POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY


WIADOMOŚCI  BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 45 (2001): 1 - 4 

ISSN - 0043-5090
Wiad. Botan. - Home Pomoc:


Volume, Number Contents > abstracts & full text

.

Vol. 45, 1/2

.
Artykuły
- Articles
 • K. Wasylikowa:
  Początki uprawy roślin: gdzie, kiedy, jak i dlaczego. The beginnings of plant cultivation: where, when, how and why.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 7-31. <abstract>

 • L. Kucharski, D. Michalska-Hejduk, J. Kołodziejek:
  Przegląd zespołów torfowiskowych z klasy Scheuchzerio-Cariceteafuscae stwierdzonych w Polsce.Review of peatbog communities from Scheuchzerio-Cariceteafuscae distinguished in Poland.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 33-44. <abstract>

 • B. Majewska, A. Werner:
  Wpływ przemysłowych zanieczyszczeń powietrza generujących stres glinowy na grzyby leśne.
  The effects of air pollutants generating aluminium stress on forest fungi.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 45-52. <abstract>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 53-139. <full tekst>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • P. Köhler:
  Stefan Macko.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 53.

 • P. Köhler:
  Antonina Leńkowa.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 54.

  Rozstania.Obituaries.

 • T. Majewski:
  Dr Wanda Rudnicka-Jezierska (1924-1999).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2):  55-57.

 • J. Zabawski:
  Pamięci dr Marii Żurawskiej (1932-1999). In memory of dr Maria Żurawska (1932-1999).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2):  57-58.

 • W. Starzecki:
  Prof. dr hab. Marian Czarnowski (10 XII 1933 - 8 X 2000).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2):  58-62.

  Rocznice, jubileusze.Anniversaries, jubilees.

 • H. Piękoś-Mirkowa, Z. Mirek:
  Dr Zofia Radwańska-Paryska - w 100-lecie urodzin. Dr Zofia Radwańska-Paryska - in 100th anniversary of birth.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2):  62-65.

 • J. B. Faliński:
  Biografia niepospolita - O Profesorze Władysławie Matuszkiewiczu w 80. rocznicę urodzin i 60-lecie pracy naukowej. An uncommon biography - On Professor Władysław Matuszkiewicz in 80th anniversary of birth and 60th anniversary of scientific work.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 65-69.

 • W. Granoszewski:
  Jubileusz Profesor Kazimiery Mamakowej. Jubilee of Professor Kazimiera Mamakowa.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 70-73.

 • S. G. Zhilin:
  90. rocznica urodzin akademika Armena Leonowicza Tachtadżjana. 90th anniversary of academician Armen Leonovich Takhtajan's birth.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 73.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (J. E. Gilibert, W. K. Kozłowski, A. Kotowicz, S. B. Szenic, S. Dawid, G. Balicka-Iwanowska, S. A. Kościelny, J. Duda, W. M. Adamski, A. Bukowski, M. Stępowski, J. Goetz, B. S. Niklewski, I. M. Guzowska.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 73-75.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych.Scientific meeting reports.

 • K. Krajewska:
  Sesja naukowa poświęcona pamięci Prof. Andrzeja Środonia i Prof. Marii Łańcuckiej-Środoniowej "Paleobotanika polska na przełomie wieków" (Kraków, 27-28 czerwca 2000). -  Scientific session devoted to memory of Prof. Andrzej Środoń i Prof. Maria Łańcucka-Środoniowa "Polish palaeobotany at the turn of centuries" (Cracow, Poland, 27-28 June 2000).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 75-78.

 • U. Bielczyk, L. Śliwa:
  IV Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Lichenologicznego "Lichenologia u progu nowego tysiąclecia" (Barcelona, Hiszpania, 3-8 września 2000). The Fourth IAL Symposium "Progress and Problems in Lichenology at the Turn of the Millennium" (Barcelona, Spain, 3-8 September 2000).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 78-80.

 • D. Stępalska, K. Szczepanek:
  II Europejskie Sympozjum Aerobiologiczne (Wiedeń, Austria, 5-9 września 2000). Second European Symposium on Aerobiology (Vienna, Austria, 5-9 September 2000).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 81-83.

 • A. Skowronek, M. Klimczyriska:
  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Geoekologiczne Problemy Karkonoszy" (Svoboda nad Úpou, Czechy, 19-21 września 2000). 4th International Scientific Conference "Geoecological problems of Karkonosze Mountains" (Svoboda on Úpou, Czech Republic, 19-21 września 2000).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 83-84.

 • M. Mierzeńska:
  Zróżnicowanie genetyczne i taksonomia mszaków - międzynarodowa konferencja naukowa (Poznań, 11-12 października 2000). Genetic Diversity and Taxonomy of Bryophytes - International Conference (Poznań, Poland, 11-12 October 2000).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 84-85.

