INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XXV (2018): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. XXV, 1

 • Stanisław SZAFRANIEC i Grzegorz VONČINA:
  Występowanie Tozzia alpina subsp. carpatica (Scrophulariaceae) w Babiogórskim Parku Narodowym (Karpaty Zachodnie)
  [The occurrence of Tozzia alpina subsp. carpatica (Scrophulariaceae) in Babia Góra National Park (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 3-12. <abstract> <pdf>

 • Sławomir GUZIKOWSKI i Renata PIWOWARCZYK:
  Preferencje żywicielskie Cuscuta epithymum (Convolvulaceae) w Niecce Nidziańskiej (Polska południowa)  [Host preferences of the Cuscuta epithymum (Convolvulaceae) in the Nida Basin (southern Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 13-20. <abstract> <pdf>

 • Tomasz WÓJCIK, Maria ZIAJA, Iwona MAKUCH-PIETRAŚ, Agata ĆWIK i Małgorzata KOTAŃSKA:
  Szata roślinna rezerwatu „Lisia Góra” w Rzeszowie [Vegetation of the Lisia Góra Reserve in Rzeszów].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 21-43. <abstract> <pdf>

 • Paweł MARCINIUK, Jolanta MARCINIUK, Ewa SYCHUT-CZAPLA, Ewelina KUREK, Paweł KRYCZKOWSKI i Grzegorz ŁAZARSKI:
  Notatki florystyczne z doliny Narwi i Bugu [Floristic notes on the Narew and Bug river valley
  ].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 45-52. <abstract> <pdf>

 • Karol TORZEWSKI i Bożena SOSAK-ŚWIDERSKA:
  Zagrożone, chronione i rzadkie rośliny naczyniowe wschodniej części otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego  [Endangered, protected and rare vascular plant species in the eastern part of the Kampinos National Park buffer zone].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 53-63. <abstract> <pdf>

 • Andrzej ŁACHACZ i Włodzimierz PISAREK:
  Wybrane gatunki roślin mokradeł położonych w początkowym odcinku Kanału Dymerskiego na Pojezierzu Mrągowskim
  (Polska północno-wschodnia)
  [Selected plant species of wetlands in the first section of the Kanał Dymerski canal in the Mrągowo Lakeland (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 65-78. <abstract> <pdf>

 • Rafał SZYMCZYK i Martin KUKWA:
  Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych Pojezierza Mrągowskiego (Polska północno-wschodnia)  [Lichens and lichenicolous fungi of the Mrągowo Lakeland (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 79-92. <abstract> <pdf>

 • Monika STANIASZEK-KIK, Stanisław ROSADZIŃSKI i Dominik KOPEĆ:
  Materiały do brioflory torfowisk Wysoczyzny Bełchatowskiej i Kotliny Szczercowskiej (Polska Środkowa) [Contribution to the bryophyte flora of the wetlands in the Szczerców Basin and Bełchatów Upland (Central Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 93-105  <abstract> <pdf>


Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Marek VEREY, Łukasz KOMSTA:
  Standaryzacja zapisu podziałów siatki ATPOL [Standardization of the notation dividing the ATPOL grid].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 107-111.  <abstract> <pdf>

 • Karol TORZEWSKI, Aleksandra KAZIENKO:
  Nowe stanowisko Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) w Kotlinie Biebrzańskiej [New locality of Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) in the Biebrza River Basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 111-114.  <abstract> <pdf>

 • Aleksander KOŁOS, Dan WOŁKOWYCKI:
  Nowe stanowiska Asplenium trichomanes (Aspleniaceae) na Nizinie Północnopodlaskiej (Polska północno-wschodnia) [New localities of Asplenium trichomanes (Aspleniaceae) in the North Podlasie Lowland (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 114-118.  <abstract> <pdf>

