POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

Biuletyn Ogrodów Botanicznych,
Muzeów i Zbiorów
 

(Bulletin of the Botanical Gardens, Museums and Collections)

Vol. 12 (2003)

ISBN 83-904125-7-8; ISSN - 1230-3291
Biul. Ogrodów Bot. - Home Pomoc:

.

Contents > abstracts & full text

Od redaktora

W roku 2003 upłynęło 35 lat od powstania Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Z tej okazji odbył się w Łodzi w dniach 15–17 września 2003 r. XXXIV Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych połączony z Konferencją pt. „Udział polskich ogrodów botanicznych w utrzymaniu, ochronie i popularyzacji zagrożonych roślin ze stref klimatu ciepłego”.

Organizatorami zjazdu i konferencji były: Łódzki Ogród Botaniczny, Wydział Biologii Uniwersytetu Łódzkiego i Rada Ogrodów Botanicznych w Polsce. Tematyka konferencji nawiązywała do problematyki utrzymania i wykorzystania kolekcji roślin tropikalnych i subtropikalnych, i była związana z otwarciem po przebudowie i modernizacji Palmiarni Łódzkiej – należącej do Ogrodu Botanicznego w Łodzi.

W bieżącym numerze zamieszczone zostały prace dotyczące Ogrodu Botanicznego w Łodzi oraz prezentowane w formie referatów i plakatów na wspomnianej konferencji.
Wydanie numeru zostało dofinansowane przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz ze środków na działalność wspomagającą badania Komitetu Badań Naukowych, za co redakcja "Biuletynu" składa gorące podziękowania.

Jerzy Puchalski


 • Janina KRZEMIŃSKA-FREDA:
  Działalność Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Activities of the Botanical Garden in Łódź.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 3–10, <summary>

