Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences

Księga Polskich Traw

The Book of Polish Grasses

Edited by Ludwik FREY

Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk - Kraków 2007

Published, sold and distributed by W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Poland
Printed in Poland
ISBN: 978-83-89648-63-1
426 stron; B5; publikacja w języku polskim ze streszczeniami w jęz. angielskim

SPIS TREŚCI. CONTENTS.

WSTĘP. INTRODUCTION. -  7

  1.  L. FREY & A. ZEMANEK: Historia badań nad trawami. The history of studies on grasses. -  11

  2.  L. FREY: Taksonomia traw. Taxonomy of grasses. -  39

Suplement 1. L. FREY: Zestawienie podrodzin, plemion, podplemion i rodzajów traw w Polsce. Synopsis of subfamilies, tribes, subtribes and genera of grasses in Poland-  64
Suplement 2. L. FREY: Wykaz gatunków traw w Polsce. List of grass species in Poland. -  66

  3.  M. MlZIANTY: Kariologia traw. Karyology of grasses. -  77

Suplement 1. M. MIZIANTY: Wykaz gatunków zbadanych kariologicznie w latach 1950-2006. List of species  studied karyologically between 1950-2006. -  95

  4.  A. JOACHIMIAK & A. KULA: Cytogenetyka traw. Cytogenetics in grasses. -  109

  5.  R. CZAPIK: Embriologia traw. Embryology of grasses. -  129

  6.  M. R APACZ & A. PŁAŻEK: Fizjologia traw kluczem do ich ewolucyjnego sukcesu?. Physiology of grasses - a key for their evolutionary success. -  145

  7.  M. ZAJĄC & A. ZAJĄC: Fitogeografia traw występujących w Polsce. Phytogeography of grasses occurring in Poland. -  169

  8.  L. RUTKOWSKI: Trawy niżu. Lowland grasses. -  189

  9.  Z. MIREK & H. PIĘKOŚ-MIRKOWA: Trawy gór. Grasses of mountains. -  203

10.  S. BALCERKIEWICZ: Trawy w zbiorowiskach roślinnych Polski. Grasses in plant communities in Poland. -  229

11.  H. PIĘKOŚ-MIRKOWA & Z. MIREK: Zagrożenie i ochrona traw w Polsce. Threat and protection of grasses in Poland. -  249

12.  T. ZAŁUSKI: Zagrożenie i ochrona zespołów trawiastych. Threat and protection of grass communities. -  283

13.  T. KORNIAK & A. URBISZ: Trawy synantropijne. Synanthropic grasses. -  317

14.  A.  PATRZAŁEK: Trawy do celów specjalnych. Grasses for special purposes. -  343

15.  B.  TOKARSKA-GUZIK: Trawy inwazyjne. Grasses as invasive plants. -  361

16.  S. KOZŁOWSKI: Trawy w polskim krajobrazie. Grasses in the Polish landscape. -  389

AUTORZY. CONTRIBUTORS. -  413

INDEKS NAZW NAUKOWYCH.  INDEX OF SCIENTIFIC NAMES. -  415


Wstęp (fragment)

(...)
Kiedy przed pięciu laty, a więc w 2002 r. ukazała się Polska księga traw, wydawało się, że będzie służyła czytelnikom bardzo długo. Tymczasem w tym stosunkowo krótkim okresie nasza wiedza o trawach znacznie wzrosła. Przybyły nowe dane, niektóre wcześniejsze stały się nieaktualne, inne należało zweryfikować lub poszerzyć.
Dlatego publikowana obecnie książka nie jest zmienionym wydaniem Polskiej księgi traw. To całkiem inna pozycja, co znalazło wyraz także w tytule.
Autorzy poszczególnych rozdziałów bez wątpienia podjęli się trudnego zadania przedstawienia, z różnych punktów widzenia i w sposób możliwie wyczerpujący, obecnego stanu poznania traw w Polsce. Dzięki temu książka jest dość kompletnym zbiorem wiadomości o trawach występujących w Polsce, zgromadzonych przede wszystkim przez polskich botaników.
(...)