INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Supplementum 6; 2004

PROBLEMY TAKSONOMII I SYNTAKSONOMII.

Problems of plant taxonomy and syntaxonomy.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa; Siedlce, 6-7 września 2002 r.

Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk - Kraków 2004

ISSN: 1640–629X; ISBN: 83–85444–96–3
Wydane z pomocą finansową Akademii Podlaskiej w Siedlcach

131 stron; B5; publikacja w języku polskim, abstrakty i podpisy ilustracji w jęz. angielskim

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Abstract & contents

Spis treści [Contents]

 • Zbigniew MIREK:
  Jubileusz 40-lecia pracy naukowej Profesora Zygmunta Głowackiego
  [40th anniversary of scientific work of Professor Zygmunt Głowacki]. - 3.

 • Ludwik FREY:
  Profesor Zygmunt Głowacki - życie i osiągnięcia
  [Professor Zygmunt Głowacki - his life and achievements]. - 5-8.

 • Józef MITKA:
  Taksonomia linneuszowska w dobie biologii molekularnej
  [Linnaean taxonomy in the age of molecular biology]. - 9-31.

 • Janina JAKUBOWSKA-GABARA & Aneta RUDZKA:
  Zmienność fenetyczna i systematyka Galium mollugo (Rubiaceae) w Polsce Środkowej
  [Phenetic variability and systematics of Galium mollugo (Rubiaceae) in Central Poland]. - 33-43.

 • Maja GRANISZEWSKA:
  Problemy w taksonomii Euphorbia (Euphorbiaceae) w Karpatach Wschodnich [Problems in taxonomy of spurges Euphorbia (Euphorbiaceae) in the Eastern Carpathians]. - 45-52.

 • Krzysztof ROSTAŃSKI:
  Kontrowersje wokół pochodzenia wiosiołka dwuletniego (Oenothera biennis: Onagraceae) w Europie [The controversies dealing with the provenance of the evening primrose (Oenothera biennis: Onagraceae) in Europe]. - 53-57.

 • Zygmunt GŁOWACKI:
  Morfologia i taksonomia rodzaju Taraxacum (Asteraceae) [Morphology and taxonomy of the genus Taraxacum (Asteraceae). - 59-64.

 • Teresa GRUŻEWSKA:
  Rodzaj Taraxacum (Asteraceae) na Ziemi Łomżyńskiej [The genus Taraxacum (Asteraceae) in the Łomża region]. - 65-75.

 • Leszek KUCHARSKI:
  Klasyfikacja roślinności łąkowej: problemy i propozycje rozwiązań [Syntaxonomy of meadow vegetation: problems and proposal of solutions]. - 77-87.

 • Wanda BACIECZKO:
  Kalcyfilne zbiorowiska roślinne gytiowisk i torfowisk nakredowych na Pomorzu Szczecińskim [Calciphilous plant communities in the Szczecin Pomerania]. - 89-99.

 • Grażyna ŁASKA:
  Identyfikacja i klasyfikacja zbiorowisk zastępczych Puszczy Knyszyńskiej [Identification and classification of the secondary communities of the Puszcza Knyszyńska Forest]. - 101-120.

 • Paweł MARCINIUK, Marek WIERZBA & Jolanta MARCINIUK:
  Semiruderalne zbiorowiska ze związku Convolvulo-Agropyrion repentis na terenie Podlaskiego Przełomu Bugu [Semiruderal communities of the Convolvulo-Agropyrion repentis alliance in the area of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion]. - 121-131.