INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Supplementum 5; 2004

POROSTY (LICHENES) BIESZCZADÓW NISKICH.

The Lichens of the Bieszczady Niskie Mts.

Robert KOŚCIELNIAK

Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk - Kraków 2004

ISSN: 1640-629X; ISBN: 83-89648-04-0
Wydano z pomocą finansową Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

156 stron; B5; publikacja w języku polskim, abstrakt i podpisy ilustracji w jęz. angielskim

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Abstract & contents

Abstract:

The work presents the results of the research on lichen flora conducted in the Bieszczady Niskie Mts (the Polish Eastern Carpathians) in the years 1992-1998. It includes horizontal and vertical distribution of 384 lichen species, which were found in the examined area. The work presents a detailed analysis of habitats, as well as comparative analysis of the floras of the Bieszczady Niskie Mts and the adjacent areas.

Key words: lichenized fungi (lichens), Eastern Carpathian, Poland

    • Robert Kościelniak, Zakład Botaniki, Instytut Biologii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, ul. Podbrzezie 3, PL-31-054 Kraków, Polska
Wstęp

Bieszczady Niskie, podobnie jak cały obszar południowo-wschodniej Polski, należą do terenów o wyjątkowych walorach przyrodniczych, jednakże informacje o porostach tego obszaru pojawiały się w literaturze sporadycznie, przy okazji innych opracowań. Pierwsze wzmianki o nich odnajdujemy w pracach BOBERSKIEGO (1885, 1886), który podał z okolic Ustrzyk Dolnych dwa gatunki Bryoria oraz z pobliskiego Chyrowa (znajdującego się obecnie po stronie ukraińskiej) Menegazzia terebrata. W okresie powojennym nieco szerszych informacji o porostach okolic Leska dostarczył RYDZAK (1955). Podał on stanowiska kilkunastu gatunków, w tym kilku z rodzaju Usnea. Stanowiska pojedynczych taksonów opublikowali także GLANC i TOBOLEWSKI (1960), BYSTREK (1977), a w ostatnim czasie KISZKA (1994a, 1995) oraz KUCHARZYK i in. (1998). Kompleksowe badania flory porostów Bieszczadów Niskich zostały zapoczątkowane przez KISZKĘ i PIÓRECKIEGO (1992), którzy opracowali szczegółowo pasma Gór Słonnych i Kamiennej Laworty. Częściowe dane na temat flory porostów badanego terenu były także publikowane przez autora pracy (KOŚCIELNIAK 1994, 1995, 1998a, b; KISZKA & KOŚCIELNIAK 1998a, b).

W Bieszczadach Niskich panują specyficzne warunki przyrodnicze. Wynikają one z głębokich przeobrażeń antropogenicznych środowiska, zaistniałych przed II wojną światową oraz z powojennego wyludnienia terenu. Skutkiem tego jest bardzo duża liczba siedlisk antropogenicznych w postaci nieistniejących wsi, starych sadów, nasadzeń przydrożnych, opuszczonych cmentarzy, itp. Siedliska te w niewielkim stopniu podlegają obecnie presji czynników antropogenicznych. Taka kombinacja warunków przyrodniczych nie mogła pozostać bez wpływu na florę porostów.