>

 • Tomasz WÓJCIK, Anastazja ROGUS & Agata ĆWIK:
  Zbiorowiska roślinne lasu „Św. Roch” w Rzeszowie (Pogórze Dynowskie) [Plant communities in the “Św. Roch” forest in Rzeszów (Dynowskie Foothills)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 121-137. <abstract> <pdf>

 • Monika PODGÓRSKA:
  Zmiany w składzie gatunkowym fitocenoz leśnych wykształconych na terenach dawnego górnictwa rud żelaza po 40 latach sukcesji wtórnej [The changes of species composition of forest phytocoenoses developed on former iron-ore mining areas after 40 years of secondary succession].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 101-120. <abstract> <pdf>
 • Adam STEBEL, Barbara FOJCIK & Robert ZUBEL:
  Pterygoneurum lamellatum (Pottiaceae) – nowy gatunek mchu we florze Polski [Pterygoneurum lamellatum (Pottiaceae) – new species in the moss flora of Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 139-143. <abstract> <pdf>

 • Jacek URBANIAK:
  Ramienice (Charophyta) Polski północno-wschodniej. Cz. II [Stoneworts (Charophyta) of the NE Poland. Part II].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 145-150. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Michalina PANEK:
  Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z Sandomierza [New localities of rare species of vascular plants from Sandomierz].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 151-156.  <abstract> <pdf>

 • Karolina RURAŻ:
  Rzadkie gatunki ciepłolubnych roślin naczyniowych Wyżyny Sandomierskiej. Cz. II [Rare thermophilic species of vascular plants from the Sandomierz Upland. Part II].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 156-158. <abstract>  <pdf>

 • Renata PIWOWARCZYK, Stanisław HURUK, Karolina RURAŻ & Michalina PANEK:
  Antropogeniczne stanowisko Nasturtium officinale (Brassicaceae) oraz Nasturtietum officinalis w Górach Świętokrzyskich
  (Wyżyna Małopolska)
  [Anthropogenic locality of Nasturtium officinale (Brassicaceae) and Nasturtietum officinalis in the Świętokrzyskie Mts (Małopolska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 159-162.  <abstract> <pdf>

 • Beata MATOWICKA:
  Nowe stanowisko Botrychium multifidum (Ophioglossaceae) w województwie podlaskim (Równina Kurpiowska) [A new locality of Botrychium multifidum (Ophioglossaceae) in the Podlasie region (Kurpie Plain)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 162-165. <abstract> <pdf>
 • Anna CWENER, Rafał KRAWCZYK & Wiaczesław MICHALCZUK:
  Nowe stanowisko Caldesia parnassifolia (Alismataceae) w Polsce [A new locality of Caldesia parnassifolia (Alismataceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 165-169.  <abstract> <pdf>

 • Grzegorz VONČINA:
  Pierwsze stanowisko Eragrostis minor (Poaceae) w Pieninach (Karpaty Zachodnie) [First locality of Eragrostis minor (Poaceae) in the Pieniny Range (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 170-172. <abstract> <pdf>

 • Damian CHMURA:
  Phytolacca americana (Phytolaccaceae) – nowym antropofitem we florze Polski? [Is Phytolacca americana (Phytolaccaceae) a new antropophyte in Polish flora?].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 172-174. <abstract> <pdf>

 • Adam STEBEL, Roksana KRAUSE & Agata SMIEJA:
  Nowe gatunki we florze mchów Gorców (Karpaty Zachodnie) [New species in the moss flora of the Gorce range (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 175-177. <abstract> <pdf>

 • Adam STEBEL, Roksana KRAUSE & Agata SMIEJA:
  Nowe stanowisko wątrobowca Moerckia hibernica w Gorcach (Karpaty Zachodnie) [New locality of liverwort Moerckia hibernica in the Gorce range (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 177-179.  <abstract> <pdf>

 • Mateusz BOCIAN & Małgorzata STASIŃSKA:
  Nowe stanowisko Armillaria ectypa (Fungi, Agaricales) w Polsce [New locality of Armillaria ectypa (Fungi, Agaricales) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(1): 180-184.  <abstract> <pdf>

Recenzje [Reviews] 185-192 <pdf>

Indeks do tomu 23(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 23(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 192-200 <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 201-204 <pdf>


Vol. XXIII, 2

 • Aleksander KOŁOS i Agata KOŁOS:
  Trollius europaeus (Ranunculaceae) w północno-wschodniej Polsce [Trollius europaeus (Ranunculaceae) in north-eastern Poland
  ].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 207-217. <abstract> <pdf>

 • Maria ZIAJA i Tomasz WÓJCIK:
  Występowanie Gladiolus imbricatus (Iridaceae) w zbiorowiskach łąkowych w obszarze Natura 2000 Łąki w Komborni (PLH180042, SE Poland) [The occurrence of Gladiolus imbricatus (Iridaceae) in meadow communities of the Łąki w Komborni Natura 2000 site (PLH180042, SE Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 219-230. <abstract> <pdf>

 • Leszek BERNACKI, Bogusław BINKIEWICZ, Jakub DĘBOWSKI, Józef MITKA, Maria ZAJĄC, Tomasz BECZAŁA i Tomasz JONDERKO:
  Występowanie Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (Orchidaceae) w Polskich Karpatach [The occurrence of Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (Orchidaceae) in the Polish Carpathians].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 231-242. <abstract> <pdf>

