POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
(Botanical News)

Vol. 36 (1992): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

Vol. 36, 1/2

Artykuły - Articles

 • K. Czyżewska, S. Cieśliński:
  Problemy zagrożenia porostów w Polsce. - Problems of threatened lichenized fungi in Poland.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 5-17. <abstract> <PDF>

 • A. Zemanek:
  Historia botaniki na tle współczesnego
  naukoznawstwa. -
  History of botany on the background of contemporary science of science.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 19-24. <abstract> <PDF>

 • D. Sieminiak, A. Miller, R. Szymański:
  Ocena podo
  bieństw i różnic między zbiorowiskami glonów glebowych. Metoda hierarchicznej analizy skupień. -
  Eslimation of likeness and diversity between soil algal community. Hierarchical cluster analysis method.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 25-30. <abstract> <PDF>

 • J. J. Ślaski:
  Mechanizmy tolerancyjności na toksyczne
  działanie jonów glinu u roślin wyższych. -
  Mechanisms of aluminium tolerance in higher plants.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 31-45. <abstract> <PDF>

 • B. Wyżgolik:
  Oddziaływanie par smołowych i pako
  wych na rośliny. -
  The effect of tar and peach vapoun on plants.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 47-51. <abstract> <PDF>

 • J. B, Faliński:
  Słownik terminów botanicznych - wstę
  pne założenia redakcyjne. -
  Dictionary of botanical terms - preamble edition ideas.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 53-62. <abstract> <PDF>

 • A. Środoń:
  Kłopoty z kłokoczką. -
  Troubles with Staphylea pinnata L.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 63-67. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 69-128 <full text>

  Portrety botaników polskich. Portraits of Polish Botanists.

 • T. Ślawski:
  Antoni Kotowicz.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 69.

 • T. Ślawski:
  Witold Fusek.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 70.

  Rozstania.Obituaries.

 • T. Majewski:
  Alina Doroszewska.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 71-73.

 • E. Pogan:
  Janina Małecka.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2):  73-77.

  Rocznice, jubileusze.Anniversaries, jubilees.

 • L. Fagasiewicz, M. Ławrynowicz:
  95-lecie Olgi Kołodyńskiej, nestora Polskiego Towarzystwa Botanicznego. - 95th anniversary of Olga Kołodyńska birth, a nestor of Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 77.

 • Z . Mirek:
  Pro memoria (Karol Karpowicz, Jan. J. Mniszech, Wacław Niedziałkowski. Józef Paczoski, Feliks Woytkowski).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2):     77-78.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. Scientific meeting reports.

 • K. Harmata:
  IV Międzynarodowa Konferencja Aerobiologii (Sztokholm. 27-31.VIII.1990). 4th International Aerobiological Conference (Stockholm. 27-31 August 1990).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 78-80.

 • D. Tumidajowicz:
  IV Seminarium Grupy Roboczej "Rośliny Wrzosowate" (Wrodaw,27-28.V.1991). - IVth Workshop on Ericaceaus plant (Wrocław, 27-28 May 1991).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 80-81.

 • P. Köhler:
  Zebranie Zespołu H istorii Ogólnych Problemów Biologii i Komisji Historii Nauk Biologicznych (Warszawa, 28.V.1991). - Conference of Group for History of General Problems of Biology and Committee of History of Biological Sciences.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 81-82.

 • L. Lipnicki:
  Konferencja "Threat and Conservation of Lichens and Bryophytes in Central Europe". - Conference "Threat and conservation of lichens and bryophytes in Central Europe".
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2):  82-84.

 • B. Zemanek:
  Piętra roślinności w środkowo-zachodnich Alpach - międzynarodowa sesja letnia, Champex (Valais), Szwajcaria 3-10.VII.1991. - Vegetation levels in the central-westem Alps, an internalional suminer session, 3-10 July 1991, Champex (Valais), Switzerland.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 84-85.

