INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica - Series Polonica
Volume IV (1997)
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. IV

 • Ludwik FREY:
  Problem występowania Agrostis rupestris (Poaceae) na Babiej Górze (Karpaty Zachodnie).
  [Problem of occurrence of Agrostis rupestris (Poaceae) on Mt Babia Góra (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 3-7. < abstract>

 • Janina JAKUBOWSKA-GABARA & Włodzimierz PISAREK:
  Materiały do flory naczyniowej Polski Środkowej.
  [Updated information on the vascular flora of Central Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 9-15. <abstract>

 • Krystyna TOWPASZ& Helena TRZCIŃSKA-TACIK:
  Rzadkie gatunki roślin naczyniowych województwa krakowskiego. [Rare vascular plants from the Kraków province].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 17-27. <abstract>

 • Beata PASZKO:
  Interesujące gatunki roślin naczyniowych we wschodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego (Kotlina Sandomierska).
  [Interesting vascular plant species from eastern part of Płaskowyż Kolbuszowski (Kotlina Sandomierska)].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 29-32. <abstract>

 • Zbigniew SZELĄG:
  Uzupełnienia do flory Niecki Nidziańskiej.
  [Additions to the flora of Nida Basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 33-37. <abstract>

 • Dan WOŁKOWYCKI:
  Flory ruderalne w krajobrazie wiejskim Niziny Północnopodlaskiej - wstęp do analizy porównawczej. [Ruderal floras in the rural landscape of the North Podlasie Lowlands - an introduction to comparative analysis].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 39-74. <abstract>

 • Ewa FUDALI:
  Brioflora Szczecina: II. Mszaki lasów miejskich.
  [The bryoflora of Szczecin: II. Bryophytes of urban forests].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 75-88. <abstract>

 • Ewa FUDALI:
  Brioflora Szczecina: III. Mszaki peryferii miasta. [The bryoflora of Szczecin: III. Bryophytes of the town's outskirts].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 89-102.< abstract>

 • Ewa FUDALI:
  Przemiany brioflory Szczecina w minionym stuleciu.
  [Changes in the Szczecin bryoflora during the past 100 years].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 103-119. <abstract>

 • Adam STEBEL:
  Mszaki Rybnickiego Okręgu Węglowego.
  [Bryophytes of the Rybnik Coal District (S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 121-233. <abstract>

 • Adam STEBEL:
  Mszaki okolic Węgorzewa na Pojezierzu Mazurskim.
  [Bryophytes in the neighbourhood of Węgorzewo town in the Masurian Lakeland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 235-244. <abstract>

 • Jan BYSTREK & Katarzyna KOLANKO:
  Porosty okolic Gugien w Biebrzańskim Parku Narodowym.
  [Lichens of Gugny and its environs in Biebrza National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 245-251. <abstract>

 • Józef KISZKA:
  Porosty (Lichenes) dna i otoczenia zbiorników retencyjnych w dolinie Dunajca w Pieninach. [Lichens on the bottom and surroundings of the water retention reservoirs in the Dunajec River Valley in the Pieniny Mts. (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 253-323. <abstract>

 • Józef KISZKA:
  Nowe dla Pienin gatunki porostów. Cz. I.
  [New lichen species in the Pieniny Mts. Part I.].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 325-328. <abstract>

 • Urszula BIELCZYK:
  Materiały do flory porostów Tatr ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego. [Contribution to lichen flora of the Tatra Mts. based on the collection of the Tatra Museum].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 329-343. <abstract>

 • Mirosława CEYNOWA-GIEŁDON:
  Collema bachmanianum
  (Lichenes, Collemataceae) - porost nowy dla lichenoflory Polski.
  [Collema bachmanianum (Lichenes, Collemataceae) - a new lichen species in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 345-349. <abstract>

