INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume VII (2000)
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. VII

 • Ludwik FREY:
  Od Redakcji.

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 3.

 • Hans ØLLGAARD, Zygmunt GŁOWACKI & Janusz KRECHOWSKI:
  Gatunki rodzaju Taraxacum (Asteraceae) w Polsce. Cz. 1. Pomorze, Mazowsze i Podlasie
  [Species of genus Taraxacum (Asteraceae) in Poland. Part 1. Pomorze, Mazowsze and Podlasie regions]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 5-62. <abstract> <pdf>

 • Barbara FOJCIK & Barbara TOKARSKA-GUZIK:
  Reynoutria × bohemica
  (Polygonaceae) - nowy takson we florze Polski
  [Reynoutria × bohemica (Polygonaceae) - a new taxon to the Polish flora]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 63-71. <abstract> <pdf>

 • Ludwik FREY & Beata PASZKO:
  Rozmieszczenie Beckmannia eruciformis (Poaceae) w Polsce [The occurrence of Beckmannia eruciformis (Poaceae) in Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 73-80. <abstract> <pdf>

 • Barbara SOCZEWKA:
  Nowe stanowiska rzadszych gatunków roślin naczyniowych w mezoregionie Zaklęsłość Łomaska (wschodnia Polska)
  [New localities of rare vascular plant species in the Mesoregion of Łomaska Depression (eastern Poland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 81-91. <abstract> <pdf>

 • Zbigniew SZELĄG:
  Materiały do flory Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [A contribution to the flora of the Krakowsko-Częstochowska Upland (South Poland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 93-103. <abstract> <pdf>

 • Paweł KWIATKOWSKI:
  Notatki florystyczne z Gór Kaczawskich i ich Pogórza (Sudety Zachodnie)
  [Floristic notes from the Kaczawskie Mts and the Kaczawskie Plateau (Western Sudety Mts, Poland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 105-116. <abstract> <pdf>

 • Halina GALERA & Barbara SUDNIK-WÓJCIKOWSKA:
  Szczególnie interesujące grupy roślin we florze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
  [The most interesting species in the flora of the Palace of Culture and Science in Warsaw]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 117-128. <abstract> <pdf>

 • Andrzej ŁACHACZ & Longin OLESIŃSKI:
  Flora i roślinność trzęsawiskowego torfowiska Jeziorko na Pojezierzu Mazurskim
  [Flora and vegetation of a quagmire known as Jeziorko in the Masurian Lakeland (Pojezierze Mazurskie - north-eastern Poland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 129-143. <abstract> <pdf>

 • Maria ZAJĄC & Adam ZAJĄC:
  Rośliny naczyniowe chronione w Polsce - stopień zagrożenia i obszary ich gromadnego występowania
  [The protected vascular plants in Poland - degree of endangerment and areas of their common occurrence]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 145-157. <abstract> <pdf>

 • Barbara JUŚKIEWICZ & Zbigniew ENDLER:
  Fitocenozy Diantho-Armerietum na byłym poligonie wojskowym Muszaki-Jagarzewo (Równina Mazurska)
  [Phytocoenoses of Diantho-Armerietum on ex-military training ground Muszaki-Jagarzewo (Masurian Plain, north-eastern Poland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 159-165. <abstract> <pdf>

 • Zdzisława WÓJCIK:
  Zbiorowiska segetalne Pojezierza Suwalskiego
  [Segetal communities of the Suwałki Lakeland (Pojezierze Suwalskie)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 167-208. <abstract> <pdf>

 • Kinga KOSTRAKIEWICZ:
  Analiza struktury przestrzennej populacji Iris sibirica (Iridaceae) na stanowisku w Stanisławicach koło Bochni
  [The analysis of spatial structure of Iris sibirica (Iridaceae) population on the station in Stanisławice near Bochnia (southern Poland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 209-214. <abstract> <pdf>

 • Anna PATRZAŁEK:
  Udział i rola roślinności spontanicznej w tworzeniu się zbiorowisk z wysiewanymi odmianami traw na gruncie z odpadowej karbońskiej masy skalnej
  [The spontaneously settling vegetation involvement in the sown grasses plant communities formation on the mine spoil]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 215-227. <abstract> <pdf>

