POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE
(Botanical News)

Vol. 39 (1995): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

Vol. 39, 1/2

 • K. Zarzycki:
  Prof. dr hab. Janusz B. Faliński doktorem honoris causa Uniwersytetu Camerino.
  Professor Janusz B. Faliński - doctor honoris causa of Camerino University.

  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 9-11. <abstract> <PDF>

Artykuły - Articles

 • S. Barański:
  Przyroda w twórczości literackiej Stefana Żeromskiego i niektórych pisarzy Kielecczyzny.
   Nature in literary output of Stefan Żeromski and other writers of Kielce region.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 13-19. <abstract> <PDF>
 • R. Butowt, D. J. Smoliński:
  Mapowanie pierwiastków w materiale biologicznym metodą mikroanalizy rentgenowskiej. Elemental mapping in biological materiał by using X-ray microanalysis.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 21-30. <abstract> <PDF>

 • K. Grodzińska, G. Szarek:
  Skażenie środowiska Polski na tle Europy.  Environmental pollution in Poland compared to Europe.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 31-38. <abstract> <PDF>

 • M. Cymerski, J. Kopcewicz:
  Fotoperiodyczna indukcja kwitnienia roślin. I. Fitochrom w kontroli kwitnienia roślin dnia krótkiego. Photoperiodic induction of plant flowering. I. Phytochrome in the control of short day plants flowering.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 39-48. <abstract> <PDF>

 • W. Oleszek:
  Glukozynolany - występowanie i znaczenie ekologiczne. Glucosinolates - occurrence and ecological significance.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 49-58. <abstract> <PDF>

 • M. Mizianty:
  Trawy - grupa roślin, która odniosła ewolucyjny sukces. Grasses - group of plants which achieved cvolutional success.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 59-70. <abstract> <PDF>

 • J. Szwagrzyk:
  Teoria sukcesji ekologicznej na tle współczesnych badań; przykłady z lasów Ameryki Północnej. Theory of ecological succession compared with results of recent studies: examples from the forests of North America.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 71-80. <abstract> <PDF>

 • I. Ciereszko, A. M. Rychter:
  Zmiany metaboliczne w korzeniach wywołane deficytem fosforu. Metabolic changes in the roots as affected by phosphate deficiency.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 81-90. <abstract> <PDF>

 • D. Nalepka, A. Walanus:
  Arytmetyka w diagramach pyłkowych. Arithmetics involved in pollen diagrams.  
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 91-104. <abstract> <PDF>

 • W. Adamowski:
  Amerykańska kariera europejskiego storczyka.  American career of European orchid. 
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 105-113. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 115-169 <full text>

  Portrety botaników polskich - Portraits of Polish botanists

 • Botanicy krakowscy w karykaturach Stefana Macko - Cracow botanists in Stefan Macko's cartoons:
  • Jerzy Lilpop (A. Zemanek
   Wiadomości Botaniczne 1995
   39(1/2): 115.
  • Józef Motyka (A. Zemanek
   Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 116.

  Rozstania - Obituaries

 • C. Toma:
  Życie i działalność dr Ludwika Jaromina (1905-1991).
   Life and professional activity of dr Ludwik Jaromin (1905-1991)
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 117-119.

 • A. Sadowska:
  Wspomnienie o paleobotaniku mgr Władysławie Micku (1909-1991). A rememberance of paleobotanist Władysław Micek MSc. (1909-1991)
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 119-120.

 • J.Staszkiewicz:
  Dr Janina Truchanowicz (8.05.1923-13.06.1994)
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 120-121. 

 • R. Zielony:
  Profesor doktor habilitowany Ryszard Zareba - (1924-1994).  Professor Ryszard Zareba (1924-1994)
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 121-122.

 • Z Mirek, H. Piękoś-Mirkowa:
  Dr Maria Sychowa (1.07.1927-5.09.1994).
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 122-124.

  Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (J. F. Wolfgang, F. Karo, S. Kulczyński, L. Korzeniewski, S. Krzemieniewski, M. Czubińska, W. M. Kozłowski, E. Massalski).
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 124-125.

 • K. Jędrzejko:
  Jubileusz 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora zw. dr hab. nauk przyr. Krzysztofa Rostańskiego. Jubilee of 40 years of scientific and didactic activity of Professor Krzysztof Rostański.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 125-127.

