INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica - Series Polonica
Volume VI (1999)
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. VI

 • Irena Urszula BIAŁASZ& Zygmunt GŁOWACKI:
  Przyczynek do flory mniszków Poleskiego Parku Narodowego
  [A contribution to the Taraxacum flora of the Poleski National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 5-13. <abstract>

 • Marek T. CIOSEK:
  Rodzaj Pulsatilla (Ranunculaceae) na Podlasiu i Mazowszu [Genus Pulsatilla (Ranunculaceae) in the Podlasie and Mazowsze regions].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 15-19. <abstract>

 • Lidia BORKOWSKA, Marek T. CIOSEK, Zygmunt GŁOWACKI, Paweł MARCINIUK & Marek WIERZBA:
  Materiaty do flory Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu"
  [Notes on the flora of the "Podlaski Przełom Bugu" Landscape Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 21-30. <abstract>

 • Michał FALKOWSKI & Zygmunt GŁOWACKI:
  Materiały do flory naczyniowej Wysoczyzny Wysokomazowieckiej (Nizina Półocnopodlaska) [A contribution to the vascular flora of the Wysokomazowiecka Upland (Półiocnopodlaska Lowland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 31-38. <abstract>

 • Jeremi KOŁODZIEJEK:
  Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych na górniczo zniekształconych obszarach środkowej części Częstochowskiego Okręgu Rudonośnego
  [Rare and interesting vascular plant species of the mine-devastated area in the central part of the Częstochowa Ore District].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 39-43. <abstract>

 • Marcin PIĄTEK:
  Rośliny naczyniowe projektowanego rezerwatu "Uroczysko Wróblowice" (Pogórze Rożnowskie) [The vascular plants of the proposed "Uroczysko Wróblowice" reserve (Pogórze Rożnowskie Foothills)].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 45-54. <abstract>

 • Janina JAKUBOWSKA-GABARA & Leszek KUCHARSKI:
  Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski Środkowej [Endangered and threatened vascular plants in natural and seminatural communities in Central Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 55-74. <abstract>

 • Maciej WAJDA:
  Rozmieszczenie Cuscuta lupuliformis (Cuscutaceae) w Polsce
  [Distribution of Cuscuta lupuliformis (Cuscutaceae) in Poland.
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 75-81. <abstract>

 • Zygmunt GŁOWACKI:
  Przyczynek do rozmieszczenia gatunków rodzaju Rubus (Rosaceae) w Polsce
  [Distribution of Rubus species (Rosaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 83-86. <abstract>

 • Krystyna TOWPASZ, Małgorzata KOTAŃSKA & Helena TRZCIŃSKA-TACIK:
  Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Cz. 2
  [Fłoristic notes from Płaskowyż Proszowicki (Małopolska Upland). Part 2].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 87-94. <abstract>

 • Aurelia Urszula WARCHOLIŃSKA:
  Vicietum tetraspermae w Polsce [Vicietum tetraspermae in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 95-117. <abstract>

 • Zygmunt KĄCKI, Jadwiga ANIOŁ-KWIATKOWSKA & Zygmunt DAJDOK:
  Kickxietum spuriae - nowy dla Polski zespól chwastów segetalnych [Kickxietum spuriae - an association of segetal weeds new to Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 119-125. <abstract>

 • Maria ZAJĄC & Adam ZAJĄC:
  Gromadne występowanie wybranych gatunków roślin naczyniowych jako podstawa podziału geobotanicznego w byłym województwie krakowskim
  [The collective occurrence of selected species of vascular plants as a basis for the geobotanical division of the former Cracow voivodeship].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 127-139. <abstract>

 • Beata BARABASZ & Marta MIERZEŃSKA:
  Brioflora łąk północnej części Puszczy Niepołomickiej [The bryoflora of meadow land in the northern part of Niepołomice Forest]
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 141-163. <abstract>

 • Dan WOŁKOWYCKI:
  Azolla filiculoides
  (Pteridophyta, Azollaceae) w Polsce
  [Azolla filiculoides (Pteridophyta, Azollaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 165-170. <abstract>

