POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
(Botanical News)

Vol. 38 (1994): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

Vol. 38, 1/2

Artykuły - Articles

 • T. Majewski, Z. Mirek:
  Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
  Polish Botanical Society honorary members.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 9-29. <abstract> <PDF>

 • J, Kornaś:
  Inwazje biologiczne: program badawczy SCOPE i jego wyniki.
  SCOPE program on the ecology of biological invasions: aims and results.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 31-33. <abstract> <PDF>

 • K. Falińska, M. Jankowska-Błaszczuk, J. Szydłowska:
  Bank nasion w glebie a dynamika roślinności.
  The soil seed bank and vegetation dynamics.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 35-46. <abstract> <PDF>

 • M. Czarnowski:
  Właściwości optyczne liści drzew i krzewów.
  Optical properties of tree and shrub leaves.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 47-55. <abstract> <PDF>

 • M. Mizianty:
  Natura poliploidów.
  Nature of polyploids.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 57-66. <abstract> <PDF>

 • W. Bielawski:
  Izoformy syntetazy glutaminowej w roślinach wyższych.
  Glutamine synthetase isoforms in higher plants.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 67-76. <abstract> <PDF>

 • M. Drażkiewicz:
  Wpływ niklu na aparat fotosyntetyczny roślin.
  Effect of nickel on the photosynthetic apparatus of plants.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 77-84. <abstract> <PDF>

 • B. Barabasz:
  Wpływ modyfikacji tradycyjnych metod gospodarowania na przemiany roślinności łąk z klasy Molinin-Arrhenatheretea.
  The effect of traditional managements methods modifications on changes in meadows of Molinio-Arrhenatheretea class.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 85-94. <abstract> <PDF>

 • L. Kucharski, D, Michalska-Heyduk:
  Przegląd zespołów łąkowych z klasy Molinio-Arrhenutheretea stwierdzonych w Polsce.
  Review of meadows communities from Molinio-Arrhenatheretea distinquished in Poland.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 95-104. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 105-194. <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • A. Zemanek:
  Botanicy krakowscy w karykaturach Stefana Macko. Cracow botanists in Stefan Macko's cartoons.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 105-106

  • Władysław Szafer. 105.

  • Karol Wallisch. 106

  Rozstania. - Obituaries.

 • K. Burkiewicz:
  Prof. dr hab. Teresa Kentzer (1930-1992).  
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 107-108.

 • J. Rogozińska:
  Profesor Alfons Kużdowicz (29.V.19I2 - 21.IV.1992). 
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 108-110.

 • J. Miądlikowska:
  Gunnar Degelius (1903-1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 110-111.

 • S. Friedrich. S. Markowski:
  Prof. dr hab. Mieczysław Jasnowski (23.III.1920 -23.VI.1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 111-117.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (J. Aleksandrowicz, S. Batko, G. Bobiak, B. Dębski, S. Falimirz. M. Hempel. J. Jundziłł, S. Kudelka, J. Małkowska. M. Sokołowski, F. Wawrzyniak, P. Wiśniewski. J. K. Wyszyński, A. Zalewski).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 117-119.

 • L. Frey:
  W 40 rocznice rewolucji biologicznej. - The fortieth anniversary of the biological revolution.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 119-121.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • M. Lankosz-Mróz:
  IV Międzynarodowa konferencja Sekcji Europejsko-śródziemnomorskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Ogrodów Botanicznych na temat "Rola ogrodów botanicznych we współczesnym zurbanizowanym świecie" (Tbilisi, Gruzja, 22-29 kwietnia 1991).4th International Conference of the European-Mediterranean Divison of the International Association of Botanic Gardens "Role of Botanic Gardens in Modern Urbanized World", Tbilisi, Georgia, 22-29 April 1991.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 121-123.

 • K. Harmata. D. Nalepka:
  VIII Międzynarodowy Kongres Palinologiczny (Aix-en-Provence, Francja, 6-12 września 1992). - 8th International Palynological Congress (Aix-en-Provence. France, 6-12 September 1992).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 123-126.

 • M. Kodowska. M. Mańka:
  Druga Konferencja Europejskiej Fundacji Fitopatologicznej (EFPP) "Mechanizmy reakcji obronnych roślin" - Strasburg, Francja. 24-27 sierpnia 1992."Mechanisms of plant defence responses" - 2nd EFPP Conference - Strasbourg. France, 24-27 August 1992.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 126-127.

 • U. Warcholińska:
  Zagrożenie i ochrona roślin i roślinności w Polsce - sympozjum naukowe. Łódź - Kielce, 31 sierpnia - 6 września 1992.Threat and conservation of plants and vegetation in Poland - a scientific symposium. Łódź - Kielce, 31 August - 6 September 1992.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 127-128.

