POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY


WIADOMOŚCI  BOTANICZNE

[Botanical News]

Vol. 28 (1984): 1 - 4 

Wiad. Botan. - Home Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN


Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 28, 1

Artykuły - Articles

 • A. Środoń:
  Prof. dr Tadeusz Wilczyński (1888—1981).
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(1): 3-6. <PDF>

 • Z. Mirek:
  Pro memoria. Nazwy botaniczne utworzone na cześć Bogumira Eichlera (1843—1905). - Pro memoria. Botanical names given in honour of Bogumir Eichler (1843—1905).
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(1): 7-8. <PDF>

 • M. Czarnowski:
  Spektralna wydajność fotosyntezy roślin wyższych. -
  Spectral efficiency of photosynthesis in higher plants.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(1): 9-26. <PDF>

 • L. Frey:
  Problemy taksonomiczne i kariologiczne w rodzaju Aira L. (plemię Aveneae Nees). -
  Taxonomical and karyological problems in the genus Aira L. (tribes Aveneae Nees).
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(1): 27-34. <PDF>

 • G. H. Tomaszewicz:
  Zagadnienia dotyczące klasyfikacji desmidii. -
  Problems concerning the classification of desmidia.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(1): 35-40. <PDF>

 • K. Turnau:
  Rola grzybów w procesie powstawania roślin lądowych. -
  The role of fungi in the process of arising of land plants.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(1): 41-44. <PDF>

 • K. Skawińska:
  Kierunki zmian ewolucyjnych w budowie morfologicznej ziarn pyłku Angiospermae. -
  Trends of evolutional changes in the morphological structure of Angiospermae pollen grains.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(1): 45-52. <PDF>

 • J. Krupa:
  Strukturalno-funkcjonalne adaptacje mchów do lądowych warunków życia. -
  Structural and functional adaptations of mosses to terrestrial conditions.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(1): 53-66. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections

 • B. Prędota:
  Kiełkowanie makrohydrontów. -
  The shooting of the macrohydrophytes.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(1): 67-76. <PDF>

 • K. Bojarczuk, A. Chodun:
  Rozmnażanie różaneczników z sadzonek zielnych. -
  The rhododendron propagation by herbaceus cuttings.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(1): 77-82. <PDF>

 • K. Kukułczanka, M. Gracz-Nalepka, K. Ziemba:
  Aklimatyzacja Bletilla striata Rchb. L w Ogro­
  dzie Botanicznym we Wrocławiu. -
  The Acclimatization of Bletilla striata Rchb. f. in the Botanical Garden to Wrocław.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(1): 83-86. <PDF>

Recenzje -  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1984 28(1): 87-96. <PDF>
 • Plant Infection. The Physiological  and  Biochemical Basis. Editors: Y. Asada, W. R. Bushnell, S. Ouchi, C. P. Yance. (Z. Piskornik). 87
 • Braune W., Leman A., Taubert H.: Pflanzenanatomisches Praktikum I. (Z. Miszalski). 87
 • C. N. Page: The ferns of Britain and Ireland. (J. Kornaś). 88
 • R. M. Tryon, A. F. Tryon: Ferns and allied plants with special reference to tropical America. (J. Kornaś). 89
 • Progress in Botany — Fortschritte der Botanik. Bd. 44. Editors: H. Ellenberg, K. Esser, K. Kubitzki, E. Schnepf, H. Ziegler. (J. Kornaś). 90
 • G. Halliday, M. Beadle: Consolidated index to Flora Europea. (J. Kornaś). 90
 • M. Vyskot a kolektiv: Československé pralesy. (P. Szotkowski). 90
 • H. Miihlberg: Das grosse Buch der Wasserpflanzen. (P. Szotkowski). 91
 • Plant carbohydrates. II. Extracellular carbohydrates. F. A. Loewus, W. Tanner (wyd.). (J. Zurzycki). 92
 • O. L. Lange, P. S. Nobel, C. B. Osmond, H. Ziegler (wyd.). Physiological Plant Ecology I. (J. Zurzycki). 92
 • T. L. Simpson and B. E. Volcani (ed.): Silicon and siliceous structures in biological systems. (J. Siemińska). 93
 • J. Hausler: Schizomycetes, Bakterien. Süsswasserflora von Mitteleuropa Bd. 20. (K. Starmach). 94
 • J. Webster: Pilze. Eine Einführung. (B. Gumińska). 95

Sprawozdania -  Reports
Wiadomości Botaniczne 1984 28(1): 97-98. <PDF>

 • I Spotkanie Lichenologów Polskich — Kielce '83. (E. Bylińska, W. Fałtynowicz)

.
Vol. 28, 2

Artykuły - Articles

 • K. Szczepanek:
  Dr Wanda Wróbel-Stermińska (1911—1983).
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(2): 103-104. <PDF>

