INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica - Series Polonica
Volume III (1996)
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. III

 • Eugenia U. ZAJĄC:
  Kompleks Bromus mollis (Poaceae) w Polsce
  [Bromus mollis complex (Poaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 3-9. <abstract>

 • Jerzy STASZKIEWICZ:
  Zmienność i systematyka taksonów z rodzaju Euphrasia (Scrophulariaceae) w Polsce. 1. E. salisburgensis.
  [Variability and taxonomy of Euphrasia taxa (Scrophulariaceae) in Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 11-22. <abstract>

 • Jerzy STASZKIEWICZ:
  Naturalne mieszańce Pinus mugo x P. sylvestris (Pinaceae) w Tatrach.
  [Natural hybrids of Pinus mugo x P. sylvestris (Pinaceae) in Tatra Mts.].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 23-30. <abstract>

 • Marta MIZIANTY:
  Poliploidalny kompleks Dactylis (Poaceae) i jego reprezentanci we florze Polski.
  [Dactylis (Poaceae) polyploid complex and its representatives in the flora of Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 31-39. <abstract>

 • Janusz HEREŹNIAK, Andrzej GRZYL, Jeremi KOŁODZIEJEK & Jarosław SIERADZKI:
  Materiały do flory północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej - rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych na obszarach położonych na zachód i południe od Częstochowy.
  [Materials to the flora of the northern part of the Silesia-Cracow Upland - rare and interesting species of vascular plants in the area situated west and south of the town of Częstochowa].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 41-47. <abstract>

 • Ludwik FREY & Magdalena KUŻDŻAŁ:
  Rozmieszczenie Holcus lanatus i H. mollis (Poaceae) w Polsce.
  [Distribution of Holcus lanatus and H. mollis (Poaceae) in Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 49-61. <abstract>

 • Agnieszka POPIELA:
  Rozmieszczenie Cyperus flavescens (Cyperaceae) w Polsce. [Distribution of Cyperus flavescens (Cyperaceae) in Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 63-72. <abstract>

 • Magdalena KUŻDŻAŁ:
  Rzadkie i zagrożone gatunki wodne i błotne Lasów Pszczyńskich.
  (Kotlina Oświęcimska) [Rare and vulnerable aquatic and swampy species of Lasy Pszczyńskie (Kotlina Oświęcimska)].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 73-76. <abstract>

 • Halina PIĘKOŚ-MIRKOWA, Zbigniew MIREK & Anna MIECHÓWKA:
  Materiały do flory ekologicznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
  Część I [A contribution to the ecological flora of the Tatra National Park. Part I].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 77-84. <abstract>

 • Marek T. CIOSEK, Paweł MARCINIUK & Marek WIERZBA:
  Notatki florystyczne z Podlasia.
  [Floristic notes from Podlasie].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 85-89. <abstract>

 • Jolanta MARCINIUK:
  Rzadsze gatunki roślin naczyniowych uroczyska Bartków w gminie Korczew, województwo siedleckie.
  [Rare vascular plant species from Bartków forest district in Korczew district in Siedlce province].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 91-94. <abstract>

 • Halina PIĘKOŚ-MIRKOWA & Anna MIECHÓWKA:
  Cotoneaster tomentosus
  (Rosaceae) w Tatrach.
  [Cotoneaster tomentosus (Rosaceae) in the Tatra Mts.].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 95-98. <abstract>

 • Paweł MARCINIUK & Marek WIERZBA:
  Nowe stanowisko Linnaea borealis (Caprifoliaceae) w województwie bialskopodlaskim na tle występowania gatunku w centralnej i wschodniej części Nizin Środkowopolskich.
  [New locality of Linnaea borealis (Caprifoliaceae) in Biała Podlaska province against a background of occurrence of the species in central and eastern parts of the Central Polish Lowlands].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 99-102. <abstract>