  Sprawozdania  ze  spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • R. Plackowski:
  Międzynarodowa Konferencja NT. Storczyków (Hano­wer, Niemcy 10-13 lutego 1994).
  - International Conference on Orchids (Hannover, Germany, 10-13 February 1994).
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 127-128.

 • B. Godzik:
  Trzecie spotkanie regionalnej sekcji krajów Europy Środkowej i Wschodniej Międzynarodowego Towarzystwa Ekotoksykologicznego i Środowiskowego Bezpieczeństwa „SECOTOX", Balatonaliga, Węgry, 14-19 maja 1994. - 3rd meeting of Central and Eastern European regional section of International Society of Ecotoksycology and Environmental Safety "SECOTOX", Balatonaglia, Hungary, 14-19 May 1994.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 128-129.

 • B. Godzik:
  "Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe" III Krajowe Sympozjum, (Poznań - Kórnik, 23-26 maja 1994). - "Trees' biological response for the pollutants" - 3rd National Conferrence, Poznań - Kórnik, 23-26 May 1994.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 129-130.

 • K. Kozak:
  30-lecie założenia Ogrodu Botanicznego UMCS na Sławinku w Lublinie. - 30th anniversary of foundation of Maria Curie-Skłodowska University Botanic Garden at Sławinek, Lublin.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 130-132.

 • A. Drozdowicz:
  I Sesja Naukowa "Badania Naukowe w Pieninach '94" Zamek w Niedzicy, 15-17 czerwca 1994.Ist Scientific Session "Scientific investigations in the Pieniny Moutains494" Niedzica Castle, 15-17 June, 1994.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 132.

 • B. Czarnecka:
  XXI Wycieczko-Konferncja botaników bałtyckich NT. "Różnorodność botaniczna na granicach zasięgów", Aukštadvaris, Litwa, 27 czerwca - 2 lipca 1994. - 21st Excursion-Conference of Baltic botanists „Botanical diversity along the borders of areals", Aukštadvaris, Lithuania, 27th June - 2nd July, 1994.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 133-135.

 • R. Czapik, J. Dąbrowska:
  Międzynarodowa konferencja "Compositae, systematyka, biologia i wykorzystanie", Royal Botanic Gardens, Kew, 24 lipca - 5 sierpnia 1994."Compositae, Systematics, Biology and Utilization" - an International conference, Royal Botanic Gardens, Kew, 24 July - 5 August 1994.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 135-136.

 • Z. Mirek:
  IV Międzynarodowy Kongres Ekologii, Manchester, Wielka Brytania, 21-26 sierpnia 1994.4th International Ecological Congress, Manchester, Great Britain, 21-26 August 1994.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 136-137. 

  Botanika za granicą - Botany abroad

 • Z Mirek:
  Brytyjskie Towarzystwo Ekologiczne.The British Ecological Society.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 137.

  Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • A. Bujakiewicz:
  Czwarta Sesja Terenowa Sekcji Mikologicznej (Obrzycko k. Wronek, 22-25 sierpnia-1994).The Fourth Field Session of the Mycological Section (Obrzycko near Wronki, 22-25 August 1994) Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 137-139.

 • P. Köhler:
  Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 6 października 1994). - Meeting of the History of Botany Section, Polish Botani-cal Society (Kraków, 6 October 1994).
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 139.

  Varia

 • P. Köhler:
  Otwarcie domu pamięci rodziny Estreicherów (Kraków, 11 października 1994).
  Openingof the Estreichers' memoriał house (Cracow, 11 October 1994).
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(1/2): 139.

 • P. Köhler:
  Leksykon Botaników Polskich: 13. Aniela Kozłowska. - Dictionary of Polish botanists: 13. Aniela Kozłowska.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 139-142.

  Nowe periodyki i serie -  New journals and series

 • J. J. Wójcicki:
  Erica.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 142-143.

 • E. Zenkteler:
  Kew Scientist; Botanic Gardens Micropropagation News. -
  Kew Scientist; Botanic Gardens Micropropagation News.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 143.

  Ogrody botaniczne i arboreta Botanic gardens and arboreta

 • P. Köhler:
  Dawne ogrody botaniczne Wilna.Old botanic gardens in Vilna (Vilnius, Lithuania).
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 144-147.