 • A. Skirgiełło. M. Ławrynowicz:
  Kongres Europejskich Mikologów (Londyn - Kew. Anglia, 7-11 września 1992).Congress of European Mycologists (London - Kew, England. 7-11 September 1992).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 128-130.

 • K. Wasylikowa:
  Sympozjum jubileuszowe Inslutytu Botaniki PAN "Botanika Społeczeństwu". Kraków, 30 września - 2 października 1993. Jubilee Symposium of the Institute of Botany. Polish Academy of Sciences - "Botany for Society", Cracow. 30 September - 2 October 1993.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 130-131.

 • E. Dubiel:
  XX Sympozjum Polarne, Lublin, 3-5 czerwca 1993. - 20th Polar Symposium. Lublin. 3-5 June 1993.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2):131.

 • H. Ratyńska, W. Szwed:
  Krajobrazy rolnicze w Europie, Kongres Międzynarodo­wego Towarzystwa Ekologii Krajobrazu. Rennes, Francja 6-10 czerwca 1993. - Agricultural Landscapes in Europe, an International Association for Landscape Ecology Congress. Rennes, France 6-10 June 1993.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 132.

 • Z. Starck:
  IV Międzynarodowe Sympozjum - Struktura i funkcja korzenia (Stara Leśna, Słowacja. 20-26 czerwca l993). - 4th International Symposium - Structure and functions of root, (Stara Leśna. Slovakia. 20-26 June 1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 132-133.

  Botanika za granicą. - Botany abroad.

 • L. Hrouda. K. Marhold:
  Czeskie Towarzystwo Botaniczne. Czech Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 133-136.

 • I. Dudka:
  Sekcja Historii Botaniki Ukraińskiego Towarzystwa Botanicznego.Section of History of Botany. Ukrainian Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 136-137.

 • J. Dolatowski:
  100-lecie Niemieckiego Towarzystwa Dendrologicznego. 100th anniversary of German Dendrological Society.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 137.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News.

 • Z Mirek, L. Musiał:
  Polskie Towarzystwo Botaniczne w 1993 roku. - Polish Botanical Society in 1993.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 138-144.

 • A. Zemanek:
  Dziesięć lat Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Ten years of activity of Section of History of Botany, Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 144-148.

 • J. Miądlikowska:
  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Lichenologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Warszawa 11 listopada 1992).Report and election meeting of Lichenological Section of the Polish Botanical Society (Warsaw 11 November 1992).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 148-149.

 • J. Kopcewicz:
  I Warsztaty Fizjologii i Biochemii Roślin PTB (Toruń, 15-16 marca, 1993).1st Workshop on Plant Physiology and Biochemistry, Polish Botanical Society  (Toruń, 15-16 March 1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 149.

 • P. Köhler:
  Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Warszawa, 21 maja 1993).Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society  (Warsaw, 21 May 1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 149-150.

 • J. Miądlikowska:
  VIII Sympozjum Sekcji Lichenologicznej PTB (Bolestraszyce k. Przemyśla, 4-8 września 1993).The 8th Meeting of the Lichenological Section of the Polish Botanical Society (Bolestraszyce near Prze­myśl, 4-8 September 1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994
  38(1/2): 150-151.

 • J. Sanecki, A. Wojtal:
  XII Międzynarodowe Sympozjum Fykologiczne PTB - Ekologia i taksonomia glonów "Zielone Płuca Polski", Płociczno 27-30 maja 1993. - 12th International Phycological Symposium of the Polish Botanical Society, Ecology and taxonomy of algae "Green lungs of Poland" (Płociczno, 27-30 May 1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 152-153.

 • A. Bujakiewicz:
  Trzecia Sesja Terenowa Sekcji Mikologicznej PTB (Obrzyck k. Wronek 30 sierpnia - 2 września 1993). - The third Field Session of the Mycological Section of the Polish Botanical Society (Obrzyck near Wronki 30 August - 2 September 1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 153-154.

  Varia.

 • A. Zemanek:
  Rysunki kwiatów i kompozycje roślinne Elżbiety Nowotarskiej.Picturcs of flowers and plant compositions by Elżbieta Nowotarska.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 155-156.

 • A. Środoń:
  Las i jego los - Beskid Niski.Forest and its fate - the Beskid Niski Mts.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 156-157.

 • A. Środon:
  Limba czarnohorska na emigracji w Krakowie.The Arolla Pine from Czarnohora in exile in Cracow.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 157.

