INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Supplementum 10; 2007

ANTROPOGENICZNE PRZEMIANY BIOTY POROSTÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OTULINY.
ANTROPOGENIC CHANGES OF LICHEN BIOTA OF THE ŚWIĘTOKRZYSKI NATIONAL PARK AND ITS PROTECTIYE ZONE.

Anna ŁUBEK

Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk - Kraków 2007

ISSN: 1640-629X; ISBN: 978-83-89648-32-7

94 strony; B5; publikacja w języku polskim, abstrakt i podpisy ilustracji w jęz. angielskim

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Abstract & contents

ABSTRACT:
The work presents the results of the research on lichen biota conducted in the Świętokrzyski National Park (ŚNP) (Świętokrzyskie Mts) in the years 1999-2002 and 2005. The aim of this study was to estimate list of species of lichens on the basis of species from 1870-1985 and from own study, and descript of the range and trend in changing of lichens biota under influence of human activity. Materials of lichens come from own lichenological research, historical herbarial materials and also from literature and unpublished data. The results of these studies contained comparison 382 species of lichens which were described earlier. At present 263 species were find. Overall 406 taxa of lichens are listed in the ŚNP.

KEY WORDS: Lichens, diversity of species, changes of biota, Świętokrzyskie Mts, Poland

A. Łubek, Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Akademia Świętokrzyska, ul. Świętokrzyska 15, PL-25-406 Kielce, Polska; e-mail: anna.lubek@pu.kielce.pl

SPIS TREŚCI
 • WSTĘP. - 4
 • HISTORIA BADAŃ. - 6
 • CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ. - 7
 • STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO. - 11
  • Przemiany szaty leśnej w związku z działalnością gospodarczą człowieka. - 13
 • MATERIAŁ i METODY. - 17
 • ANALIZA LICZBOWA BIOTY POROSTÓW. - 19
  • Dane historyczne. - 29
  • Współczesne zasoby porostów. - 31
  • Wybrane gatunki porostów nowe dla parku narodowego. - 33
 • ANALIZA SIEDLISKOWA POROSTÓW. - 36
  • Porosty epifityczne. - 37
  • Porosty epiksyliczne. - 44
  • Porosty epilityczne. - 47
  • Porosty epigeiczne i epibryofityczne. - 52
 • DYNAMIKA BIOTY POROSTÓW. - 54
  • Gatunki wymarłe. - 55
  • Gatunki ustępujące. - 56
  • Gatunki nie wykazujące zmian w częstości występowania. - 57
  • Gatunki rozprzestrzeniające się. - 58
  • Gatunki o nierozpoznanej dynamice. - 59
 • WYKAZ WYBRANYCH GATUNKÓW POROSTÓW WYMARŁYCH I USTĘPUJĄCYCH W ŚWIĘTOKRZYSKIM PARKU NARODOWYM I OTULINIE. - 59
 • POROSTY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO i OTULINY NA TLE POROSTÓW GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH. - 78
 • OCENA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO NA PODSTAWIE POROSTÓW. - 80
 • PODSUMOWANIE. - 84
 • LITERATURA. - 86