INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Supplementum 9; 2007

BIOLOGIA TRAW.
GRASS BIOLOGY.

Redakcja - Edited by Ludwik FREY

Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk - Kraków 2007

ISSN: 1640-629X; ISBN: 978-83-89648-57-0

208 stron; B5; publikacja w języku polskim, abstrakt i podpisy ilustracji w jęz. angielskim

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Abstract & contents

Spis treści [Contents]

 • Tadeusz KORNIAK:
  Występowanie Alopecurus myosuroides (Poaceae) na Równinie Sępopolskiej [Occurrence of Alopecurus myosuroides (Poaceae) in the Sępopol Plain]. - 3.

 • Marek PODSIEDLIK:
  Bothriochloa ischaemum (Poaceae) na Wyżynie Małopolskiej - występowanie, zagrożenie i ochrona [Bothriochloa ischaemum (Poaceae) on the Małopolska Upland - occurrence, threat and protection]. - 11

 • Alina URBISZ & Beata WĘGRZYNEK:
  Tragus racemosus (Poaceae) - nowy efemerofit dla flory Polski [Tragus racemosus (Poaceae) - a new ephemerophyte in the Polish flora]. - 19

 • Maria DRAPIKOWSKA, Zbigniew CELKA, Alina BĄCZKIEWICZ, Katarzyna BUCZKOWSKA & Janina ZBIERSKA:
  Zmienność morfologiczna Calamagrostis epigejos (Poaceae) na tle zróżnicowanych warunków siedliskowych [Morphological variation of Calamagrostis epigejos (Poaceae) in varied site conditions]. - 23

 • Adam ROSTAŃSKI & Gabriela WOŹNIAK:
  Trawy (Poaceae) występujące spontanicznie na terenie nieużytków poprzemysłowych [Grasses (Poaceae) on post-industrial waste sites in course of spontaneous succesion]. - 31

 • Krystyna TOWPASZ:
  Trawy (Poaceae) w zbiorowiskach synantropijnych Płaskowyżu Proszowickiego [Grasses (Poaceae) in the synanthropic communities on the Proszowice Plateau]. - 43

 • Bożena ŁUSZCZYŃSKA:
  Stipa capillata (Poaceae) na Garbie Pińczowskim i w mezoregionach przyległych - rozmieszczenie i udział w kserotermicznych zbiorowiskach trawiastych [Stipa capillata (Poaceae) in the Pińczów Hump and adjacent mesoregions - distribution and percentage in the xerothermic grassland]. - 51

 • Beata BABCZYŃSKA-SENDEK, Stanisław WIKA & Alicja BARĆ:
  Molinio arundinaceae-Quercetum roboris - nowy zespół leśny dla Wyżyny Śląskiej [Molinio arundinaceae-Quercetum roboris - a new forest association for the Silesian Upland]. - 59

 • Anna KRYSZAK, Jan KRYSZAK, Maria GRYNIA & Magdalena CZEMKO:
  Deschampsia caespitosa (Poaceae) w runi zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych w Wielkopolsce [Deschampsia caespitosa (Poaceae) in the sward of meadow-pasture communities in the Wielkopolska region]. - 73

 • Agnieszka BŁOŃSKA:
  Fitosocjologiczne spektrum występowania Puccinellia distans (Poaceae) na siedliskach antropogenicznych Katowic [Phytosociological spectrum of occurrence of Puccinellia distans (Poaceae) on the anthropogenic habitats in the city of Katowice]. - 83

 • Wojciech ADAMOWSKI & Anna BOMANOWSKA:
  Ekspansja Trisetum flavescens (Poaceae) na Polanie Białowieskiej [Expansion of Trisetum flavescens (Poaceae) in Białowieża Clearing]. - 97

 • Tomasz ZAŁUSKI, Iwona PASZEK, Dorota GAWENDA-KEMPCZYŃSKA, Krzysztof BROSZKO & Marta DOMERADZKA:
  Zasoby populacyjne i preferencje siedlisko we Hierochloe australis (Poaceae) w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym [Population resources and habitat preferences of Hierochloe australis (Poaceae) in Górzno-Lidzbark Landscape Park]. - 107

 • Romuald KOSINA & Anna JAROSZEWICZ:
  Mikrostrukturalne determinanty kiełkowania ziarniaków Brachypodium distachyon i B. sylvaticum (Poaceae) [Microstructural determinants of caryopsis germination in Brachypodium distachyon and B. sylvaticum (Poaceae)]. - 117

 • Maciej ROGALSKI, Renata SŁOMINSKA-WALKOWIAK, Ewa FILIP & Magdalena SZENEJKO:
  Badania polimorfizmu enzymatycznego wybranych odmian uprawnych Poa pratensis (Poaceae) [Investigation on the enzymatic polymorphism of selected cultivars of Poa pratensis (Poaceae)]. - 127

 • Barbara GOLIŃSKA:
  Chlorofil jako wskaźnik azotowej kondycji Poa pratensis (Poaceae) w warunkach wielokrotnej defoliacji jej runi [Chlorophyll as an indicator of nitrogen status of Poa pratensis (Poaceae) in conditions of repeated defoliation of its sward]. - 137

 • Piotr GOLIŃSKI & Maria WALEROWSKA:
  Zmienność wybranych cech biologicznych a potencjał nasienny Poa pratensis (Poaceae) [Variability of selected biological features and seed potentials of Poa pratensis (Poaceae)]. - 147

 • Stanisław KOZŁOWSKI & Piotr RATAJEWSKI:
  Biologiczno-chemiczne właściwości Poa chaixii (Poaceae) [Biological and chemical properties of Poa chaixii (Poaceae)]. - 155

 • Stanisław KOZŁOWSKI & Arkadiusz SWĘDRZYŃSKI:
  Zmienność występowania barwników chlorofilowych i karotenoidowych w odmianach hodowlanych Lolium perenne (Poaceae) [Variability in the occurrence of chlorophyll and carotenoids dyes in Lolium perenne (Poaceae)]. - 163

 • Waldemar ZIELEWICZ & Stanisław KOZŁOWSKI:
  Żywotność Sorghum saccharatum (Poaceae) w aspekcie możliwości jego uprawy w Polsce [Vitality of Sorghum saccharatum (Poaceae) from the point of view of its cultivation in Poland]. - 173

 • Krzysztof KMIEĆ:
  Znaczenie lecznicze traw (Poaceae) [Medical properties of the grass (Poaceae) family]. - 183

 • Katarzyna BZDĘGA, Adam ROSTAŃSKI & Andrzej PASIERBIŃSKI:
  Baza danych kolekcji traw Zielnika Naukowego Uniwersytetu Śląskiego - KTU w ramach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) [Data base of the collection of the Scientifical Herbarium of the University of Silesia (KTU) in the Polish Biodiversity Information Network (PolBin)]. - 197