 • S. Florjan:
  Osiemnaste Warsztaty: Biologia ewolucyjna i zagadnie nia pokrewne - rekonstrukcje filogenetyczne (Warszawa, 21 października 2000). 18th Workshop: Evolutionary biology and related problems - filogenetical reconstructions (Warsaw, 21 October 2000).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 85.

  Z życia PTB. Polish Botanical Society News.

 • B. Czarnecka:
  55 lat Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego (1945-2000). 55th anniversary of the Polish Botanical Society, Lublin Division (1945-2000).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 86-92.

 • S. Florjan:
  "Czwartki botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w IV kwartale 2000 r."Botanical Thursdays" at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in the 4th quarter of 2000.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 92.

 • P. Köhler:
  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Historii Bota­niki PTB (Kraków, 22 lutego 2001). - Report and election meeting of the History of Botany Section of the Polish Botanical Society (Cracow, Poland, 22 February 2001).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 92-93.

  Varia.

 • I. R. Moraczewski, B. Sudnik-Wójcikowska, B. Dubielecka, L. Rutkowski, K. A. Nowak, W. Borkowski, H. Galera:
  „Flora ojczysta" - polski multimedialny klucz do oznaczania roślin. - "Flora ojczysta" - a Polish multimedia key to plants.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 93-99.

 • L. Frey:
  Jaśnie oświecony przyrodnik Aleksander książę Sapieha. His Grace Naturalist Prince Aleksander Sapieha.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 99-102.

 • Z. Mirek:
  Prestiżowe wyróżnienie dla Prof. Tomasza Wodzickiego. An international honour to Prof. Tomasz Wodzicki.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 102-103.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 37. Estera Hadasa (Schindler) Broder. Dictionary of Polish botanists: 37. Estera Hadasa (Schindler) Broder.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 103-104.

 • P. Köhler:
  Leksykon botaników polskich: 38. Ludwik Broder. Dictionary of Polish botanists: 38. Ludwik Broder.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 105-107.

 • L. Frey:
  O książce Józef Rostafiński - botanik i humanista uwag kilka. Some remarks on the book Józef Rostafiński - a botanist and humanist.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(1/2): 107-109.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series. 109-110.

  Recenzje. - Book reviews. 110-133.

  Nadchodzące spotkania. Forthcoming meetings. 133-134.

  Literatura botanicza. - 135-139. 

.

Vol. 45, 3/4

.
Artykuły - Articles
 • E. Zastawniak:
  Historia szaty roślinnej Krakowa i jego najbliższych okolic.
  The history of the plant vegetation of Cracow and its vicinity.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 7-14. <abstract>

 • M. Flis, A. Jankun:
  Geitonogamia wewnętrzna.
  Internal geitonogamy.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 15-26. <abstract>

 • S. Zubek:
  Zastosowanie mikroorganizmów glebowych do aktywnej ochrony roślin zielnych.
  The use of soil microorganisms in active protection of herbaceous plants.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 27-34. <abstract>

 • Z. Lechowski, J. Białczyk:
  Rola i znaczenie polisacharydów sinic w przyrodzie i biotechnologii.
  Role of cyanobacterial polysaccharides in environment and biotechnology.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 35-51. <abstract>

 • B. Paszko, E. Cieślak, W. Paul:
  Botanika w Sieci.
  Botany on the Net.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 53-66. <abstract>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 67-68. <full tekst>

  Portrety botaników polskich. - Portraits of Polish botanists.

 • P. Köhler:
  Jadwiga Wołoszyńska.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 67.

 • M. Zagulskij:
  Antoni Józef Żmuda.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 68.

  Rozstania.Obituaries.

 • R. Plackowski:
  Algirdas Lekavičius (1921-1999).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 69.

 • J. Fiema, B. Piskorz-Bińczycka:
  Prof. dr hab. Alicja Zurzycka (1922-2000).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 69-74.

 • L. Przywara, E. Kuta:
  Prof. dr hab. Helena Wcisło (1920-2000).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 74-77.

  Rocznice, jubileusze.Anniversaries, jubilees.

 • K. Grodzińska:
  Profesor dr hab. Kazimierz Zarzycki - jubileusz 70-lecia. - Professor Kazimierz Zarzycki - jubilee of his 70th birthday.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 77-81.

 • E. Zastawniak:
  Jubileusz 70. urodzin Profesora dr hab. Leona Stuchlika. - The seventhieth anniversary of Professor Leon Stuchlik birthday.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 81-84.

 • A. Zając:
  Jubileusz Profesora dr hab. K. Rostańskiego. Jubilee of Professor dr hab. K. Rostański.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 85-86.

