POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 32 (1988): 1 - 4

Wiad. Botan. - Home Pomoc:  przeszukiwanie bazy artykułów PTB / IB PAN
Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 32, 1


Artykuły - Articles

 • J. Sokołowska Rutkowska:
  Mgr Nadzieja Rojecka. -
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(1): 3-4. <PDF>

 • J. Sienkiewicz:
  Janusz Wolak (1929—1986). -
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(1): 5-8. <PDF>

 • G. Kowalewska:
  Toksyczne działanie miedzi na fitoplankton w środowisku morskim. -
  Toxic influence of copper on phytoplankton in the marine environment.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(1): 9-20. <PDF>

 • J.  Kornaś: 
  Strategie przystosowawcze paprotników w strefie sawannowej Afryki tropikalnej. -
  Adaptive strategies of pteridophytes in the savanna woodland zone of tropical Africa.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(1): 21-46. <PDF>

 • J.Kępczyński:
  Wykorzystanie różnych czynników i metod w badaniach nad rolą etylenu we wzroście
  i rozwoju roślin. -
  The use of different factors and methods forstudying the role of ethylene in the growth and development of plants.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(1): 47-60. <PDF>

Recenzje - Reviews
Wiadomości Botaniczne 1988 32(1): 61-66. <PDF>
 • H. Ellenberg: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht. (J. Kornaś). 61.

 • H. Ellenberg, R. Mayer, J. Schauermann (red.): Ökosystemfórschung-Ergebnisse des Solling-Projekts 1966—1986 (J. Kornaś). 61.

 • E. Hulten, M. Fries: Atlas of North European Vascular Plants North of the Tropie of Cancer (J. Kornaś). 62.

 • H. A. Mooney, J. A. Drake (red.): Ecology of biological invasions of North America and Hawaii (J. Kornaś). 63.

 • U. Sedlag, E. Weinert: Biogeographie, Artbildung, Evolution (J. Kornaś). 63.

 • R. C. Worrest, M. M. Caldwell (eds.): Stratospheric ozon reduction, solar ultrafiolet radiation and plant life (A. Medwecka-Kornaś). 64.

 • K. Krammer, H. Langc-Bertalot: Baccillariophyceae, l Teil: Naviculaceae (J. Siemińska). 64.

Sprawozdanie
Wiadomości Botaniczne 1988 32(1): 67-68. <PDF>

 • Sympozjum mikologiczne w Czechosłowacji (A. Skirgiełło, M. Lisiewska). 67.

.
Vol. 32, 2

Artykuły - Articles

 • K. Karczmarz:
  Profesor dr Irena Rejment-Grochowska (1911—1979) — in Memoriam.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(2): 71-76. <PDF>

 • H. Tokarz:
  Profesor dr hab. Stanisław Gill (1920—1986).
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(2): 77-80. <PDF>

 • A. Sokołowska-Kulczycka:
  Poszukiwanie przyczyn zmienności rozwojowej gematofitów żeńskich
  u Angiospermae. -
  Causes of developmental variability of female gametophytes in Angiospermae.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(2): 81-94. <PDF>

 • E. Teske:
  Hipoteza florigenu po pięciu latach. -
  Fifty years of florigen hypothesis.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(2): 95-104. <PDF>

 • J. Kępczyński:
  Funkcja etylenu w kiełkowaniu nasion. - The role of ethylene in germination of seeds.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(2): 3-6. <PDF> 105

 • S. Król:
  Synantropizacja fitocenoz leśnych przez introdukcję obcych gatunków drzew. -
  Synantropization of forest plant communities the introduction of foreign species of trees.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(2): 3-6. <PDF>  115

Recenzje - Reviews
Wiadomości Botaniczne 1988 32(2): 125-129. <PDF>

 • H. D. Behnke, K. Esser, K. Kubitzki, M. Runge, H. Ziegler (eds.): Progress in Botany (J. Kornaś). 125.
 • J. B. Faliński (ed.): Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forest (J. Kornaś). 125.
 • P. H. Raven, Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn (eds.): Biology of plants (J. Kornaś). 126.
 • F. Ebel, F. Kummel, C. Beierlein (eds.): Botanische Garten Mitteleuropas (M. Lankosz-Mróz). 127.
 • G. Hamel, H. Walther (eds.): Orchideen (M. Lankosz-Mróz). 128.
 • M. P. Nayar (ed.): Network of botanic gardens (B. Zemanek). 128.
 • H. Kreisel, F. Schauer (eds.): Methoden des mykologischen Laboratoriums (Wł. Wojewoda). 129.

