INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XXIV (2017): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. XXIV, 1

 • Magdalena OWCZAREK-KOŚCIELNIAK:
  Życie na skałach i jego konsekwencje
  [Life on rocks and its consequences].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 3-16. <abstract> <pdf>

 • Jan Marek MATUSZKIEWICZ i Anna KOWALSKA:
  Dyspersja lasów bukowych (Fagion sylvaticae) na Pojezierzu Mazurskim – studium przypadku: od rejestracji faktu do interpretacji biogeograficznej  [Dispersion of beech forests (Fagion sylvaticae) in Masuria Lake District – case study: from field observation to biogeographical interpretation].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 17-28. <abstract> <pdf>

 • Marek PODSIEDLIK i Leszek BEDNORZ:
  Aktualne rozmieszczenie Senecio erucifolius subsp. erucifolius i subsp. tenuifolius (Asteraceae) w Polsce [Current distribution of Senecio erucifolius subsp. erucifolius and subsp. tenuifolius (Asteraceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 29-47. <abstract> <pdf>

 • Wojciech Maksymilian SZYMAŃSKI:
  Morfologia organów podziemnych i wymagania siedliskowe odmian Stachys palustris var. vulgaris i var. segetum (Lamiaceae) [The morphology of underground parts and the habitat requirements of Stachys palustris var. vulgaris and var. segetum (Lamiaceae).
  ].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 49-55. <abstract> <pdf>

 • Magda PODLASKA i Jarosław PROĆKÓW:
  Występowanie Miscanthus sacchariflorus (Poaceae) na terenie Wrocławia  [Occurrence of Miscanthus sacchariflorus (Poaceae) in Wrocław (SW Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 57-71. <abstract> <pdf>

 • Roksana KRAUSE:
  Występowanie Malaxis monophyllos (Orchidaceae) w Beskidzie Żywieckim (Polskie Karpaty Zachodnie) [The occurrence of Malaxis monophyllos (Orchidaceae) in the Beskid Żywiecki Mts (Polish Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 73-84. <abstract> <pdf>

 • Bogusław BINKIEWICZ, Maksym PIĘTA i Gabriela PIĘTA:
  Rozmieszczenie, zasoby oraz zagrożenia Epipogium aphyllum i Listera cordata (Orchidaceae) w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego  [Distribution, resources and threats of Epipogium aphyllum and Listera cordata (Orchidaceae) in the forests of the Tatra National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 85-98. <abstract> <pdf>

 • Dan WOŁKOWYCKI:
  Zagrożone, chronione i rzadkie rośliny naczyniowe w górnej i środkowej części doliny Narwi (NE Polska) [Threatened, legally protected and rare vascular plants in upper and central parts of the Narew River Valley (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 99-118  <abstract> <pdf>

 • Anna KUJAWA, Błażej GIERCZYK, Maciej KOZAK, Piotr MLECZKO i Tomasz ŚLUSARCZYK:
  Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej
  – założenia projektu i wstępne wyniki
  [Diversity of agaricoid, boletoid and hypogeous macrofungi in the Białowieża Forest – project concept and preliminary results].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 119-131  <abstract> <pdf>
 • Magda KAPCIA i Aldona MUELLER-BIENIEK:
  Żołędzie (Quercus sp.) jako źródło pożywienia i paszy w pradziejowej gospodarce [Acorns (Quercus sp.) as a source of food and fodder in the prehistoric economy].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 133-155  <abstract> <pdf>


Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Agata   STADNICKA-FUTOMA, Małgorzata JAŹWA, Michał  WĘGRZYN,  Paulina WIETRZYK, :
  Nowe stanowisko Ophioglossum vulgatum (Ophioglossaceae) na Pogórzu Dynowskim (SE Polska) [New locality of Ophioglossum vulgatum (Ophioglossaceae) in the Pogórze Dynowskie (SE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 157-161.  <abstract> <pdf>

 • Kateryna FYAŁKOWSKA, Wojciech ADAMOWSKI:
  Nowe stanowisko Clematis recta (Ranunculaceae) w Puszczy Białowieskiej (NE Polska) [New locality of Clematis recta (Ranunculaceae) in the Białowieska Forest (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 161-164.  <abstract> <pdf>

 • Grzegorz  ŁAZARSKI:
  Naturalne stanowiska Rosa majalis (Rosaceae) w Górach Świętokrzyskich [Natural localities of Rosa majalis (Rosaceae) in the Świętokrzyskie Mts.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 164-167.  <abstract> <pdf>

