Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences


Bibliografia roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego

Marian CIACIURA, Marcin WILHELM, Marta MICHAŁEK

W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences
Kraków 2007

Published, sold and distributed by W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Poland

ISBN: 978-83–89648–58–7

320 str., B5

Wydano przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Uniwersytetu Szczecińskiego

zakup: przejdź do Księgarni IB PAN

SPIS TREŚCI

WSTĘP (fragm.)

Trafiająca do rąk Państwa Bibliografia roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego jest próbą zestawienia pełnej listy publikacji dotyczących roślin naczyniowych z obszaru Pomorza Zachodniego. Za granice Pomorza Zachodniego przyjęto linię brzegową Morza Bałtyckiego na północy, doliny Warty i Noteci na południu, dolinę dolnej Odry na zachodzie oraz dolinę dolnej Wisły na wschodzie. Obok Bibliografii botanicznej Pomorza. Rośliny naczyniowe i ochrona przyrody. Publikacje z lat 1945-2000 autorstwa K. Ziarnka, M. Ziarnek i L. Wołejko, wydanej w 2003 roku przez Fundację "Akademia Rolnicza w Szczecinie 2010", jest to drugie tego typu opracowanie w piśmiennictwie botanicznym obejmujące obszar Pomorza Zachodniego.
(...)
Zakres czasowy Bibliografii obejmuje publikacje, które ukazały się w okresie 1945-2003. Zakres tematyczny Bibliografii obejmuje florystykę, systematykę, taksonomię, fitosocjologię i fitogeografię. Materiałem źródłowym były oryginalne prace, bibliografie szkół wyższych i parków narodowych, bibliografie z dziedzin pokrewnych (np. ochrony przyrody, ekologii, leśnictwa, łąkarstwa i torfoznawstwa), a także biografie indywidualnych przyrodników. W Bibliografii uwzględniono także publikacje luźno związane z jej zakresem tematycznym, w których jednak można znaleźć istotne informacje o roślinach naczyniowych.
Gromadzenie artykułów odbywało się początkowo tradycyjnie, poprzez metodyczne wyszukiwanie odpowiednich publikacji w bibliografiach przyrodniczych i Bibliografii Zawartości Czasopism. Ostatnie lata XX wieku umożliwiły korzystanie z komputerowych baz danych wielu bibliotek polskich i zagranicznych, ośrodków naukowych czy parków narodowych. Zakres formalny uwzględnia wydawnictwa zwarte i ciągłe, podręczniki, a także streszczenia i komunikaty z zakresu tematycznego Bibliografii.
Opis bibliograficzny publikacji jest zgodny z obowiązującym standardem. Bibliografia zawiera piśmiennictwo zestawione alfabetycznie według nazwisk autorów lub redaktorów, a w obrębie prac jednego autora chronologicznie. Prace zbiorowe zamieszczone są pod nazwiskiem pierwszego autora lub redaktora. Pozycje bibliograficzne opatrzono numeracją bieżącą. Na końcu opracowania zamieszczono indeks autorów, taksonów i syntaksonów (nazwy polskie i/lub łacińskie gatunków i zbiorowisk roślinnych podano zgodnie z tytułem publikacji), indeks nazw geograficznych oraz indeks rzeczowy.
(...)