POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
Kwartalnik

Vol. 12 (1968): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN

Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 12, 1

Artykuły

 • M. Czopek:
  Metody pomiaru światła w ekofizjologii.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(1): 3-23. <PDF>

 • M. J. Olszewska:
  Budowa i funkcja struktur Golgiego w komórce roślinnej.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(1): 25-49. <PDF>

 • M. Gawłowska:
  Azulen jako wskaźnik chemotaksonomiczny.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(1): 51-59. <PDF>

 • A. Stachurska:
  Czynne i bierne pobieranie i transport soli mineralnych przez roślinę.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(1): 61-71. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 1, 1968

Wiadomości Botaniczne 1968 12(1): 73-78. <PDF>

 • Z. Gumińska, K. Kukułczanka i B. Paluch: Zastosowanie czosnku do dezynfekcji nasion storczyków. 73-74.
 • I. Hołderna: Nowe storczyki w kolekcji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 75-78.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1968 12(1): 79-81. <PDF>

 • Willis J. C.: A Dictionary of the flowering plants and ferns (L. Karpowiczowa). 79.
 • C. D. Sculthorpe, M. A., F.L.S.: The Biology of Aąuatic Vascular Plants. (L. Karpowiczowa). 79-80.
 • A. W. Küchler: Vegetation maps of Europe (A. Medwecka-Kornaś, J. Kornaś). 80-81.

Sprawozdania
Wiadomości Botaniczne 1968 12(1): 83-90. <PDF>

 • Kollokwium Paleobotaniczne w Berlinie (Leon Stuchlik). 83-85.
 • Sprawozdanie z IV Kongresu Mikologów Europejskich (W. Wojewoda). 86-87.
 • Przebieg uroczystości jubileuszowej 40-lecia pracy naukowej Prof. dr Józefa Mądalskiego (W. Truszkowska). 87-88.

Komunikaty

 • Uchwała Sekcji Fizjologii Roślin PTB w sprawie uzgodnienia nomenklatury i nazewnictwa dotyczącego związków regulujących wzrost i rozwój roślin. 89-90.

 • List do Redakcji. 90

.
Vol. 12, 2

Artykuły

 • A. Nespiak:
  Krytyczne uwagi o socjologii grzybów.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(2): 93-104. <PDF>

 • L. Stuchlik:
  Morfologia pyłku a taksonomia.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(2): 105-123. <PDF>

 • N. W. Skinder:
  Problem toksyczności sinic.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(2): 125-128. <PDF>

 • Z. Adamczyk:
  Jeszcze o gazowym analizatorze CO2 (I R).
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(2): 129-133. <PDF>

 • W. Szafer:
  Maria Bremówna. (ur. 8.XI.1906 – zm. 1.VIII.1967)
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(2): 135-137. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 2, 1968

Wiadomości Botaniczne 1968 12(2): 139-150. <PDF>

 • J. Mowszowicz, J. Hereźniak: Przypadek wielokwiatowości i innych anomalii u tulipana ogrodowego Tulipa hybrida hort. 139-144.
 • W. Wróbel-Stermińska: Próby aklimatyzacji Leonothis leonurus R. Br. 144-147.
 • K. Kozak: Stawy jako jeden z pierwszych obiektów w Ogrodzie Botanicznym UMCS na Sławinku. 148-150.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1968 12(2): 151-161. <PDF>