 • Michalina  PANEK, Renata PIWOWARCZYK:
  Spontaniczne rozprzestrzenianie się Duchesnea indica (Rosaceae) na terenie Sandomierza [Spontaneous spread of Duchesnea indica (Rosaceae) in Sandomierz].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 167-173.  <abstract> <pdf>
 • Halina RATYŃSKA, Patryk CZORTEK:
  Stanowisko Saxifraga hirculus (Saxifragaceae) na Polanie Hawryłówka (Pasmo Gubałowsko-Spiskie, Polska południowa)  [Locality of Saxifraga hirculus (Saxifragaceae) in the Polana Hawryłówka glade (Pasmo Gubałowsko-Spiskie range, S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 173-176.  <abstract> <pdf>

 • Monika WOŹNIAK-CHODACKA, Artur PLISZKO:
  Nowe stanowisko Oenothera paradoxa (Onagraceae) w Kotlinie Sandomierskiej [A new locality of Oenothera paradoxa (Onagraceae) in the Sandomierz Basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 177-179.  <abstract> <pdf>

 • Monika WOŹNIAK-CHODACKA, Artur PLISZKO:
  Nowe taksony Oenothera (Onagraceae) dla polskiej części Pojezierza Litewskiego [Taxa of the genus Oenothera (Onagraceae) new for the flora of the Polish part of the Lithuanian Lakeland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 180-183.  <abstract> <pdf>

 • Grzegorz  ŁAZARSKI:
  Adenophora liliifolia (Campanulaceae) w Górach Świętokrzyskich – zmiany w rozmieszczeniu, zasoby populacyjne, zagrożenia [Adenophora liliifolia (Campanulaceae) in the Świętokrzyskie Mts – changes in distribution, population resources, threats].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 183-188.  <abstract> <pdf>

 • Grzegorz WÓJCIK:
  Pierwsze notowanie alpejskiego gatunku Agrostis rupestris (Poaceae) w Górach Stołowych (Sudety Środkowe) [First locality of Agrostis rupestris (Poaceae) in the Stołowe Mts (Central Sudetes)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 189-194.  <abstract> <pdf>

 • Michalina  PANEK, Renata PIWOWARCZYK:
  Nowe stanowisko Poa bulbosa (Poaceae) z Wyżyny Sandomierskiej [A new locality of Poa bulbosa (Poaceae) on the Sandomierz Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 194-198.  <abstract> <pdf>

 • Krzysztof OKLEJEWICZ, Aleksandra KULANIN, Mateusz WOLANIN, Jolanta MARCINIUK, Paweł  MARCINIUK, Bohumil  TRÁVNÍČEK:
  Notatki florystyczne z okolic Biłgoraja (Równina Biłgorajska, Polska wschodnia) [Floristical notes from Biłgoraj vicinity (Równina Biłgorajska plain, E Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(1): 198-202.  <abstract> <pdf>

Recenzje [Reviews] 203-228 <pdf>

Indeks do tomu 24(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 24(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica].  <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. xx-xx <pdf>


Vol. XXIV, 2

 • Konrad WOŁOWSKI:
  Słowo wstępne

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 255-256.  <pdf>

 • Elżbieta WILK-WOŹNIAK:
  Profesor dr hab. Halina Bucka (1931–2017)
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 257-261. <pdf>

 • Andrzej KOWNACKI:
  150 lat badań glonów w wodach tatrzańskich – badania polskich uczonych [One hundred and fifty years of phycological research in the waters of the Tatra Mts – studies of Polish scientists]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 263-282. <abstract> <pdf>

 • Małgorzata PONIEWOZIK, Konrad WOŁOWSKI:
  Eugleniny (Euglenophyta) siedlisk wodno-torfowiskowych Tatr [Euglenoids (Euglenophyta) in water-peatbog habitats of the Tatra Mts]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 283-294. <abstract> <pdf>

 • Jolanta PIĄTEK:
  Badania złotowiciowców (Chrysophyceae) i ich form przetrwalnikowych (stomatocyst) w Tatrzańskim Parku Narodowym [Studies of golden algae (Chrysophyceae) and their spores (stomatocysts) in Tatra National Park]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 295-302. <abstract> <pdf>

 • Barbara KAWECKA:
  Zbiorowiska okrzemek (Bacillariophyceae) w źródłach, wodach stojących i płynących polskiej części Tatr [Diatom (Bacillariophyceae) communities of springs, standing and flowing waters in the Polish part of the Tatra Mts]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 303-328. <abstract> <pdf>

