POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

Biuletyn Ogrodów Botanicznych,
Muzeów i Zbiorów
 

(Bulletin of the Botanical Gardens, Museums and Collections)

Vol. 14 (2005)

ISSN - 1230-3291
Biul. Ogrodów Bot. - Home Pomoc:

.

Contents > abstracts & full text

Od redaktora

W 2005 roku przypadły jubileusze kilku ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce. Srebrny jubileusz 25-lecia działalności obchodził Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Z tej okazji na terenie Ogrodu w dniach 12–13 września 2005 roku odbyły się obchody jubileuszowe połączone z posiedzeniem Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce. Dlatego też numer bieżący Biuletynu otwiera artykuł o rozwoju tego Ogrodu. Tuż po tym jubileuszu w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody 80-lecia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza połączone z konferencją na temat edukacji w polskich ogrodach botanicznych. W bieżącym numerze zamieszczony artykuł, poświęcony tej tematyce, zaprezentowany był jako referat na wspomnianej konferencji. Dzięki uzyskaniu pierwszych terenów do zagospodarowania rozpoczął działalność najmłodszy ogród botaniczny w Polsce – Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie-Mokrem i stąd też w numerze znalazł się specjalny artykuł o walorach przyrodniczych w tym ogrodzie.

Jerzy Puchalski • Karol DĄBROWSKI, Jerzy PUCHALSKI:
  25 lat działalności Ogrodu Botanicznego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy.
  25 years of activity of the Botanical Garden of the Forest Park of Culture and Recreation in Bydgoszcz.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2005 14: 3–8. <summary>

 • Waldemar SZENDERA, Wiesław WŁOCH, Paweł KOJS, Joanna JURA, Anna WILCZEK:
  Natural potential of the Silesian Botanical Garden in conservation of wild plant and crop plant diversity. Przyrodniczy potencjał Śląskiego Ogrodu Botanicznego w ochronie różnorodności dzikich i uprawnych roślin.
  Bulletin of Botanical Gardens, 2005 14: 9–18. <summary>
 • Piotr BANASZCZAK:
  Działalność edukacyjna polskich ogrodów botanicznych. Educational activity of Polish botanical gardens.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2005 14: 19–30, 2005. <summary>
 • Magdalena ŠEVČIKOVÁ, Vojtěch HOLUBEC:
  Rescue of threatened grass species in the Czech Republic. Ochrona zagrożonych gatunków traw w Republice Czeskiej.
  Bulletin of Botanical Gardens, 2005 14: 31–34. <summary>
 • Jowita MARSZAŁ-JAGACKA, Krystyna KROMER, Krzysztof ŚWIERKOSZ
  Ochrona ex situ zagrożonych gatunków paproci z rodzaju Asplenium przy wykorzystaniu kultur in vitro. Ex situ protection of endangered Asplenium ferns species using in vitro culture.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2005 14: 35–42. <summary>
 • Joanna JURA, Wiesław WŁOCH, Paweł KOJS, Anna WILCZEK, Waldemar SZENDERA:
  Current trends in the structural investigations of the vascular cambium. Współczesne trendy w badaniach strukturalnych kambium.
  Bulletin of Botanical Gardens, 2005 14: 43–47. <summary>
 • Anna WILCZEK, Joanna JURA, Wiesław WŁOCH, Paweł KOJS, Waldemar SZENDERA:
  The significance of the field shrubs and hedges in biodiversity conservation. The old field shrubs and hedges of Silesian Botanical Garden. Czyżnie i ich znaczenie w ochronie różnorodności biologicznej. Stare czyżnie w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.
  Bulletin of Botanical Gardens, 2005 14: 49–54. <summary>
 • Jacek MARCINKOWSKI:
  Gatunki funkii (Hosta Tratt.) notowane w polskich kolekcjach. Species of Hosta Tratt. noted in Polish collections.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2005 14: 55–66. <summary>
 • Katarzyna GOLLER:
  Kolekcja męczennicy w szklarniach w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Collection of passion flowers in greenhouse in the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2005 14: 67–73. <summary>
 • Magdalena ŚWIĄDER:
  Ocena przydatności do uprawy wybranych mało znanych gatunków roślin warzywnych. The opinion of usefulness for growing some selected, less known species of vegetable plants.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2005 14: 75–84. <summary>
 • Szymon ŁUKASIEWICZ:
  Propozycja zmiany metodyki pomiarów niektórych elementów meteorologicznych w ogrodach botanicznych. Proposition of change meteorological measurement methodology in botanical gardens.
   Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2005 14: 85–92. <summary>
 • Jacek LESISZ:
  Ważniejsze choroby grzybowe występujące na drzewach i krzewach w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Main fungal diseases occuring in trees and shrubs in the Botanical Garden in Łódź.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2005 14: 93–100. <summary>
 • Jan Krzysztof KOWALCZYK, Tadeusz KURZAC:
  Żądłówki (Hymenoptera, Acuelata) Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Aculeata (Hymenoptera) of the Botanical Garden in Łódź.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2005 14: 101–113. <summary>
 • Adam T. HALAMSKI:
  Orobanche lucorum zawleczona do Ogrodu Botanicznego UW. Orobanche lucorum introduced in the Botanical Garden of the Warsaw University.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2005 14: 115–117. <summary>
 • Ewa FIGAT:
  Kwietniki dywanowe w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Carpet bed plants in Warsaw University Botanic Garden.
  Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2005 14: 119–122. <summary>