 • Ülle KUKK:
  The distribution of Ligularia sibirica (L.) Cass. in Estonia and changes in its population. Rozmieszczenie Ligularia sibirica (L.) Cass. w Estonii i zmiany jej populacji.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 11–22, <abstract>
 • Paweł KOJS, Wiesław WŁOCH, Aleksandra RUSIN, Waldemar SZENDERA:
  Storeyed structure of cambium as an adaptive strategy to environmental conditions in trees forming the canopy and the emergent layer of the tropical rain forests. Piętrowa struktura kambium jako strategia adaptacyjna do warunków środowiska u drzew tworzących sklepienie lasu i poziom drzew wynurzających się w deszczowym lesie tropikalnym.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 23–29, <abstract>
 • Halina GALERA:
  Rośliny występujące spontanicznie w Polskich Ogrodach Botanicznych – przegląd listy florystycznej. The spontaneous flora of Botanical Gardens in Poland: a review.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 31–82, <summary>
 • Szymon ŁUKASIEWICZ:
  Skład chemiczny i masa nasion na tle intensywności owocowania kasztanowca białego Aesculus hippocastanum L. w warunkach miejskich Poznania. Chemical composition and seeds mass in relation to intensity of fruiting of white horse-chestnut Aesculus hippocastanum L. under urban conditions of Poznań.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 83–90, <summary>
 • Szymon ŁUKASIEWICZ, Krzysztof KMIEĆ:
  Wpływ środowiska miejskiego na zawartość escyny w nasionach kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum L.). Effect of urban environment on escine content in seeds of white horse-chestnut (Aesculus hippocastanum L.).
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 91–98, <summary>
 • Ryszard KAMIŃSKI:
  Wkład Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego w ochronę i popularyzację zagrożonych roślin wodnych i błotnych ze stref klimatu ciepłego. Contribution of Wrocław Botanical Garden in protection and popularization of treatened water- and swamp plants from sub- and tropical regions.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 99–103, <summary>
 • Jolanta JAŃCZYK-WĘGLARSKA:
  Gatunki roślin Konwencji Waszyngtońskiej CITES w kolekcjach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. CITES plant species in the collections of the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 105–108, <summary>
 • Anna JEZIERSKA-DOMARADZKA, Anna PROCYK:
  Zagrożone gatunki roślin tropikalnych i subtropikalnych objęte Konwencją Waszyngtońską w kolekcji Ogrodu Roślin Leczniczych Akademii Medycznej we Wrocławiu. The treatened tropical and subtropical species of plants protected by CITES in the collection of Botanical Garden for Medicinal Plants University of Medicine in Wroclaw.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 109–112, <summary>
 • Wiesław GAWRYŚ:
  Sagowce w kolekcjach Polskich Ogrodów Botanicznych. Cycads in the Polish Botanical Gardens.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 113–117, <summary>
 • Elżbieta BOGACZEWICZ, Magdalena MULARCZYK:
  Sagowce w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. The cycads in the Botanical Garden of Wrocław University.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 119–123, <summary>
 • Katarzyna GOLLER, Wiesław GAWRYŚ:
  Kolekcja paproci egzotycznych w Ogrodzie Botanicznym CZRB PAN w Powsinie. Collection of the exotic ferns in the Botanical Garden of PAS.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 125–128, <summary>
 • Krzysztof SZCZERBIŃSKI:
  Kolekcja roślin mięsożernych we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym i sposób jej prezentacji. Collection of carnivorous plants in the Botanical Garden of Wrocław University and its exposition.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 129–135, <summary>
 • Grażyna SZYMCZAK, Maciej KWIATKOWSKI:
  Stapeliowe (Asclepiadaceae) w kolekcji sukulentów Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Stapeliads (Asclepiadaceae) in collection of succulents in the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 137–140, <summary>
 • Ewa KAZIMIERCZAK-GRYGIEL:
  Dalsze obserwacje rozwoju siewek Welwitschia mirabilis w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Further observations on Welwitschia mirabilis seedling development at the Adam Mickiewicz University Botanical Garden.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 141–144, <summary>
 • Iwona MACIEJEWSKA:
  Ekspozycja sezonowa roślinności obszaru śródziemnomorskiego w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. The seasonal exhibition of vegetation of the mediterranean area in the Botanical Garden of the A. Mickiewicz University in Poznań.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 145–146, <summary>
 • Jolanta JAŃCZYK-WĘGLARSKA, Karol WĘGLARSKI:
  Przystosowanie kolekcji fitogeograficznych w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu dla potrzeb ogólnospołecznej edukacji przyrodnicznej. The adaptation of phytogeografical collections in Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań for purposes of common public nature education.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 147–150, <summary>
 • Maria ZIELIŃSKA-STASIEK, Wojciech CISOWSKI, Jolanta ZAREMBSKA:
  Rośliny lecznicze i chroniące zdrowie strefy klimatu ciepłego w kolekcjach Ogrodu Roślin Leczniczych Akademii Medycznej w Gdańsku. The plant of tropical zone used for health protection and as medicinal ones in collections of Medicinal Plant Garden in Gdańsk.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 151–157, <summary>
 • Izabela GEROLD, Adam ROSTAŃSKI:
  Drzewa i krzewy pochodzące z ciepłych stref klimatycznych występujących na terenie WPKiW w Chorzowie. Trees and shrubs originated from warm climatic zones occurred in the Voivodeship Park of Culture and Recreation in Chorzów.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 159–164, <summary>
 • Zofia WŁODARCZYK:
  Rośliny Azji Mniejszej w kolekcji "Rośliny Biblii" Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Plants of Asia Minor in the collections of "Biblical Plants" in Botanical Garden of the Jagiellonian University.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 165–168, <summary>
 • Anna TRELA-ĆWIKŁA, Maria PISKORNIK:
  Cykl życiowy i obserwacje morfologiczne cyklamenu purpurowego (Cyclamen purpurascens Mill.). The life cycle and morphological observation of Cyclamen purpurascens Mill.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 169–172, <summary>
 • Jan KOZŁOWSKI, Waldemar BUCHWALD, Danuta SZCZYGLEWSKA:
  Uprawy szklarniowe roślin zielarskich ze szczególnym uwzględnieniem kultur hydroponicznych. Greenhouse cultivation of medicinal plants with a special regard to hydroponic culture.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 173–175, <summary>
 • Bożena ŁUSZCZYŃSKA:
  Potrzeba aktywnej ochrony w warunkach ex situ zagrożonych i chronionych elementów flory kserotermicznej Rezerwatu skalno-stepowego Skorocice. Necessity of active protection in ex situ conditions of endangered and protected elements of xerothermic flora in the rock and steppe Skorocice Reserve.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 177–181
  , <summary>
 • Karol WĘGLARSKI:
  Świat roślinny Malabaru (południowo-zachodnie Indie) – zagrożenia i ochrona. Vegetation of Malabar (south-western India) – threat and protection.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 183–186, <summary>
 • Jacek KAŃSKI:
  Sukulentowa flora Meksyku – zagrożenia i ochrona. The succulent flora of Mexico – the threatments and conservation.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 187–189, <summary>
 • Jarosław SIERADZKI:
  Nikicki Ogród Botaniczny na przedmieściach Jałty na Krymie. Nikita Botanical Garden near Yalta in the Crimea.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 191–195
  , <summary>
 • Jerzy TUMIŁOWICZ:
  Stewartia pseudocamellia Maxim. 'Rogów' – nowa odmiana stewarcji kameliowatej. Stewartia pseudocamellia Maxim. 'Rogów' – new cultivar of Japanese Stewartia.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 197–200, <summary>
 • Tadeusz KURZAC:
  Rośliny lecznicze w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Medicinal plants in the Botanical Garden in Łódź.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 201–206, <summary>
 • Jan Krzysztof KOWALCZYK, Tadeusz KURZAC:
  Owady chronione, zagrożone i rzadkie Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Protected, threatened and rare insects of the Botanical Garden in Łódź.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2003 12: 207–217, <summary>