 • J. Mitka:
  II Międzynarodowa Wycieczka Fitosocjologiczna w Szwajcarii 14-21.VII.1991. - 2nd Intemational Phytosociological Excursion, Switzerland, 14-21 June 1991.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2):  85-88.

 • M. Grodzińska-Jurczak:
  Szkoła Letnia - Central European University (CEU) - Post Graduate Program in Environmental Sciences (Budapeszt, 1.VII.-23.VIII.1991). - Summer School. Central European University (CEU)-Post Graduate Program in Environmental Sciences (Budapest. l July - 23 August 1991).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2):  88-90.

 • T. Wodzicki:
  Międzynarodowe sympozjum poświęcone mechanizmom biochemicznym w procesach regulacji wzrostu roślin (Mediolan, Włochy, 11-13.IX.1991). - International Symposium, "Biochemical Mechanisms lnvolved in Growth Regulation" (Milano, Italy, 11-13 September 1991).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 90.

  Botanika za granicą. Botany abroad.

 • K. Marhold, J. J. Wójcicki:
  Słowackie Towarzystwo Botaniczne. - Slovak Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2):  90-91.

  Z życia PTB.PTB news.

 • J. Hereźniak:
  Konkurs dendrologiczny - ciągle tylko w Łodzi. - Dendrological contest - still only in Łódź?
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 91-92.

 • Granoszewski W.:
  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego Oddziału PTB.
  - Report and election meeting of the Polish Botanical Society Kraków Division.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2):  92-93.

 • A. Bujakiewicz:
  Pierwsza Sesja Terenowa Sekcji Mikologicznej. - The First Field Session of the Mycological Section.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2):  93-94.

  Varia.

 • K. Krajewska:
  Wystawa "Rośliny lasu karbońskiego" (Muzeum Ziemi PAN - Warszawa). - "Planls of Carboniferous forest" an exhibition (Museum of Earth, PAN, Warsaw).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 94-96.

 • A. Zemanek:
  Listy Marii z Ebertów Józefowej Rostafińskiej z lat 1881-1890. - Letters of Maria Rostafińska neé Ebert from the years 1881-1890.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 96-97.

 • P. Köhler:
  Leksykon polskich botaników. 3. T. Bocheński. - Dictionary of Polish Botanists. 3. T. Bocheński.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2):  97-98.

 • R. W.-B.:
  Alicji Zemanek wiersze botaniczne i nie tylko. - Alicja Zemanek's botanical and other poems.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 98-99.

 • R. W.-B.:
  Uroczystość botaniczna w Ambasadzie Polskiej w Bernie. - Botanical celebration at the Polish Embassy in Bern.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 99.

  Nowe periodyki i serie. New journals and series.

 • J. J. Wójcicki:
  Revue d'Ecologie Alpine.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2):  99-100.

 • J. J. Wójcicki:
  Vegetation History and Archaeobotany.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2):  100-101.

  Informacja botaniczna.Botanical information.

 • H. Lewicka:
  Spis zagranicznych czasopism otrzymywanych przez Bibliotekę PTB. - A list of foreign periodicals received by the Library of Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2):  101-106.

  Muzea, archiwalia, zbiory.Museums, archieves, collections.

 • A. Zemanek:
  Najstarsze źródła do dziejów polskiej botaniki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej oraz Biblioteki Kapituły Krakowskiej na Wawelu. - The oldest sources for the history of Polish botany in the collections of the Jagiellonian Library and the Cracow Capitular Library.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2):  106-108.

  Ogrody botaniczne i arboreta.Botanic gardens and arboreta.

 • E. Zenkteler:
  Ochrona rzadkich i ginących gatunków roślin na terenie Łotwy oraz w uprawach zachowawczych Ogrodu Botanicznego Łotewskiej Akademii Nauk w Salaspils. - The conservation of rare and threatened species in the Latvia and in the collection of the Botanical Garden of the Latvian Academy of Sciences in Salaspils.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2): 108-111.

  Polemiki i dyskusje. Polemics and discussion.