 • Łukasz KOZUB, Iwona DEMBICZ:
  Potwierdzenie występowania skalnicy torfowiskowej Saxifraga hirculus (Saxifragaceae) w zachodniej części Równiny Charzykowskiej (Polska północno-zachodnia) po 90 latach [Confirmation of a locality of Saxifraga hirculus (Saxifragaceae) on the western Charzykowska Plain (NW Poland) after 90 years].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 119-123.  <abstract> <pdf>
 • Monika BESZCZYŃSKA-PADŁO:
  Nowe stanowisko Alisma gramineum (Alismataceae) na Równinie Pszczyńskiej (Kotlina Oświęcimska, Polska południowa) [A new locality of Alisma gramineum (Alismataceae) on the Równina Pszczyńska Plain (Oświęcim Basin, S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 124-126.  <abstract> <pdf>

 • Beata ŻURAW, Marek PODSIEDLIK:
  Informacje o występowaniu Allium victorialis (Amaryllidaceae) na dwóch nowych stanowiskach w pasie Wyżyn Polskich [Two new localities of Allium victorialis (Amaryllidaceae) in the Central Highland Belt].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 126-131.  <abstract> <pdf>

 • Marcin NOBIS, Anna WRÓBEL, Arkadiusz NOWAK:
  Nowe stanowiska Corrigiola litoralis (Caryophyllaceae), Lythrum hyssopifolia (Lythraceae) oraz Panicum barbipulvinatum (Poaceae) z Doliny Odry [New data on Corrigiola litoralis (Caryophyllaceae), Lythrum hyssopifolia (Lythraceae)
  and Panicum barbipulvinatum (Poaceae) in the Oder River valley].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 131-136.  <abstract> <pdf>

 • Andrzej ŁACHACZ, Alfred OBRĘBSKI:
  Rzadsze gatunki roślin w gminie Bielsk na Wysoczyźnie Płońskiej (Polska Środkowa) [Rare plant species of Bielsk municipality on the Płońska Plateau (Central Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 137-142.  <abstract> <pdf>

 • Artur OBIDZIŃSKI, Adam KAPLER:
  Pierwsza obserwacja spontanicznego odnowienia Metasequoia glyptostroboides (Cupressaceae) w Polsce poza ogrodami botanicznymi [First observation of spontaneous regeneration of Metasequoia glyptostroboides (Cupressaceae)
  outside botanic gardens in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 142-147.  <abstract> <pdf>

 • Adam STEBEL, Sylwia WIERZCHOLSKA, Grzegorz VONČINA:
  Kolejne stanowiska Dicranum viride (Dicranaceae) w Polsce [More stations of the moss Dicranum viride (Dicranaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(1): 147-151.  <abstract> <pdf>


Indeks do tomu 25(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 25(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica].  <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 163-166 <pdf>


Vol. XXV, 2


 • Antoni ZIĘBA:
  Nowe stanowisko rzadkich gatunków alpejskich roślin w Tatrzańskim Parku Narodowym
  [New locality of rare alpine plants in Tatra National Park (Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 169-182. <abstract> <pdf>

 • Barbara BACLER-ŻBIKOWSKA, Katarzyna KOWALIK i Łukasz MISIUNA:
  Nowe stanowisko leczniczego gatunku Huperzia selago (Huperziaceae) w Górach Świętokrzyskich na tle jego dotychczasowych notowań z Wyżyny Kieleckiej  [New locality of the medicinal species Huperzia selago (Huperziaceae) in the Świętokrzyskie Mts, and previous records from the Kielce Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 183-192. <abstract> <pdf>

 • Anna CWENER, Piotr CHMIELEWSKI i Marzena OSEK-BODZAK:
  Stan populacji Adonis vernalis (Ranunculaceae) na Lubelszczyźnie [State of Adonis vernalis (Ranunculaceae)
  populations in the Lublin region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 193-203. <abstract> <pdf>

 • Tomasz WÓJCIK:
  Występowanie Gentiana cruciata (Gentianaceae) w zbiorowisku z Brachypodium pinnatum (Festuco-Brometea)
  w Bukowej na Pogórzu Strzyżowskim
  [Occurrence of Gentiana cruciata (Gentianaceae) in a community with Brachypodium
  pinnatum (Festuco-Brometea) in Bukowa (Pogórze Strzyżowskie foothills)
  ].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 205-215. <abstract> <pdf>

