POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY


WIADOMOŚCI  BOTANICZNE

[Botanical News]

Vol. 25 (1981): 1 - 4 

Wiad. Botan. - Home Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN


Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 25, 1

Artykuły - Articles

 • U. Grinn, A. Stachak:
  Docent dr Antonina Sienicka 4 VI 1898 — 13 X 1979.
  Wiadomości Botaniczne 1981
  25(1): 3-6. <PDF>

 • Z. Krupa:
  Zastosowanie enzymów lipolitycznych w badaniach nad rolą lipidów w błonach chloroplastowych. -
  Utilization of lipolytic enzymes in the studies on the role of lipids in chloroplast membranes.
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(1): 7-18. <PDF>

 • Z. Miszalski:
  Niektóre zagadnienia ingerencji SO2 w proces fotosyntezy. Część 1. Formy występo­wania i lokalizacja siarki w roślinie oraz wpływ SO2 na pojemność buforową tkanki, aktywność fotosystemów, barwniki i poziom fotosyntezy. -
  Some questions of the SO2 interference in the photosynthesis process. Part I. Forms occurrence and locating of sulphur in plants and the influence of SO2 on tissue buffer capacity, photosystems activity, dyes and level of photosynthesis.
  Wiadomości Botaniczne 1981
  25(1): 19-28. <PDF>

 • J. Łobarzewski:
  Peroksydazy roślinne. -
  Plant peroxidases.
  Wiadomości Botaniczne 1981
  25(1): 29-44. <PDF>

 • Z. Mirek:
  Problemy klasyfikacji roślin synantropijnych. -
  Classification problems of synantropic plants.
  Wiadomości Botaniczne 1981
  25(1): 45-54. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections
Wiadomości Botaniczne 1981 25(1): 55-66- <PDF>

 • B. Molski:
  Ogrody Botaniczne w ochronie gatunków ginących i rzadkich. -
  Botanical gardens and the preservations of rare and disappearing species.
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(1): 55-63.

 • W. Bugała:
  Arboretum w Kórniku. -
  Arboretum in Kórnik.
  Wiadomości Botaniczne 1981
  25(1): 63-66.

Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1981 25(1): 67-78. <PDF>
 • J. Berg L. Heft: Rhododendron und immergrüne Laubgehölze (K. Batko). 67-68.
 • G. A. M. Scott, J. G. Stone: The Mosses of Southern Australia (R. Ochyra). 68-69.
 • H. O. Whittier: Mosses of the Society Islands (R. Ochyra). 69.
 • Patterns of Progress. Wyd.: J. G. Cook: The Pseudomonas group (L. Bassalik-Chabielska). 69-70.
 • Patterns of Progress. Wyd.: J. G. Cook: Freezing and thawing microbes (L. Bassalik-Chabielska). 70-71.
 • H. Gräser: Biochemie und Physiologie der Phytoefektoren (J. S. Knypl). 71-72.
 • N. I. Ševjakova: Metabolizm sery w rastenijach (J. S. Knypl). 72-73.
 • N. P. Voskresehskaja: Fotoregulatornyje aspekty metaboljzma rastenij (J. S. Knypl). 73.
 • G. M. Il'kun: Zagrjazniteli atmosfery i rastenija (J. Oleksyn). 73-74.
 • W. Haupt, M. E. Feinleib (red.): Physiology of movements. Encyclopedia of plant physiology (red.: A. Pirson, M. H. Zimmermann) (J. Zurzycki). 74-75.
 • W. Hoppe, W. Lohmann, H. Markl, H. Ziegler (red.): Biophysik (J. Zurzycki). 75.
 • U. Lüttge, N. Higinbotham: Transport in plants (J. Zurzycki). 76.
 • J. Třiska: Evropska Flora (P. Szotkowski). 76-77.
 • S. Jost Casper, Heinz-Dieter Krausch: Pteridophyta und Anthophyta, 1. Teil (Susswasserflora von Mitteleuropa) (J. Kornaś). 77.

.
Vol. 25, 2

Artykuły - Articles

 • I. Turowska:
  Doc. dr hab. Janina Korta (1908—-1980). -
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(2): 81-84. <PDF>

 • J. Kornaś:
  Josias Braun-Blanquet (3 VIII 1884 —30 IX 1980). -
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(2): 85-88. <PDF>

 • B. Zagórska-Marek:
  Ontogeneza kambium.
  -
  Kambium ontogenesis.
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(2): 89-110. <PDF>

 • Z. Miszalski:
  Niektóre zagadnienia ingerencji SO2 w proces fotosyntezy. Część II: Zmiany aktywności niektórych enzymów uczestniczących w procesie fotosyntezy i metabolizmie azotowym; zróżnicowana wrażliwość roślin. -
  Some questions of the SO2 interference i n the photbsynthesis process. Part II: Changes in activity of some enzymes participating in the photosynthesis process and nitrogen metabolism. Differenciated sensitivity of plants.
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(2): 111-122. <PDF>

 • M. Król:
  Niektóre aspekty funkcjonowania aparatu fotosyntetycznego roślin nagozalążkowych. -
  Some aspects of the functioning of photosynthetic apparatus in the gymnosperm plants.
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(2): 123-134. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections
Wiadomości Botaniczne 1981 25(2): 135-146. <PDF>
 • A. Łukasiewicz:
  Literatura dotycząca ogrodów botanicznych. -
  Bibliography of writingson Botanic Gardens.
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(2): 135-139.