 • Z. Witkowski:
  Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN - próba samooceny. - Nature Conservation Research Centre of the Polish Academy of Sciences - an attempt to selfestimation.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(1/2):  112-118.

  Recenzje.Book reviews118-124.

  Nadchodzące spotkania.Forthcoming meetings.  124-128.

Vol. 36, 3/4

Artykuły - Articles

 • J. Bogdanowski:
  Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej. - Slyles, composition and revalorization in the Polish garden art.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 3-16. <abstract> <PDF>

 • W. Oleszek:
  Techniki badania allelopatii. -
  Esperimental methods for the research of allelopathy.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 17-25. <abstract> <PDF>

 • K. Czyżewska:
  Nowy podział rodzaju Parmelia (Ascomycotina lichenisata). -
  New division of genus Parmelia (Iichenized fungi).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 27-28. <abstract> <PDF>

 • G. Marszałkowski, R. Karwowska:
  Fruktany. - Fructans.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 29-33. <abstract> <PDF>

 • W. Kuternozińska:
  Polarny transport auksyn w roślinach.
  Polar auxin transport in plants.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 35-45. <abstract> <PDF>

 • J. W. Poskuta:
  Zależności pomiędzy fotosyntezą i oddychaniem u roślin. -
  Relationships between photosynthesis and respiration in plants.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 47-52. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 53-119 <full text>

  Portrety botaników polskich. Portraits of polish botanists.

 • A. Zemanek:
  M. Raciborski.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 53.

 • J. J. Wójcicki:
  B. Pawłowski.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 54.

  Rozstania. Obituaries.

 • T. Majewski:
  Profesor Henryk Teleżyński (1905-1989. - Professor HenrykTeleżyński (1905-1989).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 55-57.

 • J. Grabowska:
  Profesor Jadwiga Raniecka-Bobrowska (1904-1990). - Professor Jadwiga Raniecka-Bobrowska (1904-1990).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 57-59.

 • T. Baszyński:
  Profesor dr hab. Adam Paszewski. - Professor dr hab. Adam Paszewski (T. Baszyński).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 59-61.

 • T. Załuski:
  Mgr Kazimierz Kryska.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 61.

 • W. Wojewoda:
  Stanisław Batko (1904-1975) jako mikolog i fitopatolog. - Stanisław Batko (1904-1975) as a mycologist and phytopathologist (W. Wojewoda).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 61-63.

  Rocznice, jubileusze.Anniversartes, jubilees.

 • R. W.-B.:
  Pro memoria (W. Besser, F. Bieniasz, K. Borowiczka, B. Jaroń, K. Łapczyński, S. Sokołowski, J. B. Szafarkiewicz, H. Zapałowicz).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 63-64.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. Scientific meeting reports.

 • M. Kotańska, D. Tumidajowicz:
  Międzynarodowe Towarzystwo Badań Korzeniowych - 3. sympozjum (Wiedeń.2-6. IX. 1991). - International Society of Root Research - 3. Symposium (Vienna, 2-6 September 1991).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 64-66.

 • A. Rostański:
  Międzynarodowa Konferencja na temat "Kartowanie biotopów na obszarach zasiedlonych" (Wiedeń, 26-28.lX.l991). - "Biotope mapping in inhabited regions" - an intemational conference (Vienna, 26-28 September 1991).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 66.

 • P. Köhler:
  Sympozjum "Zbiory przyrodnicze w Polsce. Dokumentacja, przepływ informacji". Muzeum Górnośląskie (Bytom, 21-23.XI.1991). - "Nature collections in Poland". Documentation and information flux - a symposium at Górnośląskie Museum (Bytom, 21-23 November 1991).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 66-67.

 • R. Kaźmierczakowa:
  Pierwotność przyrody tematem 37 Seminarium Geobotanicznego (Warszawa, 29.II.1992). - Primeval nature as an object of 37th Geobotanical Seminar (Warszawa, 29 February 1991).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 67-69.