 • Ewa FUDALI:
  Brioflora Szczecina: I. Mszaki centrum miasta.
  [The bryoflora of Szczecin: I. Bryophytes of the city].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 103-116. <abstract>

 • Ewa FILIPIAK & Jarosław SIERADZKI:
  Wstępne badania nad brioflorą Łodzi. [Preliminary investigations on the Łódź bryoflora].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 117-129. <abstract>

 • Leszek KUCHARSKI & Maria KURZAC:
  Rozmieszczenie geograficzne Huperzia selago, Diphasium complanatum i Lepidotis inundata (Lycopodiaceae) w Środkowej Polsce.
  [Distribution of Huperzia selago, Diphasium complanatum and Lepidotis inundata (Lycopodiaceae) in Central Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 131-139. <abstract>

 • Krystyna TOWPASZ:
  Flora roślin naczyniowych Doliny Kluczwody.
  [The flora of vascular plants of the Kluczwoda Valley].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 141-187. <abstract>

 • Jerzy WOŁEK:
  Występowanie i rozmieszczenie roślin wodnych i szuwarowych na obszarze zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne przed spiętrzeniem wody.
  [Occurrence and distribution of aquatic and helophytic plants in the Czorsztyn-Niedzica and Sromowce Wyżne water reservoir complex (South Poland) before filling].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 189-203. <abstract>

 • Halina PIĘKOŚ-MIRKOWA & Anna MIECHÓWKA:
  Charakterystyka warunków siedliskowych Vincetoxicum hirundinaria subsp. hirundinaria (Asclepiadaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym.
  [Characteristics of the habitat requirements of Vincetoxicum hirundinaria subsp. hirundinaria (Asclepiadaceae) in the Tatra National Park].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 205-211. <abstract>

 • Małgorzata SITKOWSKA:
  Zmiany w składzie gatunkowym zielenic na torfowisku w Rąbieniu koło Łodzi w latach 1982-1994. [Changes in the species composition of green algae in the Rąbień peat-bog near Łódź in 1982-1994].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 213-220. <abstract>

 • Barbara RAKOWSKA:
  Wstępne opracowanie zbiorowisk okrzemek występujących w bentosie rzeki Kamionki i Jeziora Czarnego na Pojezierzu Suwalskim (1993-1994).
  [Preliminary elaboration of the diatom communities occurring in the bentos of the Kamionka river and Jezioro Czarne lake at the Pojezierze Suwalskie (1993-1994)].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 221-238. <abstract>

 • Grażyna H. TOMASZEWICZ:
  Flora glonów Wigierskiego Parku Narodowego.
  [The algal flora of the Wigry National Park].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 239-259. <abstract>

 • Grażyna H. TOMASZEWICZ, Wojciech W. KOWALSKI & Teresa LESIAK:
  Flora desmidii kilku sucharów Wigierskiego Parku Narodowego. [Desmid flora of some polyhumic lakes in the Wigry National Park].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 261-276. <abstract>

 • Elżbieta SZELĄG-WASIELEWSKA & Ryszard GOŁDYN:
  Struktura wielkościowa fitoplanktonu trzech jezior Wigierskiego Parku Narodowego. [Phytoplankton size structure in three lakes of the Wigry National Park].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 277-287. <abstract>

 • Agnieszka POPIELA:
  Zbiorowiska z klasy Isoëto-Nanojuncetea na terenie Polski zachodniej. [Communities from the Isoëto-Nanojuncetea class in the western Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 289-310. <abstract>

 • Włodzimierz PISAREK:
  Mokradła Wyżyny Przedborskiej: 1. Zbiorowiska roślinne i sigmasocjacje.
  [Wetlands of Przedbórz Upland: 1. Plant communities and sigmassociations].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 311-331. <abstract>

 • Leszek KUCHARSKI:
  Szata roślinna gleb hydrogenicznych południowych Kujaw.
  [Plant cover of hydrogenic soils in the south Kujawy region].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 333-346. <abstract>