 • A. Zemanek:
  Pro memoria (L. A. Młokosiewicz, T. Ciesielski, F. D. Kamieński, A. Czartkowski, P. Oficjalski, W. Ołtuszewski, K. Wallisch, F. Sawiczewski, J. Trzebiński, J. Wołoszyńska, H. F. Strankowska, J. H. Michejdowa, S. A. Krupko).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 87-88.

  Sprawozdania ze spotkań naukowych.Scientific meeting reports.

 • M. Stasińska:
  Jubileuszowa konferencja dla uczczenia 60-lecia pracy naukowej Profesor Aliny Skirgiełło (Bory Tuchol­skie, 18-20 października 1999). -  Jubilee conference to honour 60 years of scientific career of Professor Alina Skirgiełło (Bory Tucholskie, Poland, 18-20 October 1999).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 88-90.

 • A. Zemanek:
  Sesja Naukowa "Przyroda-Nauka-Kultura" (Humanisty­czny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w.) (Kraków, 26-27 czerwca 2000).- Scientific session "Nature-Science-Culture" (humanistic context of natural sciences at the beginning of 21st century) (Cracow, Poland, 26-27 June 2000).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 90-93.

 • L. Frey:
  IV Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce" (Kraków, 16-17 listopada 2000). - 4th National Scientific Meeting "Taxonomy, karyology and distribution of grasses in Poland" (Cracow, Poland, 16-17 November 2000).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 93-94.

 • A. M. Ociepa, G. Pacyna:
  Kurs terenowy "Paleontologiczne opróbkowywanie profilów geologicznych" (Nowa Ruda, 18-20 maja 2001). - Field course "Paleontological sampling of geological profiles" (Nowa Ruda, Poland, 18-20 May 2001).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 94-96.

 • S. Florjan:
  XXIV Sympozjum "Geologia formacji węglonośnych Polski" (Kraków, 25-26 kwietnia 2001). - 24th Symposium "Geology of Coal-Bearing Strata of Poland" (Kraków, 25-26 April 2001).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 96.

 • M. Ronikier:
  Fitogeografia historyczna i różnicowanie roślin górskich - spotkanie botaników (Zurych, Szwajcaria, 1-3 czerwca 2001). - First Joint Botanical Mountain Phylogeography Meeting (Zürich, Switzerland, 1-3 June 2001).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 96-99.

 • M. Badura, A. Bieniek, J. Święta:
  XII Sympozjum Międzynarodowej Grupy Roboczej Paleoetnobotaniki (Sheffield, Wielka Brytania, 17-23 czerwca 2001). - 12th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany (Sheffield, UK, 17-23 June 2001).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 99-102.

  Z życia PTB. Polish Botanical Society News.

 • J. Sieradzki:
  XVII Konkurs dendrologiczny pod hasłem "Znam drzewa i krzewy" w Łodzi. 17th Dendrological Competition "I know trees and shrubs" in Łódź.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 102-103.

 • S. Florjan:
  "Czwartki botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w I i II kwartale 2001 r. - "Botanical Thursdays" at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in the 1st and the 2nd quarter of 2001.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 103-104.

 • J. Kołodziejek:
  I Konkurs dendrologiczny w Częstochowie "Znam drzewa i krzewy". - 1st Dendrological Competition in Częstochowa "I know trees and shrubs".
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 104-106.

 • Z. Mirek:
  Zaszczytne wyróżnienie dla Prof. dr hab. Janusza B. Falińskiego. An honour to Prof. Janusz B. Faliński.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 106.

 • A. Stachurska-Swakoń:
  Polskie Towarzystwo Botaniczne w 2000 roku. Polish Botanical Society in 2000.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 106-112.

  Varia.

 • W. Paul:
  "Flora ojczysta" - uwagi użytkownika."Flora ojczysta" - user's remarks.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 112-117.

 • D. Stępalska:
  Europejskie i międzynarodowe kursy aerobiologiczne. European and international aerobiological courses.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 117-119.

 • L. Frey:
  Szwedzki botanik w Tatrach. Swedish botanist in the Tatra Mountains.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 119-122.

 • W. Truszkowska:
  Jak uczyłam się oznaczać grzyby. How did I learn determining fungi.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 122-123.

 • P. Kóhler:
  Leksykon botaników polskich: 39. Eugeniusz Jan Fröhlich.Dictionary of Polish botanists: 39. Eugeniusz Jan Fröhlich.
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 123-125.

 • P. Kóhler:
  Leksykon botaników polskich: 40. Jadwiga Szarska (siostra Christofora). - Dictionary of Polish botanists: 40. Jadwiga Szarska (sister Christofora).
  Wiadomości Botaniczne 2001 45(3/4): 125-127.

  Nowe periodyki i serie.New periodicals and series.  127-128.

  Recenzje. - Book reviews. 128-148.

  Nadchodzące spotkania. Forthcoming meetings. 148.