 • E.Stupnicka-Rodzynkiewicz:
  "Zachwaszczenie upraw na przestrzeni lat 1980-1990" 14. Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa (Kraków, 27-28.VI.1991). - "Weddiness of field crops during the years 1980-1990", 14th National Scientific Conference (Kraków, 27-28 Jane 1991).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 69-71.

 • J. T. Siciński:
  Kolokwium nt. "Możliwości zachowania zagrożonych gatunków flory towarzyszącej uprawom" (Berlin, 29-30.X.1991). - Seminar on the possibilities of conservation of endangered species accompanying crop plants (Berlin, 29-30 October 1991).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 71-72.

 • M. Zenkteler:
  IV Międzynarodowe Sympozjum ni. "Pyłki i zalążki okrytonasiennych". Aspekty podstawowe i stosowane (Włochy, 23-27.VI.1991). - 4th International Symposium on Angiospem Pollen and Ovules. Basic and applied aspects (Italy, 23-27 June 1991).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 73.

  Botanika za granicą. Botany abroad.

 • M. E.Newton:
  Brytyjskie Towarzystwo Briologiczne. - British Bryological Society.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 73-74.

  Z życia PTB.Polish Botanical Society News.

 • J. Sanecki, J. Kwandrans:
  Jubileuszowa X Konferencja Sekcji Fykologicznej PTB, Kraków - Bukowno. 24-26 maja 1991. - Jubilee 10th All-Polish Conference of Phycological Section of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 74-77.

 • M.Lankosz-Mróz:
  Spotkania Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów PTB w 1991 roku. - Meetings of the Section of Botanical Gardens and Arboreta of the Polish Botanical Society in the year 1991.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 77-78.

 • T. Załuski:
  Sympatyczny zasłużony. - Nice man of merit.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 78.

 • M. Ławrynowicz:
  Polskie Towarzystwo Botaniczne w 1991 roku. - Polish Botanical Society in 1991.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 79-84.

  Varia.

 • E. Wcisło-Luraniec:
  Odkrycie DNA w stanie kopalnym. - Discovery of fossil DNA.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4):  84-85.

 • K. Krajeńska:
  Niepublikowany podręcznik paleobotaniki Józefa Siemiradzkiego. - Unpublished manual of palaeobotany by Józef Siemiradzki.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 85-90.

 • Leksykon botaników polskich.Dictionary of Polish Botanists.

4. Jan Walas (A. Zemanek)
    
Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4):  90-91.

5. Witold Fusek (T. Ślawski)
    
Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4):  91-92.

 • R. W.-B.:
  Wystawa fotografii przyrodniczej dr Janusza Hereźniaka w Danii. - Exhibition of nature photography by dr Janusz Hereźniak in Denmark.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 92-93.

 • A. Chlebicki:
  Coetus Mycologorum Poloniae t.1. - Coetus Mycologorum Poloniae vol. 1.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 93-96.

  Nowe periodyki i serie. New Journals and series.

 • Z. Mirek:
  The Holocene.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 96-97.

 • Z. Mirek:
  Cunninghamia.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 97.

 • R. Czapik:
  Apomixis Newsletter.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 97-98.

  Informacja botaniczna.Botanical information.

 • L. Musiał:
  Index Nominum Genericorum (Plantarum).
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 98-99.

  Muzea, archiwalia, zbiory.Museums, archieves, collections.

 • P. Köhler:
  Katalogi nasion („Indices seminum") w zbiorach Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Seed lists in the Museum of the Jagiellonian University Botanic Garden, Cracow, Poland.
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 99-105.

  Ogrody botaniczne, arboreta. - Botanic gardens, arboreta.

 • E. Kuźniewski, W. Tyszkowski:
  "Index Seminum" jako źrodło informacji do "Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce" (ATPOL). - Seed lists as a source of data to "Atlas of Distribution of Vascular Plants in Poland".
  Wiadomości Botaniczne 1992 36(3/4): 105.

  Recenzje.Book reviews.  105-117.

  Nadchodzące spotkania.Forthcoming meetings.  117.

  Ogłoszenia. Announcements.  118.