 • Józef SZMEJA:
  Rejestr polskich jezior lobeliowych.
  [Register of Polish lobelia lakes].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 347-367. <abstract>

 • Jagna KARCZ & Cezary TOMA:
  Budowa dojrzałych owocków niektórych przedstawicieli rodzaju Potamogeton (Potamogetonaceae). [The structure of mature fruits of some species of Potamogeton (Potamogetonaceae)].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 369-388. <abstract>

 • Marlena LEMBICZ:
  Demograficzne skutki występowania posożytniczego grzyba Epichloë typhina (Ascomycetes) w populacjach Puccinellia distans.
  [Demographic effects of the presence of parasitic fungus Epichloë typhina (Ascomycetes) in populations of Puccinellia distans].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 389-394. <abstract>

 • Marian KUC:
  Briofityczne wieże obserwacyjne ptaków z Ziemi Ognistej na ogólnym tle powiązań mszaków ze zwierzętami.
  [Bryophyte watch-towers of birds from Tierra del Fuego in general context of bryo-animal relationships].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 395-398. <abstract>

Notatki botaniczne [Botanical notes]

 • Zbigniew SZELĄG:
  Nowe stanowisko Orobanche picridis (Orobanchaceae) z okolic Krakowa.
  [New locality of Orobanche picridis (Orobanchaceae) near Kraków].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 399-401. <abstract>

 • Maciej WAYDA:
  Nowe stanowisko Lindernia procumbens (Scrophulariaceae) w Kotlinie Sandomierskiej.
  [New locality of Lindernia procumbens (Scrophulariaceae) in the Sandomierz Basin].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 401-402. <abstract>

 • Marek KOSIŃSKI:
  Nowe stanowisko szachownicy kostkowatej Fritillaria meleagris (Liliaceae) w Kotlinie Biebrzańskiej. [A new locality of Fritillaria meleagris (Liliaceae) in the Biebrza Basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 403-404. <abstract>

 • Izabella KIRPLUK:
  Ambrosia psilostachya
  (Asteraceae) - nowy gatunek dla flory Wigierskiego Parku Narodowego.
  [Ambrosia psilostachya (Asteraceae) - a new species to the flora of Wigry National Park].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 404-407. <abstract>

 • Wojciech ADAMOWSKI:
  Groszek szerokolistny (Lathyrus latifolius, Fabaceae) - sprostowanie do "Polskiej czerwonej księgi roślin'' oraz kilka uwag o jego ochronie. [Lathyrus latifolius (Fabaceae) - correction to the "Polish Plant Red Data Book" and some remarks about its protection].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 407-408. <abstract>

 • Maria KOSSOWSKA:
  Rhizocarpon sorediosum (Lecideaceae) - nowy dla Polski gatunek porostu. [Rhizocarpon sorediosum (Lecideaceae) - a lichen species new to Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 408-410. <abstract>

 • Barbara FOJCIK & Adam ROSTAŃSKI:
  Nowe stanowisko Paludella squarrosa (Musci, Meesiaceae) na Wyżynie Śląskiej. [New locality of Paludella squarrosa (Musci, Meesiaceae) in Silesian Upland].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 410-412. <abstract>

Wspomnienie pośmiertne [Obituary]

 • Urszula BIELCZYK:
  Prof. dr Josef Poelt (17.10.1924 - 3.06.1995).

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1996 3: 3-9. <abstract> 413.

Recenzje [Reviews]. 10, 40, 48, 62, 90, 130, 140, 188, 204, 212, 260, 288, 332, 368, 417.

Index:

 • Halina BEDNAREK-OCHYRA, Ludwik FREY, Magdalena KUŻDZAŁ, Katarzyna NOGA & Ryszard OCHYRA:
  Indeks do tomu 3 Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica [Index to volume 3 of Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica].
  451-
  .

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 471.

Spis treści [Table of Contents]. 475.