.
Vol. 32, 3

Artykuły - Articles

 • E. Zastawniak:
  Dr hab. Janina Oszast (1908—1986).
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(3): 133-136. <PDF>

 • J. Białczyk, Z. Lechowski:
  Fizjologiczne i biochemiczne aspekty ruchu komórek szparkowych. -
  Physiological and biochemical aspects of the guard celi s movement.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(3): 137-156. <PDF>

 • B. Borkowska:
  Toksyczność glinu (Al). -
  Aluminium toxicity.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(3): 157-166. <PDF>

 • J. Siemińska:
  Nowy prokariot zawierający chlorofile a i b. -
  A new prokaryote containing chlophylls a and b.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(3): 167-168. <PDF>

 • A. Nienartowicz, A. Barcikowski, K. Wieczorkowski:
  Zastosowanie metod komputerowych
  w taksonomii, geografii i socjologii roślin. -
  The application of computer methods in plant taxonomy, plant geography and phytosociology.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(3): 169-182. <PDF>

Recenzje - Reviews
Wiadomości Botaniczne 1988 32(3): 183-190. <PDF>

 • T. Smitinand, K. Larsen (eds.): Flora of Thailand (J. Kornaś). 183.
 • G. Dahlgren (Herausgeber): Systematische Botanik (J. Kornaś). 183.
 • A. Estrada, T. H. Fleming (eds.): Frugivores and seed dispersal (J. Kornaś). 184.
 • J. Deshmukh: Ecology and tropical biology (J. Kornaś). 184.
 • C  F. Jordan (ed.): Amazonian rain forest — ecosystem disturbance and recovery (J. Kornaś). 185.
 • D. R. Murray (ed.): Seed dispersal (J. Kornaś). 186.
 • J. Kochman: Zarys mikologii dla fitopatologów (B. Gumińska). 186.
 • Encyklopedia of Plant Physiology (J. Poskuta). 187.
 • A. v. Hübschmann: Prodromus der Moosgesellschaften Zentraleuropas (K. Karczmarz). 188.
 • K. M. Urbańska (ed.): Differentiation Patterns in Higher Plants (E. Pogan). 189.
 • M. J. P. Scannell, D. M. Synnott: Census Catalogue of the Flora of Ireland (R. Czapik). 190.

Sprawozdania - Reports
Wiadomości Botaniczne 1988 32(3): 191-192. <PDF>

Sprawozdanie z III Letniej Szkoły Geobotanicznej w Krutyni k. Rucianego (30 VIII—5 IX 1987 roku) (B. Czarnecka). 191.

.
Vol. 32, 4

Artykuły - Articles

 • Wł. Starzecki:
  Wspomnienie pośmiertne o Anatolu Listowskim.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(4): 197-200. <PDF>

 • R. Mól:
  Metody przejaśniania tkanek stosowane w embriologii roślin. -
  Clearing methods used in the plant embryology.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(4): 201-208. <PDF>

 • J. Białczyk, Z. Lechowski:
  Ruchy sejsmonastyczne organów roślinnych. -
  The seismonastic movements of plant organs.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(4): 209-226. <PDF>

 • L. A. Kleczkowski, T. Łoboda, E. Nalborczyk:
  Pomiary fotooddychania u roślin wyższych. -
  Determination of photorespiration in higher plants
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(4): 227-240. <PDF>

 • K. J. Rakowski:
  Rola aktywności autolitycznej w procesach różnicowania komórkowego ze szcze
  gólnym uwzględnieniem różnicowania tkanek waskularnych roślin. -
  Role of autolytic activity in celi differentiation with emphasis to plant vascular tissue.
  Wiadomości Botaniczne 1988 32(4): 241-246. <PDF>

Recenzje - Reviews
Wiadomości Botaniczne 1988 32(4): 247-256. <PDF>

 • H. Reisigl, R. Keller: Alpenpflanzen im Lebensraum (J. Kornaś). 247.
 • P. Ozenda: Die Vegetation der Alpen in europäischen Gebirgeraum (J. Kornaś). 247.
 • G. A. Ellenbroek: Ecology and productivity of an African wetland system (J. Kornaś). 248.
 • G. Kaule: Arten- und Biotopschutz (J. Kornaś).        248.
 • B. Dell, A, J. M. Hopkins, B. B. Lamont (red.): Resilience in mediterranean-type ecosystems (J. Kornaś). 249.
 • A. H. L. Huiskens, C. W. P. M. Blom, J. Rozema (eds.): Vegetation between land and sea, structure and processes (J. Kornaś). 249.
 • F. Kotlaba: Zemépisné rozśireni a ekologie chorośu (Polyporales s. l.) (B. Gumińska). 250.
 • J. E. Smith: Fungal Differentiation (A. Zurzycka). 250.
 • T. Pócs, T. Simon, Z. Tuba, J. Podani (red.): Proceedings of the IAB Conference of Bryoecology (R. Ochyra). 251.
 • W. R. Ullrich, P. J. Aparicio, P. J. Syrett, F. Castillo (red.): Inorganic Nitrogen Metabolism (St. Więckowski). 252.
 • V. Ya. Brodsky, L V. Uryvaeva: Genome multiplication in growth and development. Biology of polyploid and polytene cells (K. Turała-Szybowska). 253.
 • Ch. Steinberg, B. Lenhart: Wenn Gewässer sauer werden. Ursachen, Verlauf, Ausmass (Z. Miszalski). 253.
 • B. Hock, E. Elstner: Pflanzentoxikologie. Der Einfluss von SchadstorTen und Schadwirkungen auf Pflanzen (Z. Miszalski). 254.
 • H. Rehder: Evolution anderes gesehen (Z. Miszalski). 254.
Sprawozdania - Reports
Wiadomości Botaniczne 1988 32(4): 257-258. <PDF>
 • Sympozjum — "Struktura i funkcje korzenia" (M. Wierzbicka). 257.