 • Magdalena ŁUKASZEK:
  Historyczne dane o kryptofitach (Cryptophyceae) z Polski i jak je interpretować w świetle najnowszych badań [Historical data on cryptophytes (Cryptophyceae) from Poland and how to interpret them in the light of current knowledge]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 329-338. <abstract> <pdf>

 • Joanna LENARCZYK:
  Historia i perspektywy badań zielenic (Chlorophyta) w górskich jeziorach Tatrzańskiego Parku Narodowego (Karpaty Zachodnie) [The history and perspectives of green algae studies (Chlorophyta) in mountain lakes of the Tatra National Park (Western Carpathians)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 339-351. <abstract> <pdf>

 • Janina LEE:
  Różnorodność i rozmieszczenie krasnorostów (Rhodophyta) w Tatrach – stan wiedzy na tle danych historycznych oraz współczesnych wyników badań [Diversity and distribution of freshwater Rhodophyta in the waters of the Tatra Mts – state of knowledge in the context of historical data and contemporary research findings]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 353-366. <abstract> <pdf>

 • Roksana KRAUSE, Joanna KORZENIAK, Tomasz ZALESKI:
  Występowanie Campanula serrata (Campanulaceae) w Beskidzie Żywieckim (Karpaty Zachodnie) [Occurrence of Campanula serrata (Campanulaceae) in the Beskid Żywiecki Mts (Western Carpathians)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 367-385. <abstract> <pdf>

 • Monika PODGÓRSKA, Mirosław SZWED:
  Wpływ temperatury na przebieg fenofaz Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) w zróżnicowanych fitocenozach wzniesienia Święty Krzyż (Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Małopolska) [The impact of temperature on the course of phenophases of Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) in different phytocoenoses on Święty Krzyż Mt. (Góry Świętokrzyskie Mts, Wyżyna Małopolska upland)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 387-400. <abstract> <pdf>

 • Paweł KWIATKOWSKI:
  Kenofity Parku Krajobrazowego Chełmy (Polska południowo-zachodnia) [Kenophytes of Chełmy Landscape Park (Park Krajobrazowy Chełmy, south-western Poland)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 401-413. <abstract> <pdf>

 • Andrzej URBISZ:
  Występowanie i stopień zagrożenia prawnie chronionych gatunków roślin naczyniowych na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [The occurrence and degree of threat of legally protected vascular plant species in the Wyżyna Krakowsko-Częstochowska upland]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 415-422. <abstract> <pdf>

 • Krzysztof SPAŁEK, Adam STEBEL:
  Występowanie Ricciocarpos natans (Marchantiophyta) na Śląsku [Occurrence of Ricciocarpos natans (Marchantiophyta) in Silesia (SW Poland)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 423-436. <abstract> <pdf>

 • Piotr GÓRSKI, Maja GRANISZEWSKA:
  Wątrobowce zebrane przez Tytusa Chałubińskiego w Tatrach zdeponowane w Zielniku Wydziału Biologii
  Uniwersytetu Warszawskiego (WA)
  [Liverworts gathered by Tytus Chałubiński in the Tatra Mountains in the Herbarium of the Faculty of Biology, University of Warsaw (WA)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 437-450. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka WACNIK, Agnieszka M. NORYŚKIEWICZ, Wojciech TYLMANN:
  Zastosowanie współczesnych wartości depozycji pyłku do weryfikacji obecności Fagus sylvatica w dawnych zbiorowiskach leśnych w rejonie Puszczy Boreckiej (NE Polska) [Use of modern pollen accumulation rates for verification of Fagus sylvatica in Late Holocene forests. Case study from the Puszcza Borecka Forest (NE Poland)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 451-468. <abstract> <pdf>

 • Marek VEREY:
  Teoretyczna analiza i praktyczne konsekwencje przyjęcia modelowej siatki ATPOL jako odwzorowania stożkowego definiującego konwersję współrzędnych płaskich na elipsoidę WGS 84 [Theoretical analysis and practical consequences of adopting a model ATPOL grid as a conical projection defining the conversion of plane coordinates to the WGS 84 ellipsoid]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 469-488. <abstract> <pdf>

  Notatki botaniczne
  [Botanical notes]

 • Monika PODGÓRSKA:
  Matteucia struthiopteris (Onocleaceae) w górnym biegu rzeki Kamiennej (Wyżyna Małopolska) [Matteucia struthiopteris (Onocleaceae) at the headwaters of the Kamienna river (Wyżyna Małopolska upland)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 489-494.  <abstract> <pdf>

