INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume IX (2002)
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. IX

 • Hans ØLLGAARD, Zygmunt GŁOWACKI & Janusz KRECHOWSKI:
  Gatunki rodzaju Taraxacum (Asteraceae) w Polsce. Cz. 2
  [Species of genus Taraxacum (Asteraceae) in Poland. Part 2.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 3-20. <abstract> <pdf>

 • Hans ØLLGAARD, Zygmunt GŁOWACKI, Michał FALKOWSKI & Janusz KRECHOWSKI:
  Nowe dla polskiej flory gatunki z rodzaju Taraxacum (Asteraceae)
  [Species of genus Taraxacum (Asteraceae) new to the Polish flora].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 21-35. <abstract> <pdf>

 • Krystyna TOWPASZ, Małgorzata KOTAŃSKA & Helena TRZCIŃSKA-TACIK:
  Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Cz. 4
  [Floristic notes from the Płaskowyż Proszowicki (Małopolska Upland). Part 4.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 37-42. <abstract> <pdf>

 • Barbara GUTKOWSKA, Maria KROWIAK, Łukasz ŁUCZAJ, Joanna NIEDŹWIECKA & Krzysztof OKLEJEWICZ:
  Notatki florystyczne z Pogórza Dynowskiego (Karpaty Zachodnie)
  [Floristic notes from the Dynów Foothills (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 43-47. <abstract> <pdf>

 • Magdalena ZARZYKA-RYSZKA:
  Notatki florystyczne z doliny Wisły w Kotlinie Sandomierskiej [Floristic notes from the Vistula River Valley in the Sandomierz Basin (Kotlina Sandomierska)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 49-53. <abstract> <pdf>

 • Paweł KWIATKOWSKI:
  Notatki florystyczne z Gór Kaczawskich i ich Pogórza (Sudety Zachodnie). Cz. 2 [Floristic notes from the Kaczawskie Mts and Kaczawskie Plateau (Western Sudety Mts, Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 55-65. <abstract> <pdf>

 • Maciej GĄBKA:
  Vallisneria spiralis
  (Hydrocharitaceae) - nowy gatunek we florze Polski
  [Vallisneria spiralis (Hydrocharitaceae) - a new species to the Polish flora].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 67-73. <abstract> <pdf>

 • Zbigniew CELKA & Marek KASPROWICZ:
  Nowe stanowiska Botrychium matricariifolium i B. multifidum (Ophioglossaceae) w Wielkopolsce
  [New localities of Botrychium matricariifolium and B. multifidum (Ophioglossaceae) in the Wielkopolska region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 75-79. <abstract> <pdf>

 • Janusz GUZIK:
  Dalsze stanowiska Parietaria pensylvanica (Urticaceae) w Warszawie
  [Further localities of Parietaria pensylvanica (Urticaceae) in Warsaw (Central Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 81-88. <abstract> <pdf>

 • Elżbieta CIEŚLAK:
  Rozmieszczenie rodzaju Caltha (Ranunculaceae) w Polsce
  [Distribution of the genus Caltha (Ranunculaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 89-114. <abstract> <pdf>

 • Krystyna TOWPASZ & Anna CWENER:
  Występowanie Rosa gallica (Rosaceae)na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska, południowa Polska)
  [Occurrence of Rosa gallica (Rosaceae) on the Proszowice Plateau (Małopolska Upland, South Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 115-125. <abstract> <pdf>

 • Arkadiusz NOWAK, Sylwia NOWAK & Krzysztof SPAŁEK:
  Chronione i rzadkie gatunki roślin naczyniowych Opola [Protected and rare vascular plant species of Opole].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 127-133. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka NIKEL:
  Gatunki rzadkie, zagrożone i chronione w Nowym Sączu
  [Rare, threatened and legally protected plants in Nowy Sącz].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 135-140. <abstract> <pdf>

 • Andrzej URBISZ:
  Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej
  [The new localities of rare vascular plants in the area of the Jura Krakowsko-Częstochowska].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 141-146. <abstract> <pdf>

