INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume V (1998)
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. V

 • Zygmunt GŁOWACKI:
  Medicago caerulea
  (Fabaceae), Centaurea micranthos (Asteraceae) i Juncus minutulus (Juncaceae) - gatunki nowe dla Polski.
  [Medicago caerulea (Fabaceae), Centaurea micranthos (Asteraceae) and Juncus minutulus (Juncaceae) - taxa new to Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 3-7. <abstract>

 • Anna MIECHÓWKA & Halina PIĘKOŚ-MIRKOWA:
  Oxytropis halleri
  (Fabaceae) w Tatrach.
  [Oxytropis halleri (Fabaceae) in the Tatra Mts].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 9-13. <abstract>

 • Ludwik FREY & Beata PASZKO:
  Ventenata dubia
  (Poaceae) - rzadki efemerofit w Polsce.
  [Ventenata dubia (Poaceae) - a rare ephemerophyte in Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 15-20. <abstract>

 • Witold DEPTUCH & Krzysztof OKLEJEWICZ:
  Notatki florystyczne z Beskidu Niskiego (Karpaty Zachodnie).
  [Floristic notes from the Beskid Niski Mts (West Carpathians)].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 21-26. <abstract>

 • Krystyna DEPTUCH, Witold DEPTUCH & Krzysztof OKLEJEWICZ:
  Notatki florystyczne z Pogórza Dynowskiego i Przedgórza Rzeszowskiego (Karpaty Zachodnie).
  [Floristic notes from the Dynów and Rzeszów Foothills (Western Carpathians)].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 27-30. <abstract>

 • Krystyna TOWPASZ, Małgorzata KOTAŃSKA & Helena TRZCIŃSKA-TACIK:
  Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska).
  [Floristic notes from Płaskowyż Proszowicki (Małopolska Upland)].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 31-39. <abstract>

 • Michał FALKOWSKI, Janusz KRECHOWSKI & Krystyna NOWICKA:
  Notatki florystyczne z Podlasia.
  [Floristic notes from Podlasie].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 41-45. <abstract>

 • Kazimierz A. NOWAK:
  Rzadsze i ginące rośliny spotykane na Grojcu koło Żywca (Karpaty Zachodnie). [Rare and endangered plants on Mt Grojec near Żywiec (West Carpathian Mts)].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 47-54. <abstract>

 • Bożena ŁUSZCZYŃSKA:
  Kserotermiczna flora naczyniowa wybranych subregionów Niecki Nidziańskiej (Garb Pińczowski, Płaskowyż Szaniecki, wschodnia część Niecki Soleckiej).
  [The xerothermic vascular plant flora of some subregions of the Nida Basin (Pinczów Hump, Szaniec Plateau, eastern part of the Solec Basin)].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 55-87. <abstract>

 • Paweł BOCHENEK:
  Uwagi o rozmieszczeniu Helleborus purpurascens (Ranunculaceae) w Bieszczadach Zachodnich (Karpaty Wschodnie).
  [Remarks on distribution of Helleborus purpurascens (Ranunculaceae) in Bieszczady Zachodnie Mts (Eastern Carpathians)].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 89-99. <abstract>

 • Eugeniusz DUBIEL, Stefan GAWROŃSKI & Alina STACHURSKA:
  Relikty dawnych kultur ogrodowych w Magurskim Parku Narodowym.
  [Relicts of past horticulture in the Magura National Park].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 101-108. <abstract>

 • Beata BARABASZ:
  Chronione i zagrożone gatunki łąkowe w północnej części Puszczy Niepołomickiej. [Protected and endangered meadow species in the northern part of the Niepołomice Forest].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 109-116. <abstract>

 • Zdzisława WÓJCIK:
  Zbiorowiska segetalne Pogórza Przemyskiego i jego najbliższego otoczenia. [Segetal communities of the Przemyśl Foothills and their immediate neighbourhood].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 117-164. <abstract>

 • Barbara SOLIŃSKA-GÓRNICKA & Maciej ROMAŃSKI:
  Długoterminowe zmiany flory i roślinności Jeziora Lisunie na Pojezierzu Mazurskim.
  [Long-term changes of the flora and vegetation of Lisunie Lake (Masurian Lake District, Northern Poland)].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 165-215. <abstract>

 • Adam STEBEL & Anna M. STEBEL:
  Materiały do brioflory Beskidu Małego i północnej części Kotliny Żywieckiej (Karpaty Zachodnie).
  [A contribution to the bryoflora of the Beskid Mały Range and the northern part of Kotlina Żywiecka (West Carpathians)].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 217-236. <abstract>