 • Sabina JAREK i Alina STACHURSKA-SWAKOŃ:
  Flora okolic Tarnowa (Kotlina Sandomierska) [The flora of the Tarnów area (Kotlina Sandomierska basin)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 243-254. <abstract> <pdf>

 • Magdalena ZARZYKA-RYSZKA i Przemysław RYSZKA:
  Notatki florystyczne z północnej części Puszczy Niepołomickiej i terenów przyległych (Kotlina Sandomierska). Część 2 [Floristic notes from the northern part of the Puszcza Niepołomicka forest and adjacent areas (Kotlina Sandomierska basin, S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 255-260. <abstract> <pdf>

 • Paweł KWIATKOWSKI:
  Notatki florystyczne z Rudaw Janowickich (Polska południowo-zachodnia). Część 2 [Floristic notes from the Rudawy Janowickie Mountains (SW Poland). Part 2].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 261-271. <abstract> <pdf>
 • Jerzy B. PARUSEL:
  „Nowe” gatunki górskie ze Śląska na niżu Polski [“New” mountain species from Silesia in the Polish lowlands].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 273-288. <abstract> <pdf>

 • Wojciech PUCHALSKI, Elżbieta CIEŚLAK, Justyna NOWAK i Waldemar ŻUKOWSKI:
  Czy introdukcja Groenlandia densa (Potamogetonaceae) w Polsce ma szanse powodzenia? [What is the chance for successful introduction of Groenlandia densa (Potamogetonaceae) in Poland?].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 289-304. <abstract> <pdf>

 • Dorota RICHTER i Mirosława PIETRYKA:
  Nowe stanowiska Ulva flexuosa subsp. pilifera (Chlorophyta, Ulvophyceae) na Dolnym Śląsku – charakterystyka morfometryczna i siedliskowa [New localities of Ulva flexuosa subsp. pilifera (Chlorophyta, Ulvophyceae) in Lower Silesia – morphometric and habitat characteristics].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 305-319. <abstract> <pdf>

 • Katarzyna CYWA:
  Znaczenie użytkowe drewna Euonymus sp. w średniowiecznej Polsce [Uses of spindle tree Euonymus sp. wood in medieval Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 321-347. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Łukasz KOZUB, Paweł PAWLIKOWSKI:
  Nowe stanowisko Salix myrtilloides (Salicaceae) na Pojezierzu Mazurskim [New locality of Salix myrtilloides (Salicaceae) in the Pojezierze Mazurskie lake district].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 349-352.  <abstract> <pdf>

 • Iwona DEMBICZ, Łukasz KOZUB:
  Nowe stanowisko Montia fontana subsp. amporitana (Montiaceae) w Sudetach Środkowych [New locality of Montia fontana subsp. amporitana (Montiaceae) in the Central Sudetes Mts.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 353-356. <abstract>  <pdf>

 • Renata PIWOWARCZYK, Karolina RURAŻ , Michalina PANEK:
  Cotoneaster lucidus (Rosaceae) – gatunek potencjalnie inwazyjny w Górach Pieprzowych koło Sandomierza [Cotoneaster lucidus (Rosaceae) – a potentially invasive species in the Góry Pieprzowe Mountains near Sandomierz].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 356-362. <abstract> <pdf>
 • Katarzyna KOWALIK, Barbara BACLER-ŻBIKOWSKA:
  Nowe stanowiska Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) na siedliskach antropogenicznych w Obniżeniu Górnej Warty
  (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska)
  [New localities of Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) in anthropogenic habitats in the
  Obniżenie Górnej Warty valley (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 362-364.  <abstract> <pdf>

 • Krystian BUDZIK, Alina STACHURSKA-SWAKOŃ:
  Nowe stanowisko Carlina acaulis (Asteraceae) na Pogórzu Rożnowskim (Karpaty Zachodnie) [New locality of Carlina acaulis (Asteraceae) in the Pogórze Rożnowskie foothills (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 365-367. <abstract> <pdf>

 • Barbara BACLER-ŻBIKOWSKA, Katarzyna KOWALIK, Adam STEBEL:
  Nowe stanowisko Oxycoccus microcarpus (Ericaceae) w Polsce [New locality of Oxycoccus microcarpus (Ericaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 367-370. <abstract> <pdf>

 • Grzegorz ŁAZARSKI:
  Festuca amethystina (Poaceae) – nowy gatunek dla flory Płaskowyżu Jędrzejowskiego [Festuca amethystina (Poaceae) – a species new for the Płaskowyż Jędrzejowski plateau].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 370-374. <abstract> <pdf>

 • Natalia MATURA:
  Nowe stanowiska rzadkich gatunków porostów w Tatrach Polskich [New localities of rare lichen species in the Polish Tatra Mts.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 374-375.  <abstract> <pdf>

 • Paweł ADAMCZYK & Tomasz PACIOREK:
  Nowe stanowiska Buckiella undulata (Hypnaceae) na Wyżynie Małopolskiej [New localities of Buckiella undulata (Hypnaceae) in the Wyżyna Małopolska upland.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 375-379.  <abstract> <pdf>

 • Adam STEBEL & Rafał KRAWCZYK:
  Interesujące stanowisko wątrobowca Pallavicinia lyellii w Kotlinie Sandomierskiej (Polska południowo-wschodnia) [An interesting location of the liverwort Pallavicinia lyellii in the Kotlina Sandomierska basin (SE Poland).].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2016 23(2): 379-381.  <abstract> <pdf>

Recenzje [Reviews] 383-408 <pdf>

Indeks do tomu 23(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 23(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 409-417 <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors].  <pdf>