POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

Biuletyn Ogrodów Botanicznych,
Muzeów i Zbiorów
 

(Bulletin of the Botanical Gardens, Museums and Collections)

Vol. 16 (2007)

ISSN - 1230-3291
Biul. Ogrodów Bot. - Home Pomoc:

.

Contents > abstracts & full text

Od redaktora

W znaczącej części objętość bieżącego numeru „Biuletynu Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów” zajmuje artykuł na temat gatunków zagrożonych i chronionych flory polskiej zgromadzonych w kolekcjach ex situ w ogrodach botanicznych w Polsce. Zdecydowaliśmy się opublikować pełne dane zebrane na temat tych ważnych kolekcji w formie tabelarycznej bazy danych. Ochrona ex situ gatunków roślin zagrożonych wymieraniem na swoich naturalnych stanowiskach nabrała w ostatnich kilkunastu latach jeszcze większego znaczenia w związku z rosnącym zagrożeniem różnorodności biologicznej pogłębianym przez globalne zmiany klimatu. Znaczenie ochrony ex situ zostało podkreślone w Konwencji o Różnorodności Biologicznej, a praktyczne zadania w zakresie ochrony ex situ zagrożonych gatunków roślin zostały ściśle określone w strategiach ochrony świata roślinnego – „Global Strategy for Plant Conservation” i „European Plant Conservation Strategy”. Dzięki danym uzyskanym z 27 polskich ogrodów botanicznych udało się utworzyć bazę danych o pochodzeniu i stanie kolekcji ex situ 663 gatunków flory naczyniowej Polski, w tym 403 gatunków prawnie chronionych i 446 gatunków zagrożonych (umieszczonych na czerwonej liście i w czerwonej księdze Polski). Polskie ogrody botaniczne mają na tym polu duże osiągnięcia, gdyż już teraz został osiągnięty cel Nr 8 Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślinnego zakładający zgromadzenie do 2010 roku 60% zagrożonych lokalnie gatunków roślin. Mamy nadzieję, iż opublikowana baza danych o kolekcjach ex situ roślin zagrożonych i chronionych w Polsce będzie ważnym źródłem informacji dla botaników i służb ochrony przyrody zajmujących się zagrożeniem flory w Polsce i na świecie.

Jerzy Puchalski • Bożenna CZARNECKA, Monika WŁADYKA:
  Ecological meaning of seed size and shape for seed persistence and germinability in some mountain plants from the collection of the Botanical Garden in Lublin.
  Ekologiczne znaczenie wielkości i kształtu nasion dla ich trwałości i zdolności kiełkowania u niektórych roślin górskich z kolekcji Ogrodu Botanicznego w Lublinie.

  Bulletin of Botanical Gardens, 2007 16: 3–10<abstract>

 • Teresa SKRAJNA:
  Floristi diversity of the post-manorial park in Grodzisk.
  Różnorodność florystyczna parku podworskiego w Grodzisku.
  Bulletin of Botanical Gardens, 2007 16: 11–27<abstract>
 • Teresa SKRAJNA and Helena KUBICKA:
  DIFERENTIATION OF SEGETAL COMUNITIES IN THE AREA OF BOTANICAL GARDEN IN POWSIN.

  Zróżnicowanie zbiorowisk segetalnych na terenie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie.
  Bulletin of Botanical Gardens, 2007 16: 29–45<abstract>

 • Jerzy Puchalski, Wiesław Gawryś:
  Kolekcje roślin chronionych i zagrożonych oraz gatunków objętych Konwencją Berneńską w Polskich Ogrodach botanicznych.
  Collections of protected law and endangered plants and of species protected by Bern Convention in Polish Botanical Gardens.
  Bulletin of Botanical Gardens, 2007 16: 47–184<abstract>
 • Wskazówki dla autorów publikacji "Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów".
  Bulletin of Botanical Gardens, 2007 16: 185.

 • Instruction for authors of publications in "Bulletin of Botanical Gardens, Museums and Collections".
  Bulletin of Botanical Gardens,
  2007 16: 186.