 • Alina URBISZ:
  Wybrane aspekty analizy flory naczyniowej południowo-zachodniej części Wyżyny Katowickiej (Wyżyna Śląska)
  [The analysis of vascular flora of the south-western part of the Wyżyna Katowicka Upland (Silesian Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 147-157. <abstract>
    <pdf>

 • Mariusz PEŁECHATY & Izabela KAŁUSKA:
  Hippuridetum vulgaris
  w Jeziorze Zbąszyńskim (Pojezierze Lubuskie)
  [Hippuridetum vulgaris in the Lake Zbąszyńskie (Lubuskie Lakeland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 159-162. <abstract> <pdf>

 • Inga BATOR:
  Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w okolicach Łysej Góry (Pogórze Wielickie)
  [The differentiation of vegetation in Łysa Góra hill vicinity (Wieliczka Foothills].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 163-186. <abstract> <pdf>

 • Jan BODZIARCZYK:
  Zróżnicowanie zespołu jaworzyny górskiej z języcznikiem Phyllitido-Aceretum w Polsce [Phytosociological differentiation of Phyllitido-Aceretum community in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 187-218. <abstract> <pdf>

 • Maciej KOZAK:
  Zbiorowiska segetalne gminy Rudniki (województwo opolskie) [Segetal communities in the Rudniki municipality area (Opole Voivodship)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 219-272. <abstract> <pdf>

 • Marek KLOSS & Izabela WILPISZEWSKA:
  Roślinność brzegowa rzeki Jorki i towarzyszących jej jezior na Pojezierzu Mazurskim (Polska północno-wschodnia) [Riparian vegetation of Jorka river and accompanying lakes in the Masurian Lakeland (north-eastern Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 273-300. <abstract> <pdf>

 • Krzysztof SZOSZKIEWICZ & Agnieszka ŁAWNICZAK:
  Ordynacja wybranych zbiorowisk makrofitów Pojezierza Brodnickiego metodą profili różnorodności
  [The use of diversity profiles for the ordering of the selected macrophyte communities of the Brodnica Lakeland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 301-309. <abstract> <pdf>

 • Krzysztof SPAŁEK:
  Zbiorowiska z klasy Utricularietea intermedio-minoris na Równinie Opolskiej
  [Communities of Utricularietea intermedio-minoris class in the Opole Plain].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 311-318. <abstract> <pdf>

 • Dorota MICHALSKA-HEJDUK & Dominik KOPEĆ:
  Lemno minoris-Salvinietum natantis
  i Hydrocharitetum morsus-ranae z udziałem Salvinia natans w starorzeczach Sanu i propozycje ich ochrony
  [Lemno minoris-Salvinietum natantis and Hydrocharitetum morsus-ranae with Salvinia natans in old river-beds of the river San (Poland) and proposal of their protection].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 319-328. <abstract> <pdf>

 • Robert ZUBEL:
  Siedliskowe uwarunkowania występowania i rozmieszczenie wątrobowców w dolinie Potoku Olchowskiego (Góry Słonne, Bieszczady Niskie)
  [Dependence on site conditions and distribution of liverworts in the Potok Olchowski stream (Góry Słonne Mts, Bieszczady Niskie Range)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 329-344. <abstract> <pdf>

 • Marta MIERZEŃSKA & Anna KOCZUR:
  Materiały do geograficznego rozmieszczenia wątrobowców (Hepaticae) w Polsce. 3. Wątrobowce torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej
  [The materials for the geographical distribution of liverworts (Hepaticae) in Poland. 3. Liverworts of the raised-bogs of the Orawa-Nowy Targ Basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 345-349. <abstract> <pdf>

 • Paweł M. OWSIANNY & Lubomira BURCHARDT: 
  Ocena potencjału troficznego jeziora Lednica (Wielkopolska) za pomocą testów glonowych
  [Trophic potential of water in Lednica lake (Wielkopolska region, Poland) by the method of algal tests].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 351-358. <abstract> <pdf>

