''Problems of grass biology''

Redakcja: Ludwik Frey
W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences
Kraków, 2003, ss. 574, cena:
49,40 zł

(in english)

    Poaceae to rodzina roślin o wielkim ekonomicznym znaczeniu, zwłaszcza jako pokarm dla zwierząt i ludzi.
    Prosta budowa traw oraz ich mechanizmów rozmnażania powodują, że są  one dobrze przystosowane do przeżywania nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach i dlatego określa się je jako rośliny, które osiagnęły ewolucyjny sukces.
    Problemy biologii traw są bardzo interesujące zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Dlatego też wszystkie nowe dane są niezwykle pożądane zwłaszcza, jeśli dotyczą trzech zasadniczych zagadnień: (1) charakterystycznej dla traw formy życiowej, (2) ich przystosowania do zmieniających się warunków środowiskowych oraz (3) zdolności do współżycia ze zwierzętami i człowiekiem.
    W polecanej tutaj książce, przedstawiono wyniki wielu badań dotyczących praktycznych i fundamentalnych aspektów taksonomii, kariologii, embriologii, geografii, fitosocjologii, ekologii, jak też zagrożenia i ochrony rodzimych i zawleczonych traw występujących w Polsce.
     Książka jest podzielona na dwie zasadnicze części. W pierwszej, znalazło się 14 rozdziałów poświęconych ogólnym problemom biologii traw. W części drugiej, zamieszczono prace szczegółowe dotyczące taksonomii, kariologii i rozmieszczenia traw (15) oraz prace   traktujące o ekologii i fitosocjologii traw (16).
    Należy mieć nadzieję, że książka okaże się interesująca dla botaników i ekologów nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. 
Książka została wydana tylko w angielskiej wersji językowejPoaceae
is the plant family of pre-eminent importance in human economy providing vital source of food for animals and humans. Extremely simple structure and reproductive mechanisms of grasses are very well adapted to survival and for this reason they are a highly successful group of plants occurring in many places in the world.
    Problems of grass biology are very interesting from the practical and theoretical points of view and new data are constantly desired especially in connection with three general themes: possession by grasses a distinctive lifeform, their adaptability to changeable environmental conditions, and ability to coexistence with animals and man.
    In this volume are presented the results of numerous studies concerning both applied and fundamental aspects of systematics, karyology, embryology, geography, phytosociology, ecology, as well as threat and protection of native and introduced grasses occurring in Poland.
     The book is divided into two main parts. In the first, works on general problems dealing with biology of grasses are published. In the second,  there are presented fully original papers including results of detailed studies.
    This book contains much that will be interesting for botanists and ecologists not only in Poland, but throughout the world.     


zamknij okienko !