 • P. Köhler:
  "Sienkiewiczówka" Edwarda Janczewskiego.Edward Janczewski's house "Sienkiewiczówka".
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 157-158.

 • A. Skirgiełło:
  Cenny dar.Precious gift.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 158-160.

 • Z. Szeląg:
  Kto odkrył Euphorbia epithymoides dla flory polskiej? - Who discovered Euphorbia epithymoides for Polish flora?
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 160-161.

 • A.Grzyl:
  IX Konkurs Dendrologiczny "Znam drzewa i krzewy".9th Dendrological Contest "I know trees and shrubs".
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 161-162.

 • C. W. Domański:
  Rodzina i lubelskie lata młodości Franciszka Dionizego Kamieńskiego.Franciszek Dionizy Kamieński's family and youth at Lublin.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 162-164.

 • Leksykon botaników polskich. - Dicfionary of Polish Botanists: 

  • L. Rosner:
   Józef Tomkiewicz. 
   Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 164-165.

  • A. Stengl:
   Bohdan Kazimierz Chwastowski. 
   Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 165-166.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series.

 • J. Wójcicki:
  Novon. 
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 166-167.

 • J. Wójcicki:
  Glasra. New Series. 
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 167.

 • U. Bielczyk:
  Arboretum Bolestraszyce.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 167-168.

 • J. Mitka:
  Prądnik. Prace i materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera.Prądnik.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 168.

  Ogrody botaniczne i arboreta. - Botanic gardens, arboreta.

 • M. Bebłowska, H. Werblan-Jakubiec:
  Konferencja z okazji 175-lecia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa. 20-21 maja 1993).Conference on 175th anniversary of the Botanic Garden of Warsaw University (Warsaw. 20-21 May 1993)
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 169.

  Muzea, archiwa, zbiory. - Museum, archives, collections.

 • R. Kozik:
  Wystawa porostów.Exhibition of lichens.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 170-172.

 • E.Dubiel:
  Materiały zielnikowe dra Rudolfa Wilczka z I Polskiej Wyprawy na Grenlandię w 1937 roku w zbiorach Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskigo.Dr Rudolf Wilczek's herbarium materials collected during 1st Polish Greenland Expedition in 1937 in the herbarium of Institute of Botany, Jagiellonian University.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 172-173.

 • W. Stojanowska:
  Zbiory botaniczne w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego - Wystawa "Świat roślin".The botanical collection in the Museum of Natural History of University of Wrocław - "The World of Plants" exhibition.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 173-178.

  Polemiki i dyskusje. - Polemics and discussions.

 • W. Fałtynowicz:
  Uwagi lichenologa o Słowniku botanicznym pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich. - Remarks of lichenologist on Botanical dictionary edited by Alicja and Jerzy Szweykowski.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(1/2): 178.

  Recenzje. - Book reviews. 179-191.

  Nadchodzące spotkania. - Forthcoming meetings. 191-194.

Vol. 38, 3/4

Artykuły - Articles

 • Faliński J. B.:
  Człowiek i roślina (Rozmyślania pod wierzbą o botanikach w niecodziennej roli). -
  Man and plant (Meditating under the willow tree about botanists in unusual roles).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 5-20. <abstract> <PDF>

 • Śnieżko R.:
  Łagiewka pyłkowa w tkankach słupka. -
  Pollen tube growth in the pistil.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 21-35. <abstract> <PDF>

 • Zielony R., Konieczny A.:
  Komputerowy program filosocjologiczny FITO. -
  The computer programme FITO for phytosociological studies.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 37-44. <abstract> <PDF>

 • Kosiński M.:
  Roślinność piargów wysokogórskich: ekologia i zróżnicowanie. -
  Vegetation of high mountain screes - ecology and differentiation.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 45-52. <abstract> <PDF>

 • Przyborowski J. A.:
  Haploidyzacja roślin wyższych i jej zastosowanie.
  Haploidization of higher plants and its application.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 53-62. <abstract> <PDF>

 • Tretyn A.:
  Metody pomiaru wolnego wapnia i ich prak­tyczne zastosowanie w fizjologii i cytologii roślin. -
  Methods of free calcium measurement and their practical application in plant physiology and cytology.  
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 63-79. <abstract> <PDF>

 • Kłobus G.:
  Pompy protonowe plazmalemmy i tonoplastu. -
  Proton pumps in plasma membrane and tonoplast.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 81-93. <abstract> <PDF>

 • Nalepka D.:
  Historia roślinności w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej w czasie ostatnich 15 000 lat. -
  History of vegetation in the western part of Sandomierz Basin during the last 15 000 years.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 95-105. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 107-192 . <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • L. Musiał:
  Jadwiga Dyakowska.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 107.