  Muzea, archiwa, zbiory -  Museums, archives, collections

 • E. Kozioł, K. Świerkosz:
  "Flora Workuty" w zbiorach zielnika Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego - zielnik katorżnika, Piotra Adasia z lat 1954-1956."Flora of Workuta" in the Herbarium collection at the Wrocław University Museum of Natural History - a herbarium collected in 1954-1956 by a Siberian convict, Piotr Adaś.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(1/2): 147-152.

  Recenzje - Book reviews.
          W. Bot. 1991 39(1/2): 152-162

  Nadchodzące spotkania Forthcoming meetings
          W. Bot. 1991 39(1/2): 163-169

Vol. 39, 3/4

 • J. Bednara, R. Śnieżko:
  70-lecie urodzin profesora Bohdana Rodkiewicza.
  -
  Professor Bohdan Rodkiewicz - the 70th unniversary of the birth.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 9-17. <abstract> <PDF>

Artykuły - Articles

 • J. M. Matuszkiewicz, J. Chojnacki. A. Nienartowicz, H. Ratyńska, M. Szańkowski, W. Szwed:
  W sprawie opracowania ujednoliconego systemu gromadzenia danych geobotanicznych w Polsce. -
  Towards standardized geobotanical data-base system in Poland.
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 19-26. <abstract> <PDF>

 • T. Bednarz, H. Bucka:
  Zastosowanie testów glonowych do oceny żyzności i zanieczyszczenia wód dorzecza górnego biegu Wisły. -
  Application of algal tests to evaluate of trophic level and pollution of waters from upper course of Vistula River catchment area.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 27-32. <abstract> <PDF>

 • A. Wójcik, A. Tukendorf:
  Strategia unikania stresu w odporności roślin na metale ciężkie. -
  Stress avoidance strategy in heavy metal resistance of plants.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 33-40. <abstract> <PDF>

 • A. Walanus:
  Komputerowa baza danych zliczeń ziarn pyłku. -
  Data base for pollen counts.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 41-46. <abstract> <PDF>

 • J. Marcinkowska:
  Nowoczesne spojrzenie na systematyką rodzaju Phoma. -
  Present status in taxonomy of the genus Phoma.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 47-52. <abstract> <PDF>

 • B. Borkowska:
  Zmienność w kulturach in vitro. -
  Variability in in vitro cultures.   
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 53-57. <abstract> <PDF>

 • J. Andrzejczuk-Hybel:
  Białkowe inhibitory α-amylazy ziarniaków zbóż. -
  Endogenous alpha-amylase proteinaceous inhibitors from cereal seeds. 
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 59-68. <abstract> <PDF>

 • I. Melosik:
  Współczesne kierunki badań w taksonomii rodzaju Sphagnum L. -
  Contemporary trends in taxonomical research of genus Sphagnum L.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 69-76. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 77-132 <full text>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • P. Köhler:
  Józef Jundziłł.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 77-78.

  Rozstania. - Obituaries

 • J. Sieminska:
  Dr Adam Stanisław Bursa (25.02.1908-12.10.1990).
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 79-84

 • E. Zastawniak:
  Profesor dr hab. Maria Łańcucka-Środoniowa (9.06.1913-21.03.1995).
  Professor Maria Łańcucka-Środoniowa (9.06.1913-21.03.1995).
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 84-85

 • L Stuchlik:
  Pożegnanie. Funeral oration.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 85

 • Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa:
  Dr Irena Kucowa (12.06.1911-1.07.1995).
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 85-87

 • T. J. Wodzicki:
  Dr Barbara Dorota Kubowicz (14.12.1950-15.08.1995).
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 87-88

  Rocznice, jubileusze. - Anniversaries, jubilees
 • A. Zemanek:
  Pro memoria (S. (Cyryna) Dogiel, E. Malinowski, F. Berdau, W. Jabłoński, W. Zaleski, R. Kobendza, B. Kawecka-Starmachowa, W. Szafer, S. Batko, H. Bielawskia, M. Kostyniuk).
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 88-89

  Sprawozdania ze spotkań naukowych. - Scientific meeting reports.
 • M. Mańka, M. Kozłowska:
  Trzecia Konferencja Europejskiej Fundacji Fitopatologicznej "Ożywione czynniki środowiska w integrowanej ochronie roślin przed chorobami" (Poznań, 5-9 września 1994). -  3rd Conference of the European Foundation for Plant Pathology "Environmental biotic factors in integrated plant disease control" (Poznań, Poland, 5-9 September 1994).
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 89-91