 • Barbara RAKOWSKA:
  Zbiorowiska okrzemek występujące w peryfitonie zbiornika zaporowego na rzece Mrodze w miejscowości Rochna (Polska środkowa) w roku 1991.
  [Diatom communities occurring in the periphyton of a dam reservoir in the Mroga river in Rochna village (Central Poland) in 1991].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 351-366. <abstract>

 • Ligia TUSZYŃSKA & Hanna SZYMAŃSKA:
  Micractinium pusillum
  (Chlorophyta) w kałużach ulicznych.
  [Micractinium pusillum (Chlorophyta) in road puddles].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 367-370. <abstract>

NOTATKI BOTANICZNE [Botanical notes]

 • Beata BABCZYŃSKA-SENDEK, Agnieszka KOMPAŁA & Gabriela MAĆKOWIAK:
  Nowe stanowisko Euphorbia epithymoides (Euphorbiaceae) na Wyżynie Śląskiej.
  [A new locality for Euphorbia epithymoides (Euphorbiaceae) in the Silesian Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 371-374. <abstract>

 • Tadeusz GŁAZEK:
  Nowe dla Polski stanowiska Melica altissima (Poaceae). [New localities of Melica altissima (Poaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 374-377. <abstract>

 • Krzysztof OKLEJEWICZ:
  Veronica gentianoides
  (Scrophulariaceae) - interesujący gatunek synantropijny we florze Polski.
  [Veronica gentianoides (Scrophulariaceae) - an interesting synanthropic species in the Polish flora].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 377-378. <abstract>

 • Ryszard POPEK & Zbigniew SZELĄG:
  Stanowisko Rosa sherardii var. glabrata (Rosaceae) we Wschodnich Sudetach. [Locality of Rosa sherardii var. glabrata (Rosaceae) in the East-Sudety Mts.].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 378-380. <abstract>

 • Wacław BARTOSZEK:
  Stanowisko Rosa gallica (Rosaceae) w okolicach Wiśniowej na Pogórzu Wielickim. [Station of Rosa gallica (Rosaceae) near Wiśniowa in the Pogórze Wielickie hills].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 380-382. <abstract>

 • Zbigniew SZELĄG:
  Carduus lobulatus
  (Asteraceae) - nowy gatunek we florze polskich Tatr.
  [Carduus lobulatus (Asteraceae) - a new species to the flora of the Polish Tatra Mts.].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 382-383. <abstract>

 • Zbigniew MIREK:
  Występowanie Barbarea intermedia (Brassicaceae) w Polsce północnej. [On the occurrence of Barbarea intermedia (Brassicaceae) in N Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 384-385. <abstract>

 • Krzysztof SPAŁEK:
  Notatki florystyczne z Chełmu (Wyżyna Śląsko - Krakowska).
  [Floristic notes from Chełm (Silesian - Cracow Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 385-387. <abstract>

 • Adam STEBEL:
  Stanowisko Campylopus introflexus (Musci, Dicranaceae) w Katowicach.
  (Wyżyna Śląska) [Locality of Campylopus introflexus (Musci, Dicranaceae) in Katowice (Silesian Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 388-389. <abstract>

 • Maria KOSSOWSKA:
  Stanowisko Collema coccophorum (Lichenes, Collemataceae) na Dolnym Śląsku.
  [The locality of Collema coccophorum (Lichenes, Collemataceae) in Lower Silesia].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 390-392. <abstract>

 • Małgorzata SITKOWSKA:
  Nowe stanowisko Scenedesmus hortobagyi (Chlorococcales) w Polsce.
  [A new locality of Scenedesmus hortobagyi (Chlorococcales) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 392-394. <abstract>

Recenzje [Reviews].
Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 8, 16, 28, 38, 120, 234, 252, 324, 344, 350, 395-406.

Ludwik FREY, Beata PASZKO & Magdalena SZCZEPANIAK:
Indeks do tomu 4 Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica.
[Index to volume 4 of Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica].
Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 407-426.

Przewodnik dla autorów. [Guide to Contributors].
Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1997 4: 427-430.