 • Adam STEBEL & Ryszard OCHYRA:
  Flora mchów Magurskiego Parku Narodowego w Beskidzie Niskim (Karpaty Zachodnie) [The moss flora of the Magura National Park in the Beskid Niski Range (Western Carpathians)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 229-263. <abstract> <pdf>

 • Marcin PIĄTEK:
  Erysiphe echinopis, Microsphaera russellii i Sphaerotheca spiraeae (Fungi, Erysiphales) - interesujące mączniaki prawdziwe na nowych stanowiskach w Polsce [Erysiphe echinopis, Microsphaera russellii and Sphaerotheca spiraeae (Fungi, Erysiphales) - interesting powdery mildews on new sites in Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 265-270. <abstract> <pdf>

 • Janusz ŁUSZCZYŃSKI:
  Fomitopsis officinalis
  (Coriolaceae) w Polsce
  [Fomitopsis officinalis (Coriolaceae) in Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 271-276. <abstract> <pdf>

 • Józef KISZKA:
  Nowe dla Pienin gatunki porostów. Cz. II
  [New lichen species in the Pieniny Mts. Part II]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 277-279. <abstract> <pdf>

 • Martin KUKWA:
  Porosty i grzyby naporostowe zachodniej części Pojezierza Iławskiego (Polska północna)
  [Lichens and lichenicolous fungi of western part of the Pojezierze Iławskie Lakeland (north Poland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 281-297. <abstract> <pdf>

 • Martin KUKWA:
  Rodzaj Placynthiella (Trapeliaceae, Ascomycota lichenisati) w Polsce
  [The genus Placynthiella (Trapeliaceae, Ascomycota lichenisati) in Poland]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 299-304. <abstract> <pdf>

 • Marta MIERZEŃSKA & Beata DREWNIOK:
  Wątrobowce (Hepaticae) Doliny Białej Wisełki (Beskid Śląski, Karpaty Zachodnie)
  [Liverworts (Hepaticae) of the Biała Wisełka Valley (Beskid Śląski Mts, Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 305-332. <abstract> <pdf>

 • Małgorzata SITKOWSKA:
  Porównanie składu gatunkowego zielenic występujących w wybranych stawach łódzkich w latach 1952-1958 i 1996-1998 [Comparison of species composition of green algae occurring in chosen ponds in Łódź in the years 1952-1958 and 1996-1998]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 333-342. <abstract> <pdf>

NOTATKI BOTANICZNE [Botanical notes]

 • Piotr GÓRSKI:
  Notatki florystyczne z okolic Marianowa na Pomorzu Zachodnim [Floristic notes from the vicinity of Marianowo, West Pomerania region (north-western Poland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 343-345. <pdf>

 • Piotr GÓRSKI:
  Materiały do flory Tatrzańskiego Parku Narodowego
  [A contribution to the flora of the Tatra National Park]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 345-347. <pdf>

 • Bożena ZYZNAWSKA:
  Viola alba
  (Violaceae) - nowy gatunek dla flory województwa śląskiego
  [Viola alba (Violaceae) - a new species to the flora of the Silesian Province]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 347-349. <pdf>

 • Aleksander W. SOKOŁOWSKI:
  Hammarbya paludosa
  (Orchidaceae) w północno-wschodniej Polsce
  [Hammarbya paludosa (Orchidaceae) in north-eastern Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 349-353. <pdf>

 • Wojciech BĄBA:
  Carex michelii
  (Cyperaceae) w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego
  [Carex michelii (Cyperaceae) in the protected zone of the Ojców National Park]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 354-356. <pdf>

 • Krzysztof JĘDRZEJKO & Adam STEBEL:
  Alisma gramineum
  (Alismataceae) - nowy gatunek we florze roślin naczyniowych Wyżyny Śląskiej
  [Alisma gramineum (Alismataceae) - a new species to the vascular flora of the Silesian Upland (Wyżyna Śląska)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 356-357. <pdf>

 • Teresa NOWAK:
  Występowanie Cirsium erisithales (Asteraceae) na Wyżynie Śląskiej
  [Cirsium erisithales (Asteraceae) on the Silesian Upland (Wyżyna Śląska)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 358-360. <pdf>

