POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

Biuletyn Ogrodów Botanicznych,
Muzeów i Zbiorów
 

(Bulletin of the Botanical Gardens, Museums and Collections)

Vol. 11 (2002)

 ISBN 83-904125-9-4; ISSN 1230-3291
Biul. Ogrodów Bot. - Home Pomoc:

.

Contents > abstracts & full text

Od redaktora

W bieżącym numerze "Biuletynu Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów" zamieszczone zostały prace przedstawione w formie referatow lub posterów na XXXIII Zjeździe Polskich Ogrodów Botanicznych w Poznaniu i Kórniku w dniach 21–22 maja 2002 r. Tematem Zjazdu były "Polskie kolekcje dendrologiczne i ich wykorzystanie". Taką tematyką środowisko polskich ogrodów botanicznych i arboretów chciało uczcić jubileusz 55-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Władysława Bugały, wybitnego uczonego dendrologa i autora wielu znanych monografii, podręczników i artykułów z tej dziedziny.
Prof. W. Bugała przez większość swojego życia zwiazany był z Arboretum Kórnickim i Instytutem Dendrologii PAN, którym przez wiele lat kierował jako dyrektor. Aktualnie pełni funkcję przewodniczacego Rady Naukowej Instytutu. Profesor miał olbrzymi wkład w rozwój nie tylko swojego Arboretum Kórnickiego, ale także wielu innych arboretów i ogrodów botanicznych. Rownież wydawanie "Biuletynu Ogrodow Botanicznych, Muzeów i Zbiorów" jest od początku związane z osobą Profesora W. Bugały, bowiem nieprzerwanie od 1992 roku pełni on z dużym zaangażowaniem funkcję Przewodniczącego Rady Redakcyjnej tego czasopisma. Tą drogą w imieniu własnym, Redakcji i Rady Redakcyjnej "Biuletynu" składamy Panu Profesorowi W. Bugale gorące podziękowania, a także gratulacje za 55 lat pracy służącej tak wspaniale polskiej i światowej botanice. Życzymy Panu jeszcze wielu lat aktywnej pracy w dobrym zdrowiu.

Jerzy Puchalski

Wydanie bieżącego numeru było możliwe dzięki częściowej dotacji Komitetu Badań Naukowych dla Polskiego Towarzystwa Botanicznego na tzw. działalność wspierającą badania. Pozostałe środki na pokrycie kosztów druku pochodziły z wpłat wpisowego uczestników XXXIII Zjazdu Polskich Ogrodow Botanicznych oraz przedpłat ogrodów i arboretów należących do Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce na zakup części nakładu
"Biuletynu". • Tadeusz PRZYBYLSKI:
  Prof. dr hab. Władysław Bugała - dendrolog i organizator nauki.
   Prof. dr hab. Władysław Bugała - dendrologist and manager of sciences.
  Bulletin of Botanical Gardens, 2002 11: 3–5<abstract>

