Polish Botanical Studies GUIDEBOOK SERIES - No 15 (1995) 

Z. MIREK, H. PIĘKOŚMIRKOWA, A. ZAJĄC & M. ZAJĄC (Red.)

Vascular Plants of Poland. A Checklist.

(publikacja w jęz. angielskim i polskim)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

PL-ISSN:08670749 PL-ISBN:8385444386

*   *   *   *   *

This work is a comprehensive, critical checklist of species of vascular plants for Poland. It was developed as part of a field guide to Polish vascular plants entitled Vascular Plants of Poland - a Key to Identifying Flowering Plants and Pteridophytes currently in preparation. The alphabetical list of taxa includes about 6,000 Latin names and over 4,000 Polish names of all (about 2,750) species and subspecies of vascular plants occurring in our country. Apart from currently binding Polish and Latin names, the most important synonyms in both languages are also included. The index includes all plants occurring in Poland, both native ones and permanently established anthropophytes. It also includes an almost complete list of alien species temporarily brought in (ephemerophytes) and several hundred decorative and useful plants (trees, bushes, shrubs, and perennials) which are frequently cultivated and have the potential to revert to the wild state and establish themselves permanently.
This list is a source publication not only for basie research in every branch of botany but also for various fields of applied research associated with naturę conservation, environmental protection, forestry, agriculture, meadow cultiva-tion, floriculture and popular natural science. The index will also be a basie source for students in all areas of biol-ogy and translators of numerous popular and popular-scientific publications. Broad application of the index in various kinds of work will be facilitated by the attached computer diskette (in cover pocket), with the entire text of this work in files written in AMI-PRO 3,1 and WORD  PERFECT 5,0.  In  this  form they are suitable for use in the form of text and, after transfer, as a database.

Trafiające do rąk Państwa opracowanie, to całościowa, krytyczna lista gatunków roślin naczyniowych Polski. Powstała ona jako element przygotowywanej obecnie flory wycieczkowej Rośliny naczyniowe Polski - klucz do oznaczania roślin kwiatowych i paprotników. Alfabetyczny indeks taksonów obejmuje około 6000 nazw łacińskich i ponad 4000 nazw polskich wszystkich (około 2750) gatunków i podgatunków roślin naczyniowych występujących w naszym kraju. Obok aktualnie obowiązujących nazw łacińskich i polskich, umieszczono także najważniejsze synonimy w obu językach. Indeks obejmuje wszystkie rośliny występujące w Polsce, zarówno taksony rodzime jak i trwale zadomowione antropofity. Zamieszczono w nim także prawie kompletną listę obcych gatunków zawlekanych przejściowo (efemerofitów) oraz kilkaset częściej uprawianych roślin ozdobnych i użytkowych (drzew, krzewów i krzewinek oraz bylin gruntowych), które mają potencjalną możliwość "zdziczenia" i trwałego zadomowienia.
Publikacja ta jest pozycją źródłową nie tylko dla szeroko pojętych badań podstawowych we wszystkich działach botaniki ale także dla różnych dziedzin aplikacyjnych, związanych z ochroną przyrody i środowiska, leśnictwem, rolnictwem, łąkarstwem, kwiaciarstwem oraz z szeroko rozumianą popularyzacją wiedzy. Indeks jest także podstawowym źródłem wiedzy dla studentów wszystkich kierunków biologii oraz tłumaczy licznych opracowań popularnych i popularnonaukowych. Szerokie wykorzystanie indeksu w pracach różnego typu ułatwi zapewne dyskietka (w kieszeni pod okładką), na której zamieszczono całość tekstu niniejszego opracowania w postaci plików zapisanych w edytorach AMI-PRO 3,1 i WORD PER-FECT 5,0. W tej postaci nadają się one do wykorzystania zarówno w formie tekstowej, jak i po przeniesieniu, w formie bazy danych.

Contents - Treść


zamknij okienko / close this window !