 • S. Loster:
  Stefan Białobok.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 108.

  Rozstania. - Obituaries.

 • J. Wilkoń-Michalska:
  Życie, praca i twórczość profesora Ryszarda Bohra (1926-1987). - Life, work and output of Professor Ryszard Bohr (1926-1987).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 109-113.

 • H. Tokarz:
  Prof. dr hab. Tadeusz Sulma (1905-1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 113-117.

 • M. Horawski. S. Marek:
  Prof. dr hab. Karlhaus Göttlich (I914-I991).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 117-119.

 • G. Tomaszewicz:
  Czeski desmidiolog dr Jiži Ružicka CSc (1909-1993). - Czech desmidiologist dr Jiži Ružicka CSc (1909-1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 119-120.

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees.

 • A. Zemanek:
  Pro-memoria (M. E. Borecki, J. G. Reyger, J. K. Tobarzewski, E. Turczyński, B. Błocki, W. Moycho, J. Muszyński, R. Dreżpolski, J. Zabłocki, K. Wallisch, W. Zamoyski, S. Dziubałtowski, W. Kudelka, Z. Zweigbaum, M. Korczewski, A. Krawiec).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 120-122.

 • Z Charkiewicz:
  Sesja poświecona 150 rocznicy urodzin Michała Jankowskiego. - Session commmemorating 150th anniversary of Michał Jankowski birth.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 122-123.

 • S. Kuziel. S. Cieśliński:
  Jubileusz 90-lecia urodzin prof. dr hab. Benedykta Halicza. - 90th anniversary of prof. dr hab. Benedykt Halicz birth.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 123-124.

 • S. Cieśliński:
  Jubileusz 80-lecia urodzin dr inż. leśn. Stanisława Barańskiego. - 80th anniversary of dr eng. of forestry Stanisław Barariski birth.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 124-125.

 • J. Buczek:
  Osiemdziesiąta rocznica urodzin profesora Stefana Gumińskiego. - 80th anniversary of Professor Stefan Gumiński birth.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 125-128.

 • L. Frey:
  Jean Baptiste Lamarck - w 250 rocznice urodzin. - Jean Baptiste Lamarck - 250th anniversary of birth.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 128-130.

 • A. Zemanek:
  Jubileusz 80-lecia Instytutu Botaniki UJ (Kraków, 29 września 1993). - Jubilee of 80th anniversary of establishing of the Institute of Botany, Jagiellonian University (Kraków, 29 September 1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 130-131.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.

 • J. T. Siciński:
  Międzynarodowe Sympozjum "Flora i fauna pól i winnic" (Bonn - Mechernich - Kommem, 17-20 czerwca 1992). - International Symposium "Flora und Fauna der Acker und Weinberge" (Bonn - Mechemich - Kommem. 17-20 June 1992).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 131-133.

 • P. Pawlaczyk:
  Sesje naukowe: "Technika ochrony przyrody" i 'Turystyka na obszarach chronionych" (Trzebiechów k. Zielonej Góry, 23 - 24 kwietnia 1993). - Scientific sessions: "The nature protection technique" and "The tourism at the protected areas" (Trzebiechów near Zielona Góra, 23-24 April 1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 133-134.

 • U. Bielczyk. H. Wójciak:
  Terenowe spotkanie lichenologów (Słowacja, 28 czerwca - 6 lipca 1993). - Lichen Field Meeting (Slovakia, 28 June - 6 July 1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 134-136.

 • A. Zemanek:
  Historia botaniki na XIX Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki (Saragossa, Hiszpania, 22-29 sierpnia 1993). - 19th International Congress of History of Science (Zaragoza, Spain, 22-29 August 1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 136-138.

 • J. Mitka. D. Tumidajowicz:
  "Utrzymanie i restytucja ginących gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach przy­rody" - kolokwium naukowe (Ojców k. Krakowa, 6-8 września 1993."Conservation and restitution of endangered plant and animal species in national parks and nature reserves" - a scientific colloquium (Ojców near Kraków, 6-8 September 1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 139-140.

 • N. Niewęglowska-Guzik, B. Fyk
  VI Konferencja Polskich, Słowackich i Czeskich embriologów roślin (Nitra, Słowacja, 20-23 września 1993). - 6th Conference of Polish, Slovak and Czech Plant Embriologists (Nitra, Slovakia, 20-23 September 1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 140-141.