 • B. A. Bykow: Geobotaniczeskaja termiłonogia (Jan Sarosiek). 151-152.
 • Tom P. Barneby: European Alpine Flowers in Colour (L. Karpowiczowa). 152.
 • Stefan Kownas, Antonina Sienicka: Parki, zabytkowe drzewa i rezerwaty województwa koszalińskiego (J. Mowszowicz). 152-153.
 • Bruno Schultz: Fleischfressende Pflanzen (J. Mowszowicz). 153.
 • B.K. Szyszkin (red.): Opredelitel rastenij Belorussii (J. Mowszowicz). 153-154.
 • Soó Rezsö: A magyar flóra, és vegetáció rendsztertani (J. Mowszowicz). 154.
 • Jisaburo Ohwi: Flora of Japan (Jan Kornaś). 154-155.
 • A. G. Rajtwijr: Opredelitel geterobazidialnych gribov (Heterobasidiomycetidae) SSSR (W. Wojewoda). 155.
 • Paleopalynologia (E. Rühle). 156-157.
 • Nowiński M.: Polskie zbiorowiska trawiaste i turzycowe (B. Polakowski). 157.
 • A. L. Tachtadżian: Sistema i filogenija cwietkowych rastienij (J. Mowszowicz). 158.
 • Arne Müntzing: Genetics: Basic and Applied. A survey of methods and main results (J. Rychlewski). 159-160.
 • Briggs G. E: Movement of water in plants (P. Strebeyko). 160.
 • Maud B. E. Godward: The Chromosomes of the Algae (J. Żuk). 161.

.
Vol. 12, 3

Zeszyt zawiera referaty wygłoszone na Sympozjum "Humus a roślina", które odbyło się w Karpaczu w dniach 4–6. X. 1965 r.

Artykuły

 • S. Prát:
  O vlivu humusových substanci na metabolismus rostliny.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(3): 165-175. <PDF>

 • B. Świętochowski:
  Próchnica jako czynnik żyzności gleby.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(3): 177-192. <PDF>

 • S. Gumiński:
  Fizjologiczna efektywność związków próchnicznych jako kompleksu sorpcyjnego.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(3): 193-198. <PDF>

 • V. Rypaček:
  Úloha hub v procesu humifikace lignocelulos.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(3): 199-209. <PDF>

 • M. Niklewski:
  Torf a roślina.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(3): 211-228. <PDF>

 • W. Myśków:
  Wpływ mikroflory na powstawanie próchnicy.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(3): 229-245. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 3, 1968
Wiadomości Botaniczne 1968 12(3): 248-. <PDF>

 • H. Andrzejewska, A. Łukasiewicz: Wpływ łagodnej zimy 1966/67 na rytmikę rozwojową niektórych gatunków w roku 1967. 247-250.
 • W. Wróbel-Stermińska: Periodyzm zakwitania Brownea crawfordii. 251-254.

.

Vol. 12, 4

Artykuły

 • J. Rychlewski:
  Kariologia endospermy roślin okrytozalążkowych.  I. Geneza wyjściowych liczb chromosomów.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(4): 257-270. <PDF>

 • W. Maciejewska-Potapczykowa, L. Konopska:
  Z czechosłowackich pracowni fizjologii roślin.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(4): 271-277. <PDF>

 • B. Szafran:
  Takakia Hatt. et In. nowy rodzaj wątrobowca.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(4): 279-282. <PDF>

 • S. Pawłowska:
  Skalnica Wahlenberga, jedna z najciekawszych roślin naszej flory.
  Wiadomości Botaniczne 1968 12(4): 283-288. <PDF>

Biuletyn  Ogrodów Botanicznych
nr 4, 1968
Wiadomości Botaniczne 1968 12(4): 289-308. <PDF>
 • 150 lat Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 289-291.
  • L. Karpowiczowa: Z dziejów Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. (Referat). 291-299
  • W. Gajewski: Przemówienie (na odsłonięcie głazu upamiętniającego profesorów: Zygmunta Wójcickiego, Bolesława Hryniewieckiego i Romana Kobendzy). 299-302.
  • M. Górska: Paulownia puszysta (Paulownia tomentosa Steud.) w Poznańskim Ogrodzie Botanicznym. 302-308.

Recenzje
Wiadomości Botaniczne 1968 12(4): 309-311. <PDF>

 • D. Riley, A. Young: World Vegetation (J. Kornaś). 309.
 • Nicolas Sougnez: Les forêts de la Lorraine belge – Etude phytosociologique (J. Kornaś). 309-310.
 • H. Czeczott, A. Skirgiełło, Z. Zalewska: Flora kopalna Turowa koło Bogatyni, cz. I (J. Mowszowicz). 310-311.
 • Pál Greguss: Fossil Gymnosperm Woods in Hungary from the Permian to the Pliccene (H. Czeczott). 311.