 • M. Tokarski:
  Powtórne kwitnienie roślin w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. -
  Secondary flowering of plants in Botanic Garden of Wrocław University.
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(2): 139-142.

 • K. Kukułczanka:
  Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. -
  Botanic Garden of Wrocław University.
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(2): 142-146.

Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1981 25(2): 147-155. <PDF>
 • R. Bornkamm: Die Pflanze. (W. Starzecki). 147.
 • A. Amberger: Pflanzenernährung. (W. Starzecki). 147-148.
 • Paul J. Kramer, Theodore T. Kozlowski: Physiology of woody plants. (M. Czarnowski). 148.
 • F. Köhlein: Saxifragen und andere Steinbrechgewächse. (M. Lankosz-Mróz). 148-149.
 • G. Fast przy współpracy: J. Coenraad Arends, Martin Hemer, Hans Koch, Kuno Krieger, Erich L. Nuernbergk, Walter Vöth: Orchideenkultur. (K. Szczepanek). 149-150.
 • S. R. Mikulinskij, L. A. Markova, B. A. Starostin: Alphonse de Candolle (A. Piekiełko). 150-151.
 • Jan Rzedowski: Vegetación de México. (J. Kornaś). 151.
 • Gerhard Lerch: Pflanzenökologie. (J. Kornaś). 152.
 • Z. Iwatsuki, D. H. Vitt, S. R. Gradstein: Bryological Herbaria. A Guide to the Bryological Herbaria of the World. (R. Ochyra). 152-153.
 • Marschall R. Crosby, Robert E. Magill: A Dictionary of Mosses. (R. Ochyra). 153-154.
 • S, W. Greene, B. G. Bell, G. C. S. Clarke, M. E. Newton: A synoptic flora of South Georgian mosses. (R. Ochyra). 154.
 • Carl Correns: Untersuchungen über die Vehrmehrung der Laubmoose durch Brutorgane and Stecklinge. (R. Ochyra). 154-155.
 • Jakub Mowszowicz: Przewodnik do oznaczania drzew i krzewów krajowych i aklimatyzowanych. (B. Polakowski). 155.

  Komunikaty - Notices

 • [Komunikaty i sprostowania]. 157. <PDF>

.
Vol. 25, 3

Artykuły - Articles

 • F. Górski:
  Wiadomości Botaniczne. Przegląd treści roczników l — 24 (1957 — 1980). -
  Wiadomości Botaniczne. Review of articles in annuals 1 to 24 (1957 to 1980).
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(3): 161-164. <PDF>

 • J. Kornaś:
  Oddziaływanie człowieka na florę: mechanizmy i konsekwencje. -
  Mechanisms and effects of the human impact upon the flora.
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(3): 165-182. <PDF>

 • J. Zurzycki:
  Dichroizm działania. -
  Action dichroism.
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(3): 183-196. <PDF>

 • S. Godzik:
  Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na rośliny — aktualne problemy i poglądy.
  Effect of air pollution on plants up todate problems and opinions.
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(3): 197-208. <PDF>

 • K. Falińska:
  Eksperymentalne badania biologii populacji wieloletnich roślin zielnych. -
  Experimental data on population biology of perennial herbs.
   Wiadomości Botaniczne 1981 25(3): 209-230. <PDF>

 • J. Jentys-Szaferowa:
  Archiwum Profesora Szafera. -
  Professor Władysław Szafer's archives.
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(3): 231-232. <PDF>

Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1981 25(3): 233-236. <PDF>
 • Progress in Botany — Fortschritte der Botanik, Bd. 41. (J. Kornaś). 233.
 • H. Walter: Vegetation of the Earth and Ecological Systems of the Geo-biosphere. (J. Kornaś). 233.
 • H. Walter: Bekenntnisse eines Ökologen. Erlebtes in acht Jahrzehnten und auf Forschungsreisen in allen Erdteilen. (J. Kornaś). 233-234.
 • R. Schubert: Pflanzengeographie. (J. Kornaś). 234.
 • W. Rudnicka-Jezierska: Chaetomiales — Czuprynkowe; B. Sałata: Protomycetales — Pierwogrzybowe. (B. Gumińska). 234-235.
 • C. C. Charkiewicz (red.): Fłora i rastitielnost Ussuryjskogo zapowiednika. (H. Piękoś-Mirkowa). 235-236.

  Sprawozdania - Reports
Wiadomości Botaniczne 1981 25(3): 237-238. <PDF>

 • Sprawy organizacyjne Polskiego Towarzystwa Botanicznego (L. S. Jankiewicz).

  Komunikaty - Notices
Wiadomości Botaniczne 1981 25(3): 239-240. <PDF>

 • III Międzynarodowy Kongres Ekologii INTECOL 82. (T. Prus).

.
Vol. 25, 4

 • Polskie Towarzystwo Botaniczne w dniu 30 czerwca 1981 roku. Botanical Society of Poland, June 30, 1981.
  Wiadomości Botaniczne 1981 25(4): 243-294. <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1981 25(4): 295-302 <PDF>

  Sprawozdania - Reports

 • Polskie Towarzystwo Botaniczne w obronie przyrody. 295.

 • Rezolucja w sprawie ochrony przyrody w Polsce. 295-297.

 • Stanowisko Polskiego Towarzystwa Botanicznego wobec aktualnych spraw ochrony przyrody w Polsce. 297-302.