 • P. Köhler:
  Sympozjum "Plants and People - Economic Botany in Northern Europe 800-1800 AD" (Edynburg, Szkocja, 24-27 września 1993). - "Plants and People - Economic Botany in Northern Eu­roeę 800 - 1800 AD" - a symposium (Edinburgh, Scotland, 24-27 September 1993.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 141.

 • J. Miądlikowska:
  XII Międzynarodowa Konferencja "Grzyby i porosty krajów nadbałtyckich" (Wilno, Litwa, 27 września - 1 października 1993). - 12th International Conference "Fungi and Lichenes in the Baltic Region" (Vilnius, Lithuania, 27 September - 1 October 1993).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 141-143.

 • A. Zemanek:
  Polsko-białoruska sesja z historii nauk przyrodniczych (Nowogródek - Szczuczyn, Białoruś, 22-26 czerwca 1994). - Polish-Belorussian session on history of natural sciences (Nowogródek - Szczuczyn, Bielorussia, 22-26 June 1994).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 143-144.

  Botanika za granicą. - Botany abroad.

 • A. Chlebicki:
  Stacja naukowa Abisko w 90-tą rocznicę powstania. - Scientific station at Abisko - in 90th anniversary of its establishing.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 144-152.

  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News.

 • M. Stosińska:
  Diałalność Sekcji Mykologicznej Oddziału Poznańskiego PTB w czasie od maja 1991 do listopada 1993 roku. - The activity of Mycological Section of the Polish Botanical Society, the Poznań Division - May 1991 - November 1993.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 152-153.

 • B. Woziwoda:
  43 Seminarium Geobotaniczne (Łódź, 18-19 lutego 1994). - 43rd Geobotanical Seminar (Łódź, 18-19 February 1994).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 153-155.

 • E. Zastawniak:
  Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej PTB oraz wybory nowego zarządu (Warszawa, 18 marca 1994). - Scientific session of the Palaeobotanical Section of the Polish Botanical Society and the election of new council (Warszawa, 18 March 1994).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 155-156.

 • P. Köhler:
  Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 24 marca I994). - Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, 24 March 1994).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 156.

 • P. Köhler:
  Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 28 kwietnia 1994). - Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, 28 April 1994).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 156.

 • D. Tumidajowicz:
  44 Seminarium Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej PTB "Ścieżki przyrodnicze jako forma popularyzacji wiedzy o szacie roślinnej (Poznań, 19-20 maja 1994). - 44th Seminar of Section of Geobotany and Vegetation Conservation of the Polish Botanical Society "Naturalistic pathes as forms of popularization of knowledge on vegetation" (Poznań, 19-20 May 1994).
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 156-158.

  Varia.

 • Leksykon botaników polskich. - Dictionary of Polish botanists:

  • A. Krupińska:
   10. Jan Marian Dobrowolski.
   Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 158-160.

  • A. Zemanek:
   11. Jadwiga Dyakowska.
   Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 160-162.

  • L. Rosner:
   12. Franciszek Ludera.
   Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 162-164.
 • A. Medwecka-Kornaś:
  Stylochaeton kornasii Malaisse & Bamps - nowy gatunek afrykański z rodziny Araceae. - Stylochaeton kornasii Malaisse & Bamps - a new African species of Araceae family.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 164-165.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series.

 • Z. Mirek:
  Nowe czasopisma ekologiczne. Cz. I. - New ecological journals. Part I.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 165-169.

  Ogrody botaniczne i arboreta. - Botanic gardens, arboreta.

 • R. Olaczek:
  Ogród Botaniczny w Szczuczynie pomnikiem pamięci S. B. Jundziłła. - Botanical garden at Szczuczyn as a commemoration of S. B. Jundziłł.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 169-170.

  Muzea, archiwa, zbiory. - Museum, archives, collections.

 • P. Köhler, A. Zemanek:
  Dziesięciolecie otwarcia Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Ten years of the Museum of the Jagiellonian University Botanic Garden.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 170-174.

 • P. Köhler:
  Zielniki botaników polskich w Wilnie i Kijowie zebrane przed rokiem 1840. - Herbaria of Polish botanists collected before 1840 in Vilna and Kiev.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 174-177.

  Polemiki i dyskusje. - Polemics and discussions.

 • J. Szweykowski:
  Odpowiedź na recenzję niektórych haseł Słownika Botanicznego opublikowaną przez prof. dr hab. W. Fałtynowicza. - An answer to Professor Dr. W. Fałtynowicz's review of some entries in Botanical Dictionary.
  Wiadomości Botaniczne 1994 38(3/4): 177-178.

  Recenzje. - Book reviews. 178-187.

  Nadchodzące spotkania. - Forthcoming meetings. 187-192.