 • Piotr GROCHOWSKI:
  Materiały do flory porostów (Lichenes) rezerwatów przyrody "Bogdaniec I", "Bogdaniec II" i "Bogdaniec III". [A contribution to the lichen flora of the "Bogdaniec I, II, III" Nature Reserves (Western Poland)].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 237-242. <abstract>

 • Mirosława CEYNOWA-GIEŁDON:
  Naziemne gatunki porostów z rodzaju Verrucaria (Lichenes, Verrucariaceae) na Kujawach i niektórych terenach sąsiednich. [Terricolous lichen species of the genus Verrucaria (Lichenes, Verrucariaceae) in Kujawy and some neighbouring areas in Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 243-249. <abstract>

 • Urszula BIELCZYK:
  Lista gatunków porostów prawnie chronionych w Polsce.
  [List of lichen species protected in Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 251-258. <abstract>

 • Marcin PIĄTEK:
  Nowe stanowiska Xerocomus parasiticus (Boletales, Fungi) w Polsce.
  [New localities for Xerocomus parasiticus (Boletales, Fungi) in Poland].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 259-267. <abstract>

 • Halina BUCKA & Elżbieta WILK-WOŹNIAK:
  Dynamika gatunków glonów i sinic masowo rozwijających się w zbiornikach zaporowych: Wisła-Czarne i zbiornik Dobczycki (Polska południowa).
  [Dynamic of algae and cyanophytes developing in mass in dam reservoirs: the Wisła-Czarne reservoir and the Dobczyce reservoir (southern Poland)].

  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 269-277. <abstract>

 • Andrzej HUTOROWICZ & Jan DZIEDZIC:
  Historyczne i współczesne stanowiska ramienic w jeziorach Pojezierza Olsztyńskiego. [Past and present stands of Characeae in lakes of the Olsztyn Lake District].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 279-291. <abstract>

 • Andrzej HUTOROWICZ:
  Desmidie dystroficznego jeziora Smolak po dwudziestu latach od zakończenia eksperymentu nawożenia mineralnego. [Desmids of the dystrophic Lake Smolak twenty years after the end of experimental mineral fertilization].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 293-300. <abstract>

Notatki botaniczne [Botanical notes]

 • Ewa SZCZĘŚNIAK:
  Nowe stanowisko Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) na Dolnym Śląsku.
  [A new locality for Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) in Lower Silesia].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 301-302. <abstract>

 • Barbara FOJCIK:
  Stanowiska Campylopus introflexus (Musci, Dicranaceae) w rejonie Wzniesień Gubińskich (Pojezierza Wielkopolskie).
  [Localities of Campylopus introflexus (Musci, Dicranaceae) in the Wzniesienia Gubińskie region (Pojezierza Wielkopolskie)].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 303-305. <abstract>

 • Beata BABCZYŃSKA-SENDEK & Stanisław CABAŁA:
  Carex pendula
  (Cyperaceae) - nowy gatunek dla flory Wyżyny Śląskiej.
  [Carex pendula (Cyperaceae) - a species new to the flora of the Silesian Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 305-307. <abstract>

 • Henryk KLAMA:
  Nowe stanowisko Cladopodiella fluitans (Hepaticae, Cephaloziaceae) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej.
  [A new locality for Cladopodiella fluitans (Hepaticae, Cephaloziaceae) in the Wyżyna Śląsko-Krakowska].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 308-310. <abstract>

 • Marta MIERZEŃSKA:
  Nowe stanowisko Hookeria lucens (Musci, Hookeriaceae) w Beskidzie Śląskim (Karpaty Zachodnie). [A new locality of Hookeria lucens (Musci, Hookeriaceae) in the Biała Wisełka Valley in Beskid Śląski Mts (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 311-312. <abstract>

 • Stanisław BALCERKIEWICZ, Piotr GÓRSKI & Grażyna PAWLAK:
  Agrostis rupestris
  (Poaceae) - nowy (?) we florze masywu Babiej Góry gatunek wysokogórski.
  [Agrostis rupestris (Poaceae) - new (?) of Babia Góra massif's flora high-mountain species].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 312-316. <abstract>

Recenzje [Reviews].
Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 8, 14, 40, 46, 317-318.

Ludwik FREY, Beata PASZKO & Magdalena SZCZEPANIAK:
Indeks do tomu 5 Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica.
[Index to volume 5 of Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica].
Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 319-334.

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors].
Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1998 5: 335-338.