 • K. Falińska:
  Demografia roślin. -
  Plant demography.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(2): 105-130. <PDF>

 • E. Arseniuk:
  Proces płciowy w rozmnażaniu grzybów z rodzaju Phytophthora. -
  Sexual reproduction in the molds of the genus Phytophthora.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(2): 131-144. <PDF>

 • E. Arseniuk:
  Czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne indukujące tworzenie oospor przez hetero
  taliczne gatunki rodzaju Phytophthora. -
  Physical, chemical and biological factors inducing oospores formation in the heterothalic species Phytophthora.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(2): 145-152. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections

 • A. Łukasiewicz:
  Potrzeba ujednolicenia metodyki fenologicznej w polskich ogrodach botanicznych
  i arboretach. -
  Necessity of standarization of phenological methods in Polish Botanical Gardens and arboreta.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(2): 153-158. <PDF>

 • A. Węgłowski:
  Chloroza różaneczników. -
  Chlorosis of rhododendrons.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(2): 159-164. <PDF>

 • A. Łukasiewicz:
  Metodyka pracy nad zachowaniem gatunków rzadkich i ginących, stosowana w
  Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. -
  Methods of work on the preservation of rare and perishing plant species used in Botanical Garden of the A. Mickiewicz University in Poznań.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(2): 165-168. <PDF>

 • M. Tokarski:
  Szafrany jesienne w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. -
  The autumnal crocuses in Botanical Garden of Wrocław.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(2): 169-174. <PDF>

Recenzje  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1984 28(2): 175-182. <PDF>
 • J. White (ed.): Studies in Irish vegetation. (J. Kornaś). 175
 • A. K. Baishya, R. R. Rao: Ferns and fern-allies of Meghalaya State, India. (J. Kornaś). 176
 • F. J. Kruger, D. T. Mitchell, J. U. M. Jarvis (eds.): Mediterranean-type ecosystems: the role of nutrients. (J. Kornaś). 176
 • D. Boutler, B. Parthier (wyd.): Nucleic acids and proteins in Plants I. Structure, biochemistry and physiology of proteins. (J. Zurzycki). 176
 • F. A. Loewus, W. Tanner (wyd.): Plant carbohydrates I, intracellular carbohydrates. (J. Zurzycki). 177
 • H.E.Bigelow: North american species of Clitocybe. Part I. (W. Wojewoda). 178
 • W. G. Burton: Post-harvest physiology of food crops. (S. Lewak). 179
 • Sz. Priszter: Arbores fruticesque Europae — Vocabularium octo linquis redactum. (M. Czarnowski). 180
 • W. H. Smith: Air pollution and forest. Interactions between air contaminants an forest ecosystems. (M. Czarnowski). 180
 • L. J. Littlefield, M. C. Heath: Ultrastructure of rust fungi. (F. Młodzianowski). 181

Sprawozdania  Reports
Wiadomości Botaniczne 1984 28(2): 183-184. <PDF>

 • Sprawozdanie ze Zjazdu Sekcji Paleobotanicznej PTB 7—8 września 1983 we Wrocławiu. (E. Wcisło-Luraniec).

Komunikat - Notices
Wiadomości Botaniczne 1984 28(2): 185. <PDF>

 • Zawiadomienie wstępne o XIV Międzynarodowym Kongresie Botanicznym 24 lipca — l sierpnia 1987, Berlin (Zachodni), (J. Kornaś).

.
Vol. 28, 3

Artykuły - Articles

 • A. Gregorczyk:
  Zastosowanie terminologii termodynamicznej w gospodarce wodnej roślin. -
  An adaptation of thermodynamic terminology in the plant water management.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(3): 191-200. <PDF>

 • T. Bednarz:
  Oznaczanie potencjału troficznego wód metodą testów glonowych. -
  Trophic potential of water by the method of algal tests.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(3): 201-210. <PDF>

 • L Sztencel, W. Żelawski:
  Modele matematyczne najczęściej stosowane w analizie wzrostu żywych
  organizmów. -
  The most commonly used mathematical models in the analysis of the growth of living organisms.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(3): 211-225. <PDF>

 • Ł. Brodziak:
  Lentinus edodes (Berk.) Sing. — shiitake — interesujący grzyb jadalny. -
  Lentinus edodes (Berk.) Sing. — shiitake — very interesting edible mushroom.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(3): 227-236. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections

 • L. Awzan, K. Węglarski:
  Wycieczka przyrodnicza z Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu
  do krajów Afryki Zachodniej. -
  Collecting trip to West  African countries from Botanical Garden of Adam Mickiewicz University of Poznań.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(3): 237-243. <PDF>