 • Mirosława CEYNOWA-GIEŁDON:
  Ophioglossum azoricum
  (Pteridophyta, Ophioglossaceae) z polskiego wybrzeża Bałtyku
  [Ophioglossum azoricum (Pteridophyta, Ophioglossaceae) from the Polish Baltic coast]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 171-177. <abstract>

 • Barbara GUMIŃSKA:
  Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VII
  [Mycoflora of the Pieniny National Park. Part VII]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 179-187. <abstract>

 • Marcin PIĄTEK:
  Tyromyces fissitis
  (Fungi, Poriales) - taksonomia, bionomia i rozmieszczenie w Polsce
  [Tyromyces fissilis (Fungi, Poriales) - its taxonomy, bionomics and distribution in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 189-197. <abstract>

 • Władysław WOJEWODA, Zofia HEINRICH & Halina KOMOROWSKA:
  Nowe stanowiska i nowy żywiciel Phleogena faginea (Fungi, Atractiellales) w Polsce
  [New localities and new host for Phleogena faginea (Fungi, Atractiellales) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 199-202. <abstract>

 • Adam STEBEL:
  Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych mchów w Beskidach Zachodnich i na Pogórzu Zachodniobeskidzkim (Karpaty Zachodnie)
  [New stations of rare and endangered mosses in the Beskidy Zachodnie Mts and Pogórze Zachodniobeskidzkie Uplands (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 203-210. <abstract>

 • Piotr RUTKOWSKI & Justyna SŁOWIK:
  Flora porostów doliny Drwęcy w okolicy Nowego Miasta Lubawskiego
  [Lichen flora of the Drwęca valley near Nowe Miasto Lubawskie].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 211-217. <abstract>

 • Maria KOSSOWSKA:
  Porosty kalcyfilne z rodzaju Leptogium (Cottemataceae) w Sudetach [Calciphilous lichens of the genus Leptogium (Collemataceae) in the Sudety Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 219-225. <abstract>

 • Mirosława CEYNOWA-GIEŁDON:
  Leptogium byssinum
  (Lichenes, Collemataceae) na Kujawach i terenach sąsiednich nad dolną Wisłą
  [Leptogium byssinum (Lichenes, Collemataceae) in Kujawy and neighbouring areas on the Lower Vistula].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 227-234. <abstract>

 • Katarzyna KOLANKO & Anna MATWIEJUK:
  Porosty epiksyliczne Puszczy Knyszyńskiej i jej okolic
  [Epixylic lichens of Knyszyńska Forest and its environs].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 235-243. <abstract>

 • Urszula BIELCZYK:
  Materiały do geograficznego rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce. 1. Porosty Tatr
  [The materials for the geographical distribution of lichens in Poland. 1. Lichens of the Tatra Mountains].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 245-253. <abstract>

 • Andrzej HUTOROWICZ:
  Desmidie humusowego jeziora Kacze (Mszar) na Pojezierzu Mazurskim [Desmids of the humic lakę Kacze (Mszar) in the Masurian Lakeland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 255-264. <abstract>

NOTATKI BOTANICZNE [Botanical notes]

 • Stefan MICHALIK & Wojciech BABA:
  Sorbus intermedia
  (Rosaceae) - nowy gatunek we florze Ojcowskiego Parku Narodowego
  [Sorbus intermedia (Rosaceae) - a species new to the Ojców National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 265-304. <abstract>

 • Eugeniusz ĆWIKLIŃSKI & Anna BRYŃCZAK:
  Euphorbia maculata
  (Euphorbiaceae) na terenie kolejowym w Siedlcach
  [Euphorbia maculata (Euphorbiaceae) at the railway station in Siedlce].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 268-269. <abstract>

 • Ewa SZCZĘŚNIAK & Zygmunt KĄCKI:
  Nowe stanowisko Galium valdepilosum (Rubiaceae) na Dolnym Śląsku
  [A new locality for Galium valdepilosum (Rubiaceae) in Lower Silesia].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 269-272. <abstract>