 • Krzysztof SPAŁEK:
  Potametum alpini Podbielkowski 1967 w starorzeczach południowo-zachodniej Polski  [Potametum alpini Podbielkowski 1967 in oxbow lakes of south-western Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 217-224. <abstract> <pdf>

 • Magda PODLASKA, Mirosława PIETRYKA i Dorota RICHTER:
  Nowe stanowiska Nymphaea candida (Nymphaeaceae) na obszarze Dolnego Śląska [New localities of Nymphaea candida (Nymphaeaceae) in Lower Silesia].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 225-235. <abstract> <pdf>

 • Julian CHMIEL:
  Glyceria striata (Poaceae) – nowy gatunek we florze Wielkopolski  [Glyceria striata (Poaceae) – a new species in the flora of the Wielkopolska region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 237-241. <abstract> <pdf>

 • Lucyna ŚLIWA i Natalia MATURA:
  Cladonia strepsilis (Cladoniaceae) i inne interesujące gatunki porostów w Polskich Karpatach [Cladonia strepsilis (Cladoniaceae) and other interesting lichen species in the Polish Carpathians].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 243-253  <abstract> <pdf>

 • Marek VEREY:
  Polska Siatka Binarna – PolBiG [Polish Binary Grid – PolBig].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 255-272  <abstract> <pdf>


Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Kateryna FYAŁKOWSKA, Radosław DĄBROWSKI:
  Nowe stanowisko Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) na Równinie Garwolińskiej (Polska Środkowa-wschodnia) [New locality of Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) on the Garwolin Plain (Central Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 273-277.  <abstract> <pdf>

 • Kateryna FYAŁKOWSKA, Radosław DĄBROWSKI:
  Nowe stanowisko Trollius europaeus (Ranunculaceae) na Równinie Garwolińskiej (Polska Środkowo-wschodnia) [New locality of Trollius europaeus (Ranunculaceae) on the Garwolin Plain (central eastern Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 277-282.  <abstract> <pdf>

 • Karol TORZEWSKI, Aleksandra KAZIENKO:
  Stanowisko Pulsatilla patens (Ranunculaceae) w Warszawie [New locality of Pulsatilla patens (Ranunculaceae) in Warsaw].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 282-285.  <abstract> <pdf>

 • Krzysztof SPAŁEK:
  Nowe stanowisko Lathyrus latifolius (Fabaceae) na Śląsku Opolskim [New locality of Lathyrus latifolius (Fabaceae) on the Opole Silesia (SW Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 285-289.  <abstract> <pdf>
 • Grzegorz ŁAZARSKI:
  Thymelaea passerina (Thymelaeaceae) – nowy archeofit Gór Świętokrzyskich [Thymelaea passerina (Thymelaeaceae) – new archaeophyte to the Świętokrzyskie Mountains].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 289-292.  <abstract> <pdf>

 • Karol TORZEWSKI:
  Nowe stanowisko Dracocephalum ruyschiana (Lamiaceae) w Kampinoskim Parku Narodowym [New locality of Dracocephalum ruyschiana (Lamiaceae) in Kampinos National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 292-294.  <abstract> <pdf>

 • Ewa FUDALI:
  Ekspansja epifitycznego mchu Orthotrichum pumilum (Orthotrichaceae) na terenie Wrocławia [Expansion of epiphytic moss Orthotrichum pumilum (Orthotrichaceae) in Wrocław].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 295-298.  <abstract> <pdf>
 • Henryk KLAMA, Ryszard OCHYRA:
  Hookeria lucens (Bryophyta, Hookeriaceae) – nowy gatunek we florze mchów Pasma Policy (Beskidy Zachodnie) [Hookeria lucens (Bryophyta, Hookeriaceae) – a species new to the bryoflora of the Polica range (Beskidy Zachodnie Mts)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 298-302.  <abstract> <pdf>

Pożegnania
 • Agnieszka POPIELA:
  Majka, moja przyjaciółka – wspomnienie o profesor dr hab. Marii Zając (1955–2018)
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2018 25(2): 303-308.   <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors].  <pdf>