 • A. Chodun:
  Szkody mrozowe u wrzosów i wrzośców w Arboretum Kórnickim spowodowane
  przez zimę 1981/82 r. -
  Frost damages on some Calluna and Erica heath after the winter season 1981/82 observed in the Kórnik Arboretum.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(3): 245-249. <PDF>

Recenzje  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1984 28(3): 251-256. <PDF>
 • I. Mathe, Sz. Priszter: The Cultivated Plants of Hungary. (M. Czarnowski). 251
 • B. Rams: Wartość zasobów kopytnika pospolitego Asarum europaeum L. na wybranych stanowiskach w Polsce Południowej. (E. Szymańska). 252
 • J. P. Frahm, W. Frey: Moosflora. (R. Ochyra). 252
 • E. Oberdorfer; unter Mitarbeit von T. Muller: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. (J. Kornaś). 253
 • W. B. G. Jacobsen: The ferns and fern allies of Southern Africa. (J. Kornaś). 254
 • J. E. De Langhe, L. Delvosalle, J. Duvigneaud, J. Lambinon, C. Vanden Berghen: Nouvele flore de la Belgique, du Grand-Duche de Luxembourg, du Nord de la France et des Regions voisines. (J. Kornaś). 254
 • C. G. G. J. Van Steenis, R. E. Holttum (eds.): Flora Malesiana, Ser. II, Pteridophyta. (J. Kornaś). 255
 • E. Oberdorfer (Herausgeber): Suddeutsche Pflanzengesellschaften. (J. Kornaś). 255

Sprawozdania  Reports
Wiadomości Botaniczne 1984 28(3): 257-260. <PDF>

 • Sprawozdanie z XLVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Cz. Hołdyński)

.
Vol. 28, 4

Artykuły - Articles

 • J. Mowszowicz:
  230-lecie "Species plantarum" Karola Linneusza. -
  "Species plantarum" by Karl Linneus — 230-th anniversary of the edition.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(4): 263-266. <PDF>

 • E. Wcisło-Luraniec:
  Palaeohepatica roemeri Raciborski, mało znany wątrobowiec kopalny. -
  Palaeohepatica roemeri Raciborski a little known fossil liverwort.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(4): 267-270. <PDF>

 • Z. Mirek:
  Posiedzenia czwartkowe Krakowskiego Oddziału PTB — historia i dzień dzisiejszy.
  (w 70 rocznicę istnienia). - "
  Thursday Meetings" of the Polish Botanical Society in Cracow — in the past and at the present moment (70-th anniversary of the Cracow Section creation).
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(4): 271-282. <PDF>

 • Z. Miszalski:
  Wrażliwość porostów na SO2. -
  Sensitivity of lichenes on SO2 pollution.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(4): 283-302. <PDF>

Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów - Bulletin of Botanical Gardens Museums and Collections

 • K. Szczepanek:
  Sesją naukowa w dwustulecie założenia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Ja
  giellońskiego. -
  A scientific session on the occasion of the two-hundredth anniversary of the Botanical Garden in Cracow.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(4): 303-306. <PDF>

 • M. Czekalski:
  Zdolność tumorów roślin drzewiastych do wytwarzania korzeni przybyszowych. -
  Ability of woody-plants tumors to produce adventitious root.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(4): 307-314. <PDF>

 • J. Dolatowski:
  Torreya nucifera (L.) Sieb. et Zucc. w Arboretum Kórnickim. -
  Torreya nucifera (L.) Sieb. et Zucc. in the Kórnik Arboretum.
  Wiadomości Botaniczne 1984 28(4): 315-318. <PDF>

Recenzje  Reviews
Wiadomości Botaniczne 1984 28(4): 319-326. <PDF>
 • S. Holmes: Outline of plant classification. (J. Kornaś). 319
 • H. A. Mooney, M. Godron (eds.): Disturbance and ecosystems — components of response. (J. Kornaś). 319
 • H. Ettl: Chlorophyta I. Phytomonadina. (K. Starmach). 320
 • E. Michael, B. Hennig. H. Kreisel: Handbuch für Pilzfreunde. Bd. V. (W. Wojewoda). 321
 • E. Michael, B. Hennig, H. Kreisel: Handbuch für Pilzfreunde. Bd. V. (W. Wojewoda). 322
 • J. Häusler: Süsswasserflora von Mitteleuropae. Bd. 20. (Z. Przybyłkiewicz). 323
 • D. Hess: Die Blüte. (K. Szczepanek). 324
 • J. L. Hali, T. J. Flowers, R. M. Roberts: Struktura i metabolizm komórek roślinnych. (M. Polański). 325

Sprawozdania  Reports
Wiadomości Botaniczne 1984 28(4): 327-330. <PDF>

 • Sprawozdanie z pobytu na III Międzynarodowym Kongresie Mikologicznym w Tokio w 1983 r. (A. Skirgiełło, M. Ławrynowicz).