 • Tomasz BOJARCZUK:
  Historia parku i arboretum w Kórniku.
  The History of the Castle Park and the Kórnik Arboretum.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 7–8. <abstract>
 • Krystyna PRZYBYŁ:
  Ważniejsze choroby grzybowe I bakteryjne niektórych drzew I krzewów parkowych. More serious fungal and bacterial diseases of some trees and shrubs growing in parks.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 9–20. <abstract>
 • Urszula NAWROCKA-GRZEŚKOWIAK:
  Zimowanie ukorzenionych sadzonek zielnych azalii gruntowych. Overwintering rooted cuttings of field grown azaleas.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 21–27.
   <abstract>
 • Janina KRZEMIŃSKA-FREDA:
  Rośliny wrażliwe na surowe zimy w kolekcjach dendrologicznych Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Severe - winter sensitive plants in dendrological collections of Botanical Garden in Łódź.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 29–32. <abstract>
 • Joanna BLAMA:
  Kwiaty roślin iglastych z rodziny sosnowatych. Gymnosperm flowers from the Pinaceae family.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 33–38. <abstract>
 • Marcin KOLASIŃSKI:
  Zróżnicowanie populacji Pinus mugo var. pumilio (Haenke) Zen. w początkowym okresie wzrostu. Population of Pinus mugo var. pumilio (Haenke) Zen. diversity at initial growth time.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 39–44. <abstract>
 • Dariusz PIETRAKOWSKI:
  Wzrost i kwitnienie dziesięciu odmian róż z grupy okrywowych. Growth and flowering of ten groundcover roses cultivars.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 45–49. <abstract>
 • Stanisława KORSZUN, Marcin KOLASIŃSKI:
  Alternatywna technologia rozmnażania derenia jadalnego (Cornus mas L.). Alternative technology of propagation cornelian cherry (Cornus mas L.).
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 51–56. <abstract>
 • Stanisława KORSZUN, Jadwiga SĘKOWSKA:
  Berberys 'Profesor Sękowski' - nowa polska odmiana. Berberis 'Profesor Sękowski' - new Polish variety.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 57–60. <abstract>
 • Stanisława KORSZUN:
  Nowa forma parrocji perskiej (Parrotia persica C.A. Meyer) rozmnażana za pomocą sadzonek. New form of Persian parrotia (Parrotia persica C.A.Mey.) propagated by softwood cuttings.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 61–64. <abstract>
 • Wojciech CISOWSKI, Maria ZIELIŃSKA-STASIEK, Jolanta ZAREMBSKA:
  Uprawa drzew z rodziny Taxodiaceae w regionie nadmorskim - Ogrodzie Roślin leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. Cultivation of trees of Taxodiaceae in the Baltic coastal area - Medicinal Plant Garden of Medical University of Gdańsk.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 65–69. <abstract>
 • Izabela GEROLD, Adam ROSTAŃSKI:
  Kolekcja dendrologiczna Wojewódzkiego Parku Kultury I Wypoczynku w Chorzowie. Dendrological collection of the Voivodeship Park of Culture and Recreation in Chorzów.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 71–80. <abstract>
 • Kunegunda LORENC:
  Wybrane gatunki z rodziny Hamamelidaceae w kolekcjach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Chosen species of the family Hamamelidaceae in the collection
  of the Botanical Garden of Wrocław University.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 81–83. <abstract>
 • Wiesław WŁOCH, Paweł KOJS, Aleksandra RUSIN, Waldemar SZENDERA, Jan DUDA, Tomasz RUSIN:
  Badania porównawcze kambium piętrowego roślin drzewiastych występujących w kolekcjach ogrodów botanicznych w Polsce. Comparative studies of the storeyed cambium of woody plants present in collections of botanical gardens in Poland.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 85–91. <abstract>
 • Paweł KOJS, Wiesław WŁOCH, Aleksandra RUSIN, Waldemar SZENDERA, Jan DUDA, Joanna JURA, Tomasz RUSIN:
  Od niefunkcjonalnej do funkcjonalnej piętrowości kambium. Modele piętrowości. From non-functional to functional storeyed arrangement in the cambium. Models of storeyed arrangement.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 93–104. <abstract>
 • Aleksandra RUSIN, Paweł KOJS, Wiesław WŁOCH:
  Indukcja i utrzymanie polarności w tkankach Zinnia elegans L. w kulturach in vitro. Induction and maintainance of the polarity in tissues of Zinnia elegans L. cultured in vitro.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 105–116. <abstract>
 • Aleksandra RUSIN, Tomasz RUSIN, Paweł KOJS, Wiesław WŁOCH:
  Zróżnicowanie wzrostu tkanek hipokotylu Zinnia elegans L. w odpowiedzi na egzogenną auksynę. Differences in growth of tissues of the hypocotyl of Zinnia elegans L. in answer to the exogenous auxin.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 117–128. <abstract>
 • Andrzej MARCZEWSKI:
  Introdukcja i selekcja ozdobnych roślin drzewiastych w Ogrodzie Botanicznym - CZRB PAN w Warszawie-Powsinie (komunikat). The introduction and selection of the ornamental woody plants in the Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation Polish Academy of Sciences in Warsaw – Powsin (short communication).
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 129–134. <abstract>
 • Anna JEZIERSKA-DOMARADZKA, Grzegorz WÓJCIK:
  Kolekcja drzew i krzewów w Ogrodzie Roślin Leczniczych Akademii Medycznej we Wrocławiu. The collection of threes and shrubs in Botanical Garden of Medicinal Plants of University of Medicine in Wrocław.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 135–138. <abstract>
 • Anna FORYCKA:
  Niektóre drzewa i krzewy wykorzystywane w lecznictwie i barwierstwie. Some Trees and Shrubs used in Therapy and Dyeing.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 139–141. <abstract>
 • Joanna BLOCH, Katarzyna ŻÓŁKOŚ, Dariusz L. SZLACHETKO:
  Walory przyrodnicze terenu projektowanego Nadmorskiego Ogrodu Botanicznego (Gdynia) (komunikat). Natural values of the planned Coastal Botanic Garden (Gdynia, Poland) (short communication).
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2002 11: 143–145. <abstract>
 • Wskazówki dla autorów s. 147