 • B. Czarnecka:
  V Letnia Szkoła Geobotaniczna (Toruń, 12-17 września 1994).
  5th Geobotanical Summer School (Toruń, Poland, 12-17 September 1994).
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4):  91-92

 • G. Worobiec:
  IV Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna (Heerlen/Kerkrade, Holandia, 19-23 września 1994).
  4th European Palaeobotanical-Playnological Conference (Heerlen/Kerkrade, The Netherlands, 19-23 September 1994).
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 92-93

 • B. Sągin:
  X Zjazd lichenologów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (20-23 września 1994). -
  10th Meeting of the Polish Lichenological Society (Kazimierz Dolny, Poland, 20-23 September 1994).
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 93-94

 • L. Frey, M. Mizianty:
  I Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce" (Kraków, 15 listopada 1994).
  1st Scientific Meeting "Taxonomy, karyology and distribution of grasses in Poland" (Cracow, Poland, 15 November 1994). 
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 94-95

 • L. B. Orlikowski:
  VI Konferencja "Biologiczna ochrona roślin przed patogenami" (Skierniewice, 20-21 kwietnia 1995). 6th Conference "Biological protection of plants" (Skierniewice, Poland, 20-21 April 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 95-96

  Botanika za granicą. - Botany abroad
 • Z Mirek:
  Międzynarodowe Towarzystwo Ecologiczne - INTECOL. - International Association for Ecology - INTECOL.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 96
  Z życia PTB. - Polish Botanical Society News.
 • Z. Mirek, L. Musiał:
  Polskie Towarzystwo Botaniczne w 1994 roku. Polish Botanical Society in 1994.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 96-102

 • P. Köhler:
  Krakowskie Towarzystwo Botaniczne - nieznane początki PTB.
  Cracow Botanical Society - unknown beginnigs of the Polish Botanical Society.
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 102-104

  Varia
 • A. Skirgiełło:
  Wkład Instytutu Botaniki PAN do mikologii polskiej.
  Contribution of the Institute of Botany, Polish Academy of Sciences to Polish mycology.
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 104-106

 • J. Sieradzki:
  XI Konkurs dendrologiczny "Znam drzewa i krzewy".
  11th Dendrological Competition „I know trees and shrubs".
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 107-108

 • D. Stępalska:
  Monitoring aerobiologiczny i jego perspektywy.
  Aerobiological monitoring and its prospects.
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 108-109

 • B. Sałata:
  Leksykon botaników polskich: 14. Jan Rydzak.
  Dictionary of Polish botanists: 14. Jan Rydzak.
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 110-111

 • B. Sałata:
  Leksykon botaników polskich: 15. Piotr Wiśniewski.
  Dictionary of Polish botanists: 15. Piotr Wiśniewski.
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 111-112

 • Z Mirek:
  Polska "Mimoza".
  Polish "Mimosa".
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 113

  Nowe periodyki i serie. - New periodicals and series.

 • J. J. Wójcicki:
  The world of plants. -
  The world of plants.
  Wiadomości Botaniczne 1995
  39(3/4): 113

  Ogrody botaniczne i arboreta. - Botanic gardens and arboreta.

 • A. Zemanek:
  Jubileusz 450-lecia Ogrodu Botanicznego w Padwie - Międzynarodowe Sympozjum "Ogrody botaniczne - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" (Padwa, Włochy, 29-30 czerwca 1995).
  450th anniversary of Botanic Garden in Padua - International Symposium "Botanical gardens - past, present and future" (Padua, Italy, 29-30 June 1995).
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 114-116

  Muzea, archiwalia, zbiory. - Museums, archives, collections

 • A. Zemanek:
  Muzeum Botaniczne i Pracownia Historii Botaniki im. Jadwigi Dyakowskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
  The Jadwiga Dyakowska Botanical Museum and Division of History of Botany at the Jagiellonian University in Cracow, Poland.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 116

  Źródła informacji botanicznej. - Sources of scientific Information

 • R. Czapik:
  Taxonomists Online (TOL) - elektroniczna lista adresowa botaników zainteresowanych problemami roślin jednoliściennych.
  Taxonomists Online (TOL) - electronic adress list of botanists dealing with monocotyledons.
  Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 116-117
  Recenzje. -  Bookreviews.
     Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 117-125

  Nadchodzące spotkania.
Forthcoming meetings.
    Wiadomości Botaniczne 1995 39(3/4): 125-130