 • Teresa NOWAK:
  Pierwsze niżowe stanowiska gatunku reglowego - Lonicera nigra (Caprifoliaceae) w Polsce
  [The first lowland localities of the mountain species Lonicera nigra (Caprifoliaceae) in Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 360-361. <pdf>

 • Paweł PAWLIKOWSKI:
  Stanowisko Rubus chamaemorus (Rosaceae) w Puszczy Rominckiej
  [A locality for Rubus chamaemorus (Rosaceae) in the Puszcza Romincka Forest (north-eastern Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 362-363. <pdf>

 • Bronisław WOJTUŃ & Jan MATUŁA:
  Nowe stanowisko Rubus chamaemorus (Rosaceae) w polskiej części Karkonoszy [A new locality of Rubus chamaemorus (Rosaceae) in the Polish part of the Karkonosze Mts (Sudety Mts)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 364-365. <pdf>

 • Barbara BANAŚ & Wojciech PAUL:
  Rozmieszczenie Lindernia procumbens (Scrophulariaceae) w Karpatach Polskich i na ich przedpolu
  [Distribution of Lindernia procumbens (Scro­phu­lariaceae) in the Polish Carpathians and their forelan
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 365-368. <pdf>

 • Krzysztof ZIARNEK & Ludwik FREY:
  Nowe stanowisko Phleum arenarium (Poaceae) na wybrzeżu bałtyckim [A new locality of Phleum arenarium (Poaceae) on the Polish Baltic Sea coast]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 368-370. <pdf>

 • Tomasz ZAŁUSKI:
  Alchemilla filicaulis
  subsp. vestita (Rosaceae) - nowy takson we florze polskiej
  [Alchemilla filicaulis subsp. vestita (Rosaceae) - a new taxon to the Polish flora]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 370-372. <pdf>

 • Lucjan RUTKOWSKI & Iwona PASZEK:
  Inula germanica
  (Asteraceae) - potwierdzone stanowisko w rezerwacie “Bielinek” nad Odrą
  [Inula germanica (Asteraceae) - confirmed locality in the “Bielinek” reserve on the Odra river (western Poland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 372-375. <pdf>

 • Jerzy B. PARUSEL:
  Salicetum silesiacae
  ass. nova w piętrze subalpejskim Babiej Góry w Karpatach Zachodnich - uzupełnienie
  [Salicetum silesiacae ass. nova in the subalpine belt of the Babia Góra Mt. in the West Carpathians - supplement]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 375-376. <pdf>

 • Anna Maria OCIEPA:
  Nowe stanowisko Phyllitis scolopendrium (Polypodiaceae) w Karpatach polskich [A new locality of Phyllitis scolopendrium (Polypodiaceae) in the Polish Carpathians]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 376-378. <pdf>

 • Marcin PIĄTEK:
  Nowe stanowiska i żywiciel dla Pluteus pouzarianus (Fungi, Agaricales) w Polsce
  [A new sites and host for Pluteus pouzarianus (Fungi, Agaricales) in Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 378-379. <pdf>

 • Bożena KOWALCZYK & Adam STEBEL:
  Buxbaumia aphylla
  (Musci, Buxbaumiaceae) w Beskidach Zachodnich
  [Buxbaumia aphylla (Musci, Buxbaumiaceae) in the Beskidy Zachodnie Mts]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 379-380. <pdf>

 • Martin KUKWA:
  Stanowiska Trapeliopsis pseudogranulosa (Trapeliaceae, Ascomycota lichenisati) na północy Polski
  [Localities of Trapeliopsis pseudogranulosa (Trapeliaceae, Ascomycota lichenisati) in northern Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 380-382. <pdf>

 • Beata KRZEWICKA:
  Wyginięcie rzadkiego gatunku porostu Lasallia pustulata w rezerwacie “Prządki” koło Krosna (Pogórze Dynowskie) [Extinction of rare lichen species Lasallia pustulata in “Prządki” nature reserve near Krosno (Dynowskie Upland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2000 7: 382-385. <pdf>

 • Recenzje [Reviews]. 72 <pdf>, 387 <pdf>.

 • Indeks do tomu 7 Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 7 Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 391. <pdf>

 • Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 409 <pdf>