Polish Botanical Studies GUIDEBOOK SERIES - No 14 (1995) 

Z. MIREK, L. MUSIAŁ, & J. J. WÓJCICKI (Red.)

Kto jest kim w botanice polskiej

(publikacja w jęz. polskim)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

PL-ISSN:08670749 PL-ISBN:8385444343

*   *   *   *   *

Od Redakcji (fragment)

Wydawnictwa biograficzne typu Kto jest Kim od lat cieszą się na całym świecie dużym zainteresowaniem przede wszystkim dlatego, że zawarte w nich informacje są bardzo użyteczne. W Polsce natomiast należą one wciąż do rzadkości. Dość powiedzieć, że pierwsze powojenne Kto jest kim w Polsce ukazało się dopiero w roku 1984. Ogólnokrajowe publikacje tego typu nie zastąpią jednak informatorów specjalistycznych, wydawanych przez różne grupy, najczęściej zawodowe.
Kto jest Kim w Botanice Polskiej to szczegółowy informator biograficzny, obejmujący wszystkie osoby pracujące w bardzo szeroko rozumianej botanice, a posiadające polskie obywatelstwo. Żadnych dodatkowych kryteriów doboru nazwisk nie stosowano. Ankiety wraz z biogramem wzorcowym rozesłano pierwotnie do wszystkich znanych instytucji zatrudniających botaników oraz do wszystkich Oddziałów i Sekcji Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Dodatkowych kilkaset ankiet wysłano bezpośrednio do pracowników nauki z tytułem doktora, docenta lub profesora. Niestety, mimo kilkakrotnie niekiedy ponawianych próśb, od niektórych osób nie otrzymano żadnych danych. W takich przypadkach zamieszczono jedynie nazwisko i imię, tytuł naukowy oraz adres, niekiedy z krótkimi dodatkowymi informacjami uzyskanymi z innych publikowanych źródeł, dzięki czemu informator daje prawie kompletny wykaz polskich botaników i ich osiągnięć.
Zbieranie materiałów do "Kto jest Kim w Botanice Polskiej" i równoległe prace redakcyjne rozpoczęto na początku 1994 i prowadzono do maja 1995 roku. Opracowanie materiałów polegało głównie na możliwie dużym ujednoliceniu biogramów pod względem formalnym i edytorskim (zakres informacji, forma zapisu, kolejność prezentacji danych, wyróżniki, skróty itp), bez naruszania wszakże merytorycznej zawartości otrzymanego tekstu, z wyjątkiem ewidentnych błędów popełnionych przez respondentów, a dotyczących faktów, nazw itp. Mimo wysiłków ze strony Redakcji nie udało się jednak w pełni ujednolicić biogramów, bowiem respondenci często nie respektowali przesłanych im wzorów i zaleceń (na przykład dotyczących sposobu cytowania dziesięciu wybranych publikacji własnych).
Ograniczenia czasowe, finansowe i inne sprawiły, że nie udało się uczynić tego opracowania w pełni satysfakcjonującym. Redakcja dołożyła jednak wszelkich starań, by było możliwie najlepsze, a liczba nieuniknionych przecież błędów - możliwie najmniejsza. Niezwykle trudne okazało się w praktyce np. jednoznaczne zapisanie niektórych tytułów naukowych, mylonych przez część respondentów ze stanowiskami, a sprawę dodatkowo utrudniło nowe ustawodawstwo, w którym pozostawiono stanowiska profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego przy równoczesnym zniesieniu analogicznych tytułów naukowych. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne wydania Kto jest Kim w Botanice Polskiej pozwolą na poprawienie ewentualnych uchybień i większe ujednolicenie redakcyjno-formalne. Dlatego też Redakcja zwraca się do użytkowników informatora z prośbą o nadsyłanie wszelkich uwag i poprawek.


zamknij okienko / close this window !