POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 3 (1959): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 3, 1

Artykuły
 • Kostyniuk M.:
  Z aktualnych zagadnień paleobotaniki.

  Wiadomości Botaniczne 1959 3(1): 3-23. <PDF>

 • Łubkowski Z.:
  Zagadnienie zmienności w doświadczeniach fizjologicznych.
  Wiadomości Botaniczne 1959 3(1): 25-33. <PDF>

 • Buczek J.:
  Hormonalne teorie korelacji wzrostowych.
  Wiadomości Botaniczne 1959 3(1): 35-49. <PDF>
 • Nowacki E.: 
  Możliwość zastosowania w filogenetycznej systematyce wiadomości
  z rozpowszechnienia i biogenezy alkaloidów typu łubinowego.
  Wiadomości Botaniczne 1959 3(1): 51-54. <PDF>

Kronika naukowa
Wiadomości Botaniczne 1959 3(1): 55-59. <PDF>

 • Karpowiczowa L.: Stan botaniki w Chinach Ludowych. 55.
 • Rosiekowa N.: Wpływ auksyn na glutacjon oraz glutacjonu na wzrost izolowanych części roślin. 57.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1959 3(1): 60. <PDF>

 • W. Kulpa: Owoce i nasiona chwastów (J. Kornaś). 60.

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1959 3(1): 61. <PDF>

 • Gołowin S.: Wakacyjna praktyka botaniczna. 61.

.
Vol. 3, 2

Artykuły

 • Z. Stecki:
  Problemy systematyczno-hodowlane w obrębie rodzaju Populus L.
  Wiadomości Botaniczne 1959 3(2):  63-71. <PDF>

 • T. Wojtaszek:
  Kierunki rozwojowe fizjologii roślin na Węgrzech.
  Wiadomości Botaniczne 1959 3(2):  73-86. <PDF>

 • R. Domański:
  Woda związana i jej znaczenie w odporności roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1959 3(2):  87-93. <PDF>

 • M. Reymanówna, L. Stuchlik:
  Próby stosowania polimerów w pracowni paleo
  botanicznej.
  Wiadomości Botaniczne 1959 3(2):  95-100. <PDF>

 • W. Starzecki:
  Przegląd badań nad florą jaskiń.
  Wiadomości Botaniczne 1959 3(2):  101-117. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1-2, 1959
Wiadomości Botaniczne 1959 3(2): 118-133. <PDF>

 • A. Łukasiewicz: Żyworodność u lilii białej (Lilium candidum L.). 118.
 • J. Kozłowski: Próby uprawy sasanki łąkowej jako rośliny leczniczej. 121.
 • J. Kozłowski: Uwagi o wschodach nasion (owoców) niektórych roślin leczniczych. 124.
 • J. Augustynowicz: Rodzaj Rhododendron L. we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym. 126.
 • B. Bochenkowa: Rehmannia angulata Hemsl. 128.
 • B. Bochenkowa: Martynia. 130.
 • M. Kalicka: Obserwacje nad plennością bulwek cibory jadalnej (Cyperus esculentus L.) w zależności od gleby. 132.

Kronika
Wiadomości Botaniczne 1959 3(2): 135-136. <PDF>

 • B. Gumińska: Wycieczka mykologiczna w Bieszczady. 135.

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1959 3(2): 135-136. <PDF>

 • Sprostowanie w spisie członków P. T. B. 136.

.
Vol. 3, 3

Artykuły

 • A. Markowski:
  Fizjologia roślin w Szwecji.
  Wiadomości Botaniczne 1959 3(3): 139-153. <PDF>

 • M. Kostyniuk:
  Jeszcze o Glossopteris.
  Wiadomości Botaniczne 1959 3(3): 155-156. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3, 1959
Wiadomości Botaniczne 1959 3(3): 157-169. <PDF>

 • W. Wróbel-Stermińska: Szklarniowe liany tropikalne. 157.
 • A. Łukasiewicz: Kiełkowanie nasion niektórych gatunków z rodziny Bromeliaceae. 163.
 • M. Zanowa: O niektórych trawach w warszawskim Ogrodzie Botanicznym. 165.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1959 3(3): 171-184. <PDF>

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego za okres od 1 czerwca 1957 do 25 czerwca 1958 r. 171.
 • Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Szcze­cinie. 176.
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie formy zewnętrznej polskich prac naukowych wydawanych przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 181.
 • Regulamin zgłaszania kandydatów na członków honorowych i członków zwy­czajnych zagranicznych Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 182.
 • Drugi pokaz grzybów w Oddziale Gdańskim Pol. Tow. Bot. 183.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1959 3(3): 185-188. <PDF>

 • Red. A. Pilát. Gasteromycetes. Houby-břichatky. (A. Skirgiełło). 185.
 • Dr. Gustaw Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa (Marian Nowiński). 186.

Komunikaty
Wiadomości Botaniczne 1959 3(3): 79-83. <PDF>

 • Konkursy na prace z dziedziny botaniki. 188.

.

Vol. 3, 4

Artykuły

 • Michniewicz M.:
  Znaczenie badań nad giberelinami dla wyjaśnienia procesów
  prowadzących do zakwitania.
  Wiadomości Botaniczne 1959 3(4): 191-201. <PDF>

 • Schramm R. W.:
  Nauka i nauczanie botaniki w Wielkiej Brytanii.
  Wiadomości Botaniczne 1959 3(4): 203-213. <PDF>

 • Pieniążek S. A.:
  Osobliwe przypadki zmienności drzew owocowych.
  Wiadomości Botaniczne 1959 3(4): 215-225. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 4, 1959
Wiadomości Botaniczne 1959 3(4): 227-233. <PDF>

 • Augustynowicz J.: Rośliny wrzosowate we Wrocławskim Ogrodzie Bota­nicznym (dokończenie). 227.
 • Łukasiewicz A.: Rytmika rozwojowa Zygophyllum fabago L. Trachycarpus excelsa (Thnb.) W. Wednl. (komunikat). 229.
 • Michalak S.: Ogród roślin leczniczych Akademii Medycznej we Wrocławiu. 232.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1959 3(2): 235-238. <PDF>

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej poświęconej regulatorom wzrostu roślin (M. Michniewicz)    235

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1959 3(2): 239-243. <PDF>

 • Herbarium Universitatis Lodziensis (R. Olaczek, R. Sowa). 239.
 • Karlheinz Kreeb: Phänologisch-pflanzensoziologische Untersuchungen in einem Eichen-Hainbuchenwald im Neckargebiet (T. Krotoska). 240.
 • H. Linser und O. Kiermayer: Methoden zur Bestimmung pflanzlicher Wuchsstoffe (L. Michalski). 241.
 • Karel Cejp: "Houby II" (B. Gumińska). 242.
 • R. E. Holttum: Plant Life in Malaya (M. Kostyniuk). 243.
 • Herink J.: Otravy houbami (A. Skirgiełło). 243.