BOTANICAL GUIDEBOOKS - No 27 (2004)

H. PIĘKOŚ-MIRKOWA, E. ZENKTELER

Bibliografia pteridologiczna Polski (1848-2003)
Polish Pteridological Bibliography (1848-2003)

(publikacja dwujęzyczna: polsko-angielska)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

PL-ISSN: 1642-5006 PL-ISBN:83-89648-16-4

*    *    *    *    *

WSTĘP (fragm.)

Utworzenie Sekcji Pteridologicznej w ramach Polskiego Towarzystwa Botanicznego we wrześniu 2001, stało się impulsem do zebrania krajowego piśmiennictwa dotyczącego współczesnych paprotników, w formie niniejszej bibliografii. Daje ona wgląd w dorobek polskiej pteridologii; pomaga zorientować się w dość bogatej już, a równocześnie rozproszonej w licznych czasopismach i wydawnictwach literaturze przedmiotu. W bibliografii, która obejmuje okres od 1848 do 2003 r., znalazło się 506 prac 329 autorów. Większość z autorów opublikowała pojedyncze prace; tylko nieliczni specjaliści mają w swoim dorobku po kilkanaście czy wyjątkowo powyżej 30 prac. Dość prawidłowy jest także rozkład publikacji w czasie. Do roku 1900 ukazało się 20 prac; do 1939 r. - 17 prac; w latach 1945-1960 opublikowano 34 prace; w latach 1961-1970 ukazało się 40 prac; na lata 1971-1980 przypada 58 prac; w latach 1981-1990 ukazało się 69 prac; w latach 1991-2000 nastąpiło prawdziwe ożywienie badań nad paprotnikami, o czym świadczy liczba publikacji - 191. W ostatnich trzech latach, tj. od 2001 do końca roku 2003, opublikowano 77 prac, co wskazuje na utrzymywanie się wzrostowego trendu.
Zdajemy sobie sprawę, że niniejsza bibliografia nie jest kompletna. Mamy jednak nadzieję, że mimo jej niedoskonałości spełni ona swoje zadanie i przyczyni się do rozwoju badań pteridologicznych z jednej strony, z drugiej zaś do zgromadzenia w niedalekiej przyszłości pełnej dokumentacji bibliograficznej. Będziemy bardzo wdzięczne za przesłanie na nasze ręce krytycznych uwag oraz ewentualnych uzupełnienień.

INTRODUCTION (fragm.)

Setting up the Pteridological Section within the Polish Botanical Society in September 2001 provided an impuls to collect the national body of literaturę perta-ining to living pteridophytes, presented in this bibliography. It allows an insight into the achievements of Polish pteridology and guides through a body of literaturę, which is already abundant but scattered among many journals and other publications. The bibliography covering the period 1848-2003, includes 506 works of 329 authors. Most of the authors published single reports, only few specialists have records of morę than ten papers, and in exceptional cases - morę than thirty publications. The distribution of publications over time seems to fol-low the natural way of advancement in knowledge. Some 20 publications appe-ared before 1900, 17 in the period 1901-1939, 34 publications in 1945-1960, 40 publications in 1961-1970, 58 publications in 1971-1980, 69 publications in 1981-1990, followed by a real progress of studies on pteridophytes in the period 1991-2000 yielding 191 publications. In the most recent years (2001-2003), the increasing tendency has continued as indicated by a count of 77 publications.
We are aware that this bibliography is not complete. We hope nonetheless that despite its imperfections it will perform the task appointed and will boost pteridological studies on one hand and contribute to the gathering the complete body of bibliographical documentation. We will appreciate any critical remarks or possible supplements that can be send to us.

Spis treści -  Contents

Wstęp - 5   /   Introduction - 7
Zakres i układ bibliografii - 5   /   Scope and arrangement of the bibliography - 8
Problematyka prac pteridologicznych - 6   /   Issues of the pteridological works - 8
Wykaz czasopism i serii wydawniczych i ich skróty - 11   /    List of journals and series and their abbreviations - 11
Bibliografia - 15   /    Bibliography - 15
Indeks autorów - 67   /   Author index - 67
Indeks łacińskich nazw taksonów i syntaksonów - 75   /   Index to latin names of taxa and syntaxa - 75
Indeks rzeczowy - 79   /   Subject index - 79

zamknij okienko / close this window !