 • Karol TORZEWSKI, Aleksandra KAZIENKO:
  Stanowisko Dianthus gratianopolitanus (Caryophyllaceae) w Kampinoskim Parku Narodowym [Locality of Dianthus gratianopolitanus (Caryophyllaceae) in Kampinoski National Park)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 494-497.  <abstract> <pdf>
 • Kateryna FYAŁKOWSKA, Radosław GAWRYŚ:
  Nowe stanowisko Dianthus armeria (Caryophyllaceae) w Puszczy Białowieskiej (Polska północno-wschodnia) [New locality of Dianthus armeria (Caryophyllaceae) in the Białowieża Forest (NE Poland)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 497-500.  <abstract> <pdf>
 • Grzegorz ŁAZARSKI:
  Nowe stanowiska Adonis flammea (Ranunculaceae) w Górach Świętokrzyskich [New localities of Adonis flammea (Ranunculaceae) in the Świętokrzyskie Mts]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 500-503.  <abstract> <pdf>
 • Renata PIWOWARCZYK, Karolina RURAŻ, Michalina PANEK:
  Antropogeniczne stanowisko Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae) oraz Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae
  na Wyżynie Małopolskiej
  [Anthropogenic locality of Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae) and Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae in the Wyżyna Małopolska upland]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 503-506.  <abstract> <pdf>
 • Krzysztof OKLEJEWICZ, Eugeniusz CHWASTEK:
  Nowe stanowiska Rubus clusii (Rosaceae) w Karpatach Polskich [New localities of Rubus clusii (Rosaceae) in the Polish Carpathian Mountains]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 507-508.  <abstract> <pdf>
 • Anna URBISZ, Andrzej URBISZ:
  Nowe stanowisko Euphorbia humifusa (Euphorbiaceae) w Polsce) [New locality of Euphorbia humifusa (Euphorbiaceae) in Poland]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 508-511.  <abstract> <pdf>
 • Alina STACHURSKA-SWAKOŃ, Krystyna TOWPASZ, Kinga KOSTRAKIEWICZ-GIERAŁT:
  Występowanie Allium rotundum (Liliaceae) w rezerwacie Skorocice (Wyżyna Małopolska) [Occurrence of Allium rotundum (Liliaceae) in Skorocice Reserve (Wyżyna Małopolska upland)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 511-513.  <abstract> <pdf>
 • Maciej KOZAK, Katarzyna KOZŁOWSKA-KOZAK, Elżbieta JĘDRZEJCZAK, Katarzyna BAJOREK-ZYDROŃ:
  Stanowisko Epipactis microphylla (Orchidaceae) na Wyżynie Miechowskiej [Locality of Epipactis microphylla (Orchidaceae) on the Wyżyna Miechowska upland]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 513-516.  <abstract> <pdf>
 • Karol TORZEWSKI, Aleksandra KAZIENKO, Hanna ZACHARCZUK:
  Nowe stanowisko Orchis coriophora (Orchidaceae) w dolinie Narwi pod Obryte (Polska północno-wschodnia) [A new locality of Orchis coriophora (Orchidaceae) in the Narew valley near Obryte (NE Poland)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 516-518.  <abstract> <pdf>
 • Agnieszka BALEWSKA, Dariusz KUBIAK:
  Nowe stanowiska Cliostomum griffithii (Ramalinaceae) w Polsce północno-wschodniej [New localities of Cliostomum griffithii (Ramalinaceae) in northeastern Poland)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 518-523.  <abstract> <pdf>
 • Monika  BESZCZYŃSKA-PADŁO:
  Notatki florystyczne z północnej części Kotliny Oświęcimskiej (Polska południowa) [Floristical notes from northern part of the Kotlina Oświęcimska basin (S Poland)]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 523-525.  <abstract> <pdf>
 • Michalina PANEK, Renata PIWOWARCZYK:
  Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z Sandomierza. Cz. II [New localities of rare vascular plant species from Sandomierz. Part II]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 526-531.  <abstract> <pdf>
 • Karolina RURAŻ, Renata PIWOWARCZYK:
  Rzadkie gatunki ciepłolubnych roślin naczyniowych Wyżyny Sandomierskiej. Cz. III [Rare thermophilic vascular plant species from the Wyżyna Sandomierska upland. Part III]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2017 24(2): 531-535.  <abstract> <pdf>
Recenzje [Reviews] 537-548 <pdf>

***
Sprostowanie 549 <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. <pdf>