 • Ewa SZCZĘŚNIAK:
  Stanowisko Inula hirta (Asteraceae) na Górze Jerzego (Wzgórza Strze
  gomskie, Dolny Śląsk) [A locality for Inula hirta (Asteraceae) on the Jerzego Hill (Strzegomskie Hills, Lower Silesia].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 272-274. <abstract>

 • Wacław BARTOSZEK:
  Nowe stanowisko Carex pulicaris (Cyperaceae) w Karpatach polskich [A new station for Carex pulicaris (Cyperaceae) in the Polish Carpathians].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 274-277. <abstract>

 • Zygmunt DAJDOK & Zygmunt KĄCKI:
  Baeothryon alpinum
  (Cyperaceae) na Nizinie Śląskiej
  [Baeothryon alpinum (Cyperaceae) on Silesia Lowland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 277-279. <abstract>

 • Beata BABCZYŃSKA-SENDEK:
  Interesujące stanowisko Gentiana asclepiadea (Gentianaceae) w Katowicach-Muchowcu
  [An interesting locality for Gentiana asclepiadea (Gentianaceae) in Katowice-Muchowiec].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 279-282. <abstract>

 • Iwona WRÓBEL:
  Nowe stanowisko Epipactis microphylla (Orchidaceae) w Polsce
  [A new locality for Epipactis microphylla (Orchidaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 282-284. <abstract>

 • Krystyna TOWPASZ & Małgorzata KOTAŃSKA:
  Nowe stanowisko Reseda phyteuma (Resedaceae) w Polsce
  [A new locality for Reseda phyteuma (Resedaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 284-286. <abstract>

 • Katarzyna JANDO & Martin KUKWA:
  Nowe stanowiska Hypocenomyce anthracophila (Lichenes, Lecideaceae) w Polsce [A new localities for Hypocenomyce anthracophila (Lichenes, Lecideaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 286-288. <abstract>

 • Barbara FOJCIK & Artur GUMIENIAK:
  Stanowisko Campylopus introflexus (Musci, Dicranaceae) na Płaskowyżu Kolbuszowskim (Kotlina Sandomierska)
  [A locality for Campylopus introflexus (Musci, Dicranaceae) in Płaskowyż Kolbuszowski (Kotlina Sandomierska)].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 288-290. <abstract>

 • Krzysztof OKLEJEWICZ:
  Nowe stanowisko Phyllitis scolopendrium (Polypodiaceae) w Beskidzie Niskim [A new locality for Phyllitis scolopendrium (Polypodiaceae) in the Beskid Niski Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 290-292. <abstract>

 • Krzysztof OKLEJEWICZ:
  Chaerophyllum aureum
  (Apiaceae) - nowy holoagriofit we florze Polski
  [Chaerophyllum aureum (Apiaceae) - a new holoagriophyte in the flora of Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 292-296. <abstract>

 • Krzysztof OKLEJEWICZ:
  Stanowisko Artemisia biennis (Asteraceae) w Rzeszowie
  [A locality for Artemisia biennis (Asteraceae) in Rzeszów (south-eastern Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 297. <abstract>

 • Leszek KUCHARSKI & Włodzimierz PISAREK:
  Nowe stanowisko Carex atherodes (Cyperaceae) i Caricetum aristati w Polsce Środkowej [Anew site for Carex atherodes (Cyperaceae) and Caricetum aristati in Central Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 298-301. <abstract>

 • Małgorzata SITKOWSKA:
  Dwa nowe stanowiska Enteromorpha flexuosa subsp. pilifera (Chlorophyta) w Polsce [Two new localities for Enteromorpha flexuosa subsp. pilifera (Chlorophyta) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 301-304. <abstract>

Recenzje [Reviews]:
Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 14, 20, 44, 82, 305-307.

Ludwik FREY, Beata PASZKO & Anna TRELA:
Indeks do tomu 6 Fragmentu Floristica et Geobotanica Series Polonica [Index to volume 6 of Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica].
Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 309-323.

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors].
Fragm. Flor. et Geobot. - Ser. Pol. 1999 6: 325-331.