 • Anna MIŚKIEWICZ & Michał RONIKIER:
  Jules Favre - niezwykły uczony i pionier mikologii alpejskiej. Portret w 120 rocznicę urodzin
  [Jules Favre - an outstanding scientist and pioneer in alpine mycology. A portrait on the 120th anniversary of his birth].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 359-368. <abstract> <pdf>

NOTATKI BOTANICZNE [BOTANICAL NOTES]

 • Michał FALKOWSKI:
  Nowe stanowisko Gladiolus imbricatus (Iridaceae) w dolinie środkowej Wisły [A new locality of Gladiolus imbricatus (Iridaceae) in the middle Vistula River ­valley].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 369-370. <pdf>

 • Krystyna TOWPASZ & Anna CWENER:
  Nowe stanowisko Ranunculus illyricus (Ranunculaceae) w Polsce
  [A new locality for Ranunculus illyricus (Ranunculaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 370-372. <pdf>

 • Krzysztof SPAŁEK & Aleksandra BRZEZIŃSKA:
  Nowe stanowisko Adonis flammea (Ranunculaceae) w południowo-zachodniej Polsce
  [New site of Adonis flammea (Ranunculaceae) in south-western Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 372-375. <pdf>

 • Ewa MRÓZ & Barbara MAJCHRZAK:
  Nowe stanowisko Epipogium aphyllum (Orchidaceae) na Wyżynie Częstochowskiej [A new locality of Epipogium aphyllum (Orchidaceae) on the Częstochowska Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 375-377. <pdf>

 • Dmitrij TRETJAKOW:
  Parietaria pensylvanica
  (Urticaceae) - nowy gatunek dla flory Warszawy
  [Parietaria pensylvanica (Urticaceae) - a new species of the flora of Warsaw].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 377-378. <pdf>

 • Edward BRÓŻ, Marcin NOBIS & Renata PIWOWARCZYK:
  Nowe stanowisko Ostericum palustre (Umbelliferae) na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska)
  [New locality of Ostericum palustre (Umbelliferae) on the Iłża Foreland (Wyżyna Małopolska Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 379-380. <pdf>

 • Marcin NOBIS & Renata PIWOWARCZYK:
  Nowe stanowisko Adenophora liliifolia (Campanulaceae) na Przegórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska)
  [New locality of Adenophora liliifolia (Campanulaceae) on the Iłża Foreland (Przedgórze Iłżeckie, Małopolska Upland - Wyżyna Małopolska)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 380-383. <pdf>

 • Ludwik FREY & Aleksander W. SOKOŁOWSKI:
  Nowe w Polsce stanowiska Glyceria striata (Poaceae) [New localities of Glyceria striata (Poaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 383-385. <pdf>

 • Tomasz ZAŁUSKI & Iwona PASZEK:
  Stanowisko Botrychium multifidum (Ophioglossaceae) w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym
  [A locality of Botrychium multifidum (Ophioglossaceae) in the Górzno-Lidzbark Landscape Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 385-387. <pdf>

 • Michał WĘGRZYN:
  Nowe stanowiska Fellhanera subtilis (Pilocarpaceae, Lichenes) na południu Polski
  [New records of Fellhanera subtilis (Pilocarpaceae, Lichenes) in southern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 388-389. <pdf>

 • Marta MIERZEŃSKA:
  Nowe stanowisko rzadkiego wątrobowca Haplomitrium hookerii (Hepaticae, Calobryales) w Polsce
  [New locality of rare liverwort Haplomitrium hookerii (Hepaticae, Calobryales) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 389-391. <pdf>

 • Adam STEBEL:
  Porella cordaeana (Hepaticae, Porellaceae) w Beskidzie Śląskim (Karpaty Zachodnie) [Porella cordaeana (Hepaticae, Porellaceae) in the Silesian Beskid Mts (West­ern Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2002 9: 391-393. <pdf>

 • Recenzje [Reviews]: 36 <pdf>, 48 <pdf>, 54 <pdf>, 66 <pdf>, 74 <pdf>, 80 <pdf>, 126 <pdf>, 134 <pdf>, 158 <pdf>, 310 <pdf>, 350 <pdf>, 395 <pdf>.

 • Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 399. <pdf>